εἰμή
 • Parse: Negative
 • Meaning: except
εἰμην
 • Parse: Verb: PluPerf Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
εἰμί
 • Present
 • ἔσο Verb: Pres Imperative 2nd Sing
 • ἔνεστι Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
 • εἶ Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • εἴ Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • εἴη Verb: Pres Optative 3rd Sing
 • εἴης Verb: Pres Optative 2nd Sing
 • εἴησαν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • εἶναι Verb: Pres Infin
 • εἰσί Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσίν Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • εἶτ᾿ Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
 • ἐσμέν Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • ἔστε, ἐστε Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • ἐστί Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐστίν, ἔστιν Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • ἔστω Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • ἔστωσαν Verb: Pres Imperative 3rd Plur
 • ᾖς Verb: Pres Subj 2nd Sing
 • ἦτε Verb: Pres Subj 2nd Plur
 • ἤτω Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • ἴσθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὄν Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
 • ὄντα
  • Verb: Pres Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Part Acc Sing Masc
 • ὄντας Verb: Pres Part Acc Plur Masc
 • ὄντες Verb: Pres Part Nom Plur Masc
 • ὄντι Verb: Pres Part Dat Sing Masc
 • ὄντος Verb: Pres part Gen Sing Masc/Neut
 • ὄντων Verb: Pres part Gen Plur Masc/Neut
 • οὖσα Verb: Pres Part Nom Sing Fem
 • οὖσαι Verb: Pres Part Nom Plur Fem
 • οὖσαν Verb: Pres Part Acc Sing Fem
 • οὔσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • οὔσῃ Verb: Pres Part Dat Sing Fem
 • οὔσης Verb: Pres part Gen Sing Fem
 • οὖσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • οὖσιν Verb: Pres Part Dat Plur Masc
 • οὐσῶν Verb: Pres part Gen Plur Fem
 • οὗν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Verb: Pres Subj 1st Sing
 • ὦμεν Verb: Pres Subj 1st. Plur
 • ὤν Verb: Pres Part Nom Sing Masc
 • ὦσι
 • Verb: Pres Subj 3rd Plur
 • ὦσιν
 • Verb: Pres Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἦμεν Verb: Imperfect Ind 1st. Plur
 • ἤμεθα Verb: Imperfect Ind 1st. Plur
 • ἤμην Verb: Imperfect Ind 1st Sing
 • ἦν Verb: Imperfect 3rd Sing
 • ἦς Verb: Imperfect 2nd Sing
 • ἦσαν Verb: Imperfect Ind 3rd Plur
 • ἦσθα Verb: Imperfect Ind 2nd Sing
 • ἦτε Verb: Imperfect Ind 2nd Plur
 • Future
 • ἔσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἔσεσθαι Verb: Fut Infin
 • ἔσεσθε Verb: Fut Ind 2nd Plur
 • ἔσῃ Verb: Fut Ind 2nd Sing
 • ἔσομαι Verb: Fut Ind 1st Sing
 • ἐσόμεθα Verb: Fut Ind 1st. Plur
 • ἐσόμενα Verb: Fut Mid Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσομένην Verb: Fut Mid Part Acc Sing Fem
 • ἐσομένης Verb: Fut Mid Part Gen Sing Fem
 • ἐσόμενον Verb: Fut Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐσόμενος Verb: Fut Part Nom Sing Masc
 • ἐσομένου Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
 • ἔσονται Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • ἔσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • Perfect
 • εἰμην Verb: PluPerf Ind 1st Sing
εἶμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go, move forward
 • Forms:
  • ἴθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἴτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing