ἀμέθυσος
ἀμέθυστον
ἀμέθυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: amethyst, not drunken, not inebriated, without drunkenness
 • Forms:
  • ἀμέθυσος Noun: Nom Sing Fem
  • ἀμέθυστον Noun: Nom/Acc Sing Neut
ἀμείβομαι
ἀμείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: change, exchange, trade, pay, requite, reward
 • Forms:
  • ἀμείβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀμείψεται
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
ἀμειδήτοις
ἀμείδητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsmiling, somber, sad, dismal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμείδητοςἀμείδητον
GENἀμειδήτου
DATἀμειδήτῳ
ACCἀμείδητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμείδητοιἀμείδητα
GENἀμειδήτων
DATἀμειδήτοις
ACCἀμειδήτουςἀμείδητα
ἄμεινον
ἀμείνων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: better, best
 • Forms:
  • ἄμεινον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμειξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • not mixing (with the Gentiles), separation
  • social disturbance, political disturbance
  • sedition, revolt
  • state of war
  • interruption of communications
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμειξίαἀμειξίαι
GENἀμειξίαςἀμειξιῶν
DATἀμειξίᾳἀμειξίαις
ACCἀμειξίανἀμειξίας
ἀμειξίας
ἀμείψεται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀμείβω
ἄμελγε
ἀμέλγοντες
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀμέλγω
ἀμέλγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to milk (e.g., milk a cow), squeeze out milk from a nipple, pour out like milk
 • Forms:
  • ἄμελγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμέλγοντες Verb: Pres/Fut Act Part Nom Plur Masc
  • ἤμελξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀμέλει
ἀμέλεια
ἀμελείας
ἀμελεῖν
ἀμελεῖσθαι
ἀμελείσθωσαν
ἀμελέστερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀμελής
ἀμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neglect, be unconcerned, be careless of, make light of, be negligent, no regard, forget
 • Cognates: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἀμέλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀμελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμελείσθωσαν Verb: Pres MP Imperative 3rd Plur
  • ἀμελήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμελήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀμελοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careless, negligent, heedless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμελήςἀμελές
GENἀμελοῦς
DATἀμελεῖ
ACCἀμελῆἀμελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμελεῖςἀμελῆ
GENἀμελῶν
DATἀμελέσι(ν)
ACCἀμελεῖςἀμελῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀμελέστερον
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
ἀμελήσαντες
ἀμελήσῃς
ἀμελήσω
ἄμελξιν
ἄμελξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: milking
 • Note: see ἀμέλγω
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄμελξιςἀμέλξεις
GENἀμέλξεωςἀμέλξεων
DATἀμέλξειἀμέλξεσι(ν)
ACCἄμελξινἀμέλξεις
ἀμελοῦντες
ἀμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, carelessly, heedlessly
ἄμεμπτοι
ἄμεμπτον
ἄμεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, faultless, not to be blamed, irreproachable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄμεμπτοςἄμεμπτον
GENἀμέμπτου
DATἀμέμπτῳ
ACCἄμεμπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄμεμπτοιἄμεμπτα
GENἀμέμπτων
DATἀμέμπτοις
ACCἀμέμπτουςἄμεμπτα
ἀμέμπτου
ἀμέμπτους
ἀμέμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: faultlessly, blamelessly, unblamably, impeccably
ἀμέρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deprive
   • to bereave of (something)
  • Passive:
   • to be bereft of (something)
 • Forms:
  • ἀμέρσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἀμερεῖ
ἀμερῆ
ἀμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without parts, indivisible, momentary, minuscule
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμερήςἀμερές
GENἀμεροῦς
DATἀμερεῖ
ACCἀμερῆἀμερές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμερεῖςἀμερῆ
GENἀμερῶν
DATἀμερέσι(ν)
ACCἀμερεῖςἀμερῆ
ἀμεριμνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from care, confidence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμεριμνίαἀμεριμνίαι
GENἀμεριμνίαςἀμεριμνιῶν
DATἀμεριμνίᾳἀμεριμνίαις
ACCἀμεριμνίανἀμεριμνίας
ἀμεριμνίᾳ
ἀμέριμνον
ἀμέριμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from care, unconcerned, not anxious, calm, secure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμέριμνοςἀμέριμνον
GENἀμερίμνου
DATἀμερίμνῳ
ACCἀμέριμνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμέριμνοιἀμέριμνα
GENἀμερίμνων
DATἀμερίμνοις
ACCἀμερίμνουςἀμέριμνα
ἀμερίμνους
ἀμέριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undivided
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμέριστοςἀμέριστον
GENἀμερίστου
DATἀμερίστῳ
ACCἀμέριστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμέριστοιἀμέριστα
GENἀμερίστων
DATἀμερίστοις
ACCἀμερίστουςἀμέριστα
ἀμερίστῳ
ἀμέρσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀμέρδω
ἀμεσσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: positioned in the middle between two sides
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμεσσαῖοςἀμεσσαῖον
GENἀμεσσαίου
DATἀμεσσαίῳ
ACCἀμεσσαῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμεσσαῖοιἀμεσσαῖα
GENἀμεσσαίων
DATἀμεσσαίοις
ACCἀμεσσαίουςἀμεσσαῖα
ἀμετάβλητα
ἀμετάβλητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμετάβλητοςἀμετάβλητον
GENἀμεταβλήτου
DATἀμεταβλήτῳ
ACCἀμετάβλητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμετάβλητοιἀμετάβλητα
GENἀμεταβλήτων
DATἀμεταβλήτοις
ACCἀμεταβλήτουςἀμετάβλητα
ἀμετάθετον
ἀμετάθετος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμετάθετοςἀμετάθετον
GENἀμεταθέτου
DATἀμεταθέτῳ
ACCἀμετάθετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμετάθετοιἀμετάθετα
GENἀμεταθέτων
DATἀμεταθέτοις
ACCἀμεταθέτουςἀμετάθετα
ἀμεταθέτου
ἀμεταθέτων
ἀμετακίνητοι
ἀμετακίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immovable, unmovable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμετακίνητοςἀμετακίνητον
GENἀμετακινήτου
DATἀμετακινήτῳ
ACCἀμετακίνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμετακίνητοιἀμετακίνητα
GENἀμετακινήτων
DATἀμετακινήτοις
ACCἀμετακινήτουςἀμετακίνητα
ἀμεταμέλητα
ἀμεταμέλητοι
ἀμεταμέλητον
ἀμεταμέλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irrevocable, without regret, without repentance, not to be repented of
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμεταμέλητοςἀμεταμέλητον
GENἀμεταμελήτου
DATἀμεταμελήτῳ
ACCἀμεταμέλητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμεταμέλητοιἀμεταμέλητα
GENἀμεταμελήτων
DATἀμεταμελήτοις
ACCἀμεταμελήτουςἀμεταμέλητα
ἀμεταμελήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without feeling regret, unregrettably
ἀμετανόητον
ἀμετανόητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμετανόητοςἀμετανόητον
GENἀμετανοήτου
DATἀμετανοήτῳ
ACCἀμετανόητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμετανόητοιἀμετανόητα
GENἀμετανοήτων
DATἀμετανοήτοις
ACCἀμετανοήτουςἀμετανόητα
ἄμετρα
ἀμέτρητον
ἀμέτρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurably great in size or quantity, immense
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμέτρητοςἀμέτρητον
GENἀμετρήτου
DATἀμετρήτῳ
ACCἀμέτρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμέτρητοιἀμέτρητα
GENἀμετρήτων
DATἀμετρήτοις
ACCἀμετρήτουςἀμέτρητα
ἀμετρήτῳ
ἄμετρον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἄμετρος
ἄμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurable, immoderate, (thing) without measure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄμετροςἄμετρον
GENἀμέτρου
DATἀμέτρῳ
ACCἄμετρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄμετροιἄμετρα
GENἀμέτρων
DATἀμέτροις
ACCἀμέτρουςἄμετρα