σταγόνα
σταγόνας
σταγόνες
σταγόνος
σταγόσιν
σταγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a drop (of liquid), raindrop, drop of blood
  • small number
 • Forms:
  • σταγόνα Noun: Acc Sing Fem
  • σταγόνας Noun: Acc Plur Fem
  • σταγόνες Noun: Nom Plur Fem
  • σταγόνος Noun: Gen Sing Fem
  • σταγόσιν Noun: Dat Plur Fem
στάδια
στάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stade, stadium (a length of about 185-196 metres)
  • area
  • race course
  • arena, stadium
 • Forms:
  • στάδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σταδίου Noun: Gen Sing Neut
  • σταδίους Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σταδίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • σταδίων Noun: Gen Plur Neut
σταδίου
σταδίους
σταδίῳ
σταδίων
στάζοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: στάζω
στάζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: στάζω
στάζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: στάζω
στάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive: to drop, let fall, cause to drop, instill
  • Intransitive: to drip, trickle
  • Intransitive: to cause to flow down in small quantities
 • Cognates: ἀποστάζω
 • Forms:
  • στάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • στάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἔσταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • στάζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • στάζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • στάξαι Verb: Aor Act Infin
  • στάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • στάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • στῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
σταθείς
σταθεῖσα
σταθεῖσαι
σταθεισῶν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἵστημι
σταθέν
σταθέντα
σταθέντες
σταθῇ
σταθῆναι
σταθήσεσθε
σταθήσεται
σταθήσονται
σταθῆτε
σταθμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to measure (the weight of something)
 • Forms:
  • ἐσταθμωμένον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Neut
στάθμια, σταθμία
σταθμίοις
στάθμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a weight of a balance, balance weight, plummet stone
 • Forms:
  • στάθμια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σταθμίοις Noun: Dat Plur Neut
  • σταθμίων Noun: Gen Plur Neut
σταθμίων
σταθμοί
σταθμοῖς
σταθμόν
σταθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lodge, rest station
  • place where a marching army had its quarters
  • a stage (of a journey)
  • post, pillar, doorpost
  • door, doorway
  • station, stall, pen
  • balance, scales, instrument for determining weight
  • weight
  • Figurative: standard of practice, gauge, benchmark
 • Forms:
  • σταθμοί Noun: Nom Plur Masc
  • σταθμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • σταθμόν Noun: Acc Sing Masc
  • σταθμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • σταθμούς Noun: Acc Plur Masc
  • σταθμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • σταθμῶν Noun: Gen Plur Masc
σταθμοῦ
σταθμούς
σταθμῷ
σταθμῶν
σταῖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flour of spelt mixed and made into dough
στακτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oil of myrrh, balsam
 • Forms:
  • στακτήν Noun: Acc Sing Fem
  • στακτῆς Noun: Gen Sing Fem
στακτήν
στακτῆς
σταλαγμοῖς
σταλαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a dropping, dripping
  • something that drops constantly in small quantities
 • Forms:
  • σταλαγμοῖς Noun: Dat Plur Masc
σταλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drip, drop
 • Forms:
  • ἐστάλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σταλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drop in small quantities (of liquid), drip
στάμνον
στάμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an earthen jar for racking off wine, a clay jar, pot
 • Forms:
  • στάμνον Noun: Acc Sing Masc
στάντες
στάντος
στάξαι
στάξαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: στάζω
στάξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάς
στᾶσα
στᾶσαι
στάσει
στάσεις
στάσεως
στασιάζει
στασιάζειν
στασιάζομεν
στασιαζόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
 • Root: στασιάζω
στασιάζουσιν
στασιαζουσῶν
στασιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rebel, revolt, rise in rebellion, stir sedition
 • Cognates: καταστασιάζω, στασιάζω
 • Forms:
  • ἐστασίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • στασιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • στασιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • στασιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • στασιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στασιάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • στασιαζόντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd plur
  • στασιαζουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • στασιάζωσι(ν) Verb: Pres Act subj 3rd plur
στασιάζωσιν
στασιάσαι
στασιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rebel, revolutionary
 • Forms:
  • στασιαστῶν Noun: Gen Plur Masc
στασιαστῶν
στασίμῃ
στάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: steady, solid, standing, stationary
 • Forms:
  • στασίμῃ Adj: Dat Sing Fem
στάσιν
στάσις
στατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a stater, piece of money (worth four drachmas)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστατήρστατῆρες
GENστατῆροςστατήρων
DATστατῆριστατῆρσι(ν)
ACCστατῆραστατῆρας
στατῆρα
στατίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a station, guard post
  • By extension: a performance of a fast
 • Forms:
  • στατίωνα Noun: Acc Sing Masc
στατίωνα
στατός
σταυρόν
σταυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cross, stake, pale
 • Forms:
  • σταυρούς Noun: Acc Plur Masc
  • σταυρόν Noun: Acc Sing Masc
  • σταυροῦ Noun: Gen Sing Masc
  • σταυρῷ Noun: Dat Sing Masc
σταυροῦ
σταύρου
σταυροῦνται
σταυρούς
σταυροῦσθαι
σταυροῦσι
σταυροῦσιν
σταυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crucify, impale, nail to a cross
 • Cognates: ἀνασταυρόω, σταυρόω, συσταυρόω
 • Forms:
  • σταυρωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σταυροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐσταυρώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐσταυρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσταυρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐσταυρωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐσταύρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσταυρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐσταυρῶσθαι Verb: Perf Mid Infin
  • ἐσταύρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • σταυροῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • σταυροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σταυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σταυρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σταυρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σταυρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • σταυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • σταυρώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • σταυρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σταυρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σταύρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σταύρου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σταυρώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σταυρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σταυρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
σταυρῷ
σταυρωθείς
σταυρωθῇ
σταυρωθῆναι
σταυρωθήτω
σταυρῶσαι
σταυρώσαντες
σταυρώσατε
σταυρώσετε
σταύρωσον
σταυρώσω
σταυρώσωσι
σταυρώσωσιν
σταφίδα
σταφίδας
σταφίδες
σταφίδος
σταφίδων
σταφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: raisin, dried grape
 • Forms:
  • σταφίδα Noun: Acc Sing Fem
  • σταφίδας Noun: Acc Plur Fem
  • σταφίδες Noun: Nom Plur Fem
  • σταφίδος Noun: Gen Sing Fem
  • σταφίδων Noun: Gen Plur Fem
σταφυλαί
σταφυλάς
σταφυλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grapes, bunch of ripe grapes
 • Forms:
  • σταφυλαί Noun: Nom Plur Fem
  • σταφυλάς Noun: Acc Plur Fem
  • σταφυλήν Noun: Acc Sing Fem
  • σταφυλῆς Noun: Gen Sing Fem
σταφυλήν
σταφυλῆς
στάχυας
στάχυες
στάχυϊ
στάχυν
στάχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of grain, head of wheat, (not ear of maize)
 • Forms:
  • στάχυας Noun: Acc Plur Masc
  • στάχυες Noun: Nom Plur Masc
  • στάχυϊ Noun: Dat Sing Masc
  • στάχυν Noun: Acc Sing Masc
  • στάχυσιν Noun: Dat Plur Masc
  • σταχύων Noun: Gen Plur Masc
στάχυσιν
σταχύων