κοῦμ
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: cumi arise
κοῦμι
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: cumi arise
κουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleece, a shearing, shorn wool
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκουράκουραί
GENκουρᾶς
κουράς
κουρῶν
DATκουρᾷκουραῖς
ACCκουράνκουρᾶς
κουράς
κουρᾷ
κουρᾶς
κουρέα
κουρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a barber, hair-cutter, hairdresser
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκουρεύςκουρεῖς
GENκουρέωςκουρέων
DATκουρεῖκουρεῦσι(ν)
ACCκουρέακουρέας
κουρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help
 • Forms:
  • κουρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κουρέως
κουρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κουρέω
κουστωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a guard (composed of soldiers), watch; "custody", Roman sentry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκουστωδίακουστωδίαι
GENκουστωδίαςκουστωδιῶν
DATκουστωδίᾳκουστωδίαις
ACCκουστωδίανκουστωδίας
VOCκουστωδίακουστωδίαι
κουστωδίαν
κουστωδίας
κούφη
κούφης
κουφιεῖς
κουφίζεται
κουφίζουσα
κουφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lighten (reduce weight) (of a load)
   • to be light (in weight)
   • to unburden
   • to spare, relieve
  • Passive:
   • to be lightened
   • to be spared
 • Cognates: ἐπικουφίζω, κουφίζω
 • Forms:
  • ἐκούφιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκούφισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κουφιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κουφίζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κουφίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κουφιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κουφίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κουφισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κούφισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κουφιοῦσιν
κουφίσῃ
κουφισθῆναι
κούφισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lightening, alleviation
κούφισον
κοῦφοι
κούφοις
κοῦφον
κοῦφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • light-footed, nimble, agile, swift, easy
  • light in weight
  • of little consequence
  • easy for execution
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκοῦφοςκούφηκοῦφον
GENκούφουκούφηςκούφου
DATκούφῳκούφῃκούφῳ
ACCκοῦφονκούφηνκοῦφον
VOCκοῦφεκούφηκοῦφε
Plural
 MascFemNeut
NOMκοῦφοικοῦφαικοῦφα
GENκούφωνκούφωνκούφων
DATκούφοιςκούφαιςκούφοις
ACCκούφουςκούφαςκοῦφα
VOCκοῦφοικοῦφαικοῦφα
 • Comparatives & Superlatives
 • κουφότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
κουφότεροι
κούφως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lightly, nimbly, with agility