ἀμέθυσος
ἀμέθυστον
ἀμέθυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: amethyst, not drunken, not inebriated, without drunkenness
 • Forms:
  • ἀμέθυσος Noun: Nom Sing Fem
  • ἀμέθυστον Noun: Nom/Acc Sing Neut
ἀμείβομαι
ἀμείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: change, exchange, trade, pay, requite, reward
 • Forms:
  • ἀμείβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀμείψεται
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
ἀμειδήτοις
ἀμείδητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsmiling, somber, sad, dismal
 • Forms:
  • ἀμειδήτοις Adj: Dat Plur Neut
ἄμεινον
ἀμείνων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: better, best
 • Forms:
  • ἄμεινον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμειξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • not mixing (with the Gentiles), separation
  • social disturbance, political disturbance
  • sedition, revolt
  • state of war
  • interruption of communications
 • Forms:
  • ἀμειξίας Noun: Gen Sing Fem
ἀμειξίας
ἀμείψεται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀμείβω
ἄμελγε
ἀμέλγοντες
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀμέλγω
ἀμέλγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to milk (e.g., milk a cow), squeeze out milk from a nipple, pour out like milk
 • Forms:
  • ἄμελγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμέλγοντες Verb: Pres/Fut Act Part Nom Plur Masc
  • ἤμελξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀμέλει
ἀμέλεια
ἀμελείας
ἀμελεῖν
ἀμελεῖσθαι
ἀμελείσθωσαν
ἀμελέστερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀμελής
ἀμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neglect, be unconcerned, be careless of, make light of, be negligent, no regard, forget
 • Cognates: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἀμέλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀμελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμελείσθωσαν Verb: Pres MP Imperative 3rd Plur
  • ἀμελήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμελήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀμελοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careless, negligent, heedless
 • Forms:
  • ἀμελέστερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἀμελήσαντες
ἀμελήσῃς
ἀμελήσω
ἄμελξιν
ἄμελξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: milking
 • Note: see ἀμέλγω
 • Forms:
  • ἄμελξιν Noun: Acc Sing Fem
ἀμελοῦντες
ἀμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, carelessly, heedlessly
ἄμεμπτοι
ἄμεμπτον
ἄμεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, faultless, not to be blamed, irreproachable
 • Forms:
  • ἄμεμπτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄμεμπτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀμέμπτου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀμέμπτους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀμέμπτου
ἀμέμπτους
ἀμέμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: faultlessly, blamelessly, unblamably, impeccably
ἀμέρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deprive
   • to bereave of (something)
  • Passive:
   • to be bereft of (something)
 • Forms:
  • ἀμέρσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἀμερεῖ
ἀμερῆ
ἀμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without parts, indivisible, momentary, minuscule
 • Forms:
  • ἀμερεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀμερῆ Adj: Acc Sing Masc
ἀμεριμνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from care, confidence
 • Forms:
  • ἀμεριμνίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
ἀμεριμνίᾳ
ἀμέριμνον
ἀμέριμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from care, unconcerned, not anxious, calm, secure
 • Forms:
  • ἀμέριμνον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀμερίμνους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀμερίστῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀμερίμνους
ἀμέριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undivided
ἀμερίστῳ
ἀμέρσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀμέρδω
ἀμεσσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: positioned in the middle between two sides
ἀμετάβλητα
ἀμετάβλητος
ἀμετάθετον
ἀμετάθετος
ἀμεταθέτου
ἀμεταθέτων
ἀμετακίνητοι
ἀμετακίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immovable, unmovable
 • Forms:
  • ἀμετακίνητοι Adj: Nom Plur Masc
ἀμεταμέλητα
ἀμεταμέλητοι
ἀμεταμέλητον
ἀμεταμέλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irrevocable, without regret, without repentance, not to be repented of
 • Forms:
  • ἀμεταμέλητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀμεταμέλητοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀμεταμέλητον Adj: Acc Sing Fem
ἀμεταμελήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without feeling regret, unregrettably
ἀμετανόητον
ἀμετανόητος
ἄμετρα
ἀμέτρητον
ἀμέτρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurably great in size or quantity, immense
 • Forms:
  • ἀμέτρητον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀμετρήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀμετρήτῳ
ἄμετρον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἄμετρος
ἄμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurable, immoderate, (thing) without measure
 • Forms:
  • ἄμετρα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄμετρον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem