ἄγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄγω
 • Concord: Tobit 2:2
ἀγαγεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: ἄγω
 • Concord: 1Macc 6:15; 7:2; 3Macc 6:30; 4Macc 8:2; Tobit 5:10; Poly 7:2; 1Chron 29:19; Dan 1:3; 3:13; 9:24; Ezek 38:17; Gen 43:29; Isa 60:9; Acts 23:18; John 10:16
ἀγαγέσθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: ἄγω
 • Concord: Wis 8:2,9
ἀγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγάγῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἀγάγῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἀγάγοις
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἀγαγόντα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγαγόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγαγόντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγαγοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγάγω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἀγάγωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἀγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγάγωσι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγάγωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exalt too much
 • Forms:
  • ἀγασθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work well, do good, confer benefits
 • Cognates: ἐνεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιός
ἀγαθοποιοῦντας
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • good, well, good thing, fine (metal)
  • fit, capable, useful, beneficial
  • goods, possessions, treasures
 • Cognates: ἀγαθός, ἀπειράγαθος, ἀφιλάγαθος, φιλάγαθος
 • Forms:
  • ἀγαθά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀγαθαί Adj: Nom Plur Fem
  • ἀγαθάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀγαθέ Adj: Voc Sing Masc
  • ἀγαθή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀγαθῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀγαθήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀγαθῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀγαθοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἀγαθοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἀγαθοῖσι
   • Adj: Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἀγαθόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀγαθοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἀγαθούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀγαθῷ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀγαθῶν Adj: Gen Plur Masc/Neut
  • ἀγαθωτέρα Adj: Acc Plur Neut compar
  • ἀγαθώτερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἀγαθώτερον
   • Adj: Acc Sing Masc compar
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
  • ἀγαθωτάτης
   • Adj: Gen Sing Fem superl
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
ἀγαθότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, friendly disposition
 • Forms:
  • ἀγαθότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγαθότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγαθότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀγαθότητα
ἀγαθότητι
ἀγαθότητος
ἀγαθοῦ
ἀγαθουργῶν
ἀγαθούς
ἀγαθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do good to (someone), benefit
 • Forms:
  • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀγαθύναι
ἀγαθυνάτω
ἀγαθυνεῖ
ἀγαθύνῃς
ἀγαθυνθέντων
ἀγαθυνθῇ
ἀγαθυνθήσεται
ἀγαθυνθήτω
ἀγάθυνον
ἀγαθύνοντες
ἀγαθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to honour, favour, magnify
   • to adorn (something)
   • to do good to (someone), do well to (someone)
   • to comfort, cheer, gladden, rejoice
  • Passive:
   • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
   • to find favour
   • to consider acceptable (+ infin.)
 • Forms:
  • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀγαθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγαθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγάθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀγαθῷ
ἀγαθῶν
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, completely, goodly, well!
ἀγαθῶσαι
ἀγαθώσει
ἀγαθωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
 • Forms:
  • ἀγαθωσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγαθωσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγαθωσύνης Noun: Gen Sing Fem
ἀγαθωσύνῃ
ἀγαθωσύνην
ἀγαθωσύνης
ἀγαθωτάτης
ἀγαθωτέρα
ἀγαθώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc compar
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθώτερος
ἀγάλλεται
ἀγαλλιαθῆναι
ἀγαλλίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: joy, rejoicing, religious joy, joyful worship
 • Forms:
  • ἀγαλλιάματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἀγαλλιάματος Noun: Gen Sing Neut
ἀγαλλιάματι
ἀγαλλιάματος
ἀγαλλιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Ind Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning: to rejoice greatly, be delighted, have joy, exult, be glad, rejoice in (something)
 • Forms:
  • ἀγαλλίασαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγαλλιάσαιντο Verb: Aor Mid opt 3rd Plur
  • ἀγαλλιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀγαλλιάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀγαλλιάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀγαλλιάσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀγαλλιάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀγαλλιασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀγαλλιάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀγαλλιασώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀγαλλιάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἀγαλλιᾶται Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαλλιασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἠγαλλιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠγαλλιώμεθα Verb: Imp Mid Ind 1st Plur
ἀγαλλίασαι
ἀγαλλιάσαιντο
ἀγαλλιάσει
ἀγαλλιάσεται
ἀγαλλιάσεως
ἀγαλλιάσῃ
ἀγαλλιᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιασθῆναι
ἀγαλλιάσθω
ἀγαλλιάσθωσαν
ἀγαλλίασιν
ἀγαλλίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exultation, welcome, gladness, great joy
 • Forms:
  • ἀγαλλιάσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγαλλιάσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀγαλλίασιν Noun: Acc Sing Fem
ἀγαλλιάσομαι
ἀγαλλιασόμεθα
ἀγαλλιάσονται
ἀγαλλιασώμεθα
ἀγαλλιάσωνται
ἀγαλλιᾶται
ἀγαλλιᾶτε
ἀγαλλιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: (properly) to jump for joy, i.e., exult, be very glad, with exceeding joy, greatly rejoice
 • Cognates: ἅλλομαι, ἀνάλλομαι, ἀφάλλομαι, διάλλομαι, ἐνάλλομαι, ἐξάλλομαι, ἐφάλλομαι, ὑπεραλλόμαιι
 • Forms:
  • ἀγαλλιαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀγαλλιᾶσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd plural
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀγαλλιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀγαλλιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαλλιῶ
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀγαλλιώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀγαλλιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀγαλλιωμένη
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Fut Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀγαλλιωμένῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Fut Mid Part Dat Sing Fem
  • ἀγαλλιωμένου
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
   • Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
  • ἀγαλλιώμενος
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
   • Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀγαλλιώμενοι
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
  • ἠγαλλιάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠγαλλίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαλλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαλλίατο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
ἀγαλλιῶ
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμεθα
ἀγαλλιῶμεν
ἀγαλλιωμένη
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιωμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Fut Mid Part Dat Sing Fem
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμενοι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Verb: Fut Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμενος
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιωμένου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγάλλομαι
ἀγαλλόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγάλλω
ἀγάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be glad, rejoice in (something)
 • Cognates: ἀγάλλω, ὑπεραγάλλομαι
 • Forms:
  • ἀγάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγάλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀγαλλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἄγαλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idol, statue, image
 • Forms:
  • ἀγάλματα Noun: Acc Plur Neut
ἀγάλματα
ἄγαμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Good sense: to wonder, be astonished
  • Bad sense: to feel envy, bear a grudge, be angry (toward someone)
 • Forms:
  • ἀγασθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
ἄγαμοι
ἀγάμοις
ἄγαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unmarried
 • Cognates: ἄγαμος, γάμος, δίγαμος
 • Forms:
  • ἄγαμοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀγάμοις Noun: Dat Plur Masc/Fem
ἄγαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, too much
ἀγανακτεῖν
ἀγανακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be aroused, indignant, angry, greatly afflicted, very displeased, vexed
  • to show indignation, rage, be incensed
 • Forms:
  • ἀγανακτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγανακτήσαντες Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγανακτήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀγανακτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγανακτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγανακτῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀγανακτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠγανάκτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀγανακτήσαντες
ἀγανακτήσασα
ἀγανακτήσει
ἀγανάκτησιν
ἀγανάκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indignation
 • Forms:
  • ἀγανάκτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀγανακτοῦντες
ἀγανακτῶμεν
ἀγανακτῶν
ἀγαπᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἀγάπαις
ἀγαπᾶν, ἀγαπᾷν
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπάτω
ἀγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love (in a social or moral sense), cherish, welcome affectionately
 • Cognates: ἀγαπάω, προαγαπάω, ὑπεραγαπάω
 • Forms:
  • ἀγαπᾷ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαπᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαπᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀγαπᾶτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαπάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀγαπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀγαπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγαπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀγαπηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀγαπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαπήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀγαπήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγαπήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαπήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀγαπήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀγαπήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀγαπήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀγαπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀγαπήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαπήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀγάπησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγαπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀγαπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀγαπῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • ἀγαπῶμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀγαπῶμεν
   • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀγαπώμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀγαπωμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀγαπώμενον
   • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀγαπώμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀγαπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαπῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀγαπῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγαπῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀγαπῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγαπώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀγαπώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀγαπῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀγαπῶσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀγαπῶσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἠγάπα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαπᾶτε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἠγαπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠγαπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἠγάπηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠγαπήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠγάπηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἠγαπήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαπήκειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ἠγάπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαπηκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἠγαπηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἠγαπημένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • ἠγαπημένε Verb: Perf Mid part Voc Sing Fem
  • ἠγαπημένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἠγαπημένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • ἠγαπημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἠγαπημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • ἠγαπημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠγαπημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἠγαπημένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἠγαπημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἠγαπημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἠγαπημένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • ἠγαπημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἠγάπησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠγαπήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠγάπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠγάπησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγάπησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγάπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγάπων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠγαπημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἠγαπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἀγάπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love, i.e., affection or benevolence
  • Plural: a love-feast
 • Forms:
  • ἀγάπαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀγάπῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγάπην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγάπης Noun: Gen Sing Fem
ἀγάπῃ
ἀγαπηθῆναι
ἀγαπηθήσεται
ἀγαπηθήσῃ
ἀγαπηθῶμεν
ἀγάπην
ἀγάπης
ἀγαπῆσαι
ἀγαπήσαντι
ἀγαπήσαντος
ἀγαπήσας
ἀγαπήσασα
ἀγαπήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπήσατε
ἀγαπήσει
ἀγαπήσεις
ἀγαπήσετε
ἀγαπήσεως
ἀγαπήσῃς
ἀγαπήσητε
ἀγάπησιν
ἀγάπησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love, affection
 • Forms:
  • ἀγαπήσετε Noun: Gen Sing Fem
  • ἀγαπήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀγάπησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀγαπήσομεν
ἀγάπησον
ἀγαπήσω
ἀγαπήσωμεν
ἀγαπητά
ἀγαπητέ
ἀγαπητή
ἀγαπητήν
ἀγαπητοί
ἀγαπητοῖς
ἀγαπητόν
ἀγαπητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: desirable, amiable
  • Subst.: beloved, dear
 • Forms:
  • ἀγαπητά Adj: Nom Plur Neut
  • ἀγαπητέ Adj: Voc Sing Masc
  • ἀγαπητή Adj: Dat Sing Fem
  • ἀγαπητήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀγαπητοί Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἀγαπητοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἀγαπητόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀγαπητοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἀγαπητούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀγαπητῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀγαπητῶν
   • Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
ἀγαπητοῦ
ἀγαπητούς
ἀγαπητῷ
ἀγαπητῶν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
 • Root: ἀγαπητός
ἀγαπῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπῶμαι
ἀγαπῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπωμένοις
ἀγαπώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμενος
ἀγαπῶν
ἀγαπῶντας
ἀγαπῶντες
ἀγαπῶντι
ἀγαπῶντος
ἀγαπώντων
ἀγαπῶσαν
ἀγαπώσας
ἀγαπῶσι
ἀγαπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγασθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἄγαμαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀγάζω
ἀγαυρίαμα
ἀγαυριάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be insolent, proud, arrogant, boastful
 • Cognates: γαυριάω
 • Forms:
  • ἠγαυριῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἀγαωακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be very displeased, have (be moved with, with) indignation
 • Forms:
  • ἠγανάκτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠγανάκτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγανάκτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing