ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work well, do good, confer benefits
 • Cognates: ἐνεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Note: Also adverbial
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθοποίησιςἀγαθοποιήσεις
GENἀγαθοποιήσεωςἀγαθοποιήσεων
DATἀγαθοποιήσειἀγαθοποιήσεσι(ν)
ACCἀγαθοποίησινἀγαθοποιήσεις
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθοποιΐα
ἀγαθοποιία
ἀγαθοποιΐαι
ἀγαθοποιῖαι
GENἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιίας
ἀγαθοποιΐων
ἀγαθοποιίων
DATἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίᾳ
ἀγαθοποιΐαις
ἀγαθοποιίαις
ACCἀγαθοποιΐαν
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιίας
ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιός
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιόςἀγαθοποιόν
GENἀγαθοποιοῦ
DATἀγαθοποιῷ
ACCἀγαθοποιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιοίἀγαθοποιά
GENἀγαθοποιῶν
DATἀγαθοποιοίς
ACCἀγαθοποιούςἀγαθοποιά
ἀγαθοποιοῦντας
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • good, well, good thing, fine (metal)
   • morally good and acceptable
   • resulting from a kind and generous character
   • fit, capable, useful, beneficial, desirable
   • joyful, inclined to joy
   • performing well, functioning capably
  • Substantival:
   • goods, possessions, treasures
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθόςἀγαθήἀγαθόν
GENἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦ
DATἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷ
ACCἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόν
VOCἀγαθέἀγαθήἀγαθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
GENἀγαθῶν
DATἀγαθοῖςἀγαθαῖςἀγαθοῖς
ACCἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
VOCἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀγαθοῖσι
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἀγαθωτέρα Adj: Nom/Acc Plur Neut Comparative
 • ἀγαθώτερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • ἀγαθώτερον
  • Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
 • ἀγαθωτάτης
  • Adj: Gen Sing Fem superl
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
ἀγαθότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, friendly disposition, moral integrity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθότηςἀγαθότητες
GENἀγαθότητοςἀγαθοτήτων
DATἀγαθότητιἀγαθότησιν
ACCἀγαθότηταἀγαθότητας
ἀγαθότητα
ἀγαθότητι
ἀγαθότητος
ἀγαθοῦ
ἀγαθουργῶν
ἀγαθούς
ἀγαθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do good to (someone), benefit, act benevolently toward (someone)
 • Forms:
  • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀγαθύναι
ἀγαθῦναι
ἀγαθυνάτω
ἀγαθυνεῖ
ἀγαθύνῃς
ἀγαθυνθέντων
ἀγαθυνθῇ
ἀγαθυνθήσεται
ἀγαθυνθήτω
ἀγάθυνον
ἀγαθύνοντες
ἀγαθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to honour, favour, magnify
   • to adorn (something or someone)
   • to cause to exceed in quality

    ὅτι ἠγάθυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον
    because your last instance of compassion is better than the first (Ruth 3:10)

   • to act with kindness and bestow benefits on (someone)
   • to do good to (someone), do well to (someone)
   • to comfort, cheer, gladden, rejoice

    ἀγαθυνάτω σὲ ἡ καρδία σου
    let your heart cheer you (Eccl 11:9)

   • to conduct oneself according to good ethical standards
  • Passive:
   • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
   • to find favour
   • to consider acceptable or desirable (+ infin.)
   • to be found acceptable
 • Forms:
 • Present
 • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγαθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγάθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀγαθῷ
ἀγαθῶν
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, completely, goodly, well!
ἀγαθῶσαι
ἀγαθώσει
ἀγαθωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθωσύνηἀγαθωσύναι
GENἀγαθωσύνηςἀγαθωσυνῶν
DATἀγαθωσύνῃἀγαθωσύναις
ACCἀγαθωσύνηνἀγαθωσύνας
VOCἀγαθωσύνηἀγαθωσύναι
ἀγαθωσύνῃ
ἀγαθωσύνην
ἀγαθωσύνης
ἀγαθωτάτης
ἀγαθωτέρα
ἀγαθώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθώτερος