στραγγαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to halter, strangle (i.e., cause death by strangling), swallow
 • Forms:
  • ἐστραγγάληται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐστραγγαλωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • στραγγαλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
στραγγαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • knot (intricate knot)
  • induration in the limbs
  • constraining entanglement
 • Forms:
  • στραγγαλιάς Noun: Acc Plur Fem
στραγγαλιάς
στραγγαλίδων
στραγγαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ornament, necklace, chain (in shape of a knot)
  • knot, intricate knot
 • Forms:
  • στραγγαλίδων Noun: Gen Plur Fem
στραγγαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, strangle
 • Note: Also spelledστραγγαλάω
στραγγαλωθῆτε
στραγγαλῶδες
στραγγαλώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perverse, knotted, tortuous, twisty, knotty
 • Forms:
  • στραγγαλῶδες Adj: Nom Sing Neut
στραγγεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delay action
στραγγιεῖ
στραγγίζω
στρατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soldiering, expedition, campaign, warfare, fight, military service
 • Cognates: ἐπιστρατεία, στρατεία
 • Forms:
  • στρατείαν Noun: Acc Sing Fem
  • στρατείας Noun: Gen Sing Fem
στρατείαν
στρατείας
στρατεύεσθαι
στρατεύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: στρατεύω
στρατεύεται
στρατεύῃ
στρατεύθητι
στράτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • troop, an armament, army, soldier, man of war, expedition
  • conduct of warfare
 • Forms:
  • στρατεύμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • στρατεύματα
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • στρατεύματι Noun: Dat Sing Neut
  • στρατεύματος Noun: Gen Sing Neut
  • στρατευμάτων Noun: Gen Plur Neut
στρατεύμασιν
στρατεύματα
στρατεύματι
στρατεύματος
στρατευμάτων
στρατεύομαι
στρατευόμεθα
στρατευόμενοι
στρατευόμενος
στρατευομένους
στρατευομένων
στρατεύονται
στρατευσάμενοι
στρατεύσασθε
στράτευσον
στρατευσώμεθα
στρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve in war, serve as a soldier, do military service
  • to soldier, go to war, serve in the military
  • to advance, take the field, march against
  • to fight the battle, fight the war, fight the fight
  • to set out on an uphill journey
 • Cognates: ἀντιστρατεύομαι, ἐκστρατεύω, ἐπιστρατεύω, στρατεύω
 • Forms:
  • στρατεύεσθε
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐστράτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρατευσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • στρατευομένους Verb: Pres Mid/Pass part Acc plur Masc
  • στρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • στρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • στρατεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • στρατευσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • στρατεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • στράτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • στρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • στρατεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • στρατευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • στρατευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • στρατευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • στρατευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • στρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
στρατηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a general (in the army), to serve as an army general
  • to command
  • to outwit (someone)
  • to outmanoeuvre
 • Forms:
  • ἐστρατήγηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • στρατηγοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
στρατήγημα
στρατηγήματι
στρατηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the office of a military commander
  • military headquarters
  • command post
 • Forms:
  • στρατηγίαν Noun: Acc Sing Fem
στρατηγίαν
στρατηγοί
στρατηγοῖς
στρατηγόν
στρατηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a general, captain, army commander, magistrate, provincial governor
 • Cognates: ἀρχιστράτηγος, ἐπιστράτηγος, στρατηγός
 • Forms:
  • στρατηγοί Noun: Nom Plur Masc
  • στρατηγοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • στρατηγόν Noun: Acc Sing Masc
  • στρατηγοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • στρατηγούς Noun: Acc Plur Masc
  • στρατηγῶν Noun: Gen Plur Masc
στρατηγοῦ
στρατηγοῦντος
στρατηγούς
στρατηγῶν
στρατιά 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an army, host, company, band
 • Forms:
  • στρατίων Noun: Gen Plur Fem
  • στρατιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • στρατιαί Noun: Nom Plur Fem
  • στρατιάν Noun: Acc Sing Fem
  • στρατιᾶς Noun: Gen Sing Fem
στρατιᾷ 
στρατιαί
στρατιάν
στρατιᾶς
στρατίων
στρατιῶται
στρατιώταις
στρατιώτας
στρατιώτῃ
στρατιώτην
στρατιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: soldier, warrior
 • Forms:
  • στρατιῶται Noun: Nom Plur Masc
  • στρατιώταις Noun: Dat Plur Masc
  • στρατιώτας Noun: Acc Plur Masc
  • στρατιώτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • στρατιώτην Noun: Acc Sing Masc
  • στρατιωτῶν Noun: Gen Plur Masc
στρατιῶτι
στρατιωτικόν
στρατιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • belonging to soldiers
  • Substantival:
   • detachment of soldiers
 • Forms:
  • στρατιωτικόν Adj: Acc Sing Masc
στρατιώτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female soldier, martial
 • Forms:
  • στρατιῶτι Noun: Voc Sing Fem
στρατιωτῶν
στρατοκῆρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: herald of a camp, army herald
στρατολογέω
στρατολογήσαντι
στρατόν
στρατοπεδάρχῃ
στρατοπεδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: military commander, a Praetorian prefect, captain of the guard
 • Forms:
  • στρατοπεδάρχῃ Noun: Dat Sing Masc
στρατοπεδεία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: camp, army encampment
 • Forms:
  • στρατοπεδείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • στρατοπεδείαν Noun: Acc Sing Fem
στρατοπεδείᾳ 
στρατοπεδείαν
στρατοπεδευσάτωσαν
στρατοπεδεύσεις
στρατοπεδεύσωσιν
στρατοπεδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to encamp, bivouac
  • to take up a position, set up a base of operations
  • to set out on a military expedition
 • Cognates: ἀναστρατοπεδεύω, ἐπιστρατοπεδεύω, καταστρατοπεδεύω, στρατοπεδεύω
 • Forms:
  • ἐστρατοπεδεύκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐστρατοπεδευκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐστρατοπέδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστρατοπεδεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐστρατοπέδευσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρατοπεδευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • στρατοπεδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • στρατοπεδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
στρατόπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • army camp, the ground on which soldiers are encamped, encampment, a body of troops, army
  • an army on a military expedition
 • Forms:
  • στρατοπέδου Noun: Gen Sing Neut
  • στρατοπέδῳ Noun: Dat Sing Neut
  • στρατοπέδων Noun: Gen Plur Neut
στρατοπέδου
στρατοπέδῳ
στρατοπέδων
στρατός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: army, army of troops, host
 • Forms:
  • στρατόν Noun: Acc Sing Masc
  • στρατοῦ Noun: Gen Sing Masc
στρατοῦ
στραφείς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στρέφω
στραφεῖσα
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: στρέφω
στραφεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: στρέφω
στραφέντες
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: στρέφω
στραφέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: στρέφω
στραφῇ
στραφῇς
στραφήσεται
στραφήσῃ
στραφήσονται
στραφῆτε
στραφῶσιν
στρέβλαι
στρέβλαις
στρέβλαν
στρέβλας
στρεβλή 
στρέβλη 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a winch, rack, instrument of torture
  • torture, punishment
 • Forms:
  • στρέβλαι Noun: Nom Plur Fem
  • στρέβλαις Noun: Dat Plur Fem
  • στρέβλαν Noun: Acc Sing Fem
  • στρέβλας Noun: Acc Plur Fem
  • στρεβλῶν Noun: Gen Plur Fem
  • στρέβλῃ Noun: Dat Sing Fem
στρέβλῃ
στρεβλήν
στρεβλόν
στρεβλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • twisted, crooked, perverse
  • Of the brows: knit, wrinkled
 • Forms:
  • στρεβλή Adj: Nom Sing Fem
  • στρεβλόν Adj: Acc Sing Neut
  • στρεβλοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • στρεβλήν Adj: Acc Sing Fem
στρεβλοῦ 
στρέβλου 
στρεβλούμενον
στρεβλοῦσιν
στρεβλοῦτε
στρεβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be crooked, perverse
   • to trouble, torture, torment
   • to twist, wrench, distort
  • Middle:
   • to conduct oneself perversely
 • Cognates: ἀποστρεβλόω
 • Forms:
  • στρέβλου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • στρεβλούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • στρεβλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στρεβλοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • στρεβλωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • στρεβλωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • στρεβλωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • στρεβλῶσαι Verb: Aor Act Infin
στρεβλωθέντας
στρεβλωθέντες
στρεβλωθήσῃ
στρεβλῶν
στρεβλῶσαι
στρεβλωτήρια
στρεβλωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rack, torture rack
 • Forms:
  • στρεβλωτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
στρέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrench, strain, sprain, twist, (something) twisted
  • thread (made up of twisted fibres)
στρεπτά
στρεπτήν
στρεπτόν
στρεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wreathed, twisted, braided
 • Forms:
  • στρεπτά Adj: Acc Plur Neut
  • στρεπτήν Adj: Acc Sing Fem
  • στρεπτόν Adj: Acc Sing Neut
  • στρεπτῶν Adj: Gen Plur Fem
στρεπτῶν
στρέφειν
στρέφεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: στρέφω
στρεφόμεθα
στρεφόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: στρέφω
στρεφομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στρέφω
στρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn (i.e., turn someone's direction)
   • to turn, change, transform (from one thing to another)
   • to cause to face
   • to spin around (like a top), twirl
   • to cause to to turn around and move toward
   • to pivot (like a door hinge)
   • to twist and turn
   • to bring back, return
  • Middle:
   • to revolve
   • to turn, change from one side to another
   • to turn around and move in a different direction
   • to turn toward and focus one's attention and efforts to
  • Passive:
   • to turn around, turn toward
   • to undergo a change and become something
   • to be converted
   • to turn back
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • ἐστράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • στραφεῖσα Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • στραφεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • στραφέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • στραφέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • στραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • στραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • στραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • στραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • στραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • στραφῆτε Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Plur
  • στραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • στρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • στρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • στρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • στρεφόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • στρεφομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • στρεφομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • στρεφομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • στρεφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • στρεφόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • στρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • στρέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • στρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • στροφῆς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
στρέψαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: στρέφω
στρέψει
στρέψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στρέφω
στρέψω
στρηνιάσαντες
στρηνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live in luxury, live sensually
 • Cognates: καταστρηνιάω, στρηνιάω
 • Forms:
  • ἐστρηνίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστρηνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρηνιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
στρῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • insolence, arrogance
  • luxury, sensuality
 • Forms:
  • στρήνους Noun: Gen Sing Neut
στρήνους
στρίφνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hard meat, tough meat, gristly meat
  • firm, hard, solid
στροβείτω
στροβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to twist, twirl
  • to distract, upset mentally
 • Forms:
  • στροβείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • στροβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στροβήσει
στροβιλέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fir-tree
 • Forms:
  • στροβιλέᾳ Noun: Dat Sing Fem
στροβιλέᾳ
στρογγύλην
στρογγύλοι
στρογγύλον
στρογγύλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: round, spherical, circular
 • Forms:
  • στρογγύλους Adj: Acc Plur Masc
  • στρογγύλοι Adj: Nom Plur Masc
  • στρογγύλην Adj: Acc Sing Fem
  • στρογγύλον Adj: Acc Sing Neut
  • στρογγύλων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
στρογγύλους
στρογγύλων
στρουθία
στρουθίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small bird, sparrow, ostrich
 • Forms:
  • στρουθία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • στρουθίου Noun: Gen Sing Neut
  • στρουθιων Noun: Gen Plur Neut
στρουθίου
στρουθιων
στρουθοί
στρουθόν
στρουθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sparrow, ostrich
 • Forms:
  • στρουθοί Noun: Nom Plur Masc
  • στρουθόν Noun: Acc Sing Masc
  • στρουθῶν Noun: Gen Plur Masc
στρουθῶν
στροφαῖς
στροφάς
στροφεῖς
στροφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hinge, the socket in which the pivot of a door moved
 • Forms:
  • στροφεῖς Noun: Nom Plur Masc
στροφή
στροφῆς
στρόφιγγος
στρόφιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the pivot, axle, door hinge
 • Forms:
  • στρόφιγγος Noun: Gen Sing Masc
στρόφος
στροφωτοῖς
στροφωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made with pivots, turning on them
 • Forms:
  • στροφωτοῖς Adj: Dat Plur Neut
στρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a bed that's spread, anything spread
  • mattress
στρωμναί
στρωμναῖς
στρωμνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • couch, bed spread out
  • bedding, bed covering, bed sheet
 • Forms:
  • στρωμναί Noun: Nom Plur Fem
  • στρωμναῖς Noun: Dat Plur Fem
  • στρωμνήν Noun: Acc Sing Fem
  • στρωμνῆς Noun: Gen Sing Fem
στρωμνήν
στρωμνῆς
στρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make bed, furnish, strew
  • to spread something over a wide surface
 • Cognates: διαστρώννυμι, καταστρώννυμι, στρώννυμι, ὑποστρώννυμι
 • Forms:
  • ἐστρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐστρώννυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στρωννύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread, bring down
 • Forms:
  • ἔστρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐστρωμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • ἔστρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • στρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
στρῶσον
στρώσουσιν