ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
top
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work well, do good, confer benefits
 • Cognates: ἐνεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
top
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
top
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
top
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
top
ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιός
ἀγαθοποιοῦντας
top
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • good, well, good thing, fine (metal)
   • morally good and acceptable
   • resulting from a kind and generous character
   • fit, capable, useful, beneficial, desirable
   • joyful, inclined to joy
   • performing well, functioning capably
  • Substantival:
   • goods, possessions, treasures
 • Cognates: ἀγαθός, ἀπειράγαθος, ἀφιλάγαθος, φιλάγαθος
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀγαθόςἀγαθήἀγαθόν
  GENἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦ
  DATἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷ
  ACCἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόν
  VOCἀγαθέἀγαθήἀγαθόν
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
  GENἀγαθῶν
  DATἀγαθοῖςἀγαθαῖςἀγαθοῖς
  ACCἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
  VOCἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
 • Forms:
  • ἀγαθοῖσι
   • Adj: Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἀγαθωτέρα Adj: Acc Plur Neut compar
  • ἀγαθώτερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἀγαθώτερον
   • Adj: Acc Sing Masc compar
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
  • ἀγαθωτάτης
   • Adj: Gen Sing Fem superl
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
top
ἀγαθότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, friendly disposition, moral integrity
 • Forms:
  • ἀγαθότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγαθότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγαθότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀγαθότητα
ἀγαθότητι
ἀγαθότητος
ἀγαθοῦ
ἀγαθουργῶν
top
ἀγαθούς
ἀγαθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do good to (someone), benefit, act benevolently toward (someone)
 • Forms:
  • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀγαθύναι
ἀγαθῦναι
ἀγαθυνάτω
ἀγαθυνεῖ
ἀγαθύνῃς
ἀγαθυνθέντων
top
ἀγαθυνθῇ
ἀγαθυνθήσεται
ἀγαθυνθήτω
ἀγάθυνον
ἀγαθύνοντες
top
ἀγαθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to honour, favour, magnify
   • to adorn (something or someone)
   • to cause to exceed in quality [see Ruth 3:10]
   • to act with kindness and bestow benefits on (someone)
   • to do good to (someone), do well to (someone)
   • to comfort, cheer, gladden, rejoice [see Eccl 11:9]
   • to conduct oneself according to good ethical standards
  • Passive:
   • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
   • to find favour
   • to consider acceptable or desirable (+ infin.)
   • to be found acceptable
 • Forms:
  • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀγαθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγαθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγάθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀγαθῷ
ἀγαθῶν
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, completely, goodly, well!
ἀγαθῶσαι
ἀγαθώσει
ἀγαθωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
 • Forms:
  • ἀγαθωσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγαθωσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγαθωσύνης Noun: Gen Sing Fem
top
ἀγαθωσύνῃ
ἀγαθωσύνην
ἀγαθωσύνης
ἀγαθωτάτης
ἀγαθωτέρα
ἀγαθώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc compar
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθώτερος