κοπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lose strength and cease to be troublesome
  • to cease, stop what one is doing
  • to abate, still, rest, reduce
  • to relax, decrease, diminish, subside
 • Forms:
  • ἐκόπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκόπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκόπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κόπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοπάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κοπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κοπανίζον
κοπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind, pound, bray (grain meal)
 • Forms:
  • κεκοπανισμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • κοπανίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
κοπάσαι
κοπάσει
κοπάσῃ
κόπασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπάζω
κοπάσουσιν
κοπάσω
κοπέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κοπετόν
κοπετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamentation; mourning (properly, by beating the chest)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκοπετόςκοπετοί
GENκοπετοῦκοπετῶν
DATκοπετῷκοπετοῖς
ACCκοπετόνκοπετούς
VOCκοπετέκοπετοί
κοπετοῦ
κοπετῷ
κοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMκοπήκοπαί
GENκοπῆςκοπῶν
DATκοπῇκοπαῖς
ACCκοπήνκοπάς
VOCκοπήκοπαί
κοπήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῇς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κόπτω
κοπήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κοπήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κοπιᾷ
κοπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become weary, grow weary
κοπιᾶσαι
κοπιάσαι
κοπιάσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιάσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιάσει
κοπιάσεις
κοπιάσῃ
κοπιάσουσιν
κοπιᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become exhausted physically
  • to become weary, be tired
  • to work hard, toil, strive, struggle
 • Cognates: συγκοπιάω
 • Forms:
 • Present
 • κοπιάσας
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • κοπιᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κοπιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κοπιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κοπιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • κοπιῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κοπιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κοπιῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • κοπιῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κοπιῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κοπιῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • κοπιώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κοπιώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • κοπιῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐκοπίων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • κοπιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κοπιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κοπιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κοπιάσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκοπίας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκοπίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκοπιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκοπίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκοπίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκοπιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκοπίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκοπίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κοπιᾶσαι Verb: Aor Act Infin
 • κοπιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κοπιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • κεκοπίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκοπίακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κεκοπιάκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κεκοπιάκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κεκοπιάκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κεκοπίακες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • κεκοπιακώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
κοπιῶ
κοπιῶμεν
κοπιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιῶσιν
κόποι
κόποις
κόπον
κόπος
Masculine
 SingularPlural
NOMκόποςκόποι
GENκόπουκόπων
DATκόπῳκόποις
ACCκόπονκόπους
VOCκόπεκόποι
κόπου
κόπους
κοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make tired
  • to be weary, be exhausted
 • Cognates: ἐκκοπόω
 • Forms:
  • ἐκόπωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοπωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κοπώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κοπρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dunghill, manure pile
  • rubbish heap
  • rubbish, refuse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκοπρίακοπρίαι
GENκοπρίαςκοπριῶν
κοπρίων
DATκοπρίᾳκοπρίαις
ACCκοπρίανκοπρίας
VOCκοπρίακοπρίαι
κοπρίᾳ
κόπρια
κοπρίαν
κοπρίας
κόπριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: manure, dung, feces, filth, excrement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκόπριονκόπρια
GENκοπρίουκοπρίων
DATκοπρίῳκοπρίοις
ACCκόπριονκόπρια
κοπριῶν
κόπρον
κόπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dung, manure, feces, excrement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόπροςκόπροι
GENκόπρουκόπρων
DATκόπρῳκόπροις
ACCκόπρονκόπρους
VOCκόπρεκόπροι
κόπρου
κόπρῳ
κοπρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: place for dung
 • Forms:
  • κοπρῶνος Noun: Gen Sing Masc
κόπτειν
κόπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κοπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κοπτομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κόπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόπτοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτω
 • Present
 • κόπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κόπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • κόπτετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κοπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κόπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κόπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κόπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • κόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κόπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κοπτομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Imperfect
 • ἔκοπτε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκόπτοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • κοπήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κόψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κόψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κόψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • κοπῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κοπέντων
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἔκοψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκόψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κοπήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κόψαι Verb: Aor Act Infin
 • κόψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κόψασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • κόψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • κόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κοψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐκόψαντο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐκόψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐκόψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κόψησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • κόψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • κόψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • κεκομμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κεκομμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • κεκομμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • κεκομμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • κεκομμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • κεκομμένας
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
κόπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπῳ
κόπων
κοπώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κοπόω
κόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hard, physical labour
  • weariness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόπωσιςκοπώσεις
GENκοπώσεωςκοπώσεων
DATκοπώσεικοπώσεσι(ν)
ACCκόπωσι(ν)κοπώσεις