ἄγω
 • Present
 • ἄγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἄγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἄγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἄγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἄγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἄγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἄγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἄγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἄγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἄγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἄγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἄγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἄγωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἄγωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Present Participles
 • ἄγον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἄγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἄγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἄγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀγούσας
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἀγόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • ἀγόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀγομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀγομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀγόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • ἀγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
 • ἀγομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀγομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Aorist
 • ἤγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur; 1st Sing
 • ἠγάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἄγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀγάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγάγοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἀγαγέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἤχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἤχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἤχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist Participles
 • ἀγαγόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀγαγόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀγαγοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἀγαγών Verb: 2Aor Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • Perfect
 • ἀγειόχασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀγείοχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀγειοχέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀγειοχώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἠγμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • ἦκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἤγεσθε Verb: Imperfect pass Ind 2nd Plur
 • ἤγετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • ἦγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἤγοντο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
 • ἄγον
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἄξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἄξειν Verb: Fut Act Infin
 • ἄξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἄξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἄξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἄξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἄξων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • ἀχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀχθησομένους Verb: Fut Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἄξῃ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀγωγαῖς
ἀγωγάς
ἀγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγωγήἀγωγαί
GENἀγωγῆςἀγωγῶν
DATἀγωγῇἀγωγαῖς
ACCἀγωγήνἀγωγάς
VOCἀγωγήἀγωγαί
ἀγωγῇ
ἀγωγήν
ἀγωγῆς
ἄγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fight
   • a struggle
   • battle
  • Building
   • an arena
   • stadium
  • Sporting event
   • a competition
   • conflict
   • contention
   • fight
   • race
 • Note: Also see ἄγων to lead, bring
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγώνἀγῶνες
GENἀγῶνοςἀγώνων
DATἀγῶνιἀγῶσι
ACCἀγῶναἀγῶνας
VOCἀγώνἀῶνες
ἀγῶνα
ἀγῶνας
ἀγῶνι
ἀγωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a struggle
  • frightful agony
  • conflict
  • anguish
  • anxiety
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγωνίαἀγωνίαι
GENἀγωνίαςἀγωνιῶν
DATἀγωνίᾳἀγωνίαις
ACCἀγωνίανἀγωνίας
ἀγωνίᾳ
ἀγωνίαν
ἀγωνιάσας
ἀγωνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be distressed
  • to be in anxiety
  • to be in a frightful agony
  • to contend eagerly
  • to struggle
  • to fear (someone)
 • Forms:
  • ἀγωνιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγωνιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀγωνιῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἠγωνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγωνίζεσθε
ἀγωνίζομαι
 • Present
 • ἀγωνιζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • ἀγωνίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀγωνιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀγωνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀγωνιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγωνίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Future
 • ἀγωνιοῦνται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀγώνισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀγωνισάμενοι Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀγωνίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀγωνισώμεθα Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
 • ἠγωνίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἠγωνίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἠγώνισμαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
ἀγωνιζόμεθα
ἀγωνιζόμενοι
ἀγωνιζόμενος
ἀγωνίζου
ἀγωνιζώμεθα
ἀγωνιοῦνται
ἀγώνισαι
ἀγωνισάμενοι
ἀγωνίσασθαι
ἀγωνιστάς
ἀγωνιστής
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγωνιστήςἀγωνισταί
GENἀγωνιστοῦἀγωνιστῶν
DATἀγωνιστῇἀγωνισταῖς
ACCἀγωνιστήνἀγωνιστάς
ἀγωνισώμεθα
ἀγωνιῶ
ἀγωνιῶντος
ἀγῶνος
ἄγωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγώνων
ἄγωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγῶσι
ἄγωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγῶσιν