στέαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fat, fatling, choice
  • fat attacheed to meat
  • fat underneath the skin of a human body
  • dough made from flour of spelt
 • Forms:
  • στέασιν Noun: Dat Plur Neut
  • στέατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • στέατι Noun: Dat Sing Neut
  • στέατος Noun: Gen Sing Neut
  • στεάτων Noun: Gen Plur Neut
στέασιν
στέατα
στέατι
στεατόομαι
στέατος
στεατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fatten
 • Forms:
  • στεατόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐστεατωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
στεάτων
στεγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover, cover with a roof
 • Cognates: ἀποστεγάζω
 • Forms:
  • ἐστέγασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστέγασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • στεγάσαι Verb: Aor Act Infin
  • στεγάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
στεγάζων
στέγας
στεγάσαι
στέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: στέγω
στέγη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: roof, lid
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστέγηστέγαι
GENστέγηςστεγῶν
DATστέγῃστέγαις
ACCστέγηνστέγας
VOCστέγηστέγαι
στέγην
στεγναί
στεγνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: waterproof, watertight, a covered dwelling, impeccable
 • Forms:
  • στεγναί Adj: Nom Plur Fem
στέγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: στέγω
στέγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: στέγω
στέγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roof
στέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cover, pass over in silence, keep confidential, conceal, keep secret
  • to bear, stand, endure
 • Forms:
  • στέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • στέγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • στέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • στέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • στέξαι Verb: Aor Act Infin
στέγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: στέγω
στεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a barren animal or woman
  • a ship's keel, esp. the curved part of it, cutwater
 • Forms:
  • στείρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • στεῖραι Noun: Nom Plur Fem
  • στεῖραν Noun: Acc Sing Fem
στείρᾳ
στεῖραι
στεῖραν
στειρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make barren, be childless
  • Passive:
   • to fail to produce young
 • Forms:
  • στειρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
στειρωθῇ
στελεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: oblong part of an instrument to hold it with (e.g., axe handle)
στελέχη
στέλεχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trunk, stem
  • pillar, column (of smoke)
 • Forms:
  • στελέχη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • στελεχῶν Noun: Gen Plur Neut
στελεχῶν
στέλλεσθαι
στελλόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: στέλλω
στελλομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: στέλλω
στελλόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στέλλω
στέλλω
στέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garland, wreath for show
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστέμμαστέμματα
GENστέμματοςστεμμάτων
DATστέμματιστέμμασι(ν)
ACCστέμμαστέμματα
στέμματα
στέμφυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • grape pulp (which remains after removing the juice)
  • mass of pressed grapes
  • a mass of olives from which the oil has been pressed, olive-cake
 • Forms:
  • στεμφύλων Noun: Gen Plur Neut
στεμφύλων
στενά
στεναγμοί
στεναγμοῖς
στεναγμόν
στεναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sigh, groan, groaning, moaning
 • Forms:
  • στεναγμοί Noun: Nom Plur Masc
  • στεναγμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • στεναγμόν Noun: Acc Sing Masc
  • στεναγμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • στεναγμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • στεναγμῶν Noun: Gen Plur Masc
στεναγμοῦ
στεναγμῷ
στεναγμῶν
στενάζεις
στενάζετε
στενάζομεν
στενάζοντες
στενάζουσα
στενάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sigh, grieve, groan, grudge, sorrow
 • Cognates: ἀναστενάζω, καταστενάζω, στενάζω, συστενάζω
 • Forms:
  • ἐστέναξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐστέναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστέναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστέναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στενάξαι Verb: Aor Act Infin
  • στενάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • στενάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • στενάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • στενάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • στενάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • στενάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • στενάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • στενάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • στενάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • στενάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • στενάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • στενάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • στενάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
στενάζων
στενακτή
στενακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mournful, grievous
 • Forms:
  • στενακτή Adj: Nom Sing Fem
στενάξαι
στενάξας
στενάξατε
στενάξει
στενάξεις
στενάξῃς
στενάξονται
στενάξουσιν
στενάξω
στενάχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sigh, groan, wail, bemoan
 • Forms:
  • στενάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στενῇ
στενή
στενήν
στένῃς
στενοῖς
στενόν
στενός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Place: narrow, strait
  • Time: short
  • Water: scant
  • hard, difficult
  • close, confined
  • lacking space enough for movement
 • Forms:
  • στενά Adj: Nom Plur Neut
  • στενῇ Adj: Dat Sing Fem
  • στενή Adj: Nom Sing Fem
  • στενήν Adj: Acc Sing Fem
  • στένῃς Adj: Gen Sing Fem
  • στενοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • στενόν Adj: Nom Sing Neut
  • στενῷ
  • Adj: Dat Sing Masc
στενότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: narrowness, straitness
 • Forms:
  • στενότητα Noun: Acc Sing Fem
στενότητα
στένουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: στένω
στένουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: στένω
στενοχωρεῖ
στενοχωρεῖσθε
στενοχωρεῖται
στενοχωρέω
στενοχωρήσει
στενοχωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • anguish, distress, difficulty, trouble
  • a state of very frustrating difficulty
 • Forms:
  • στενοχωρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • στενοχωρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • στενοχωρίας Noun: Gen Sing Fem
  • στενοχωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
στενοχωρίᾳ
στενοχωρίαις
στενοχωρίαν
στενοχωρίας
στενοχωρούμενοι
στενοχωρούμενος
στενοχωρουμένους
στενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to straiten, confine, contract
 • Cognates: ἀποστενόω
 • Forms:
  • στενωθείς Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
στένω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sigh, groan, moan, lament
 • Forms:
  • στένουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
στενῷ
στενωθείς
στένων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: στένω
στενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: narrowly, presenting a threat, offering difficulties, in difficulties, in a strait
στέξαι
στεργούσας
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: στέργω
στέργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love, feel affection
 • Cognates: ἀποστέργω
 • Forms:
  • στεργούσας
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • στέρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στερεά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: στερεός
στερεᾷ
στερεάν
στερεᾶς
στερεῖσθαι
στερεοί
στερεόν
στερεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • firm, hard, stiff, solid, strong
  • physically strong
  • steadfast, firm
  • not responsive to (medical) treatment
 • Forms:
  • στερεά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • στερεᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • στερεάν Adj: Acc Sing Fem
  • στερεᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • στερεοί Adj: Nom Plur Fem
  • στερεόν Adj: Acc Sing Neut
  • στερεωτέρων Adj: Gen Plur Masc
στερεόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make firm, make solid, be strengthened, confirm, be strict
  • to make unreceptive
  • to intensify
 • Forms:
  • ἐστερεοῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐστερεώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐστερεώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐστερέωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐστερέωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστερέωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστερέωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στερεῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • στερεωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • στερεώσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • στερεώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • στερεώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • στερέωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deprive (someone) of (something)
   • to cause (something) to be lacking from (someone)
   • to withhold, refuse to give
   • to bereave
   • to withhold, disappoint
  • Passive:
   • to be deprived of
   • to loose
 • Cognates: ἀποστερέω
 • Forms:
  • ἐστέρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστερεωμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • ἐστερήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐστερήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐστερήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐστερήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐστερημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐστέρηνται Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐστέρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐστέρησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστέρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • στερηθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • στερεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • στερηθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • στερηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • στερηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • στερῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • στερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • στερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
στερεωθήσεται
στερέωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • firmament, solid part (of sky)
  • firmness, steadfastness
  • solid, steadfast support
  • attitude of firm commitment
  • bodily tenacity and resilience
  • written confirmation of a decision taken
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστερέωμαστερεώματα
GENστερεώματοςστερεωμάτων
DATστερεώματιστερεώμασι(ν)
ACCστερέωμαστερεώματα
στερεώματα
στερεώματι
στερεώματος
στερεῶν
στερεώσαντι
στερεώσας
στερεώσεις
στερέωσιν
στερέωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intensity, obstinacy, making firm
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστερέωσιςστερεώσεις
GENστερεώσεωςστερεώσεων
DATστερεώσειστερεώσεσι(ν)
ACCστερέωσι(ν)στερεώσεις
στερέωσον
στερεωτέρων
στερηθεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: στερέω
στερηθῆναι
στερηθήσει
στερηθήσονται
στερῆσαι
στερήσει
στερήσῃς
στερίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deprive
στέρνοις
στέρνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: chest, breast
 • Forms:
  • στέρνοις Noun: Dat Plur Neut
στέρξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στέργω
στεφάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • garland, crown
  • anything that encircles the head
  • edge
  • rim, molding, border around something
 • Forms:
  • στεφάνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • στεφάνην Noun: Acc Sing Fem
στεφάνῃ
στεφανηφορέω
στεφανηφοροῦσα
στεφάνην
στέφανοι
στεφάνοις
στέφανον
στέφανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a chaplet, garland, wreath, crown, prize, reward
  • something that surrounds
  • crown taxes (i.e., government taxation)
 • Forms:
  • στεφάνου Noun: Gen Sing Masc
  • στέφανοι Noun: Nom Plur Masc
  • στεφάνοις Noun: Dat Plur Masc
  • στέφανον Noun: Acc Sing Masc
  • στεφάνους Noun: Acc Plur Masc
  • στεφάνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • στεφάνων Noun: Gen Plur Masc
στεφάνου
στεφανοῦντα
στεφανοῦνται
στεφάνους
στεφανοῦσα
στεφανοῦται
στεφανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crown, adorn with a victor's wreath
 • Forms:
  • ἐστεφάνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστεφανωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐστεφανωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐστεφάνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστεφανώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐστεφάνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐστεφάνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στεφανωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • στεφανωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • στεφανοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • στεφανοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • στεφανοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • στεφανοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • στεφανωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • στεφανωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
στεφάνῳ
στεφανωθείς
στεφανωθῆναι
στεφανωθήσεται
στεφανωθῶμεν
στεφάνων
στεφέων
στέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a crown, wreath, garland (worn by the bridegroom)
 • Forms:
  • στεφέων Noun: Gen Plur Neut
στέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to put around (the head)
   • to crown
   • to surround
  • Middle:
   • to crown oneself
 • Cognates: καταστέφω, στέφω
 • Forms:
  • στεψώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • στέψον
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc sing Neut
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στέψον
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc sing Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στέφω
στεψώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: στέφω