κόσκινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sieve, filter, screen
 • Forms:
  • κοσκίνου Noun: Gen Sing Neut
κοσκίνου
κοσμεῖν
κοσμεῖτε
κοσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put in order, arrange, prepare
  • to adorn, garnish, trim, decorate, beautify
 • Cognates: ἀποκοσμέω, διακοσμέω, ἐγκοσμέω, ἐπικοσμέω, εὐκοσμέω, κατακοσμέω, περικοσμέω
 • Forms:
  • ἐκεκόσμητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοσμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοσμήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκοσμήθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἐκόσμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκόσμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόσμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκόσμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκόσμου Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • κεκοσμημένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • κεκοσμημένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • κεκοσμημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • κεκοσμημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κεκοσμημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • κεκοσμημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κεκόσμηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κοσμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κοσμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κοσμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοσμήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κοσμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοσμήσειν Verb: Fut Act Infin
  • κοσμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • κόσμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοσμούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • κοσμοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κοσμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κοσμῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
κοσμῆσαι
κοσμήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κοσμέω
κοσμήσει
κοσμήσειν
κοσμήσῃ
κόσμησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
κοσμικά
κοσμικάς
κοσμικόν
κοσμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive: earthly, terrene ("cosmic"), mundane, (not in heaven)
  • Negative: worldly, corrupt
 • Forms:
  • κοσμικῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κοσμικά
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • κοσμικάς Adj: Acc Plur Fem
  • κοσμικόν Adj: Acc Sing Neut
κοσμικῶν
κόσμιον
κόσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • respectable, honourable, of good behaviour, modest
  • well arranged, orderly, i.e., decorous
 • Cognates: κόσμιος, μετακόσμιος
 • Concord: Eccl. 12:9; I Tim 3:2
 • Forms:
  • κόσμιον Adj: Acc Sing Masc (Eccl. 12:9; I Tim 3:2)
  • κοσμίῳ Adj: Dat Sing Fem (I Tim 2:9)
κοσμίῳ
κοσμίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: modestly
κόσμοι
κοσμοκράτορας
κοσμοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler; a world-ruler
 • Forms:
  • κοσμοκράτορας Noun: Acc Plur Masc
κόσμον
κοσμοπλανής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • world-deceiver
κοσμοπληθεῖ
κοσμοπληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: filling the world, worldwide, affecting the whole world
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκοσμοπληθήςκοσμοπληθές
GENκοσμοπληθοῦς
DATκοσμοπληθεῖ
ACCκοσμοπληθῆκοσμοπληθές
Plural
 MascFemNeut
NOMκοσμοπληθεῖςκοσμοπληθῆ
GENκοσμοπληθῶν
DATκοσμοπληθέσι(ν)
ACCκοσμοπληθεῖςκοσμοπληθῆ
κοσμοποιΐα, κοσμοποιία
Feminine
 SingularPlural
NOMκοσμοποιίακοσμοποιῖαι
GENκοσμοποιίαςκοσμοποιιῶν
DATκοσμοποιίᾳκοσμοποιίαις
ACCκοσμοποιίανκοσμοποιίας
VOCκοσμοποιίακοσμοποιῖαι
κοσμοποιίας
κόσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • orderly arrangement of multiple units
  • proper alignment, organization, systemization
  • act of adorning, decorating
  • something that adorns and arranges (so that it functions well and looks good)
  • adorning, adornment, honour, accouterment, equipment, outfit
  • Collectively: ornaments (e.g., jewellery), trappings
  • world (i.e., earth, universe)
  • world (i.e., the known world of what is now Europe, Africa, and Asia)
  • world (i.e., the world of people, mankind)
 • Forms:
  • κόσμοι Noun: Nom Plur Masc
  • κόσμον Noun: Acc Sing Masc
  • κόσμου Noun: Gen Sing Masc
  • κόσμους Noun: Acc Plur Masc
  • κόσμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κόσμων Noun: Gen Plur Masc
κόσμου
κοσμούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: κοσμέω
κοσμοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κοσμέω
κόσμους
κοσμοῦσι
κοσμοφορέω
κοσμοφοροῦσα
κόσμῳ
κόσμων
κοσμῶσιν
κόσυμβοι
κόσυμβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe, tassel, hairnet
 • Forms:
  • κόσυμβοι Noun: Nom Plur Masc
  • κοσύμβους Noun: Acc Plur Masc
κοσύμβους
κοσυμβωτοί
κοσυμβωτόν
κοσυμβωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasseled, fringed
 • Forms:
  • κοσυμβωτοί Adj: Nom Plur Masc
  • κοσυμβωτόν Adj: Acc Sing Masc