προβαίνοντα
προβαίνουσα
προβαίνουσαι
προβαινούσης
προβαίνω
προβαίνων
προβάλετε
προβάλλομαι
προβαλλομένοις
προβαλλόντων
προβάλλουσιν
προβάλλω
προβαλόντων
προβαλοῦ
προβαλῶ
προβαλών
προβάλωσι
προβάλωσιν
προβάς
προβασανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to torture (someone) before (someone else)
  • to torture earlier, torture previously
 • Cognates: βασανίζω, προβασανίζω
 • Forms:
  • προβασανισθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
  • προβασανισθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
προβασανισθέντι
προβασανισθέντων
προβασκάνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (Jeremy 69)
 • Meaning:
  • scarecrow
  • a safeguard against witchcraft
  • amulet, charm, phylactery
πρόβατα
προβάτια
προβατική
προβατικῇ
προβατικήν
προβατικῆς
προβατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to sheep or goats
  • the sheep-gate, sheep market
 • Forms:
  • προβατική Adj: Nom Sing Fem
  • προβατικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • προβατικήν Adj: Acc Sing Fem
  • προβατικῆς Adj: Gen Sing Fem
προβάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lamb, sheep, sheepfold
 • Note: Diminutive of πρόβατον
 • Forms:
  • προβάτια Noun: Nom/Acc Plur Neut
προβάτοις
πρόβατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sheep, sheepfold, a flock or herd of small cattle (i.e., sheep or goats)
 • Forms:
  • πρόβατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • προβάτοις Noun: Dat Plur Neut
  • προβάτου Noun: Gen Sing Neut
  • προβάτῳ Noun: Dat Sing Neut
  • προβάτων Noun: Gen Plur Neut
προβάτου
προβάτῳ
προβάτων
προβέβηκα
προβέβηκας
προβεβήκει
προβεβηκότες
προβεβηκότος
προβεβηκυῖα
προβεβηκώς
προβεβλημένοις
προβῇ
προβιβάζω
προβιβάσαι
προβιβάσεις
προβιβασθεῖσα
προβλέπει
προβλέπω
προβλεψαμένου
προβλέψας
πρόβλημα
προβλήματα
προβλής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: projecting, jutting out, headland
 • Note: Used as an adjective
 • Forms:
  • προβλῆτες Noun: Nom Plur Masc
προβλῆτες