ἄγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἀγόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἄγω
ἀγομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἄγον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγω
ἄγονος
ἄγονται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἄγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • town square, marketplace, main street
  • business, commercial activities
 • Forms:
  • ἀγορᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγοραί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀγοραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀγοράν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγορᾶς Noun: Gen Sing Fem
ἀγορᾷ
ἀγοράζει
ἀγοράζειν
ἀγοράζετε
ἀγοράζοντας
ἀγοράζοντες
ἀγοράζοντος
ἀγοράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy, purchase, redeem
 • Cognates: ἐξαγοράζω
 • Forms:
  • ἀγοράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγοράζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγοράζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀγοράζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀγοράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγοράζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγοράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγοράζωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀγοράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγοράσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀγοράσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγοράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγορασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀγοράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγοράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀγόρασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγοράσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀγοράσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγοράσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγορῶμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἠγόραζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠγόρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠγόρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠγόρασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγόρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγόρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγοράσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠγοράσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἠγορασμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἠγορασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
ἀγοράζων
ἀγοράζωσιν
ἀγοραί
ἀγοραῖοι
ἀγοραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: vulgar, baser sort, low
  • Substantival: Plural Masculine: market people, crowd in the market place, rabble
  • Substantival: Plural Feminine: court days, times when court in session
 • Forms:
  • ἀγοραῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀγοραίων Adj: Gen Plur Masc
ἀγοραῖς
ἀγοραίων
ἀγοράν
ἀγορανομία
ἀγορανομίας
ἀγορᾶς
ἀγοράσαι
ἀγοράσαντα
ἀγοράσας
ἀγοράσατε
ἀγορασάτω
ἀγοράσει
ἀγορασμοῖς
ἀγορασμόν
ἀγορασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a purchase, merchandise, sale
  • act of purchasing, act of making a sale
  • the item that is purchased
 • Forms:
  • ἀγορασμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀγορασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀγορασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀγορασμούς Noun: Acc Plur Masc
ἀγορασμοῦ
ἀγορασμούς
ἀγοράσομεν
ἀγόρασον
ἀγοραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: purchasing officer, slave in charge of buying provisions for the house, the purveyor
ἀγοράσωμεν
ἀγοράσωσι
ἀγοράσωσιν
ἀγορεύω
ἀγορῶμεν
ἀγούσας
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἄγω
ἄγουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄγουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω