φάγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγει
φαγεῖν
φάγεσαι
φάγεσθε
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγεται
φάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
φαγέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
φαγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
φαγῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγῃς
 • Parse: Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγοι
 • Parse: Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγοισαν
φάγομαι
φαγόμεθα
φάγονται
 • Parse: Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
φαγόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
φαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
φαγόντος
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
φάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gluttonous, a glutton
φαγούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐσθίω
φάγωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
φαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
φάγωσι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
φάγωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
φαζ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: refined gold
φαιδροί
φαιδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cheerful, of cheerful countenance
  • shining
 • Forms:
  • φαιδροί Adj: Nom Plur Masc
φαιλόνην
φαιλόνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cloak
 • Forms:
  • φαιλόνην Noun: Acc Sing Masc
φαίνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνειν
φαίνεσθαί
φαίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
φαινέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαίνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φαινόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φαίνω
φαινομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φαίνω
φαινομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φαίνω
φαινόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαινομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαινομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: φαίνω
φαίνοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: φαίνω
φαίνονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φαίνοντι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give light
   • to shine
   • to illuminate
   • to show
   • to observe
  • Middle:
   • to appear, be visible, become visible, be revealed
   • to seem, seem to, have the appearance
   • to appear to be (+Infin), appear as something
   • to appear, make an appearance, show oneself
 • Cognates: ἀναφαίνω, ἀποφαίνω, διαφαίνω, ἐκφαίνω, ἐμφαίνω, ἐπιφαίνω, φαίνω, καταφαίνω, παραφαίνω, προσφαίνω, ὑποφαίνω
 • Forms:
  • ἐφαίνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἔφαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐφαίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔφαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφάνη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφάνησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐφάνητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • φαίνωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φαινομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • φαινόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • φαινόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • φανείς
   • Verb: Aor/Fut Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • φαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • φαίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • φαίνεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • φαινέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • φαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φαίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φαίνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • φαινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • φαινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • φαινομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • φαίνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • φαίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φαίνοντι Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • φαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • φανείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • φανεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • φανεῖται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • φανῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φάνῃ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φανῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φανῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • φανήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φανήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • φανήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • φανήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φανήτω Verb: 2Aor Pass imp 3rd Sing
  • φάνοιεν Verb: Fut Act Opt 3rd Plur
  • φανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • φανοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • φανοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φανῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st. Plur
  • φανῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • φανῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
φαίνωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: φαίνω
φαίνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φαίνω
φαίνωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φαιόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: φαιός
φαιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gray, grey
 • Forms:
  • φαιόν Adj: Acc Sing Neut
φακόν
φακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lentil
 • Forms:
  • φακόν Noun: Acc Sing Masc
  • φακοῦ Noun: Gen Sing Masc
φακοῦ
φάλαγγα
φάλαγγας
φάλαγγος
φάλαγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: phalanx, line of battle, column, rank
 • Forms:
  • φάλαγγα Noun: Acc Sing Fem
  • φάλαγγας Noun: Acc Plur Fem
  • φάλαγγος Noun: Gen Sing Fem
  • φάλαγξιν Noun: Dat Plur Fem
φάλαγξιν
φαλακρά
φαλακρέ
φαλακρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bald-headed, bald
 • Forms:
  • φαλακρά Adj: Nom Sing Fem
  • φαλακρέ Adj: Voc Sing Masc
φαλάκρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bald head, bald place
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφαλάκρωμαφαλακρώματα
  GENφαλακρώματοςφαλακρωμάτων
  DATφαλακρώματιφαλακρώμασι(ν)
  ACCφαλάκρωμαφαλακρώματα
φαλακρώματι
φάμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φημί
φανείς
 • Parse:
  • Verb: Aor/Fut Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φαίνω
φανείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φαίνω
φανεῖσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
φανεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανερά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: φανερός
φανεράν
φανεροί 
φανεροῖ
φανερόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: φανερός
φανεροποιέω
φανερός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • visible, clear, plain, open, evident, known
  • Substantival:
   • the open, public notice
 • Forms:
  • φανερώτερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
   • Adj: Acc Sing Masc Comp
  • φανερά
   • Adj: Nom Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • φανεράν Adj: Acc Sing Fem
  • φανεροί Adj: Nom Plur Masc
  • φανερόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • φανερούς Adj: Acc Plur Masc
  • φανερῷ Adj: Dat Sing Neut
φανερούμενοι
φανερούμενον
φανερουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φανερόω
φανεροῦνται
φανεροῦντι
φανερούς
φανεροῦσα
φανεροῦσθαι
φανεροῦται
φανερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to reveal
   • to make known
   • to show
   • to diffuse, disperse
  • Passive:
   • to appear, become visible
   • to become known
   • to revealed
 • Cognates: προφανερόω
 • Forms:
  • πεφανέρωτο Verb: PluPerf Ind Mid/Pass 3rd Sing
  • πεφανέρωκεν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφανέρωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • φανερώσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • φανερώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • φανερώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φανερῶσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • φανερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φανερωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • φανεροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φανεροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φανερουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • φανερωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • φανεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐφανερώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφανερώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐφανέρωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφανέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφανέρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφανερώμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
  • πεφανερῶσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • πεφανέρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • φανερωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φανερούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • φανερούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • φανεροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • φανεροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • φανερωθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • φανερωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • φανερωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • φανερωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φανερωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φανερωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • φανερωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • φανερώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • φανερώσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Noun: Dat Sing Fem
  • φανέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φανερώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
φανερῷ
φανερωθείς
φανερωθεῖσαν
φανερωθείσης
φανερωθέντες
φανερωθέντος
φανερωθῇ
φανερωθῆναι
φανερωθήσεσθε
φανερωθήσονται
φανερωθῶσιν
φανερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: evidently, manifestly, openly, plainly, i.e., clearly or publicly
φανερῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: φανερόω
φανερώσαντες
φανερώσαντος
φανερώσας
φανερώσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φανερόω
φανερώσῃ
φανέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disclosure, announcement, manifestation; exhibition, a bestowal
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφανέρωσιςφανερώσεις
GENφανερώσεωςφανερώσεων
DATφανερώσειφανερώσεσι(ν)
ACCφανέρωσι(ν)φανερώσεις
φανέρωσον
φανερώσω
φανερώτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
 • Root: φανερός
φάνῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανῇ
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανῆναι
φανῇς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: φαίνω
φανήσεται
 • Parse: Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φανήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φαίνω
φανήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
φανήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανήτω
 • Parse: Verb: 2Aor Pass imp 3rd Sing
 • Root: φαίνω
φάνοιεν
 • Parse: Verb: Fut Act Opt 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lantern, lamp, torch, light
 • Forms:
  • φανῶν Noun: Gen Plur Masc
φανοῦμαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
φανοῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φαντάζεται
φαντάζομαι
φανταζόμενον
φαντάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make visible
   • to make apparent
  • Passive:
   • to become visible
   • to appear
   • to imagine, have delusions, have fancy, have hallucinations
  • Substantival:
   • a spectacle, sight
 • Forms:
  • φαντάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φαντάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φανταζόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
φαντασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • appearance, vision, sign (from God)
  • pomp, pageantry
  • apparition, phantom, spectre
 • Forms:
  • φαντασίαι Noun: Nom Plur Fem
  • φαντασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • φαντασίας Noun: Gen Sing Fem
φαντασίαι
φαντασίαν
φαντασίας
φαντασιοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be suspicious
  • to play a role
  • to act in pretense
  • to indulge vain fancies
 • Forms:
  • φαντασιοκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φαντασιοκοπῶν
φάντασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apparition, delusion, ghost, spectre
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφάντασμαφαντάσματα
  GENφαντάσματοςφαντασμάτων
  DATφαντάσματιφαντάσμασι(ν)
  ACCφάντασμαφαντάσματα
φαντασμάτων
φανῶμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 1st. Plur
 • Root: φαίνω
φανῶν
φανῶσι
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φανῶσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φαίνω
φάραγγα
φάραγγας
φάραγγες
φάραγγι
φάραγγος
φαράγγων
φάραγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ravine, valley, chasm, gully
 • Forms:
  • φάραγγα Noun: Acc Sing Fem
  • φάραγγας Noun: Acc Plur Fem
  • φάραγγες Noun: Nom Plur Fem
  • φάραγγι Noun: Dat Sing Fem
  • φάραγγος Noun: Gen Sing Fem
  • φαράγγων Noun: Gen Plur Fem
  • φάραγξι Noun: Dat Plur Fem
  • φάραγξιν Noun: Dat Plur Fem
φάραγξι
φάραγξιν
φαρες
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: half-μινα (measurement)
 • Concord: Dan 5:25
φαρέτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quiver (for arrows)
 • Forms:
  • φαρέτρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • φαρέτραν Noun: Acc Sing Fem
  • φαρέτρας Noun: Gen Sing Fem
φαρέτρᾳ
φαρέτραν
φαρέτρας
φαρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vessel, container
 • Forms:
  • Φαρίῃ Noun: Dat Sing Fem
Φαρίῃ
φάρμακα
φαρμακεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sorcery, witchcraft, magic, medication ("pharmacy")
 • Forms:
  • φαρμακείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • φαρμακειῶν Noun: Gen Plur Fem
  • φαρμακείαις Noun: Dat Plur Fem
  • φαρμακείας Noun: Acc Plur Fem
  • φαρμακίαι Noun: Nom Plur Fem
φαρμακείᾳ
φαρμακείαις
φαρμακείας
φαρμακειῶν
φαρμακευομένου
φαρμακεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorcerer, a druggist ("pharmacist"), poisoner, a magician
 • Forms:
  • φαρμακεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • φαρμακεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
φαρμακεύσας
φαρμακεύσεις
φαρμακεῦσι
φαρμακεῦσιν
φαρμακεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to mix with poison
   • to make potions
   • to practice magic
   • to administer a drug
  • Middle:
   • to practice magic
  • Passive:
   • to poison, be mixed with poison
 • Forms:
  • ἐφαρμακεύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • φαρμακευομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • φαρμακεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φαρμακεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
φαρμακίαι
φάρμακοι
φαρμακοί
φαρμάκοις
φαρμακοῖς
φάρμακον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sorcery
  • poison
  • magic potion, charm
  • medicine, remedy, drug
 • Forms:
  • φάρμακα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φαρμάκων Noun: Gen Plur Neut
  • φαρμάκοις Noun: Dat Plur Neut
  • φαρμάκου Noun: Gen Sing Neut
φαρμακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a poisoner, sorcerer, magician
 • Forms:
  • φάρμακοι Noun: Nom Plur Masc
  • φαρμακοί Noun: Nom Plur Masc
  • φαρμακοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • φαρμακούς Noun: Acc Plur Masc/Fem
  • φαρμακῶν Noun: Gen Plur Masc
φαρμάκου
φαρμακούς
φαρμάκων
φαρμακῶν
φαρουρίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Concord: 2Kings 23:11
 • Meaning: courts, suburbs, precincts
φάρυγγα
φάρυγγος
φάρυγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: throat, palate
 • Forms:
  • φάρυγγα Noun: Acc Sing Masc
  • φάρυγγος Noun: Gen Sing Masc
φασέκ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Concord: 2Chron 30; Jer 31; Neh 3
 • Meaning: Passover
φασέχ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Concord: 2Chron :1ff
 • Meaning: Passover
φάσι, φασι 
φασί 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
φάσιν 
φασίν 
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
φασιν 
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
φάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • judgment, sentence
  • news, tidings, a saying, report
 • Cognates: ἔμφασις, πρόφασις, φάσις
 • Forms:
  • φάσι Noun: Dat Sing Fem
  • φάσιν Noun: Acc Sing Fem
φάσκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φάσκω
φάσκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φάσκω
φάσκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φάσκω
φασκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φάσκω
φάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to affirm, profess, say, assert, state, declare
 • Forms:
  • ἔφασκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔφασκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • φάσκει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • φάσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φάσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φασκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φάσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φάσκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φάσκω
φάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • apparition, delusion
  • phantom
  • vision
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφάσμαφάσματα
  GENφάσματοςφασμάτων
  DATφάσματιφάσμασι(ν)
  ACCφάσμαφάσματα
φάσματα
φάσματι
φάτναι
φάτναις
φάτνας
φάτνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: manger, crib, stall
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφάτνηφάτναι
GENφάτνηςφατνῶν
DATφάτνῃφάτναις
ACCφάτνηνφάτνας
VOCφάτνηφάτναι
φάτνῃ
φάτνην
φάτνης
φατνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roof, install a ceiling, panel
 • Forms:
  • ἐφάτνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφάτνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφατνωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
φάτνωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ceiling, coffered work
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφάτνωμαφατνώματα
  GENφατνώματοςφατνωμάτων
  DATφατνώματιφατνώμασι(ν)
  ACCφάτνωμαφατνώματα
φατνώμασιν
φατνώματα
φατνώματος
φαῦλα
φαύλῃ
φαυλίζει
φαυλίζοντα
φαυλίζοντες
φαυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to trivialize, hold cheap, treat as worthless
  • to despise, depreciate, disparage, slight, disregard
 • Cognates: ἐκφαυλίζω
 • Forms:
  • ἐφαύλισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφαυλίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐφαύλισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφαύλισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφαύλισε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφαύλισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφαυλισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεφαυλισμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • φαυλίσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • φαυλίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φαυλίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φαυλίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
φαυλίσασι
φαύλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: disparagement, contempt, contemptible act
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφαύλισμαφαυλίσματα
  GENφαυλίσματοςφαυλισμάτων
  DATφαυλίσματιφαυλίσμασι(ν)
  ACCφαύλισμαφαυλίσματα
φαυλίσματα
φαυλισμόν
φαυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: contempt, contemptibility
 • Forms:
  • φαυλισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • φαυλισμῷ Noun: Dat Sing Masc
φαυλισμῷ
φαυλίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: she who despises, despiser
φαυλίστριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: showing contempt, contemptuous
φαῦλοι
φαῦλον
φαῦλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: easy, slight, trivial, paltry, petty, sorry, poor
  • Of people: low (in rank), careless, indifferent, thoughtless, worthless
 • Forms:
  • φαύλων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • φαῦλα Adj: Acc Plur Neut
  • φαύλῃ Adj: Dat Sing Fem
  • φαῦλοι Adj: Nom Plur Masc
  • φαῦλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • φαύλους Adj: Acc Plur Masc
φαυλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meanness, paltriness, pettiness, wickedness, badness, worthlessness, frivolity
 • Forms:
  • φαυλότητος Noun: Gen Sing Fem
φαυλότητος
φαύλους
φαύλων
φαῦσιν
φαῦσις
φαύσκω