ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work well, do good, confer benefits
 • Cognates: ἐνεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἀγαθοεργόςἀγαθοεργόν
GENἀγαθοεργοῦ
DATἀγαθοεργῷ
ACCἀγαθοεργόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἀγαθοεργοίἀγαθοεργά
GENἀγαθοεργῶν
DATἀγαθοεργοίς
ACCἀγαθοεργούςἀγαθοεργά
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Note: Also adverbial
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do good, be a well-doer (as a favour or a duty), do what is right, favour
  • to act for the benefit of (someone); to do [things] for the benefit of (someone)
  • to be disposed to acts of beneficent
 • Note: Opposite: κακοποιέω
 • Note: Compare: ἀγαθός, ἀγαθοποιός, ἀγαθύνω, κακόω
 • Forms:
  • ἀγαθοποιεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοποιεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαθοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθοποιήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀγαθοποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀγαθοποιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαθοποιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀγαθοποιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀγαθοποιοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἀγαθοποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠγαθοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθοποίησιςἀγαθοποιήσεις
GENἀγαθοποιήσεωςἀγαθοποιήσεων
DATἀγαθοποιήσειἀγαθοποιήσεσι(ν)
ACCἀγαθοποίησινἀγαθοποιήσεις
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθοποιΐα
ἀγαθοποιία
ἀγαθοποιΐαι
ἀγαθοποιῖαι
GENἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιίας
ἀγαθοποιΐων
ἀγαθοποιίων
DATἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίᾳ
ἀγαθοποιΐαις
ἀγαθοποιίαις
ACCἀγαθοποιΐαν
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιίας
ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing. Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: beneficent, inclined to do good
  • Substantival: a well-doer, i.e., virtuous person
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιόςἀγαθοποιόν
GENἀγαθοποιοῦ
DATἀγαθοποιῷ
ACCἀγαθοποιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιοίἀγαθοποιά
GENἀγαθοποιῶν
DATἀγαθοποιοίς
ACCἀγαθοποιούςἀγαθοποιά
ἀγαθοποιοῦντας
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • good, well, good thing, fine (metal)
   • morally good and acceptable
   • resulting from a kind and generous character
   • fit, capable, useful, beneficial, desirable
   • joyful, inclined to joy
   • performing well, functioning capably
  • Substantival:
   • goods, possessions, treasures
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθόςἀγαθήἀγαθόν
GENἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦ
DATἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷ
ACCἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόν
VOCἀγαθέἀγαθήἀγαθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
GENἀγαθῶν
DATἀγαθοῖςἀγαθαῖςἀγαθοῖς
ACCἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
VOCἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
Comparatives & Superlatives
 • ἀγαθοῖσι
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἀγαθωτέρα Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • ἀγαθώτερος Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • ἀγαθώτερον
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • ἀγαθωτάτης
  • Superlative Adj: Gen Sing Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀγαθότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, friendly disposition, moral integrity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθότηςἀγαθότητες
GENἀγαθότητοςἀγαθοτήτων
DATἀγαθότητιἀγαθότησιν
ACCἀγαθότηταἀγαθότητας
ἀγαθότητα
ἀγαθότητι
ἀγαθότητος
ἀγαθοῦ
ἀγαθουργῶν
ἀγαθούς
ἀγαθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do good to (someone), benefit, act benevolently toward (someone)
 • Forms:
  • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀγαθύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθύνω
ἀγαθῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθύνω
ἀγαθυνάτω
ἀγαθυνεῖ
ἀγαθύνῃς
ἀγαθυνθέντων
ἀγαθυνθῇ
ἀγαθυνθήσεται
ἀγαθυνθήτω
ἀγάθυνον
ἀγαθύνοντες
ἀγαθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to honour, favour, magnify
   • to adorn (something or someone)
   • to cause to exceed in quality

    ὅτι ἠγάθυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον
    because your last instance of compassion is better than the first (Ruth 3:10)

   • to act with kindness and bestow benefits on (someone)
   • to do good to (someone), do well to (someone)
   • to comfort, cheer, gladden, rejoice

    ἀγαθυνάτω σὲ ἡ καρδία σου
    let your heart cheer you (Eccl 11:9)

   • to conduct oneself according to good ethical standards
  • Passive:
   • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
   • to find favour
   • to consider acceptable or desirable (+ infin.)
   • to be found acceptable
 • Forms:
Present
 • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαθύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγαθυνθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγάθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
ἀγαθῷ
ἀγαθῶν
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, completely, goodly, well!
ἀγαθῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθόω
ἀγαθώσει
ἀγαθωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθωσύνηἀγαθωσύναι
GENἀγαθωσύνηςἀγαθωσυνῶν
DATἀγαθωσύνῃἀγαθωσύναις
ACCἀγαθωσύνηνἀγαθωσύνας
VOCἀγαθωσύνηἀγαθωσύναι
ἀγαθωσύνῃ
ἀγαθωσύνην
ἀγαθωσύνης
ἀγαθωτάτης
ἀγαθωτέρα
ἀγαθώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθώτερος