στυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hate, abominate, abhor, stronger than μισέω
 • Cognates: ἀποστυγέω
 • Forms:
  • στυγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • στυγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
στυγητοί
στυγητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hated, hateful
 • Forms:
  • στυγητοί Adj: Nom Plur Masc
στυγνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be horrified, be appalled at, glower, be sad, look gloomy, make gloomy, be sorrowful, be overcast
 • Forms:
  • ἐστύγνασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • στυγνάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • στυγνάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • στυγνάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
στυγνάζων
στυγνάσας
στυγνάσουσιν
στυγνήν
στυγνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hated, abhorred, hateful
  • gloomy, sad, sullen
 • Forms:
  • στυγνήν Adj: Acc Sing Fem
στυγούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στυγέω
στυγοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: στυγέω
στῦλοι
στύλοις
στῦλον, στύλον
στῦλος
στύλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a post, pillar, column
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστῦλος, στύλοςστῦλοι
GENστύλουστύλων
DATστύλῳστύλοις
ACCστῦλονστύλους
VOCστῦλεστῦλοι
στύλου
στύλους
στυλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stand upright, prop up like a pillar
στύλῳ
στύλων
στυππύϊνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flax cloth, tow, flax fibre
 • Note: possibly an adjective
 • Note: Also spelled στιππύϊνος
 • Forms:
  • στυππυίνου Noun: Gen Sing Neut
  • στυππυίνῳ Noun: Dat Sing Neut
στυππυίνου
στυππυίνῳ
στυππύον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tow, coarse flax fibre
 • Forms:
  • στυππύου Noun: Gen Sing Neut
στυππύου
στύρακα
στυρακίνην
στυράκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of poplar tree, storax tree
 • Forms:
  • στυρακίνην Adj: Acc Sing Fem
στύραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaft, spear
 • Forms:
  • στύρακα Noun: Acc Sing Masc
στύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw together, contract, condense, shrink
 • Cognates: ἀποστύφω