βεβαία
βέβαια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βέβαιος
βεβαίαν
βεβαίας
βεβαιοῖ
βέβαιον
βέβαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • firm, solid, permanent
  • strong (root)
  • reliable, dependable, certain
  • steadfast, firm, valid, sure
 • Forms:
  • βεβαίας
   • Adj: Acc plur fem
   • Adj: Gen sing fem
  • βεβαία Adj: Nom Sing Fem
  • βέβαια
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • βεβαίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • βεβαίαν Adj: Acc Sing Fem
  • βέβαιον Adj: Nom Sing Neut
  • βεβαιότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • βεβαιοτάτην Adj: Acc Sing Fem superl
βεβαίᾳ
βεβαιοτάτην
βεβαιότερον
βεβαιούμενοι
βεβαιοῦντος
βεβαιοῦσθαι
βεβαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to establish, strengthen, stabilize, make firm, confirm, secure, warrant, make good
 • Forms:
  • βεβαιοῖ Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • βεβαιούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβαιοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βεβαιοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • βεβαιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βεβαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • βεβαιώσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Noun: Dat Sing Fem
  • βεβαίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βεβαιωθῆναι Verb: Aor Pass infin
  • ἐβεβαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβεβαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
βεβαιωθῆναι
βεβαιῶν
βεβαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • firmly, steadily, surely, certainly
  • for perpetuity
βεβαιῶσαι
βεβαιώσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βεβαιόω
βεβαίωσιν
βεβαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confirmation, assurance, establishment
  • act of making (something) last for perpetuity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβεβαίωσιςβεβαιώσεις
GENβεβαιώσεωςβεβαιώσεων
DATβεβαιώσειβεβαιώσεσι(ν)
ACCβεβαίωσι(ν)βεβαιώσεις
βεβαίωσον
βεβαιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: firmness, confirming, strengthening
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβεβαιωσύνηβεβαιωσύναι
GENβεβαιωσύνηςβεβαιωσυνῶν
DATβεβαιωσύνῃβεβαιωσύναις
ACCβεβαιωσύνηνβεβαιωσύνας
VOCβεβαιωσύνηβεβαιωσύναι
βεβαιωσύνῃ
βεβαμμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: βάπτω
βεβαπτισμένοι
βεβαπτισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass part Nom/Acc neut
  • Verb: perf Mid/Pass part Acc masc
 • Root: βαπτίζω
βεβαρβαρωμένος
βεβαρημένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: βαρέω
βεβάρηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βαρέω
βεβάρυνται
βεβασίλευκε
βεβασίλευκεν
βεβήκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βαίνω
βεβηκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: βαίνω
βεβηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βαίνω
βέβηλα
βέβηλε
βέβηλοι
βεβηλοῖ
βεβήλοις
βέβηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • common, accessible (to everyone), profane (i.e., non-religious), unhallowed
  • not holy, impure, unclean
  • Of things: secular, non-religious, mundane
  • Of people: godless, irreligious (i.e., unconcerned with religion)
  • Substantival: profaner
 • Forms:
  • βεβήλων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • βεβήλῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • βέβηλα Adj: Nom Plur Neut
  • βέβηλε Adj: Voc Sing Masc
  • βέβηλοι Adj: Nom Plur Masc
  • βεβήλοις Adj: Dat Plur Masc
  • βεβήλου Adj: Gen Sing Neut
  • βεβήλους
   • Adj: Acc Plur Masc
   • Adj: Acc Plur Fem
βεβήλου
βεβηλοῦν
βεβηλοῦνται
βεβήλους
βεβηλοῦσι
βεβηλοῦσιν
βεβηλοῦται
βεβηλοῦτε
βεβηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to profane, desecrate, make secular, pollute, defile
 • Forms:
  • βεβηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βεβηλοῦν Verb: Pres Act Infin
  • βεβηλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • βεβηλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βεβηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βεβηλοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • βεβηλοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • βεβηλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • βεβηλωθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • βεβηλωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • βεβηλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βεβηλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βεβηλωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • βεβηλωμένον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • βεβηλωμένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • βεβηλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βεβήλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • βεβηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • βεβηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βεβηλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βεβηλώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βεβηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βεβηλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • βεβηλώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • βεβηλώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • βεβηλώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐβεβηλούμην Verb: Imperfect Mid Ind 1st Sing
  • ἐβεβήλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβεβηλοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβεβηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβεβήλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβεβήλωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβεβηλώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβεβήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βεβηλῶ
βεβήλῳ
βεβηλωμένην
βεβηλωμένον
βεβηλωμένου
βεβηλωθέν
βεβηλωθέντα
βεβηλωθῇ
βεβηλωθήσεται
βεβηλῶν
βεβήλων
βεβήλωνται
βεβηλῶσαι
βεβηλώσει
βεβηλώσεις
βεβηλώσετε
βεβηλώσεως
βεβηλώσῃ
βεβηλῶσι
βεβήλωσιν
βεβήλωσις
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: desecration, profanation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβεβήλωσιςβεβηλώσεις
GENβεβηλώσεωςβεβηλώσεων
DATβεβηλώσειβεβηλώσεσι(ν)
ACCβεβήλωσι(ν)βεβηλώσεις
βεβηλώσουσιν
βεβηλώσω
βεβηλώσωσι
βεβηλώσωσιν
βεβιωκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: βιόω
βεβλάστηκεν
βεβλαστηκυῖα
βέβληκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βέβληκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βεβληκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βεβλημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: βάλλω
βέβληται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βεβοήθηται
βεβούλευμαι
βεβουλευμένοι
βεβούλευνται
βεβούλευται
βεβουνισμένων
βέβρωκα
βέβρωκε
βέβρωκεν
βεβρώκει
βεβρωκέναι
βεβρωκόσιν
βεβρωμένα
βεβρωμέναι
βεβρωμένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur fem
  • Verb: perf Mid/Pass Gen sing fem
 • Root: βιβρώσκω
βεβρωμένοι
βεβρωμένος
βεβρῶσθαι
βεδεκ
βεδέκ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: breach, gap
 • Concord: II Kings 12:5,6,7,8,12; 22:5,6
βέθ
 • Parse: Hebrew Measurement
 • Hebrew:
 • Meaning: bath, 22 litres
 • Concord: 1Kings 5:25 LXX (5:11 MT)
βέλει
βέλεσι
βέλεσιν
βέλη
βελόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: needle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβελόνηβελόναι
GENβελόνηςβελονῶν
DATβελόνῃβελόναις
ACCβελόνηνβελόνας
VOCβελόνηβελόναι
βελόνης
βέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arrow, missile, dart, spear, shot
  • euphemism for phallus (Sir 26:12)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβέλοςβέλη
GENβέλουςβελῶν
DATβέλειβέλεσι(ν)
ACCβέλοςβέλη
βελοστάσεις
βελοστάσεων
βελόστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMβελόστασιςβελοστάσεις
GENβελοστάσεωςβελοστάσεων
DATβελοστάσειβελοστάσεσι(ν)
ACCβελόστασι(ν)βελοστάσεις
βέλους
βέλτιον
 • Parse:
  • Adverb
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: better, very well
βελτίονα
 • Parse:
  • Adj: Acc sing masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc plur neut
 • Root: βελτίων
βελτίονες
βελτίους
βελτιοῦται
βελτιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be better, improve
 • Forms:
  • βελτιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
βέλτιστα
βελτίστῃ
βέλτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Meaning: best, superlative of ἀγαθός
 • Forms:
  • βέλτιστα Adj: Nom/Acc Plur Neut Superlative
  • βελτίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
  • βελτίστου Adj: Gen Sing Masc/Neut
βελτίστου
βελτίω
βελτίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • better
  • more desirable, most preferable
  • morally acceptable
 • Forms:
  • βελτίονες Adj: Nom plur masc/Fem
  • βελτίονα
   • Adj: Acc sing masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc plur neut
  • βελτίους Adj: Nom Plur Masc
  • βελτίω Adj: Acc Sing Masc
βελῶν
βερσεχθαν
 • Parse: Transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: in the coffer, in the sack
 • Concord: I Sam. 6:8