κοῖλα
κοιλάδα
κοιλάδας
κοιλάδες
κοιλάδι
κοιλάδος
κοιλάδων
κοιλάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • valley, hollow, indentation, depression
  • low-lying plain (bordered by a mountainous region)
 • Forms:
  • κοιλάδα Noun: Acc Sing Fem
  • κοιλάδας Noun: Acc Plur Fem
  • κοιλάδες Noun: Nom Plur Fem
  • κοιλάδι Noun: Dat Sing Fem
  • κοιλάδος Noun: Gen Sing Fem
  • κοιλάδων Noun: Gen Plur Fem
  • κοιλάσιν Noun: Dat Plur Fem
κοιλάσιν
κοίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hollow, groove, indentation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκοίλασμακοιλάσματα
GENκοιλάσματοςκοιλασμάτων
DATκοιλάσματικοιλάσμασι(ν)
ACCκοίλασμακοιλάσματα
κοιλάσματι
κοίλη
κοίλην
κοιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • belly
  • womb
  • a cavity, i.e., (esp.) the abdomen
  • inner chamber which holds objects
  • entrails, intestines
  • By implication, the matrix
  • Fig. the heart
 • Forms:
  • κοιλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κοιλίαι Noun: Nom Plur Fem
  • κοιλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κοιλίας Noun: Gen Sing Fem
κοιλίᾳ
κοιλίαι
κοιλίαν
κοιλίας
κοῖλον
κοῖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • empty and hollow inside
  • Substantival:
   • hold (of a ship)
   • depression
   • sole (of footwear)
   • hollow, indentation
 • Forms:
  • κοῖλα Adj: Nom Plur Neut
  • κοίλη Adj: Nom Sing Fem
  • κοίλην Adj: Acc Sing Fem
  • κοῖλον Adj: Acc Sing Neut
κοιλοσταθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to provide with a coffered ceiling or panels
  • to fit with a panel
 • Forms:
  • ἐκοιλοστάθμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κοιλοστάθμοις
κοιλόσταθμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: with coffered ceiling, panelled
 • Forms:
  • κοιλοστάθμοις Noun: Dat Plur Masc
κοιλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hollow space, hollow area (esp. in mountains)
  • hollowness, a hollow, indentation
 • Forms:
  • κοιλότητος Noun: Gen Sing Fem
κοιλότητος
κοίλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • low-lying place
  • hollow, cavity, valley
  • groove
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκοίλωμακοιλώματα
GENκοιλώματοςκοιλωμάτων
DATκοιλώματικοιλώμασι(ν)
ACCκοίλωμακοιλώματα
κοιλώματα
κοιλώματι
κοιλώματος
κοιλωμάτων
κοιμᾷ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμᾶσθαι
κοιμᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lie down
  • to sleep, fall asleep, put to sleep
  • to go to bed, put to bed
  • to engage in sexual intercourse
  • to lodge, spend the night, remain for the night
  • to be (become) a permanent and integral part of something
  • to be dead; to join one's ancestors on one's death
 • Cognates: ἐπικοιμάω, κατακοιμάω, κοιμάω, προκοιμάομαι, συγκοιμάω
 • Forms:
  • κοίμησιν
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκοιμᾶτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοιμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοιμήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐκοιμήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκοιμήθης Verb: 1Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκοιμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκοιμῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • κεκοιμημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κεκοιμημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • κεκοίμησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • κεκοίμηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κοιμᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κοιμᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κοιμᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κοιμηθείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κοιμηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • κοιμηθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • κοιμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κοιμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κοιμηθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
  • κοιμηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κοιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κοιμηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • κοιμηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • κοιμηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
  • κοιμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κοιμηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κοιμήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • κοιμηθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
  • κοιμηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • κοιμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κοιμηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κοιμώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κοιμωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • κοιμώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • κοιμώμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κοιμωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • κοιμωμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • κοιμωμένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • κοιμῶνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • κοιμωμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
κοιμηθείς
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμηθῇ
κοιμηθῆναι
κοιμηθήσεσθε
κοιμηθήσεται
κοιμηθήσῃ
κοιμηθήσομαι
κοιμηθησόμεθα
κοιμηθήσονται
κοιμηθῆτε
κοιμήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμηθήτω
κοιμηθῶ
κοιμηθῶμεν
κοιμηθῶσιν
κοιμήσει
κοιμήσεως
κοίμησιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοίμησις
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοίμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sleep, slumber
  • Fig. death
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκοίμησιςκοιμήσεις
GENκοιμήσεωςκοιμήσεων
DATκοιμήσεικοιμήσεσι(ν)
ACCκοίμησινκοιμήσεις
κοιμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put to sleep
  • to cause to lie down
 • Forms:
  • ἐκοίμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοίμισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκοιμισμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • κοιμίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κοιμίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κοιμίζων
κοιμίσας
κοιμώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμῶνται
κοινά
κοιναῖς
κοινῇ
κοινήν
κοινῆς
κοινοῖ
κοινολογέομαι
κοινολογησόμενον
κοινολογία
κοινολογίαν
κοινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: κοινός
κοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • universally applicable, public, common
  • secular, profane (i.e., not for exclusively sacred use)
  • shared with others
  • jointly done
 • Forms:
  • κοινά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κοιναῖς Adj: Dat Plur Fem
  • κοινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • κοινήν Adj: Acc Sing Fem
  • κοινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • κοινόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • κοινῷ Adj: Dat Sing Masc
κοίνου
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοινόω
κοινοῦ
κοινοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: κοινόω
κοινοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: κοινόω
κοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make common, make ritually profane
  • to declare something unclean or ritually unacceptable
  • to consider something unclean or ritually unacceptable
 • Cognates: ἀνακοινόω
 • Forms:
  • ἐκοίνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοίνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοίνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • κοινοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοίνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κοινοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • κοινοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • κοινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κοινῶσαι Verb: Aor Act Infin
κοινῷ
κοινωθῇ
κοινώνει
κοινωνεῖ
κοινωνεῖν
κοινωνεῖτε
κοινωνείτω
κοινωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to share, have a share (of something)
  • to share (with someone), participate, associate
  • to do or have in common with
  • to give a share, contribute a share
 • Cognates: ἐπικοινωνέω, συγκοινωνέω
 • Forms:
  • κοινωνήσεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κοινωνῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκοινώνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοινώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκοινώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινώνηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινώνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κοινώνει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κοινωνεῖ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοινωνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κοινωνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κοινωνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κοινωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κοινωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοινώνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοινωνήσοντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
  • κοινωνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κοινωνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κοινωνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κοινωνέω
κοινωνήσας
κοινωνήσει
κοινωνήσεις
κοινώνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reciprocal recognition, partnership
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκοινώνησιςκοινωνήσεις
GENκοινωνήεωςκοινωνήσεων
DATκοινωνήσεικοινωνήσεσι(ν)
ACCκοινώνησινκοινωνήσεις
κοινώνησον
κοινωνήσοντες
κοινωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • association, communion, fellowship, close relationship
  • joint ownership
  • generosity, fellow-feeling, altruism
  • act of forming a close association with and involving oneself with
  • sign of fellowship, proof of unity
  • participation, sharing (something)
 • Forms:
  • κοινωνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κοινωνίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κοινωνίας Noun: Gen Sing Fem
κοινωνίᾳ
κοινωνίαν
κοινωνίας
κοινωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: liberal, generous, willing to share
 • Forms:
  • κοινωνικούς Adj: Acc Plur Masc
κοινωνικούς
κοινωνοί
κοινωνόν
κοινωνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: companion, fellowship, accomplice, partaker, partner, an associate, spouse
 • Cognates: κοινωνός, συγκοινωνός
 • Forms:
  • κοινωνοί Adj: Nom Plur Masc
  • κοινωνόν Adj: Acc Sing Masc
  • κοινωνοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κοινωνούς Adj: Acc Plur Masc
κοινωνοῦ
κοινωνοῦντες
κοινωνούς
κοινωνῶν
κοινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • commonly, mutually
  • together, in common, jointly
  • in the common language or dialect
κοινῶσαι
κοινωφελές
κοινωφελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: generally useful, good for all
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκοινωφελήςκοινωφελές
GENκοινωφελοῦς
DATκοινωφελεῖ
ACCκοινωφελῆκοινωφελές
Plural
 MascFemNeut
NOMκοινωφελεῖςκοινωφελῆ
GENκοινωφελῶν
DATκοινωφελέσι(ν)
ACCκοινωφελεῖςκοινωφελῆ
κοιτάζεις
κοιτάζηται
κοιτάζομαι
κοιταζόμενος
κοιταζομένους
κοιταζόντων
κοιτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to provide a fold for (sheep)
   • to fold (sheep)
   • to cause to lie down, put to bed
   • to cause to rest
  • Middle/Passive:
   • to go to sleep
   • to lie down (for sleep)
   • to go to bed
   • to lie down (for sexual intercourse in bed)
   • to lie upon (something)
 • Forms:
  • κοιτάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κοιτάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • κοιτάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κοιταζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • κοιταζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κοιταζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κοιτασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κοιτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κοίταις
κοίτας
κοιτασθήσεται
κοιτασθήσονται
κοιτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sexual intercourse, copulation, cohabitation
 • Forms:
  • κοιτασίαν Noun: Acc Sing Fem
κοιτασίαν
κοίτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bed
  • conjugal bed
  • marriage-bed
  • pen, fold (for domestic animals: sheep, cattle)
  • sexual intercourse
  • seminal emission
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκοίτηκοῖται
GENκοίτηςκοιτῶν
DATκοίτῃκοίταις
ACCκοίτηνκοίτας
VOCκοίτηκοῖται
κοίτῃ
κοίτην
κοίτης
κοιτῶν
κοιτών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bedroom, chamberlain
  • private chamber
 • Forms:
  • κοιτῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • κοιτῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • κοιτῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • κοιτώνων Noun: Gen Plur Masc
κοιτῶνα
κοιτῶνι
κοιτῶνος
κοιτώνων