εἰς
 • Parse: Preposition
 • Note: εἴς when followed by an enclitic. See Luke 17:12, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην = they entered into a certain village
 • Meaning:
  • εἰς + Acc = into, unto, for
  • Of Place: into, toward
   • εἰς τὴν πόλιν = into the city
  • Of Time: until
   • εἰς τὴν ἑσπέραν = until evening
  • Of Time: for
   • εἰς τὸ λοιπόν = for the future
  • Purpose: in order to
   • εἰς ἄγραν = in order to catch something, Luke 5:4
  • With Numbers: about, approximately
   • εἰς ἑκατόν = about a hundred
εἴς
 • Parse: Conjunction
 • Note: εἰς receives accent when followed by an enclitic
 • Root: εἰς
εἷς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one, a, an, any, a certain (person/thing)
 • Forms:
  • ἕν Adj: Nom/Acc sing Neut
  • ἕνα Adj: Acc Sing Masc
  • ἑνός Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἑνί Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • μία Adj: Nom Sing Fem
  • μιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • μίαν Adj: Acc Sing Fem
  • μιᾶς Adj: Gen Sing Fem
εἰσάγαγε
εἰσαγαγεῖν
εἰσαγάγετε
εἰσαγάγῃ
εἰσαγάγῃς
εἰσαγάγητε
εἰσαγαγών
εἴσαγε
εἰσάγει
εἰσαγειόχατε
εἰσάγεις
εἰσάγεσθαι
εἰσαγόμεθα
εἰσαγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: εἰσάγω
εἰσάγουσιν
εἰσάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring in, lead in
  • to introduce
  • to cause to move into (a space)
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • εἰσαχθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • εἰσάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • εἰσαγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εἰσαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • εἰσαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εἰσαγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • εἰσαγαγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • εἴσαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εἰσαγειόχατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • εἰσάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • εἰσάγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • εἰσαγομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • εἰσαγόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • εἰσάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εἰσάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • εἰσάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εἰσάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εἰσάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • εἰσάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εἰσάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εἰσήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσήχθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • εἰσήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • εἰσηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰσήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσηγάγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
εἰσάγων
εἰσακήκοα
εἰσακήκοε
εἰσακήκοεν
εἰσάκουε
εἰσακούει
εἰσακούειν
εἰσακούεις
εἰσακούετε
εἰσακούῃ
εἰσακούοντες
εἰσακούοντι
εἰσακοῦσαι
εἰσακούσαι
εἰσακούσας
εἰσακούσατε
εἰσακουσάτω
εἰσακούσει
εἰσακούσεται
εἰσακούσῃ
εἰσακούσῃς
εἰσακούσητε
εἰσακουσθείς
εἰσακουσθήσεται
εἰσακουσθήσονται
εἰσακούσομαι
εἰσάκουσον
εἰσακούσονται
εἰσακούσω
εἰσακούσωσι
εἰσακούσωσιν
εἰσακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, listen to, obey
  • to give ear to
  • to act in accordance to an agreement
  • to act obediently
 • Cognates: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, ἐνακούω, ἐπακούω, παρακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
  • εἰσακήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • εἰσακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰσάκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εἰσακούειν Verb: Pres Act Infin
  • εἰσακούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • εἰσακούετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • εἰσακούῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • εἰσακούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εἰσακούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • εἰσακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • εἰσακούσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • εἰσακούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • εἰσακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εἰσακουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • εἰσακούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εἰσακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • εἰσακούσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • εἰσακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εἰσακούσητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
  • εἰσακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • εἰσάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσακούσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • εἰσακουσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • εἰσακουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσακουσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • εἰσακούσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • εἰσακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • εἰσακούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • εἰσήκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • εἰσηκούσαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • εἰσήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • εἰσηκούσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰσήκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσήκουσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσηκούσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
εἰσακούων
εἰσάξει
εἰσάξεις
εἰσάξετε
εἰσάξουσιν
εἰσάξω
εἰσάπαξ
 • Note: read for εἰς ἅπαξ
εἰσαχθέντας
εἰσβαλεῖν
εἰσβαλλόντων
εἰσβάλλω
εἰσβλέπω
εἰσβλέψαντες
εἰσβλέψας
εἴσβλεψον
εἰσδεκτός
 • Note: read for εἰς δεκτόν
εἰσδεξαμένη
εἰσδεξάμενοι
εἰσδέξασθαι
εἰσδέξεται
εἰσδέξομαι
εἰσδέξονται
εἰσδέχεσθαι
εἰσδέχεται
εἰσδέχομαι
εἰσδραμοῦσα
εἰσδραμών
εἰσδύνω
εἰσδύω
εἰσεδέχθη
εἰσέδυ
εἰσέδυσαν
εἰσεῖδεν
εἰσεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to gaze upon and study
 • Cognate: εἶδον
εἴσειμι
εἰσελεύσει
εἰσελεύσεσθαι
εἰσελεύσεσθε
εἰσελεύσεται
εἰσελεύσῃ
εἰσελεύσομαι
εἰσελευσόμεθα
εἰσελεύσονται
εἰσελήλυθα
εἰσελήλυθαν
εἰσελήλυθας
εἰσεληλύθασι
εἰσεληλύθασιν
εἰσεληλύθατε
εἰσεληλύθει
εἰσελήλυθεν
εἰσεληλυθέναι
εἰσεληλυθός
εἰσεληλυθότας
εἰσέλθατε
εἰσελθάτω
εἰσελθάτωσαν
εἴσελθε
εἰσελθεῖν
εἰσέλθετε
εἰσελθέτω
εἰσελθέτωσαν
εἰσέλθῃ
εἰσέλθῃς
εἰσέλθητε
εἰσέλθοι
εἰσέλθοις
εἰσέλθοισαν
εἰσελθόντα
εἰσελθόντας
εἰσελθόντες
εἰσελθόντι
εἰσελθόντος
εἰσελθόντων
εἰσελθοῦσα
εἰσελθοῦσαι
εἰσελθούσῃ
εἰσελθούσης
εἰσέλθω
εἰσέλθωμεν
εἰσελθών
εἰσέλθωσι
εἰσέλθωσιν
εἰσενέγκαι
εἰσενέγκαντες
εἰσενέγκας
εἰσένεγκε
εἰσενεγκεῖν
εἰσενέγκῃ
εἰσενέγκῃς
εἰσένεγκον
εἰσενέγκωσι
εἰσενέγκωσιν
εἰσενεχθέν
εἰσενεχθέντος
εἰσενεχθῇ
εἰσενεχθῆναι
εἰσενεχθήσεται
εἰσενηνεγμένος
εἰσέπεμψεν
εἰσεπήδησαν
εἰσεπήδησε
εἰσεπήδησεν
εἰσεπορεύεσθε
εἰσεπορεύετο
εἰσεπορευόμην
εἰσεπορεύοντο
εἰσεπορεύθη
εἰσέρχεσθε
εἰσερχέσθωσαν
εἰσέρχεται
εἰσέρχησθε
εἰσέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to enter, make entry, go in, come in, go through
  • to be admitted
  • to accept and agree to terms
  • to enter a cry for help
  • to begin an action
  • to arise
  • to have sexual intercourse
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • εἰσέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εἰσεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • εἰσελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • εἰσελεύσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εἰσελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Deponent Infin
  • εἰσελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • εἰσελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰσελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • εἰσελεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • εἰσελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • εἰσελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • εἰσελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • εἰσελήλυθαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰσελήλυθας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • εἰσεληλύθασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰσεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰσεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • εἰσεληλύθει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰσελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰσεληλυθέναι Verb: Perf Act Infin
  • εἰσεληλυθός Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • εἰσέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εἰσελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • εἰσελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • εἴσελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • εἰσέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εἰσελθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • εἰσελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • εἰσέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • εἰσέλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • εἰσέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • εἰσέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • εἰσέλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • εἰσέλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • εἰσελθόντα
   • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
   • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • εἰσελθόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • εἰσελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εἰσελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • εἰσελθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • εἰσελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • εἰσελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • εἰσελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • εἰσελθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • εἰσελθούσης Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Fem
  • εἰσέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • εἰσέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • εἰσέλθωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • εἰσέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • εἰσέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • εἰσερχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
  • εἰσέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰσέρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Plur
  • εἰσερχομένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
  • εἰσερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • εἰσερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
  • εἰσερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • εἰσερχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • εἰσερχομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • εἰσερχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • εἰσήλθαμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • εἰσῆλθαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰσῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • εἰσήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰσήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • εἰσῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • εἰσήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσήρχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
εἰσερχόμεθα
εἰσερχομένην
εἰσερχόμενοι
εἰσερχόμενον
εἰσερχόμενος
εἰσερχομένου
εἰσερχομένους
εἰσέρχονται
εἴσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἰσεσπάσαντο
εἰσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: still, yet
εἰσεφέρετε
εἰσέφερον
εἰσήγαγε
εἰσήγαγεν
εἰσήγαγες
εἰσηγάγετε
εἰσήγαγον
εἰσηγάγοσαν
εἰσήγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: εἰσάγω
εἰσῄει
εἰσήκουσα
εἰσηκούσαμεν
εἰσήκουσαν
εἰσήκουσας
εἰσηκούσατε
εἰσήκουσε
εἰσήκουσεν
εἰσηκούσθη
εἰσηκούσθημεν
εἰσήκω
εἰσήλθαμεν
εἰσῆλθαν
εἰσήλθατε
εἰσῆλθε
εἰσῆλθεν
εἰσῆλθες
εἰσήλθετε
εἰσήλθομεν
εἰσῆλθον
εἰσήλθοσαν
εἰσηνέγκαμεν
εἰσήνεγκαν
εἰσηνέγκατε
εἰσήνεγκε
εἰσήνεγκεν
εἰσηνέχθη
εἰσήξομεν
εἰσήρχετο
εἰσήχθη
εἰσήχθησαν
εἰσί
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Note: Also spelled without the accent
 • Root: εἰμί
εἰσίασι
εἰσίασιν
εἰσιέναι
εἰσίν
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • Note: Also spelled without the accent
 • Root: εἰμί
εἰσιόντι
εἷς καὶ εἴκοσι(ν),
εἴκοσι καὶ εἷς,
εἴκοσι εἷς
 • Parse: Adjective
 • Meaning: twenty-one
εἰσκαλεσάμενος
εἰσκαλέω
εἰσκομίζω
εἰσκομισθείς
εἰσκυκλεῖσθαι
εἰσκυκλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to look into
   • to move around into a circle
  • Middle/Passive:
   • to plunge into
 • Cognates: εἰσκυκλέω, κυκλέω
 • Forms:
  • εἰσκυκλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
εἰσκύπτουσαν
εἰσκύπτω
εἰσόδια
εἰσοδιαζόμενον
εἰσοδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect
  • Passive:
   • to come in (of revenue) (as in "How much money has come in?")
   • to be collected and received as revenue
 • Cognates: ἐφοδιάζω, εἰσοδιάζω, ἐξοδιάζω
 • Forms:
  • εἰσοδιασθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • εἰσοδιαζόμενον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
εἰσοδιασθέν
εἰσόδιον
εἰσόδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to entry
εἰσόδοις
εἰσόδον
εἴσοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMεἴσοδοςεἴσοδοι
GENεἰσόδουεἰσόδων
DATεἰσόδῳεἰσόδοις
ACCεἰσόδονεἰσόδους
εἰσόδου
εἰσόδῳ
εἰσόδων
εἰσοίσει
εἰσοίσεις
εἰσοίσομεν
εἰσοίσουσι
εἰσοίσουσιν
εἰσοίσω
εἰσοράω
εἰσπέμπω
εἰσπεπορεθμένους
εἰσπεπορευμένων
εἰσπεπόρευνται
εἰσπηδάω
εἰσπηδήσῃ
εἰσπλέουσι
εἰσπλεύσαντα
εἰσπλέω
εἰσπορεύεσθαι
εἰσπορεύεσθε
εἰσπορευέσθω
εἰσπορευέσθωσαν
εἰσπορεύεται
εἰσπορεύῃ
εἰσπορεύησθε
εἰσπορεύηται
εἰσπορευθέντες
εἰσπορεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to enter, proceed into, go into, come into
  • to move in
 • Cognates: διαπορεύομαι, εἰσπορεύομαι, ἐκπεριπορεύομαι, ἐκπορεύομαι, ἐμπορεύομαι, ἐπιπορεύομαι, καταπορεύομαι, παραπορεύομαι, παρεισπορεύομαι, περιπορεύομαι, πορεύομαι, προπορεύομαι, προσπορεύομαι, συμπορεύομαι, συμπροπορεύομαι, συνεκπορεύομαι
 • Forms:
  • εἰσεπορεύεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • εἰσεπορεύετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰσεπορευόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • εἰσεπορεύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • εἰσεπορεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσπεπορεθμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • εἰσπεπορευμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • εἰσπεπόρευνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • εἰσπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • εἰσπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • εἰσπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • εἰσπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • εἰσπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • εἰσπορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • εἰσπορεύησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • εἰσπορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • εἰσπορευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • εἰσπορευύμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • εἰσπορευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • εἰσπορευομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • εἰσπορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • εἰσπορευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • εἰσπορευόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
  • εἰσπορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • εἰσπορευομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • εἰσπορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • εἰσπορευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • εἰσπορευομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • εἰσπορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • εἰσπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • εἰσπορευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • εἰσπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • εἰσπορευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • εἰσπορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • εἰσπορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
εἰσπορευόμεθα
εἰσπορευόμενα
εἰσπορευύμεναι
εἰσπορευομένη
εἰσπορευομένην
εἰσπορευόμενοι
εἰσπορευομένοις
εἰσπορευόμενον
εἰσπορευόμενος
εἰσπορευομένου
εἰσπορευομένους
εἰσπορευομένῳ
εἰσπορευομένων
εἰσπορεύονται
εἰσπορεύσεται
εἰσπορευσόμεθα
εἰσπορεύωμαι
εἰσπορεύωνται
εἰσσπάομαι
εἱστήκει
εἱστήκειμεν
εἱστήκειν
εἱστήκεις
εἱστήκεισαν
εἰστρέχω
εἰσφέρειν
εἰσφέρεις
εἰσφέρεται
εἰσφερομένου
εἰσφέροντες
εἰσφερόντων
εἰσφέρουσι
εἰσφέρουσιν
εἰσφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to carry into, bring in, lead into, carry inward
   • to ingather, harvest
   • to insert, put in
   • + κρίσιν = to bring in an accusation, accuse
   • to rush in
  • Passive:
   • be subjected to
 • Cognates: ἀναφέρω, ἀποφέρω, διαφέρω, εἰσφέρω, ἐκφέρω, ἐμφέρω, ἐπεισφέρω, ἐπιφέρω, καταφέρω, μεταφέρω, παραφέρω, παρεισφέρω, παρεκφέρω, περιφέρω, προεκφέρω, προσαναφέρω, προσφέρω, προφέρω, συγκαταφέρω, συμφέρω, συμπεριφέρω, συναναφέρω, ὑπερφέρω, ὑποφέρω, φέρω
 • Forms:
  • εἰσφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εἰσεφέρετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • εἰσέφερον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • εἰσενεχθέν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
  • εἰσενεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • εἰσενεχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εἰσενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • εἰσενεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσενέγκαι Verb: Aor Act Infin
  • εἰσενέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • εἰσενέγκας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • εἰσένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • εἰσενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εἰσενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εἰσένεγκον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • εἰσενέγκωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • εἰσενέγκωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • εἰσενηνεγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • εἰσφέρειν Verb: Pres Act Infin
  • εἰσφέρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • εἰσφέρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσφερομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • εἰσφερόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • εἰσφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εἰσφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εἰσφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • εἰσηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσηνέγκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • εἰσήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσηνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἰσήνεγκεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εἰσοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εἰσοίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • εἰσοίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εἰσοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εἰσοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
εἰσφέρωσιν
εἰσφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰσφορά 
GENεἰσφορᾶς 
DAT  
ACCεἰσφοράνεἰσφορᾶς
εἰσφοράν
εἰσφορᾶς