ἅγια
ἁγία
ἁγίᾳ
ἁγιάζει
ἁγιάζειν
ἁγιάζεται
ἁγιάζετε
ἁγιαζόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζόμενοι
ἁγιαζόμενον
ἁγιαζομένους
ἁγιάζον
ἁγιάζοντες
ἁγιάζουσα
ἁγιάζουσιν
ἁγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set apart, differentiate
  • to declare something as special from among all similar things (e.g., the 7th day is declared special from among all the days of the week)
  • to dedicate something for a person or purpose
  • to treat as dedicated to God, reverence, hallow
  • to declare fit for cultic rituals
  • to purify
  • to enlist and deploy [troops] (see Jer. 28:27 LXX)
  • Of things: to declare holy (i.e., separated for God's purpose)
  • Of people: to sanctify, consecrate, dedicate, declare holy (i.e., dedicated to God)
 • Cognates: καθαγιάζω
 • Forms:
 • Present Verb
 • ἁγιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγιάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁγιάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Present Participle
 • ἁγιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγιαζόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • ἁγιαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἁγιαζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἁγιαζόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • ἁγιαζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • ἁγιάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • ἁγιάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἁγιάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἁγιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future Verb
 • ἁγιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἁγιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁγιάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἁγιάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἁγιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἁγιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγιασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἁγιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist Verb
 • ἡγίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἡγίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἡγίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡγίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡγιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἡγίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁγιάσομεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἁγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγίασαι Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
 • ἁγιασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἁγιάσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἁγιασθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • ἁγίασαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • ἁγιασθεῖσαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἡγιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἡγιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἡγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἁγιασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγιασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Aorist Participle
 • ἁγιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἁγιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἁγιασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect Verb
 • ἡγίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἡγίακε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡγίασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect Participle
 • ἡγιασμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
 • ἡγιασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • ἡγιασμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • ἡγιασμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
 • ἡγιασμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ἡγιασμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • ἡγιασμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
 • ἡγιασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • ἡγιασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • ἡγιασμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
ἁγιάζων
ἁγιάζωσιν
ἅγιαι
ἁγίαις
ἁγίαν
ἁγίας
ἁγιάσαι
ἁγίασαι
 • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing; Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιάσαντες
ἁγιάσας
ἁγιάσατε
ἁγιάσει
ἁγιάσεις
ἁγιάσετε
ἁγιάσῃ
ἁγιασθεῖσαν
ἁγιασθέντες
ἁγιασθῇ
ἁγιασθῆναι
ἁγιασθήσεσθε
ἁγιασθήσεται
ἁγιασθήσομαι
ἁγιασθήσονται
ἁγιάσθητε
ἁγιασθῆτε
ἁγιασθήτω
ἁγιασθήτωσαν
ἁγιασθῶσι
ἁγίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sanctuary
  • holy object
  • sacred offering
  • holiness (i.e., conscecrated to God's service)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἁγίασμαἁγιάσματα
GENἁγιάσματοςἁγιασμάτων
DATἁγιάσματιἁγιάσμασι(ν)
ACCἁγίασμαἁγιάσματα
ἁγιάσμασιν
ἁγιάσματι
ἁγιάσματος
ἁγιασμόν
ἁγιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: holiness, sanctification, purification, consecration, sanctity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁγιασμόςἁγιασμοί
GENἁγιασμοῦἁγιασμῶν
DATἁγιασμῷἁγιασμοῖς
ACCἁγιασμόνἁγιασμούς
VOCἁγιασμέἁγιασμοί
ἁγιασμοῦ
ἁγιασμῷ
ἁγιάσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασον
ἁγιάσουσιν
ἁγιαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sanctuary, holy place
ἁγιαστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sacred ritual, service, purification
 • Concord: 4Macc 7:9
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγιαστίαἁγιαστίαι
GENἁγιαστίαςἁγιαστιῶν
DATἁγιαστίᾳἁγιαστίαις
ACCἁγιαστίανἁγιαστίας
ἁγιαστίαν
ἁγιάσω
ἁγιάσωσιν
ἅγιε
ἅγιοι
ἁγίοις
ἁγιολόγος
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγιολόγοςἁγιολόγον
GENἁγιολόγου
DATἁγιολόγῳ
ACCἁγιολόγον
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγιολόγοιἁγιολόγα
GENἁγιολόγων
DATἁγιολόγοις
ACCἁγιολόγουςἁγιολόγα
ἁγιολόγων
ἅγιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἅγιος
ἁγιοπρεπέσι
ἁγιοπρεπέσιν
ἁγιοπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγιοπρεπήςἁγιοπρεπές
GENἁγιοπρεποῦς
DATἁγιοπρεπεῖ
ACCἁγιοπρεπῆἁγιοπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγιοπρεπεῖςἁγιοπρεπῆ
GENἁγιοπρεπῶν
DATἁγιοπρεπέσι(ν)
ACCἁγιοπρεπεῖςἁγιοπρεπῆ
ἅγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: sacred, holy, set apart for dedication (to God)
  • Of people: holy, dedicated to God
  • Plural: saints (except in I Thess 5:27)
  • Substantival: holy place, sanctuary, temple, the Holy One
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἅγιοςἁγίαἅγιον
GENἁγίουἁγίαςἁγίου
DATἁγίῳἁγίᾳἁγίῳ
ACCἅγιονἁγίανἅγιον
VOCἅγιεἁγίαἅγιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἅγιοιἅγιαιἅγια
GENἁγίωνἁγίωνἁγίων
DATἁγίοιςἁγίαιςἁγίοις
ACCἁγίουςἁγίαςἅγια
VOCἅγιοιἅγιαιἅγια
 • Comparatives & Superlatives
 • ἁγιωτάτῃ Adj: Dat Sing Feminine Superlative
 • ἁγιώτατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
ἁγιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sanctity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγιότηςἁγιότητες
GENἁγιότητοςἁγιοτήτων
DATἁγιότητιἁγιότησιν
ACCἁγιότηταἁγιότητας
ἁγιότητι
ἁγιότητος
ἁγίου
ἁγίους
ἁγιοφόροι
ἁγιοφόρος
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγιοφόροςἁγιοφόρον
GENἁγιοφόρου
DATἁγιοφόρῳ
ACCἁγιοφόρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγιοφόροιἁγιοφόρα
GENἁγιοφόρων
DATἁγιοφόροις
ACCἁγιοφόρουςἁγιοφόρα
ἁγιοφόρῳ
ἁγίῳ
ἁγίων
ἁγιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sacredness, sanctity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγιωσύνηἁγιωσύναι
GENἁγιωσύνηςἁγιωσυνῶν
DATἁγιωσύνῃἁγιωσύναις
ACCἁγιωσύνηνἁγιωσύνας
VOCἁγιωσύνηἁγιωσύναι
ἁγιωσύνῃ
ἁγιωσύνην
ἁγιωσύνης
ἁγιωτάτῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Feminine Superlative
 • Root: ἅγιος
ἁγιώτατον
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut Superlative
 • Root: ἅγιος