ἀγγαρεύουσι
ἀγγαρεύουσιν
ἀγγαρεύσει
ἀγγαρεύσῃ
ἀγγαρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to compel or press into public service, force (someone to do something)
 • Forms:
  • ἀγγαρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγγαρεύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγγαρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγγαρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἠγγάρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀγγεῖα
ἀγγείοις
ἀγγεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a container, vessel, receptacle, flask
 • Forms:
  • ἀγγεῖα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀγγείοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἀγγείου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀγγείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ἀγγείων Noun: Gen Plur Neut
  • ἄγγη Noun: Acc Plur Neut
ἀγγείου
ἀγγείῳ
ἀγγείων
ἄγγελε
ἀγγελία
ἀγγελίᾳ
ἀγγελίαν
ἀγγελικάς
ἀγγελικη
ἀγγελικῇ
ἀγγελικην
ἀγγελικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: angelic, pertaining to an angel
 • Forms:
  • ἀγγελικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀγγελικη Adj: Nom Sing Fem
  • ἀγγελικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀγγελικην Adj: Acc Sing Fem
  • ἀγγελικους Adj: Nom Plur Masc
ἀγγελικους
ἀγγέλλουσα
ἀγγέλλω
ἄγγελμα
ἄγγελοι
ἀγγέλοις
ἄγγελον
ἄγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • (human) messenger
  • angel, supernatural being that mediates between God and mankind
 • Forms:
  • ἄγγελε Noun: Voc Sing Masc/Fem
  • ἄγγελοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀγγέλοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄγγελον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀγγέλου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀγγέλους Noun: Acc Plur Masc
  • ἀγγέλῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀγγέλων Noun: Gen Plur Masc
ἀγγέλου
ἀγγέλους
ἀγγέλῳ
ἀγγέλων
ἄγγη
ἄγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pail, vessel, container, vat, basket, cooking pot