κόνδυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: drinking cup
κονδυλίζοντας
κονδυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to punch, strike with the fist, oppress, maltreat
 • Cognates: κατακονδυλίζω
 • Forms:
  • ἐκονδύλιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κονδυλίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
κονδυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hurting verbally, insult
  • cruel act, striking with the fist, maltreatment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκονδυλισμόςκονδυλισμοί
GENκονδυλισμοῦκονδυλισμῶν
DATκονδυλισμῷκονδυλισμοῖς
ACCκονδυλισμόνκονδυλισμούς
VOCκονδυλισμέκονδυλισμοί
κονδυλισμούς
κόνει
κονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hasten, raise dust
 • Cognates: διακονέω
κονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plaster, stucco
  • dust, a cloud of dust, plaster dust
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκονίακονίαι
GENκονίαςκονιῶν
DATκονίᾳκονίαις
ACCκονίανκονίας
VOCκονίακονίαι
κονίᾳ
κονίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stucco, plaster
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκονίαμακονιάματα
GENκονιάματοςκονιαμάτων
DATκονιάματικονιάμασι(ν)
ACCκονίαμακονιάματα
κονιάματος
κονίαν
κονίας
κονιάσεις
κονιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plaster, apply plaster, spread plaster over
  • to whiten, whitewash
 • Forms:
  • κεκονιαμένε Verb: Perf Pass Part Voc Sing Masc
  • κεκονιαμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • κονιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κονιορτόν
κονιορτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dust (of dirt or smoke)
  • cloud of dust
  • powder (that has been created from grinding something)
  • pulverulence (as blown about, esp. created by the process of removing grain from the chaff)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκονιορτόςκονιορτοί
GENκονιορτοῦκονιορτῶν
DATκονιορτῷκονιορτοῖς
ACCκονιορτόνκονιορτούς
VOCκονιορτέκονιορτοί
κονιορτοῦ
κονιορτῶν
κόνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dust, ashes
 • Forms:
  • κόνει Noun: Dat Sing Fem
κοντοῖς
κοντός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaft, spear, punting-pole, pole
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκοντόςκοντοί
GENκοντοῦκοντῶν
DATκοντῷκοντοῖς
ACCκοντόνκοντούς
VOCκοντέκοντοί
κονύζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleabane, nettle, pulicaria, Inula
 • Forms:
  • κονύζης Noun: Gen Sing Fem
κονύζης