ἀγαπᾷ
ἀγάπα
ἀγάπαις
ἀγαπᾷν
ἀγαπᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπάτω
ἀγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love (in a social or moral sense), cherish, welcome affectionately, treat with affection
  • to accept the authority of (someone), display respect for (someone)
  • to take delight in (something)
 • Cognates: ἀγαπάω, προαγαπάω, ὑπεραγαπάω
 • Forms:
 • Present
 • ἀγαπᾷ
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαπᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγαπᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀγαπᾶτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἀγαπάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγαπῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀγαπῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • ἀγαπῶμεν
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀγαπώμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀγαπωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀγαπώμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀγαπώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγαπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀγαπῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀγαπῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγαπῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀγαπῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀγαπώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀγαπώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἀγαπῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἀγαπῶσι(ν)
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἠγάπα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπᾶτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠγάπων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀγαπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀγαπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀγαπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀγαπήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀγαπήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀγαπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀγαπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀγαπηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἀγαπῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγαπήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀγαπήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀγαπήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγαπήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀγαπήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀγαπήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀγαπήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγαπήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀγάπησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγαπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἠγαπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠγαπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠγάπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγαπήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠγάπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγάπησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγάπησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγάπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • ἠγάπηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠγαπήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠγάπηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἠγαπήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπήκειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠγάπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπηκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἠγαπηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἠγαπημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἠγαπημένε Verb: Perf Mid/Pass Part Voc Sing Fem
 • ἠγαπημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἠγαπημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἠγαπημένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἠγαπημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἠγαπημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἠγαπημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἠγαπημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἠγαπημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἠγαπημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἠγαπημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • ἠγαπημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἠγαπημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἀγάπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love, i.e., affection or benevolence
  • Plural: a love-feast
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγάπηἀγᾶπαι
GENἀγάπηςἀγαπῶν
DATἀγάπῃἀγάπαις
ACCἀγάπηνἀγάπας
ἀγάπῃ
ἀγαπηθῆναι
ἀγαπηθήσεται
ἀγαπηθήσῃ
ἀγαπηθῶμεν
ἀγάπην
ἀγάπης
ἀγαπῆσαι
ἀγαπήσαι
ἀγαπήσαντι
ἀγαπήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπήσας
ἀγαπήσασα
ἀγαπήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπήσατε
ἀγαπήσει
ἀγαπήσεις
ἀγαπήσετε
ἀγαπήσεως
ἀγαπήσῃς
ἀγαπήσητε
ἀγάπησιν
ἀγάπησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love, affection
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγάπησιςἀγαπήσεις
GENἀγαπήσεωςἀγαπήσεων
DATἀγαπήσειἀγαπήσεσι(ν)
ACCἀγάπησινἀγαπήσεις
ἀγαπήσομεν
ἀγάπησον
ἀγαπήσω
ἀγαπήσωμεν
ἀγαπητά
ἀγαπητέ
ἀγαπητή
ἀγαπητῇ
ἀγαπητήν
ἀγαπητοί
ἀγαπητοῖς
ἀγαπητόν
ἀγαπητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: desirable, amiable
  • Substantival: beloved, dear, dearly loved
 • Note: ἀγαπητῶν is also Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαπητόςἀγαπητήἀγαπητόν
GENἀγαπητοῦἀγαπητῆςἀγαπητοῦ
DATἀγαπητῷἀγαπητῇἀγαπητῷ
ACCἀγαπητόνἀγαπητήνἀγαπητόν
VOCἀγαπητέἀγαπητήνἀγαπητέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαπητοίἀγαπηταίἀγαπητά
GENἀγαπητῶνἀγαπητῶνἀγαπητῶν
DATἀγαπητοῖςἀγαπηταῖςἀγαπητοῖς
ACCἀγαπητούςἀγαπητάςἀγαπητά
ἀγαπητοῦ
ἀγαπητούς
ἀγαπητῷ
ἀγαπητῶν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
 • Root: ἀγαπητός
ἀγαπητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly
ἀγαπῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπῶμαι
ἀγαπῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπῶν
ἀγαπῶντας
ἀγαπῶντες
ἀγαπῶντι
ἀγαπῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπῶσαν
ἀγαπώσας
ἀγαπῶσι ἀγαπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω