ἅγια
ἁγία
ἁγίᾳ
ἁγιάζει
ἁγιάζειν
ἁγιάζεται
ἁγιάζετε
ἁγιαζόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζόμενοι
ἁγιαζόμενον
ἁγιαζομένους
ἁγιάζον
ἁγιάζοντες
ἁγιάζουσα
ἁγιάζουσιν
ἁγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set apart, differentiate
  • to declare something as special from among all similar things (e.g., the 7th day is declared special from among all the days of the week)
  • to dedicate something for a person or purpose
  • to treat as dedicated to God, reverence, hallow
  • to declare fit for cultic rituals
  • to purify
  • to enlist and deploy [troops] (see Jer. 28:27 LXX)
  • Of things: to declare holy (i.e., separated for God's purpose)
  • Of people: to sanctify, consecrate, dedicate, declare holy (i.e., dedicated to God)
 • Cognates: καθαγιάζω
 • Forms:
  • ἁγιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἁγιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁγιάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἁγιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἁγιαζόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἁγιαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἁγιαζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἁγιαζόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ἁγιαζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἁγιάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἁγιάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἁγιάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἁγιάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἁγιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἁγιάζωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἁγίασαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing; Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
  • ἁγιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἁγιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁγιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁγιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἁγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁγιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἁγιάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἁγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁγιασθεῖσαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἁγιασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἁγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἁγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἁγιασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἁγιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἁγιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἁγιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἁγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἁγιασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἁγιασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἁγιασθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • ἁγιασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἁγιάσομεν
   • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
   • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἁγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἁγιάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἁγιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἁγιάσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἡγίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἡγίακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἡγίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἡγίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡγίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἡγιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἡγίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡγίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡγιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡγιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἡγιασμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἡγιασμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἡγιασμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἡγιασμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • ἡγιασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἡγιασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἡγιασμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • ἡγιασμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἡγιασμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἡγιασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἡγίασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἁγιάζων
ἁγιάζωσιν
ἅγιαι
ἁγίαις
ἁγίαν
ἁγίας
ἁγιάσαι
ἁγίασαι
 • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing; Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιάσαντες
ἁγιάσας
ἁγιάσατε
ἁγιάσει
ἁγιάσεις
ἁγιάσετε
ἁγιάσῃ
ἁγιασθεῖσαν
ἁγιασθέντες
ἁγιασθῇ
ἁγιασθῆναι
ἁγιασθήσεσθε
ἁγιασθήσεται
ἁγιασθήσομαι
ἁγιασθήσονται
ἁγιάσθητε
ἁγιασθῆτε
ἁγιασθήτω
ἁγιασθήτωσαν
ἁγιασθῶσι
ἁγίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sanctuary
  • holy object
  • sacred offering
  • holiness (i.e., conscecrated to God's service)
 • Forms:
  • ἁγιάσμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἁγιάσματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἁγιάσματος Noun: Gen Sing Neut
ἁγιάσμασιν
ἁγιάσματι
ἁγιάσματος
ἁγιασμόν
ἁγιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: holiness, sanctification, purification, consecration, sanctity
 • Forms:
  • ἁγιασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἁγιασμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἁγιασμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἁγιασμοῦ
ἁγιασμῷ
ἁγιάσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασον
ἁγιάσουσιν
ἁγιαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sanctuary, holy place
ἁγιαστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sacred ritual, service, purification
 • Concord: 4Macc 7:9
 • Forms:
  • ἁγιαστίαν Noun: Acc Sing Fem
ἁγιαστίαν
ἁγιάσω
ἁγιάσωσιν
ἅγιε
ἅγιοι
ἁγίοις
ἁγιολόγος
ἁγιολόγων
ἅγιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἅγιος
ἁγιοπρεπέσι
ἁγιοπρεπέσιν
ἁγιοπρεπής
ἅγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: sacred, holy, set apart for dedication (to God)
  • Of people: holy, dedicated to God
  • Plural: saints (except in I Thess 5:27)
  • Substantival: holy place, sanctuary, temple, the Holy One
 • Forms:
  • ἅγια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἁγία Adj: Nom Sing Fem
  • ἁγίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἅγιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἁγίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἁγίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁγίας Adj: Gen Sing Fem
  • ἅγιε Adj: Voc Sing Masc
  • ἅγιοι Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἁγίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἅγιον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἁγίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἁγίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἁγίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἁγίων Adj: Gen Plur Masc/Neut
  • ἁγιωτάτῃ Adj: Dat Sing Feminine Superlative
  • ἁγιώτατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
ἁγιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sanctity
 • Forms:
  • ἁγιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγιότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁγιότητι
ἁγιότητος
ἁγίου
ἁγίους
ἁγιοφόροι
ἁγιοφόρος
ἁγιοφόρῳ
ἁγίῳ
ἁγίων
ἁγιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sacredness, sanctity
 • Forms:
  • ἁγιωσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγιωσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἁγιωσύνης Noun: Gen Sing Fem
ἁγιωσύνῃ
ἁγιωσύνην
ἁγιωσύνης
ἁγιωτάτῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Feminine Superlative
 • Root: ἅγιος
ἁγιώτατον
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut Superlative
 • Root: ἅγιος