ἴσα
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἴσος
ἰσάγγελοι
ἰσάγγελος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal unto the angels, like an angel, i.e., angelic
 • Forms:
  • ἰσάγγελοι Adj: Nom Plur Masc
ἴσαι
ἰσανά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: old
 • Concord: Neh 12:39
ἴσασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἴσασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἰσαστέρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a star, bright as a star, star-like
 • Forms:
  • ἰσαστέρους Adj: Acc Plur Masc
ἰσαστέρους
ἴση
ἰσηγορεῖσθαι
ἰσηγορέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak as an equal, treat as an equal
 • Forms:
  • ἰσηγορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἴσην
ἴσθι
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἰσοδυναμεῖ
ἰσοδυναμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have equal power
  • to have the same force
 • Cognates: ἀδυναμέω
 • Forms:
  • ἰσοδυναμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἰσοδύναμον
ἰσοδύναμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • equal in force or power
  • equal in value
 • Forms:
  • ἰσοδύναμον Adj: Acc Sing Neut
ἰσόθεα
ἰσόθεος
ἴσοι
ἰσόμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • sharing equally
  • Substantival:
   • equal share
 • Forms:
  • ἰσομοίρους Adj: Acc Plur Masc
ἰσομοίρους
ἴσον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἴσος
ἰσονομεῖν
ἰσονομέω
ἰσόπεδον
ἰσόπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of even surface, level with the ground
 • Forms:
  • ἰσόπεδον Adj: Acc Sing Fem
ἰσοπολίτας
ἰσοπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: having equal citizenship, enjoying equal political rights
 • Forms:
  • ἰσοπολίτας Noun: Acc Plur Masc
ἰσοπολίτιδος
ἰσοπολῖτις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal political rights, equal (ordeal)
 • Forms:
  • ἰσοπολίτιδος Adj: Gen Sing Fem
ἴσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • equal (in number, size, quality, value)
  • similar, comparable
Singular
 MascFemNeut
NOMἴσοςἴσηἴσον
GENἴσουἴσηςἴσου
DATἴσῳἴσῃἴσῳ
ACCἴσονἴσηνἴσον
VOCἴσεἴσηἴσε
Plural
 MascFemNeut
NOMἴσοιἴσαιἴσα
GENἴσωνἴσωνἴσων
DATἴσοιςἴσαιςἴσοις
ACCἴσουςἴσαςἴσα
VOCἴσοιἴσαιἴσα
ἰσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • equality, equity
  • fairness
  • that which amounts to, embodiment
  • dimension, size
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσότηςἰσότητες
GENἰσότητοςἰσοτήτων
DATἰσότητιἰσότησιν
ACCἰσότηταἰσότητας
ἰσότητα
ἰσότητι
ἰσότητος
ἰσότιμον
ἰσότιμος
ἴσου
ἴσους
ἰσόψυχε
ἰσόψυχον
ἰσόψυχος
ἰσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make equal
   • to compare
   • to consider equal to
  • Middle:
   • to compare oneself
  • Passive:
   • to be made like
   • to be made equal
   • to be equaled
   • to be compared to
 • Cognates: ἐξισόω, ἰσόω
 • Forms:
  • ἰσωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἱσταίη
ἱσταμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἵστημι
ἱστάνειν
ἵστασθαι
ἱστάνομεν
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἱστάνω
ἵστανται
ἵσταντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἱστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to establish (a covenant)
 • Cognates: ἐξιστάνω, ἱστάνω, καθιστάνω
 • Forms:
  • ἱστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἱστάνομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἵστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἵστασθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἵστημι
ἵσταται
ἵστατε
ἵστατο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἴστε
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἵστημι
 • Present
 • ἵστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἱσταμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • σταθεισῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἱσταίη Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἵστασθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἵσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἵστατε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἴστησιν Verb: Pres Act ind., 3rd Sing
 • ἴστωμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἱστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἱστῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἵσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἕστηκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἵστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • σταθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • σταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • στήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στήσειν Verb: Fut Act Infin
 • στήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • στήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • στήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • στήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • στήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • στήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • στησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • στήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • στήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • στήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἑστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἑστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἑστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔστησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • σταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σταθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σταθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • στῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • στῆθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • στῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • στῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • στῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • στήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • στῆτε
  • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • στήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • στησάτωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • στῶ
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
 • στήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • στῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • στήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • στήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Aorist Participle
 • στάς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • στήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • στάντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • στήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • στᾶσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • στάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • στήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • στᾶσαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • στήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • σταθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • σταθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • σταθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • σταθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • σταθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • σταθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • εἱστήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἑστηκυῖαν
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
 • ἑστηκυῖαι
  • Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • εἱστήκειμεν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Plur
 • εἱστήκειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • εἱστήκεις Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Sing
 • εἱστήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἑστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἑσταμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἑστάναι Verb: Perf Act Infin
 • ἕσταται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἕστηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἑστήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἕστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἑστήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑστήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἕστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑστήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἕστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑστήκεσαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἑστηκός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἑστηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἑστηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἑστηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἑστηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • ἑστηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • ἑστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἑστηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • ἑστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἑστός Verb: 2nd Perfect Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἑστώς
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἑστῶσα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • ἑστῶσαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • ἑστῶτα
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • ἑστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἑστῶτες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἑστῶτος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • ἑστώτων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
ἴστησιν
ἱστία
ἱστίοις
ἱστίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a curtain
  • a sail
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱστίονἱστία
GENἱστίουἱστίων
DATἱστίῳἱστίοις
ACCἱστίονἱστία
ἱστίων
ἱστόν
ἱστορεῖ
ἱστορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to inquire into a thing, learn by inquiry
  • to record what is learned, narrate what is learned
  • to record as history
 • Forms:
  • ἱστορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἱστορηθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • ἰστόρησαι Verb: Aor Act infin.
  • ἱστόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱστόρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱστορουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἱστοροῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
ἱστορηθέντα
ἰστόρησαι
ἱστόρησεν
ἱστόρηται
ἱστορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a learning by inquiry, inquiry
  • story, narrative, account
  • history (of past events)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἱστορίαἱστορίαι
GENἱστορίαςἱστοριῶν
DATἱστορίᾳἱστορίαις
ACCἱστορίανἱστορίας
VOCἱστορίαἱστορία
ἱστορίᾳ
ἱστορίαν
ἱστορίας
ἱστορικοί
ἱστορικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: historical, historian
 • Forms:
  • ἱστορικοί Adj: Nom Plur Masc
ἱστοριῶν
ἱστορουμένων
ἱστοροῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἱστορέω
ἱστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mast, pole, anything that stands
  • web (cut from the loom)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱστόςἱστοί
GENἱστοῦἱστῶν
DATἱστῷἱστοῖς
ACCἱστόνἱστούς
VOCἱστέἱστοί
ἱστούς
ἴστωμεν
ἱστῶν
ἱστῶσιν
ἰσχίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hip-joint
 • Forms:
  • ἰσχίων Noun: Gen Plur Neut
ἰσχίων
ἰσχνόφωνος
ἴσχυε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύει
ἴσχυειν
ἴσχυεν
 • Parse: Verb: Imperfect, Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύϊ, ἰσχύι
ἰσχυκός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύν
ἰσχύομεν
ἴσχυον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύος
ἰσχύουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυροποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσχυροποίησιςἰσχυροποιήσεις
GENἰσχυροποιήσεωςἰσχυροποιήσεων
DATἰσχυροποιήσειἰσχυροποιήσεσι(ν)
ACCἰσχυροποίησι(ν)ἰσχυροποιήσεις
ἰσχυρά
ἰσχυρᾷ
ἰσχυραί
ἰσχυράν
ἰσχυράς
ἰσχυρᾶς
ἰσχυροί
ἰσχυροῖς
ἰσχυρόν
ἰσχυροποίει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιεῖται
ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιήσῃ
ἰσχυροποίησιν
ἰσχυροποιοῦ
ἰσχυροποιοῦνται
ἰσχυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • strong, boisterous, mighty, powerful, valiant
  • fervent, ardent, intense
  • grave, serious, severe, grievous
  • characterized by powerful effect
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἰσχυρόςἰσχυράἰσχυρόν
GENἰσχυροῦἰσχυρᾶςἰσχυροῦ
DATἰσχυρῷἰσχυρᾷἰσχυρῷ
ACCἰσχυρόνἰσχυράνἰσχυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἰσχυροίἰσχυραίἰσχυρά
GENἰσχυρῶν
DATἰσχυροῖςἰσχυραῖςἰσχυροῖς
ACCἰσχυρούςἰσχυράςἰσχυρά
 • Comparatives & Superlatives
 • ἰσχυροτέρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comparative
 • ἰσχυροτέρας
  • Adj: Gen Sing Fem Comparative
  • Adj: Acc Plur Fem Comparative
 • ἰσχυροτάτους Adj: Acc Plur Masc superl
 • ἰσχυρότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • ἰσχυρότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • ἰσχυρότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • ἰσχυροτέρου Adj: Gen Sing Masc Comparative
 • ἰσχυρότερα Adj: Acc Plur Neut
 • ἰσχυρότεραι Adj: Nom Plur Fem
 • ἰσχυροτέρους Adj: Acc Plur Masc comp
 • ἰσχυροτέρῳ Adj: Dat Sing Masc comp
ἰσχυροτάτους
ἰσχυρότερα
ἰσχυρότεραι
ἰσχυροτέρας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem Comparative
  • Adj: Acc Plur Fem Comparative
 • Root: ἰσχυρός
ἰσχυρότεροι
ἰσχυρότερον
ἰσχυρότερος
ἰσχυροτέρου
ἰσχυροτέρους
ἰσχυροτέρῳ
ἰσχυροτέρων
ἰσχυρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: power, strength, solidity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσχυρότηςἰσχυρότητες
GENἰσχυρότητοςἰσχυροτήτων
DATἰσχυρότητιἰσχυρότησιν
ACCἰσχυρότηταἰσχυρότητας
ἰσχυρότητα
ἰσχυροῦ
ἰσχυρούς
ἰσχυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fasten
  • to strengthen
 • Forms:
  • ἰσχύρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἰσχυρῷ
ἰσχυρῶν
ἰσχυρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strongly, mightily, dependably, exceedingly, very much
ἰσχύρωσαν
ἰσχύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an expert, one with ability
  • strength, might, power, ability, forcefulness
  • physical strength, bodily strength
  • military might
  • politically influential position, socially influential position
  • innate ability (to do something)
  • wealth, material possessions
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἰσχύςἰσχύες
GENἰσχύοςἰσχύων
DATἰσχύϊἰσχύσεσι(ν)
ACCἰσχύνἰσχῦς
ἴσχυσα
ἰσχῦσαι
ἰσχύσαμεν
ἴσχυσαν
ἰσχύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἴσχυσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσατε
ἰσχυσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσει
ἰσχύσεις
ἴσχυσε
ἴσχυσεν
ἰσχύσεσιν
ἰσχύσῃ
ἰσχύσητε
ἴσχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἴσχυσιςἰσχύσεις
GENἰσχύσεωςἰσχύσεων
DATἰσχύσειἰσχύσεσι(ν)
ACCἴσχυσι(ν)ἰσχύσεις
ἰσχύσομεν
ἰσχύσουσιν
ἰσχύσω
ἰσχύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have power, be competent, be able
  • to be successful
  • to have sufficient finances; to afford
  • to be capable, confident
  • to be in possession of one's powers, be in good health
  • to be strong, be mighty
  • to make strenuous efforts, endeavour
  • to have meaning, be valid
  • to be strong (in body), have power, prevail, have strength
  • to make (someone/something) strong
 • Forms:
 • Present
 • ἰσχύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἴσχυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἰσχύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἴσχυειν Verb: Pres Act Infin
 • ἰσχύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἰσχύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἰσχύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἰσχύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἰσχύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἰσχύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἰσχύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἰσχύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἰσχύουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἰσχύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἴσχυεν Verb: Imperfect, Act Ind 3rd Sing
 • ἴσχυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἰσχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἰσχύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἰσχύσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἰσχύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • ἴσχυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἰσχῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἰσχύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἴσχυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἰσχύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἴσχυσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Part Nom Sing Masc
 • ἰσχύσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Part Nom Sing Masc
 • ἰσχύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἰσχυσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἴσχυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἴσχυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἰσχύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἰσχύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἰσχύσω Verb: Aor Act subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἰσχυκός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἰσχυκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἰσχύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἴσῳ
ἰσωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσόω
ἴσων
ἴσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, probably, likely