κολαβρίζομαι
κολαβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deride, mock
  • to dance wildly
 • Forms:
  • κολαβρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κολαβρισθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
κολαβρισθείησαν
κολάζειν
κολάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κολάζω
κολαζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολαζομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολάζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολάζονται
κολάζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κολάζω
κολάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to chastise, punish
   • to penalize
  • Middle:
   • to get a person punished
  • Passive:
   • to be chastised, be punished
 • Forms:
  • ἐκολάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκόλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκολάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κολάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • κολάζετε
   • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
   • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • κολάσεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κολάσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κολάζειν Verb: Pres Act Infin
  • κολάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κολαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κολαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κολάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κολάζονται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
  • κολάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κολάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κολάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κολασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κολάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κολασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κολασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • κολασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κολασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κολασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κολασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κολάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • κολάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
κολάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολακεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flattery, flattering words
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκολακείακολακεῖαι
GENκολακείαςκολακειῶν
DATκολακείᾳκολακείαις
ACCκολακείανκολακείας
VOCκολακείακολακεῖαι
κολακείας
κολακεύει
κολακεύῃς
κολακεῦσαι
κολακεύσατε
κολακεύσητε
κολακεύσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κολακεύω
κολακεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flatter, coax, prevail upon
  • to entice, deal graciously with
  • to be a flatterer
 • Forms:
  • κολακεύσω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κολακεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κολακεύῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • κολακεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κολακεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κολακεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κολακεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κολακεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
κολακεύων
κολακεύωσιν
κολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carve, engrave, peck at, inscribe, sculpture
 • Cognates: ἐγκολάπτω, ἐκκολάπτω
 • Forms:
  • ἐκόλαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκολαμμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • κεκολαμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κεκολαμμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • κεκολαμμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
κολάσαι
κολάσασθαι
κολασάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσει
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κόλασις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: κόλασις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσεσιν
κολάσεων
κολάσεως
κολάσῃς
κολασθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολασθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολασθῆναι
κολασθήσεται
κολασθήσονται
κολασθῶσιν
κόλασιν
κόλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: punishment, torment, chastisement, penal infliction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόλασιςκολάσεις
GENκολάσεωςκολάσεων
DATκολάσεικολάσεσι(ν)
ACCκόλασι(ν)κολάσεις
κολάσονται
κολαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • instrument for correction (e.g., whip, rod)
  • a house of correction
κολάσωνται
κολαφίζειν
κολαφίζῃ
κολαφιζόμεθα
κολαφιζόμενοι
κολαφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buffet, punch, hit with the fists
  • to suffer from the attack of pain (e.g., epilepsy, hysteria, periodic depressions, headaches, severe eye-trouble, malaria, leprosy, speech impediment)
 • Forms:
  • ἐκολάφισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κολαφίζειν Verb: Pres Act Infin
  • κολαφίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κολαφιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κολαφιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
κολεόν
κολεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheath, scabbard, sheath of the heart, pericardium
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκολεόςκολεοί
GENκολεοῦκολεῶν
DATκολεῷκολεοῖς
ACCκολεόνκολεούς
VOCκολεέκολεοί
κολεοῦ
κολεῷ
κόλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glue, adhesive
 • Forms:
  • κόλλῃ Noun: Dat Sing Fem
κολλᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κολλᾶσθαι
κολλᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass/Act Subj 2nd plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: κολλάω
κολλᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κολλάω
 • Present
 • κολλᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • κολλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κολλᾶσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass/Act Subj 2nd plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • κολλᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κολλώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κολλώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κολλῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐκολλῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • κολληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κολληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κολληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • κολληθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκολλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκολλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκολλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκόλλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκόλλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κολληθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κολληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κολληθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • κολληθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • κολληθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • κολληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • κολλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • κεκόλληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκόλληνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεκόλληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κόλλῃ
κολληθείη
κολληθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολληθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κολλάω
κολληθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολληθῇ
κολληθῆναι
κολληθήσεται
κολληθήσῃ
κολληθήσονται
κολλήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κολλάω
κολλήσεως
κολληθῶμεν
κόλλησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: gluing, fastening, cleaving
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκόλλησιςκολλήσεις
GENκολλήσεωςκολλήσεων
DATκολλήσεικολλήσεσι(ν)
ACCκόλλησινκολλήσεις
κολλούριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eye-salve
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκολλούριονκολλούρια
GENκολλουρίουκολλουρίων
DATκολλουρίῳκολλουρίοις
ACCκολλούριονκολλούρια
κολλυβιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: money-changer, a coin-dealer
 • Forms:
  • κολλυβιστῶν Noun: Gen Plur Masc
κολλυβιστῶν
κολλύρια
κολλυρίδα
κολλυρίδας
κολλυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bake (cakes)
  • to roll dough for baking
 • Forms:
  • ἐκολλύρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κολλυρισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
κολλύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small bread cake (dim. of κολλυρίς)
  • eye-salve, a plaster, poultice
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκολλύριονκολλύρια
GENκολλυρίουκολλυρίων
DATκολλυρίῳκολλυρίοις
ACCκολλύριονκολλύρια
κολλυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cake, loaf, rolled cake or bread
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκολλυρίςκολλυρίδες
GENκολλυρίδοςκολλυρίδων
DATκολλυρίδικολλυρίσι(ν)
ACCκολλυρίδακολλυρίδας
VOCκολλυρίκολλυρίδες
κολλυρισάτω
κολλώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κολλάω
κολλώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολλῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
κολοβοί
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: κολοβός
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: κολοβόω
κολοβόκερκον
κολοβόκερκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a docked tail; stunted tail
 • Forms:
  • κολοβόκερκον Adj: Acc Sing Neut
κολοβόριν
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disfigured nose, slit nose, broken nose
 • Forms:
  • κολοβόρριν Adj: Nom Sing Masc
κολοβόρριν
κολοβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mutilated, damaged
  • short, stocky
 • Forms:
  • κολοβοί Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • κολοβούς Adj: Acc Plur Masc/Fem
κολοβούς
κολοβοῦσιν
κολοβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be short
  • to mutilate, curtail
  • to damage (stones)
  • to shorten, abridge
 • Forms:
  • κολοβούς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • κολοβοί
   • Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἐκολοβώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκολοβώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκολόβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκολόβωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κολοβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κολοβωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κεκολοβωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
κολοβωθήσονται
κολόκυνθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gourd (plant), Cucurubita maxima
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκολόκυνθακολόκυνθαι
GENκολοκύνθηςκολοκυνθών
DATκολοκύνθῃκολοκύνθαις
ACCκολόκυνθανκολόκυνθας
VOCκολόκυνθακολόκυνθαι
κολόκυνθαν
κολοκύνθῃ
κολοκύνθης
κόλποις
κόλπον
κόλπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the bosom, breast, chest
  • lap (i.e., upper thighs of a seated person)
  • the fold of a garment, pocket in a garment
  • the bay, gulf of the sea
  • recess, hollow space (within a chariot)
  • midst
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκόλποςκόλποι
GENκόλπουκόλπων
DATκόλπῳκόλποις
ACCκόλπονκόλπους
VOCκόλπεκόλποι
κόλπου
κόλπους
κόλπῳ
κόλπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a folded garment
  • bosom
  • cavity
  • drain (around the altar)
κολυμβᾶν, κολυμβᾷν
κολυμβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dive, plunge (into water)
  • to swim
 • Cognates: διακολυμβάω, ἐκκολυμβάω
 • Forms:
  • κολυμβῶντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κολυμβᾶν, κολυμβᾷν Verb: Pres Act Infin
κολυμβήθρα,
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pool, swimming pool, a diving-place, i.e., pond for bathing (or swimming)
  • water reservoir, cistern
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκολυμβήθρακολυμβήθραι
GENκολυμβήθραςκολυμβηθρῶν
DATκολυμβήθρᾳκολυμβήθραις
ACCκολυμβήθρανκολυμβήθρας
κολυμβήθρᾳ
κολυμβήθραν
κολυμβήθρας
κολυμβῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κολυμβάω
κολωνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: colonia; a colony; a Roman "colony" for veterans
 • Note: Also spelled κολωνία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκολωνείακολωνεῖαι
GENκολωνείαςκολωνειῶν
DATκολωνείᾳκολωνείαις
ACCκολωνείανκολωνείας
VOCκολωνείακολωνεία
κολωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a colony; a Roman "colony" for veterans
 • Note: Also spelled κολωνεία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκολωνίακολωνίαι
GENκολωνίαςκολωνιῶν
DATκολωνίᾳκολωνίαις
ACCκολωνίανκολωνίας
VOCκολωνίακολωνίαι