κοπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lose strength and cease to be troublesome
  • to cease, stop what one is doing
  • to abate, still, rest, reduce
 • Forms:
  • ἐκόπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκόπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκόπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κόπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοπάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κοπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κοπανίζον
κοπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind, pound, bray (grain meal)
 • Forms:
  • κεκοπανισμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • κοπανίζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
κοπάσαι
κοπάσει
κοπάσῃ
κόπασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπάζω
κοπάσουσιν
κοπάσω
κοπέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κοπετόν
κοπετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamentation; mourning (properly, by beating the chest)
 • Forms:
  • κοπετόν Noun: Acc Sing Masc
  • κοπετοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κοπετῷ Noun: Dat Sing Masc
κοπετοῦ
κοπετῷ
κοπή
κοπήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῇς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κόπτω
κοπήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κοπήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κοπιᾷ
κοπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become weary, grow weary
κοπιᾶσαι
κοπιάσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιάσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιάσει
κοπιάσεις
κοπιάσῃ
κοπιάσουσιν
κοπιᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become exhausted physically
  • to become weary, be tired
  • to work hard, toil, strive, struggle
 • Cognates: συγκοπιάω
 • Forms:
  • κοπιάσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing fem
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐκοπίας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκοπίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκοπιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκοπίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοπίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκοπιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκοπίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκοπίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκοπίων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κεκοπίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κεκοπίακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • κεκοπιάκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κεκοπιάκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κεκοπιάκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • κεκοπίακες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • κεκοπιακώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κοπιᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοπιᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοπιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κοπιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοπιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κοπιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κοπιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κοπιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κοπιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κοπιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κοπιῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κοπιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κοπιῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κοπιῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κοπιῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κοπιῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κοπιώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κοπιώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • κοπιῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κοπιῶ
κοπιῶμεν
κοπιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιῶσιν
κόποι
κόποις
κόπον
κόπος
κόπου
κόπους
κοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make tired
  • to be weary, be exhausted
 • Cognates: ἐκκοπόω
 • Forms:
  • ἐκόπωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοπωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κοπώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κοπρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dunghill, manure pile
  • rubbish heap
  • rubbish, refuse
 • Forms:
  • κοπρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κοπρίας Noun: Acc Plur Fem
  • κοπρίων Noun: Gen Plur Fem
  • κοπριῶν Noun: Gen Plur Fem
  • κοπρίᾳ Noun: Gen Plur Fem
κοπρίᾳ
κόπρια
κοπρίαν
κοπρίας
κόπριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: manure, dung, filth, excrement
 • Forms:
  • κόπρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κοπριῶν
κόπρον
κόπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dung, manure
 • Forms:
  • κόπρον Noun: Acc Sing Fem
  • κόπρου Noun: Gen Sing Fem
  • κόπρῳ Noun: Dat Sing Fem
κόπρου
κόπρῳ
κοπρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pace for dung
 • Forms:
  • κοπρῶνος Noun: Gen Sing Masc
κόπτειν
κόπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κοπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κοπτομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κόπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόπτοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cut, cut down, fell, chop
   • to smite, hit, strike
   • to slaughter
   • to tire out
   • to make havoc, destroy
  • Middle:
   • to beat oneself from grief (e.g., beat the chest in grief)
   • to mourn for, lament
  • Passive:
   • to be mourned for
 • Cognates: ἀνακόπτω, ἀποκόπτω, διακόπτω, ἐγκόπτω, ἐκκόπτω, κατακόπτω, κόπτω, περικόπτω, προκόπτω, προσκόπτω, συγκόπτω
 • Forms:
  • κοπῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κοπτομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • κοπέντων
   • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἔκοπτε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκοπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόπτοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔκοψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκόψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔκοψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόψαντο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἐκόψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐκόψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκομμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • κεκομμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • κεκομμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • κεκομμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κεκομμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • κεκομμένας
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • κοπήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κοπήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κόπτειν Verb: Pres Act Infin
  • κόπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • κόπτετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κοπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κόπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κόπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κόπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κόπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κόψαι Verb: Aor Act Infin
  • κόψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κόψασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • κόψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • κόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κοψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • κόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κόψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • κόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κόψησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • κόψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κόψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • κόψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κόπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπῳ
κόπων
κοπώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κοπόω
κόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hard, physical labour
  • weariness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόπωσιςκοπώσεις
GENκοπώσεωςκοπώσεων
DATκοπώσεικοπώσεσι(ν)
ACCκόπωσι(ν)κοπώσεις