εἰς
 • Parse: Preposition
 • Note: εἴς when followed by an enclitic. See Luke 17:12, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην
  they entered into a certain village
 • Meaning:
  • εἰς + Acc = into, unto, for
  • Of Place: into, toward

   εἰς τὴν πόλιν
   into the city

  • Of Time: until

   εἰς τὴν ἑσπέραν
   until evening

  • Of Time: for

   εἰς τὸ λοιπόν
   for the future

  • Purpose: in order to

   εἰς ἄγραν
   in order to catch something, Luke 5:4

  • With Numbers: about, approximately

   εἰς ἑκατόν
   about a hundred

εἴς
 • Parse: Conjunction
 • Note: εἰς receives accent when followed by an enclitic
 • Root: εἰς
εἷς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one (the number)

   ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
   the two shall become one flesh (Gen 2:24)

  • unique

   ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν
   but God is unique (Gal 3:20)

  • a, an

   ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Σαραὰ
   there was a man from Zorah (Judg 13:2)

   ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ
   as a gazelle in the field (2Sam 2:18)

   ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν
   he wrote a letter (Ezra 4:8)

  • any
  • a certain (person/thing) (i.e., an indefinite pronoun)

   λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ
   then one opened his bag (Gen 42:27)

   ἔσται μίαν ἡμέραν
   it will be a certain day (Zech 14:7)

  • εἷς ... εἷς
   one ... another; the one ... the other

   Ἀαρὼν καὶ Ὤρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς
   Aaron and Hur supported his hands, one on this side and one on the other (Ex 17:12)

  • ὁ εἷς ... ὁ ἕτερος
   the one ... the other

   καὶ λήμψομαι δύο ῥάβδους: τὴν μίαν ἐκάλεσα Κάλλος καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα Σχοίνισμα
   I will take two rods: the one called Beauty and the other called Line (Zech 11:7)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεἷςμίαἕν
GENἑνόςμιᾶςἑνός
DATἑνίμιᾷἑνί
ACCἕναμίανἕν
εἰσάγαγε
εἰσαγαγεῖν
εἰσαγάγετε
εἰσαγάγῃ
εἰσαγάγῃς
εἰσαγάγητε
εἰσαγαγών
εἴσαγε
εἰσάγει
εἰσαγειόχατε
εἰσάγεις
εἰσάγεσθαι
εἰσάγῃ
εἰσαγόμεθα
εἰσαγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰσάγω
εἰσάγουσιν
εἰσάγω
 • Present
 • εἰσάγῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εἴσαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εἰσάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εἰσάγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσαγομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • εἰσαγόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εἰσάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • εἰσήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • εἰσάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰσάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εἰσάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • εἰσάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εἰσάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • εἰσάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσαχθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • εἰσάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰσαγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἰσαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσαγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰσαγαγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • εἰσήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰσηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσηγάγοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • εἰσαγειόχατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
εἰσάγων
εἰσακήκοα
εἰσακήκοε
εἰσακήκοεν
εἰσάκουε
εἰσακούει
εἰσακούειν
εἰσακούεις
εἰσακούεται
εἰσακούετε
εἰσακούῃ
εἰσακούοντες
εἰσακούοντι
εἰσακοῦσαι
εἰσακούσαι
εἰσακούσας
εἰσακούσατε
εἰσακουσάτω
εἰσακούσει
εἰσακούσεται
εἰσακούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: εἰσακούω
εἰσακούσῃς
εἰσακούσητε
εἰσακουσθείς
εἰσακουσθήσεται
εἰσακουσθήσονται
εἰσακούσομαι
εἰσάκουσον
εἰσακούσονται
εἰσακούσω
εἰσακούσωσι(ν)
εἰσακούω
 • Present
 • ἐσακούειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰσάκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εἰσακούειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰσακούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εἰσακούετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • εἰσακούῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εἰσακούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • εἰσακούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • εἰσακούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • εἰσακούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰσακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • εἰσακούσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • εἰσακουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσακουσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσακούσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • εἰσακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • εἰσακούσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εἰσακούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • εἰσακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσακουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • εἰσακούσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • εἰσακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσακούσητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰσάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσακουσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • εἰσακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εἰσηκούσαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰσηκούσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσήκουσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσηκούσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Perfect
 • εἰσακήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἰσακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
εἰσακούων
εἰσάξει
εἰσάξεις
εἰσάξετε
εἰσάξῃς
εἰσάξουσι(ν)
εἰσάξω
εἰσάπαξ
 • Meaning: at once, once for all
 • Note: read for εἰς ἅπαξ
εἰσαχθέντας
εἰσβαλεῖν
εἰσβαλλόντων
εἰσβάλλω
εἰσβλέπω
εἰσβλέψαντες
εἰσβλέψας
εἴσβλεψον
εἰσδεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable
 • Note: read for εἰς δεκτόν
 • Forms:
εἰσδεξαμένη
εἰσδεξάμενοι
εἰσδέξασθαι
εἰσδέξεται
εἰσδέξομαι
εἰσδέξονται
εἰσδέχεσθαι
εἰσδέχεται
εἰσδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take in, receive, admit
  • to welcome
  • to gather
 • Forms:
 • Present
 • εἰσδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • εἰσδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσδέξομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • εἰσδέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • εἰσδεξαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • εἰσδεξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • εἰσδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εἰσεδέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
εἰσδραμοῦσα
εἰσδραμών
εἰσδύνω
εἰσδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to crawl (+ὑπό τι under something)
  • to go into, enter (+εἴς τι something)
 • Forms:
  • εἰσέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσέδυ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
εἰσεδέχθη
εἰσέδυ
εἰσέδυσαν
εἰσεῖδεν
εἰσεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to gaze upon and study
 • Cognates: εἶδον
εἴσειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to enter, go into
  • to move in
 • Forms:
  • εἰσῄει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • εἰσίασι Verb: Pres Ind 3rd Plur
  • εἰσίασιν Verb: Pres Ind 3rd Plur
  • εἰσιέναι Verb: Pres Infin
  • εἰσιόντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
εἰσελεύσει
εἰσελεύσεσθαι
εἰσελεύσεσθε
εἰσελεύσεται
εἰσελεύσῃ
εἰσελεύσομαι
εἰσελευσόμεθα
εἰσελεύσονται
εἰσελήλυθα
εἰσελήλυθαν
εἰσελήλυθας
εἰσεληλύθασι(ν)
εἰσεληλύθατε
εἰσεληλύθει
εἰσελήλυθεν
εἰσεληλυθέναι
εἰσεληλυθός
εἰσεληλυθότας
εἰσέλθατε
εἰσελθάτω
εἰσελθάτωσαν
εἴσελθε
εἰσελθεῖν
εἰσέλθετε
εἰσελθέτω
εἰσελθέτωσαν
εἰσέλθῃ
εἰσέλθῃς
εἰσέλθητε
εἰσέλθοι
εἰσέλθοις
εἰσέλθοισαν
εἰσελθόντα
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: 2Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἰσέρχομαι
εἰσελθόντας
εἰσελθόντες
εἰσελθόντι
εἰσελθόντος
εἰσελθόντων
εἰσελθοῦσα
εἰσελθοῦσαι
εἰσελθούσῃ
εἰσελθούσης
εἰσέλθω
εἰσέλθωμεν
εἰσελθών
εἰσέλθωσι(ν)
εἰσενέγκαι
εἰσενέγκαντες
εἰσενέγκας
εἰσένεγκε
εἰσενεγκεῖν
εἰσενέγκῃ
εἰσενέγκῃς
εἰσένεγκον
εἰσενέγκωσι(ν)
εἰσενεχθέν
εἰσενεχθέντος
εἰσενεχθῇ
εἰσενεχθῆναι
εἰσενεχθήσεται
εἰσενηνεγμένος
εἰσέπεμψεν
εἰσεπήδησαν
εἰσεπήδησε
εἰσεπήδησεν
εἰσεπορεύεσθε
εἰσεπορεύετο
εἰσεπορευόμην
εἰσεπορεύοντο
εἰσεπορεύθη
εἰσέρχεσθαι
εἰσέρχεσθε
εἰσερχέσθωσαν
εἰσέρχεται
εἰσέρχησθε
εἰσέρχομαι
 • Present
 • εἰσερχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • εἰσέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • εἰσερχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
 • εἰσέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • εἰσέρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Plur
 • εἰσερχομένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • εἰσερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • εἰσερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
 • εἰσερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • εἰσερχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • εἰσερχομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • εἰσερχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • εἰσήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • εἰσελεύσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εἰσελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Deponent Infin
 • εἰσελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • εἰσελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • εἰσελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • εἰσελεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • εἰσελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • εἰσελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • εἰσελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • εἰσέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • εἰσελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εἴσελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰσέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσελθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • εἰσελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εἰσέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἰσέλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • εἰσέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰσέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εἰσέλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • εἰσέλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εἰσελθόντα
  • Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: 2Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • εἰσελθόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • εἰσελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • εἰσελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • εἰσελθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • εἰσελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • εἰσελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • εἰσελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
 • εἰσελθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • εἰσελθούσης Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Fem
 • εἰσέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • εἰσέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • εἰσέλθωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσήλθαμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • εἰσῆλθαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰσήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσῆλθον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • εἰσήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • εἰσεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • εἰσελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἰσελήλυθαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰσελήλυθας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰσεληλύθασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰσεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰσεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εἰσεληλύθει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰσελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰσεληλυθέναι Verb: Perf Act Infin
 • εἰσεληλυθός Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
εἰσερχόμεθα
εἰσερχομένην
εἰσερχομένης
εἰσερχόμενοι
εἰσερχόμενον
εἰσερχόμενος
εἰσερχομένου
εἰσερχομένους
εἰσέρχονται
εἴσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἰσεσπάσαντο
εἰσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: still, yet
εἰσεφέρετε
εἰσέφερον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἰσφέρω
εἰσήγαγε
εἰσήγαγεν
εἰσήγαγες
εἰσηγάγετε
εἰσήγαγον
εἰσηγάγοσαν
εἰσήγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: εἰσάγω
εἰσῄει
εἰσήκουσα
εἰσηκούσαμεν
εἰσήκουσαν
εἰσήκουσας
εἰσηκούσατε
εἰσήκουσε
εἰσήκουσεν
εἰσηκούσθη
εἰσηκούσθημεν
εἰσήκω
εἰσήλθαμεν
εἰσῆλθαν
εἰσήλθατε
εἰσῆλθε
εἰσῆλθεν
εἰσῆλθες
εἰσήλθετε
εἰσήλθομεν
εἰσῆλθον
εἰσήλθοσαν
εἰσηνέγκαμεν
εἰσήνεγκαν
εἰσηνέγκατε
εἰσήνεγκε
εἰσήνεγκεν
εἰσηνέχθη
εἰσήξομεν
εἰσήρχετο
εἰσήχθη
εἰσήχθησαν
εἰσίασι(ν)
εἰσιέναι
εἰσί(ν)
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • Note: Also spelled without the accent
 • Root: εἰμί
εἰσιόντι
εἷς καὶ εἴκοσι(ν),
εἴκοσι καὶ εἷς,
εἴκοσι εἷς
 • Parse: Adjective
 • Meaning: twenty-one
εἰσκαλεσάμενος
εἰσκαλέω
εἰσκομίζω
εἰσκομισθείς
εἰσκυκλεῖσθαι
εἰσκυκλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to look into
   • to move around into a circle
  • Middle/Passive:
   • to plunge into
 • Cognates: εἰσκυκλέω, κυκλέω
 • Forms:
  • εἰσκυκλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
εἰσκύπτουσαν
εἰσκύπτω
εἰσόδια
εἰσοδιαζόμενον
εἰσοδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect
  • Passive:
   • to come in (of revenue) (as in "How much money has come in?")
   • to be collected and received as revenue
 • Cognates: ἐφοδιάζω, εἰσοδιάζω, ἐξοδιάζω
 • Forms:
  • εἰσοδιασθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • εἰσοδιαζόμενον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
εἰσοδιασθέν
εἰσόδιον
Neuter
 SingularPlural
NOMεἰσόδιονεἰσόδια
GENεἰσοδίουεἰσοδίων
DATεἰσοδίῳεἰσοδίοις
ACCεἰσόδιονεἰσόδια
εἰσόδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to entry
εἰσόδοις
εἰσόδον
εἴσοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMεἴσοδοςεἴσοδοι
GENεἰσόδουεἰσόδων
DATεἰσόδῳεἰσόδοις
ACCεἰσόδονεἰσόδους
εἰσόδου
εἰσόδῳ
εἰσόδων
εἰσοίσει
εἰσοίσεις
εἰσοίσομεν
εἰσοίσουσι(ν)
εἰσοίσω
εἰσοράω
εἰσπέμπω
εἰσπεπορεθμένους
εἰσπεπορευμένων
εἰσπεπόρευνται
εἰσπηδάω
εἰσπηδήσῃ
εἰσπλέουσι
εἰσπλεύσαντα
εἰσπλέω
εἰσπορεύεσθαι
εἰσπορεύεσθε
εἰσπορευέσθω
εἰσπορευέσθωσαν
εἰσπορεύεται
εἰσπορεύῃ
εἰσπορεύησθε
εἰσπορεύηται
εἰσπορευθέντες
εἰσπορεύομαι
 • Present
 • εἰσπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • εἰσπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • εἰσπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • εἰσπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • εἰσπορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • εἰσπορεύησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • εἰσπορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • εἰσπορευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • εἰσπορευύμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • εἰσπορευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • εἰσπορευομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • εἰσπορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • εἰσπορευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • εἰσπορευόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
 • εἰσπορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • εἰσπορευομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • εἰσπορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • εἰσπορευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • εἰσπορευομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • εἰσπορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εἰσπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • εἰσπορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • εἰσπορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • εἰσεπορεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • εἰσεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • εἰσεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εἰσεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • εἰσπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσπορευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Aorist
 • εἰσεπορεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσπορευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • εἰσπεπορεθμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • εἰσπεπορευμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • εἰσπεπόρευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
εἰσπορευόμεθα
εἰσπορευόμενα
εἰσπορευύμεναι
εἰσπορευομένη
εἰσπορευομένην
εἰσπορευόμενοι
εἰσπορευομένοις
εἰσπορευόμενον
εἰσπορευόμενος
εἰσπορευομένου
εἰσπορευομένους
εἰσπορευομένῳ
εἰσπορευομένων
εἰσπορεύονται
εἰσπορεύσεται
εἰσπορευσόμεθα
εἰσπορεύωμαι
εἰσπορεύωνται
εἰσσπάομαι
εἱστήκει
εἱστήκειμεν
εἱστήκειν
εἱστήκεις
εἱστήκεισαν
εἰστρέχω
εἰσφέρειν
εἰσφέρεις
εἰσφέρεται
εἰσφερομένου
εἰσφέροντες
εἰσφερόντων
εἰσφέρουσι(ν)
εἰσφέρω
 • Present
 • εἰσφέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • εἰσφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰσφέρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εἰσφέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσφερομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • εἰσφερόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • εἰσφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • εἰσεφέρετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • εἰσέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • εἰσενεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰσοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εἰσοίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • εἰσοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εἰσοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • εἰσενεχθέν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • εἰσενεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • εἰσενεχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εἰσενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εἰσενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • εἰσενέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • εἰσενέγκας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • εἰσένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰσενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἰσενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσένεγκον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσενέγκωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσενέγκωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσηνέγκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσηνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήνεγκεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • εἰσενηνεγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
εἰσφέρωσιν
εἰσφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰσφοράεἰσφοραί
GENεἰσφορᾶςεἰσφορῶν
DATεἰσφορᾷεἰσφοραῖς
ACCεἰσφοράνεἰσφοράς
εἰσφοράς
εἰσφοράν
εἰσφορᾶς, εἰσφοράς