εἰμή
 • Parse: Negative
 • Meaning: except
εἰμην
 • Parse: Verb: PluPerf Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
εἰμί
 • Parse: Verb: Pres Ind 1st Sing
 • Note: Also see: εἶμι to go
 • Meaning:
  • to be, exist
  • to be present
  • to possess a certain characteristic, to be identical with
  • to become
  • to belong to, be had by
 • Cognates: ἄνειμι, ἄπειμι, εἰμί, εἶμι, εἴσειμι, ἔνειμι, ἔπειμι, ἔξειμι, κάτειμι, πάρειμι, περίειμι, πρόειμι, πρόσειμι, συμπάρειμι, συμπρόσειμι, συνάντειμι, σύνειμι
 • Forms:
  • ἔσο Verb: Pres Imperative 2nd Sing
  • ἔνεστι Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
  • εἶ Verb: Pres Ind 2nd Sing
  • εἴ Verb: Pres Ind 2nd Sing
  • εἴη Verb: Pres Optative 3rd Sing
  • εἴης Verb: Pres Optative 2nd Sing
  • εἴησαν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • εἰμην Verb: PluPerf Ind 1st Sing
  • εἶναι Verb: Pres Infin
  • εἰσί Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εἰσίν Verb: Pres Ind 3rd Plur
  • εἶτ᾿ Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
  • ἔσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἔσεσθαι Verb: Fut Infin
  • ἔσεσθε Verb: Fut Ind 2nd Plur
  • ἔσῃ Verb: Fut Ind 2nd Sing
  • ἐσμέν Verb: Pres Ind 1st. Plur
  • ἔσομαι Verb: Fut Ind 1st Sing
  • ἐσόμεθα Verb: Fut Ind 1st. Plur
  • ἐσόμενα Verb: Fut Mid Part Acc Plur Neut
  • ἐσομένην Verb: Fut Mid Part Acc Sing Fem
  • ἐσομένης Verb: Fut Mid part Gen Sing Fem
  • ἐσόμενον Verb: Fut Part Acc Sing Neut
  • ἐσόμενος Verb: Fut Part Nom Sing Masc
  • ἐσομένου Verb: Fut Mid part Gen Sing Masc
  • ἔσονται Verb: Fut Ind 3rd Plur
  • ἔσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
  • ἔστε, ἐστε Verb: Pres Ind 2nd Plur
  • ἐστί Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐστίν, ἔστιν Verb: Pres Ind 3rd Sing
  • ἔστω Verb: Pres Imperative 3rd Sing
  • ἔστωσαν Verb: Pres Imperative 3rd Plur
  • ἦμεν Verb: Imp Ind 1st. Plur
  • ἤμεθα Verb: Imp Ind 1st. Plur
  • ἤμην Verb: Imp Ind 1st Sing
  • ἦν Verb: Imperfect 3rd Sing
  • ᾖς Verb: Pres Subj 2nd Sing
  • ἦς Verb: Imperfect 2nd Sing
  • ἦσαν Verb: Imp Ind 3rd Plur
  • ἦσθα Verb: Imp Ind 2nd Sing
  • ἦτε
   • Verb: Pres Subj 2nd Plur
   • Verb: Imp Ind 2nd Plur
  • ἤτω Verb: Pres Imperative 3rd Sing
  • ἴσθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὄν Verb: Pres Part Nom Sing Neut
  • ὄντα
   • Verb: Pres Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Part Acc Sing Masc
  • ὄντας Verb: Pres Part Acc Plur Masc
  • ὄντες Verb: Pres Part Nom Plur Masc
  • ὄντι Verb: Pres Part Dat Sing Masc
  • ὄντος Verb: Pres part Gen Sing Masc/Neut
  • ὄντων Verb: Pres part Gen Plur Masc/Neut
  • οὖσα Verb: Pres Part Nom Sing Fem
  • οὖσαι Verb: Pres Part Nom Plur Fem
  • οὖσαν Verb: Pres Part Acc Sing Fem
  • οὔσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • οὔσῃ Verb: Pres Part Dat Sing Fem
  • οὔσης Verb: Pres part Gen Sing Fem
  • οὖσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • οὖσιν Verb: Pres Part Dat Plur Masc
  • οὐσῶν Verb: Pres part Gen Plur Fem
  • οὗν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Subj 1st Sing
  • ὦμεν Verb: Pres Subj 1st. Plur
  • ὤν Verb: Pres Part Nom Sing Masc
  • ὦσι
  • Verb: Pres Subj 3rd Plur
  • ὦσιν
  • Verb: Pres Subj 3rd Plur
εἶμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go, move forward
 • Forms:
  • ἴθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἴτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing