βεβαία
βέβαια
βεβαίᾳ
βεβαίαν
βεβαίας
βεβαιοῖ
βέβαιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βέβαιος
βέβαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • firm, solid, permanent
  • strong (root)
  • reliable, dependable, certain
  • steadfast, firm, valid, sure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβέβαιοςβεβαίαβέβαιον
GENβεβαίουβεβαίαςβεβαίου
DATβεβαίῳβεβαίᾳβεβαίῳ
ACCβέβαιονβεβαίανβέβαιον
VOCβέβαιεβεβαίαβέβαιε
Plural
 MascFemNeut
NOMβέβαιοιβέβαιαιβέβαια
GENβεβαίωνβεβαίωνβεβαίων
DATβεβαίοιςβεβαίαιςβεβαίοις
ACCβεβαίουςβεβαίαςβέβαια
VOCβέβαιοιβέβαιαιβέβαια
 • Comparatives & Superlatives
 • βεβαιότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
 • βεβαιοτάτην Adj: Acc Sing Fem superl
βεβαιοτάτην
βεβαιότερον
βεβαιούμενοι
βεβαιοῦντος
βεβαιοῦσθαι
βεβαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to establish, strengthen, stabilize, make firm, confirm, secure, warrant, make good
 • Forms:
 • Present
 • βεβαιοῖ Verb: Pres Act ind 3rd Sing
 • βεβαιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βεβαιοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βεβαιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βεβαιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • βεβαιώσει
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Aorist
 • βεβαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • βεβαίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βεβαιωθῆναι Verb: Aor Pass infin
 • ἐβεβαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβεβαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Perfect
βεβαιωθῆναι
βεβαιῶν
βεβαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • firmly, steadily, surely, certainly
  • for perpetuity
βεβαιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βεβαιόω
βεβαιώσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βεβαιόω
βεβαίωσιν
βεβαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • irrevocable act
  • confirmation, assurance, establishment
  • act of making (something) last for perpetuity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβεβαίωσιςβεβαιώσεις
GENβεβαιώσεωςβεβαιώσεων
DATβεβαιώσειβεβαιώσεσι(ν)
ACCβεβαίωσι(ν)βεβαιώσεις
βεβαίωσον
βεβαιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: firmness, confirming, strengthening
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβεβαιωσύνηβεβαιωσύναι
GENβεβαιωσύνηςβεβαιωσυνῶν
DATβεβαιωσύνῃβεβαιωσύναις
ACCβεβαιωσύνηνβεβαιωσύνας
VOCβεβαιωσύνηβεβαιωσύναι
βεβαιωσύνῃ
βεβαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: βάπτω
βεβαπτισμένοι
βεβαπτισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
 • Root: βαπτίζω
βεβαρβαρωμένος
βεβαρημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βαρέω
βεβάρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βαρέω
βεβάρυνται
βεβασίλευκε(ν)
βεβήκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βαίνω
βεβηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: βαίνω
βεβηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: βαίνω
βέβηλα
βέβηλε
βέβηλοι
βεβηλοῖ
βεβήλοις
βέβηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • common, accessible (to everyone), profane (i.e., non-religious), unhallowed
  • not holy, impure, unclean
  • Of things: secular, non-religious, mundane
  • Of people: godless, irreligious (i.e., unconcerned with religion)
  • Substantival: profaner
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβέβηλοςβέβηλον
GENβεβήλου
DATβεβήλῳ
ACCβέβηλον
VOCβέβηλε
Plural
 MascFemNeut
NOMβέβηλοιβέβηλα
GENβεβήλων
DATβεβήλοις
ACCβεβήλουςβέβηλα
VOCβέβηλοιβέβηλα
βεβήλου
βεβηλοῦν
βεβηλοῦνται
βεβήλους
βεβηλοῦσι(ν)
βεβηλοῦται
βεβηλοῦτε
βεβηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to profane, desecrate, make secular, pollute, defile
 • Forms:
 • Present
 • βεβηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βεβηλοῦν Verb: Pres Act Infin
 • βεβηλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βεβηλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βεβηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βεβηλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βεβηλοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • βεβηλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • βεβηλωμένον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βεβηλωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • βεβηλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • βεβήλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐβεβηλούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐβεβήλουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • βεβηλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βεβηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βεβηλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • βεβηλώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βεβηλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • βεβηλωθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βεβηλωθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • βεβηλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • βεβηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • βεβηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βεβηλώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • βεβηλώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • βεβηλώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐβεβηλοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβεβηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβεβήλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβεβήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβεβήλωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβεβηλώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβεβήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • βεβηλωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
βεβηλῶ
βεβήλῳ
βεβηλωθέν
βεβηλωθέντα
βεβηλωθῇ
βεβηλωθήσεται
βεβηλωμένην
βεβηλωμένον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βεβηλόω
βεβηλωμένου
βεβηλῶν
βεβήλων
βεβήλωνται
βεβηλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βεβηλόω
βεβηλώσει
βεβηλώσεις
βεβηλώσετε
βεβηλώσεως
βεβηλώ
βεβήλωσι(ν)
βεβήλωσις
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: desecration, profanation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβεβήλωσιςβεβηλώσεις
GENβεβηλώσεωςβεβηλώσεων
DATβεβηλώσειβεβηλώσεσι(ν)
ACCβεβήλωσι(ν)βεβηλώσεις
βεβηλώσουσι(ν)
βεβηλώσω
βεβηλώσωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βεβηλόω
βεβιωκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: βιόω
βεβλάστηκε(ν)
βεβλαστηκυῖα
βέβληκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βέβληκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βεβληκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βεβλημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βεβλημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βάλλω
βεβλημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: βάλλω
βέβληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βεβοήθηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βεβούλευμαι
βεβουλευμένοι
βεβούλευνται
βεβούλευται
βεβουνισμένων
βέβρωκα
βέβρωκε(ν)
βεβρώκει
βεβρωκέναι
βεβρωκόσιν
βεβρωμένα
βεβρωμέναι
βεβρωμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Gen Sing fem
 • Root: βιβρώσκω
βεβρωμένοι
βεβρωμένος
βεβρῶσθαι
βεδεκ
βεδέκ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: breach, gap
 • Concord: II Kings 12:5,6,7,8,12; 22:5,6
βέθ
 • Parse: Hebrew Measurement
 • Hebrew:
 • Meaning: bath, 22 litres
 • Concord: 1Kings 5:25 LXX (5:11 MT)
βέλει
βέλεσι(ν)
βέλη
βελόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: needle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβελόνηβελόναι
GENβελόνηςβελονῶν
DATβελόνῃβελόναις
ACCβελόνηνβελόνας
VOCβελόνηβελόναι
βελόνης
βέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arrow, missile, dart, spear, shot
  • euphemism for phallus (Sir 26:12)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβέλοςβέλη
GENβέλουςβελῶν
DATβέλειβέλεσι(ν)
ACCβέλοςβέλη
βελοστάσεις
βελοστάσεων
βελόστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • range, artillery emplacement
  • war machine, engines of war
  • battery of war engines
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβελόστασιςβελοστάσεις
GENβελοστάσεωςβελοστάσεων
DATβελοστάσειβελοστάσεσι(ν)
ACCβελόστασι(ν)βελοστάσεις
βέλους
βέλτιον
 • Parse:
  • Adverb
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: better, very well
βελτίονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc plur neut
 • Root: βελτίων
βελτίονες
βελτίους
βελτιοῦται
βελτιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be better, improve
 • Forms:
  • βελτιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
βέλτιστα
βελτίστῃ
βέλτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Meaning: best, superlative of ἀγαθός
 • Forms:
  • βέλτιστα Adj: Nom/Acc Plur Neut Superlative
  • βελτίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
  • βελτίστου Adj: Gen Sing Masc/Neut
βελτίστου
βελτίω
βελτίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • better
  • more desirable, most preferable
  • morally acceptable
 • Forms:
  • βελτίονες Adj: Nom plur Masc/Fem
  • βελτίονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc plur neut
  • βελτίους Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • βελτίω Adj: Acc Sing Masc/Fem
βελῶν
βερσεχθαν
 • Parse: Transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: in the coffer, in the sack
 • Concord: I Sam. 6:8