ἀγαπᾷ
ἀγάπα
ἀγάπαις
ἀγαπᾷν
ἀγαπᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπάτω
ἀγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love (in a social or moral sense), cherish, welcome affectionately, treat with affection
  • to accept the authority of (someone), display respect for (someone)
  • to take delight in (something)
 • Cognates: ἀγαπάω, προαγαπάω, ὑπεραγαπάω
 • Forms:
  • ἀγαπᾷ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαπᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαπᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀγαπᾶτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαπάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀγαπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀγαπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγαπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀγαπηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀγαπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαπήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀγαπήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀγαπήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγαπήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαπήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀγαπήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀγαπήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀγαπήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀγαπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀγαπήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαπήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀγάπησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγαπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀγαπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀγαπῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • ἀγαπῶμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀγαπῶμεν
   • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀγαπώμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀγαπωμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀγαπώμενον
   • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀγαπώμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀγαπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαπῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀγαπῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγαπῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀγαπῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀγαπώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀγαπώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀγαπῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀγαπῶσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀγαπῶσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἠγάπα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαπᾶτε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἠγαπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠγαπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἠγάπηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠγαπήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠγάπηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἠγαπήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαπήκειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ἠγάπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠγαπηκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἠγαπηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἠγαπημένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • ἠγαπημένε Verb: Perf Mid part Voc Sing Fem
  • ἠγαπημένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἠγαπημένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • ἠγαπημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἠγαπημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • ἠγαπημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠγαπημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἠγαπημένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἠγαπημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἠγαπημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἠγαπημένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • ἠγαπημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἠγάπησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠγαπήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠγάπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠγάπησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγάπησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγάπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγάπων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠγαπημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἠγαπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἀγάπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love, i.e., affection or benevolence
  • Plural: a love-feast
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγάπηἀγᾶπαι
GENἀγάπηςἀγαπῶν
DATἀγάπῃἀγάπαις
ACCἀγάπηνἀγάπας
ἀγάπῃ
ἀγαπηθῆναι
ἀγαπηθήσεται
ἀγαπηθήσῃ
ἀγαπηθῶμεν
ἀγάπην
ἀγάπης
ἀγαπῆσαι
ἀγαπήσαι
ἀγαπήσαντι
ἀγαπήσαντος
ἀγαπήσας
ἀγαπήσασα
ἀγαπήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπήσατε
ἀγαπήσει
ἀγαπήσεις
ἀγαπήσετε
ἀγαπήσεως
ἀγαπήσῃς
ἀγαπήσητε
ἀγάπησιν
ἀγάπησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love, affection
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγάπησιςἀγαπήσεις
GENἀγαπήσεωςἀγαπήσεων
DATἀγαπήσειἀγαπήσεσι(ν)
ACCἀγάπησινἀγαπήσεις
ἀγαπήσομεν
ἀγάπησον
ἀγαπήσω
ἀγαπήσωμεν
ἀγαπητά
ἀγαπητέ
ἀγαπητή
ἀγαπητῇ
ἀγαπητήν
ἀγαπητοί
ἀγαπητοῖς
ἀγαπητόν
ἀγαπητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: desirable, amiable
  • Substantival: beloved, dear, dearly loved
 • Forms:
  • ἀγαπητά Adj: Nom Plur Neut
  • ἀγαπητέ Adj: Voc Sing Masc
  • ἀγαπητή Adj: Dat Sing Fem
  • ἀγαπητήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀγαπητοί Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἀγαπητοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἀγαπητόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀγαπητοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἀγαπητούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀγαπητῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀγαπητῶν
   • Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
ἀγαπητοῦ
ἀγαπητούς
ἀγαπητῷ
ἀγαπητῶν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
 • Root: ἀγαπητός
ἀγαπητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly
ἀγαπῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπῶμαι
ἀγαπῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπωμένοις
ἀγαπώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμενος
ἀγαπῶν
ἀγαπῶντας
ἀγαπῶντες
ἀγαπῶντι
ἀγαπῶντος
ἀγαπώντων
ἀγαπῶσαν
ἀγαπώσας
ἀγαπῶσι
ἀγαπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγαπάω