κομᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κομάω
κόμαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κόμη
κόμας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κόμη
κομάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wear long hair, let one's hair grow long, have long hair, wear tresses of hair
 • Forms:
  • κομᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
κόμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hair (of the head), long hair, curly hair, scalp
  • luminous tail of a comet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόμηκόμαι
GENκόμηςκομῶν
DATκόμῃκόμαις
ACCκόμηνκόμας
VOCκόμηκόμαι
κόμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόμη
κόμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κόμη
κομιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care, attendance
  • carriage (for transporting supplies)
  • supremely, exceedingly
 • Cognates: ἐκκομιδή, κομιδή
κομιδῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in every respect, entirely, without exception
κομιεῖσθε
κομιεῖται
κομίζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imp Mid/Pass 2nd Plur
 • Root: κομίζω
κομιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κομίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομίζουσιν
κομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry off (plunder from war)
   • to go and bring, fetch
   • to bring to
   • to receive and accept (a gift)
   • to recover (a pledge)
   • to attain (payment)
   • to sustain, provide for, take care of
  • Middle:
   • to receive hospitably, entertain
   • to take care of, provide for
   • to incur
   • to take as a wife
   • to get back, recover, save, rescue
   • to carry away (as a prize or booty)
 • Cognates: ἀνακομίζω, ἀποκομίζω, διακομίζω, εἰσκομίζω, ἐκκομίζω, κομίζω, μετακομίζω, παρακομίζω, συγκομίζω
 • Forms:
  • κομίζεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
   • Verb: Imp Mid/Pass 2nd Plur
  • ἐκομισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐκόμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκομίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκομίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκόμισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκόμισαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • κεκομίσμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
  • κομισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • κομιεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • κομιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κομιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κομίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • κομίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κομιοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • κομιούμενοι Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
  • κομιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κομιοῦντας Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
  • κόμισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • κομισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • κομίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κομίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κομίσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • κομισάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • κομίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κομίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κομίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κομίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • κομίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • κομίσωμαί Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • κομίζῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
κομίζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομιοῦμαι
κομιούμενοι
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κομιοῦνται
κομιοῦντας
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κομίζω
κόμισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομίσαι
κομισάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κομίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κομίζω
κομίσασα
κομίσασθαι
κομισάσθωσαν
κομίσεις
κομίσεται
κομίσῃ
κομίσησθε
κομίσηται
κομίσωμαί
κομισώμεθα
κόμμα
κόμποις
κόμπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • boast
  • boasting, pomp, vaunt
  • clashing
 • Forms:
  • κόμποις Noun: Dat Plur Masc
  • κόμπῳ Noun: Dat Sing Masc
κόμπῳ
κομφέκτορα
κομφέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: executioner
 • Forms:
  • κομφέκτορα Noun: Acc Sing Masc
κομψότερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: begin to improve, convalescent