στραγγαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to halter, strangle (i.e., cause death by strangling), swallow
 • Forms:
  • ἐστραγγάληται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐστραγγαλωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • στραγγαλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
στραγγαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • knot (intricate knot)
  • induration in the limbs
  • constraining entanglement
 • Forms:
  • στραγγαλιάς Noun: Acc Plur Fem
στραγγαλιάς
στραγγαλίδων
στραγγαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ornament, necklace, chain (in shape of a knot)
  • knot, intricate knot
 • Forms:
  • στραγγαλίδων Noun: Gen Plur Fem
στραγγαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, strangle
 • Note: Also spelledστραγγαλάω
στραγγαλωθῆτε
στραγγαλῶδες
στραγγαλώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perverse, knotted, tortuous, twisty, knotty
 • Forms:
  • στραγγαλῶδες Adj: Nom Sing Neut
στραγγεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delay action
στραγγιεῖ
στραγγίζω
στρατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soldiering, expedition, campaign, warfare, fight, military service
 • Cognates: ἐπιστρατεία, στρατεία
 • Forms:
  • στρατείαν Noun: Acc Sing Fem
  • στρατείας Noun: Gen Sing Fem
στρατείαν
στρατείας
στρατεύεσθαι
στρατεύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: στρατεύω
στρατεύεται
στρατεύῃ
στρατεύθητι
στράτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • troop, an armament, army, soldier, man of war, expedition
  • conduct of warfare
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστράτευμαστρατεύματα
GENστρατεύματοςστρατευμάτων
DATστρατεύματιστρατεύμασι(ν)
ACCστράτευμαστρατεύματα
 • Forms:
  • στρατεύμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • στρατεύματαNoun: Nom/Acc Plur Neut
  • στρατεύματι Noun: Dat Sing Neut
  • στρατεύματος Noun: Gen Sing Neut
  • στρατευμάτων Noun: Gen Plur Neut
 • στρατεύμασιν
  στρατεύματα
  στρατεύματι
  στρατεύματος
  στρατευμάτων
  στρατεύομαι
  στρατευόμεθα
  στρατευόμενοι
  στρατευόμενος
  στρατευομένους
  στρατευομένων
  στρατεύονται
  στρατευσάμενοι
  στρατεύσασθε
  στράτευσον
  στρατευσώμεθα
  στρατεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to serve in war, serve as a soldier, do military service
   • to soldier, go to war, serve in the military
   • to advance, take the field, march against
   • to fight the battle, fight the war, fight the fight
   • to set out on an uphill journey
  • Cognates: ἀντιστρατεύομαι, ἐκστρατεύω, ἐπιστρατεύω, στρατεύω
  • Forms:
   • στρατεύεσθε
    • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
    • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
   • ἐστράτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • στρατευσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
   • στρατευομένους Verb: Pres Mid/Pass part Acc plur Masc
   • στρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
   • στρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • στρατεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
   • στρατευσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
   • στρατεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
   • στράτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • στρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • στρατεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • στρατευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • στρατευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
   • στρατευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
   • στρατευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
   • στρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  στρατηγέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to be a general (in the army), to serve as an army general
   • to command
   • to outwit (someone)
   • to outmanoeuvre
  • Forms:
   • ἐστρατήγηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
   • στρατηγοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  στρατήγημα
  Neuter
   SingularPlural
  NOMστρατήγημαστρατηγήματα
  GENστρατηγήματοςστρατηγημάτων
  DATστρατηγήματιστρατηγήμασι(ν)
  ACCστρατήγημαστρατηγήματα
  στρατηγήματι
  στρατηγία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • the office of a military commander
   • military headquarters
   • command post
  • Forms:
   • στρατηγίαν Noun: Acc Sing Fem
  στρατηγίαν
  στρατηγοί
  στρατηγοῖς
  στρατηγόν
  στρατηγός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a general, captain, army commander, magistrate, provincial governor
  • Cognates: ἀρχιστράτηγος, ἐπιστράτηγος, στρατηγός
  • Forms:
   • στρατηγοί Noun: Nom Plur Masc
   • στρατηγοῖς Noun: Dat Plur Masc
   • στρατηγόν Noun: Acc Sing Masc
   • στρατηγοῦ Noun: Gen Sing Masc
   • στρατηγούς Noun: Acc Plur Masc
   • στρατηγῶν Noun: Gen Plur Masc
  στρατηγοῦ
  στρατηγοῦντος
  στρατηγούς
  στρατηγῶν
  στρατιά
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: an army, host, company, band
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMστρατιάστρατιαί
  GENστρατιᾶςστρατιῶν, στρατίων
  DATστρατιᾷστρατιαῖς
  ACCστρατιάνστρατιάς
  στρατιᾷ
  στρατιαί
  στρατιάν
  στρατιᾶς
  στρατίων
  στρατιῶται
  στρατιώταις
  στρατιώτας
  στρατιώτῃ
  στρατιώτην
  στρατιώτης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: soldier, warrior
  • Forms:
   • στρατιῶται Noun: Nom Plur Masc
   • στρατιώταις Noun: Dat Plur Masc
   • στρατιώτας Noun: Acc Plur Masc
   • στρατιώτῃ Noun: Dat Sing Masc
   • στρατιώτην Noun: Acc Sing Masc
   • στρατιωτῶν Noun: Gen Plur Masc
  στρατιῶτι
  στρατιωτικόν
  στρατιωτικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • belonging to soldiers
   • Substantival:
    • detachment of soldiers
  • Forms:
   • στρατιωτικόν Adj: Acc Sing Masc
  στρατιώτις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: female soldier, martial
  • Forms:
   • στρατιῶτι Noun: Voc Sing Fem
  στρατιωτῶν
  στρατοκῆρυξ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: herald of a camp, army herald
  στρατολογέω
  στρατολογήσαντι
  στρατόν
  στρατοπεδάρχῃ
  στρατοπεδάρχης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: military commander, a Praetorian prefect, captain of the guard
  • Forms:
   • στρατοπεδάρχῃ Noun: Dat Sing Masc
  στρατοπεδεία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: camp, army encampment
  • Forms:
   • στρατοπεδείᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • στρατοπεδείαν Noun: Acc Sing Fem
  στρατοπεδείᾳ
  στρατοπεδείαν
  στρατοπεδευσάτωσαν
  στρατοπεδεύσεις
  στρατοπεδεύσωσιν
  στρατοπεδεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to encamp, bivouac
   • to take up a position, set up a base of operations
   • to set out on a military expedition
  • Cognates: ἀναστρατοπεδεύω, ἐπιστρατοπεδεύω, καταστρατοπεδεύω, στρατοπεδεύω
  • Forms:
   • ἐστρατοπεδεύκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
   • ἐστρατοπεδευκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
   • ἐστρατοπέδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐστρατοπεδεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἐστρατοπέδευσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
   • στρατοπεδευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
   • στρατοπεδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • στρατοπεδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  στρατόπεδον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • army camp, the ground on which soldiers are encamped, encampment, a body of troops, army
   • an army on a military expedition
  • Forms:
   • στρατοπέδου Noun: Gen Sing Neut
   • στρατοπέδῳ Noun: Dat Sing Neut
   • στρατοπέδων Noun: Gen Plur Neut
  στρατοπέδου
  στρατοπέδῳ
  στρατοπέδων
  στρατός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: army, army of troops, host
  • Forms:
   • στρατόν Noun: Acc Sing Masc
   • στρατοῦ Noun: Gen Sing Masc
  στρατοῦ
  στραφείς
  • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: στρέφω
  στραφεῖσα
  • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • Root: στρέφω
  στραφεῖσαν
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • Root: στρέφω
  στραφέντες
  • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: στρέφω
  στραφέντος
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • Root: στρέφω
  στραφῇ
  στραφῇς
  στραφήσεται
  στραφήσῃ
  στραφήσονται
  στραφῆτε
  στραφῶσιν
  στρέβλαι
  στρέβλαις
  στρέβλαν
  στρέβλας
  στρεβλή
  στρέβλη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • a winch, rack, instrument of torture
   • torture, punishment
  • Forms:
   • στρέβλαι Noun: Nom Plur Fem
   • στρέβλαις Noun: Dat Plur Fem
   • στρέβλαν Noun: Acc Sing Fem
   • στρέβλας Noun: Acc Plur Fem
   • στρεβλῶν Noun: Gen Plur Fem
   • στρέβλῃ Noun: Dat Sing Fem
  στρέβλῃ
  στρεβλήν
  στρεβλόν
  στρεβλός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • twisted, crooked, perverse
   • Of the brows: knit, wrinkled
  • Forms:
   • στρεβλή Adj: Nom Sing Fem
   • στρεβλόν Adj: Acc Sing Neut
   • στρεβλοῦ Adj: Gen Sing Masc
   • στρεβλήν Adj: Acc Sing Fem
  στρεβλοῦ
  στρέβλου
  στρεβλούμενον
  στρεβλοῦσιν
  στρεβλοῦτε
  στρεβλόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to be crooked, perverse
    • to trouble, torture, torment
    • to twist, wrench, distort
   • Middle:
    • to conduct oneself perversely
  • Cognates: ἀποστρεβλόω
  • Forms:
   • στρέβλου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • στρεβλούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
   • στρεβλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • στρεβλοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
   • στρεβλωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
   • στρεβλωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
   • στρεβλωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
   • στρεβλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  στρεβλωθέντας
  στρεβλωθέντες
  στρεβλωθήσῃ
  στρεβλῶν
  στρεβλῶσαι
  στρεβλωτήρια
  στρεβλωτήριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: rack, torture rack
  • Forms:
   • στρεβλωτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  στρέμμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • a wrench, strain, sprain, twist, (something) twisted
   • thread (made up of twisted fibres)
  στρεπτά
  στρεπτήν
  στρεπτόν
  στρεπτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: wreathed, twisted, braided
  • Forms:
   • στρεπτά Adj: Acc Plur Neut
   • στρεπτήν Adj: Acc Sing Fem
   • στρεπτόν Adj: Acc Sing Neut
   • στρεπτῶν Adj: Gen Plur Fem
  στρεπτῶν
  στρέφειν
  στρέφεται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: στρέφω
  στρεφόμεθα
  στρεφόμενα
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • Root: στρέφω
  στρεφομένη
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Root: στρέφω
  στρεφομένῃ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Root: στρέφω
  στρεφομένην
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • Root: στρέφω
  στρεφόμενος
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: στρέφω
  στρέφω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to turn (i.e., turn someone's direction)
    • to turn, change, transform (from one thing to another)
    • to cause to face
    • to spin around (like a top), twirl
    • to cause to to turn around and move toward
    • to pivot (like a door hinge)
    • to twist and turn
    • to bring back, return
   • Middle:
    • to revolve
    • to turn, change from one side to another
    • to turn around and move in a different direction
    • to turn toward and focus one's attention and efforts to
   • Passive:
    • to turn around, turn toward
    • to undergo a change and become something
    • to be converted
    • to turn back
  • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
  • Forms:
   • ἐστράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • ἐστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
   • ἐστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
   • ἔστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἔστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἔστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἔστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • στραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • στραφεῖσα Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Fem
   • στραφεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
   • στραφέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
   • στραφέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
   • στραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • στραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
   • στραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • στραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
   • στραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • στραφῆτε Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Plur
   • στραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
   • στρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
   • στρέφειν Verb: Pres Act Infin
   • στρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • στρεφόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
   • στρεφομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • στρεφομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • στρεφομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
   • στρεφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
   • στρεφόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
   • στρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • στρέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • στρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • στροφῆς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  στρέψαντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • Root: στρέφω
  στρέψει
  στρέψον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: στρέφω
  στρέψω
  στρηνιάσαντες
  στρηνιάω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to live in luxury, live sensually
  • Cognates: καταστρηνιάω, στρηνιάω
  • Forms:
   • ἐστρηνίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐστρηνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • στρηνιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  στρῆνος
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • insolence, arrogance
   • luxury, sensuality
  • Forms:
   • στρήνους Noun: Gen Sing Neut
  στρήνους
  στρίφνος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • hard meat, tough meat, gristly meat
   • firm, hard, solid
  στροβείτω
  στροβέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to twist, twirl
   • to distract, upset mentally
  • Forms:
   • στροβείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
   • στροβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  στροβήσει
  στροβιλέα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • fir-tree
  • Forms:
   • στροβιλέᾳ Noun: Dat Sing Fem
  στροβιλέᾳ
  στρογγύλην
  στρογγύλοι
  στρογγύλον
  στρογγύλος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: round, spherical, circular
  • Forms:
   • στρογγύλους Adj: Acc Plur Masc
   • στρογγύλοι Adj: Nom Plur Masc
   • στρογγύλην Adj: Acc Sing Fem
   • στρογγύλον Adj: Acc Sing Neut
   • στρογγύλων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  στρογγύλους
  στρογγύλων
  στρουθία
  στρουθίον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: small bird, sparrow, ostrich
  • Forms:
   • στρουθία Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • στρουθίου Noun: Gen Sing Neut
   • στρουθιων Noun: Gen Plur Neut
  στρουθίου
  στρουθιων
  στρουθοί
  στρουθόν
  στρουθός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: sparrow, ostrich
  • Forms:
   • στρουθοί Noun: Nom Plur Masc
   • στρουθόν Noun: Acc Sing Masc
   • στρουθῶν Noun: Gen Plur Masc
  στρουθῶν
  στροφαῖς
  στροφάς
  στροφεῖς
  στροφεύς
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: hinge, the socket in which the pivot of a door moved
  • Forms:
   • στροφεῖς Noun: Nom Plur Masc
  στροφή
  στροφῆς
  στρόφιγγος
  στρόφιγξ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: the pivot, axle, door hinge
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMστρόφιγξστρόφιγγες
  GENστρόφιγγοςστροφίγγων
  DATστρόφιγγιστρόφιγξι(ν)
  ACCστρόφιγγαστρόφιγγας
  VOCστρόφιγξστρόφιγγες
  στρόφος
  στροφωτοῖς
  στροφωτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: made with pivots, turning on them
  • Forms:
   • στροφωτοῖς Adj: Dat Plur Neut
  στρῶμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • a bed that's spread, anything spread
   • mattress
  στρωμναί
  στρωμναῖς
  στρωμνή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • couch, bed spread out
   • bedding, bed covering, bed sheet
  • Forms:
   • στρωμναί Noun: Nom Plur Fem
   • στρωμναῖς Noun: Dat Plur Fem
   • στρωμνήν Noun: Acc Sing Fem
   • στρωμνῆς Noun: Gen Sing Fem
  στρωμνήν
  στρωμνῆς
  στρώννυμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to make bed, furnish, strew
   • to spread something over a wide surface
  • Cognates: διαστρώννυμι, καταστρώννυμι, στρώννυμι, ὑποστρώννυμι
  • Forms:
   • ἐστρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
   • ἐστρώννυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • ἔστρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἔστρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • στρῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  στρωννύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to spread, bring down
  • Forms:
   • ἔστρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
   • ἐστρωμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
   • ἔστρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
   • στρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  στρῶσον
  στρώσουσιν