ἄγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a haul (of fish)
   • draught (of fish)
  • hunting
   • the act of catching,
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄγραἄγραι
GENἄγραςἀγρῶν
DATἄγρᾳἄγραις
ACCἄγρανἄγρας
ἄγρᾳ
ἀγράμματοι
ἀγράμματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unlettered
  • illiterate
  • unlearned
  • uneducated
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγράμματοςἀγράμματον
GENἀγραμμάτου
DATἀγραμμάτῳ
ACCἀγράμματον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγράμματοιἀγράμματα
GENἀγραμμάτων
DATἀγραμμάτοις
ACCἀγραμμάτουςἀγράμματα
ἄγραν
ἀγραυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to camp outside
   • abide in the field
   • live out of doors
 • Forms:
  • ἀγραυλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀγραυλοῦντες
ἄγραφα
ἄγραφος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγραφοςἄγραφον
GENἀγράφου
DATἀγράφῳ
ACCἄγραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγραφοιἄγραφα
GENἀγράφων
DATἀγράφοις
ACCἀγράφουςἄγραφα
ἀγράφου
ἀγράφῳ
ἀγρεύει
ἀγρευθῇς
ἀγρεύομαι
ἀγρεύοντες
ἀγρεύουσιν
ἀγρεύσωσι
ἀγρεύσωσιν
ἀγρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hunt
   • take by hunting
   • entrap
   • capture
   • catch
 • Forms:
  • ἀγρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀγρεύομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀγρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἄγρια
ἀγρίᾳ
ἀγρία
ἄγριαι
ἀγρίαις
ἀγρίαν
ἀγριανθήσεται
ἀγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to anger, make angry
   • to provoke, irritate
   • to chafe
  • Passive:
   • to be wild, savage
   • to be angry
   • to be inflamed
 • Cognates: ἀγριαίνω, ἐξαγριαίνω
 • Forms:
  • ἀγριανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀγρίας
ἀγρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a small farm
  • a country house
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγρίδιονἀγρίδια
GENἀγριδίουἀγριδίων
DATἀγριδίῳἀγριδίοις
ACCἀγρίδιονἀγρίδια
ἀγριέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wild olive tree
  • an oleaster
 • Forms:
  • ἀγριελαίου Noun: Gen Sing Fem
ἀγριελαίου
ἄγριοι
ἀγρίοις
ἀγριομυρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tamarisk
 • Concord: Jer 17:6 LXX
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγριομυρίκηἀγριομυρίκαι
GENἀγριομυρίκηςἀγριομυρικῶν
DATἀγριομυρίκῃἀγριομυρίκαις
ACCἀγριομυρίκηνἀγριομυρίκας
VOCἀγριομυρίκηἀγριομυρίκαι
ἄγριον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγριος
ἄγριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of plants: wild (i.e., uncultivated)
  • Of people:
   • living in the wild
   • malignant
   • wild in appearance
  • Of desire:
   • fierce and harsh
   • savage (i.e., untamed)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγριοςἀγρίαἄγριον
GENἀγρίουἀγρίαςἀγρίου
DATἀγρίῳἀγρίᾳἀγρίῳ
ACCἄγριονἀγρίανἄγριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγριοιἄγριαιἄγρια
GENἀγρίων
DATἀγρίοιςἀγρίαιςἀγρίοις
ACCἀγρίουςἀγρίαςἄγρια
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀγριωτάτους Adj: Acc Plur Masc superl
 • ἀγριωτέραν Adj: Acc Sing Fem comp
 • ἀγριώτερον
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
ἀγριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wildness
  • savageness
  • fierceness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγριότηςἀγριότητες
GENἀγριότητοςἀγριοτήτων
DATἀγριότητιἀγριότησιν
ACCἀγριότηταἀγριότητας
ἀγριότητα
ἀγριότητι
ἀγριότητος
ἀγριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make wild and savage
  • to grow wild
 • Forms:
  • ἀγριωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀγριωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
ἀγρίῳ
ἀγριωθέντας
ἀγριωθέντες
ἀγρίων
ἀγρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fiercely
  • savagely
  • cruelly
  • irritatedly
ἀγριωτάτους
ἀγριωτέραν
ἀγριώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
 • Root: ἄγριος
ἀγρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rural
ἀγροί
ἄγροικος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγροικοςἄγροικον
GENἀγροίκου
DATἀγροίκῳ
ACCἄγροικον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγροικοιἄγροικα
GENἀγροίκων
DATἀγροίκοις
ACCἀγροίκουςἄγροικα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀγροικότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
ἀγροικότερον
ἀγροῖς
ἀγρόν
ἀγρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • land
   • field
   • farm
   • agricultural land
   • piece of ground
  • country (in contrast with city or town)
  • unsettled land beyond town or village
  • hamlet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγρόςἀγροί
GENἀγροῦἀγρῶν
DATἀγρῷἀγροῖς
ACCἀγρόνἀγρούς
ἀγροῦ
ἀγρούς
ἀγρυπνεῖ
ἀγρυπνεῖτε
ἀγρυπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be awake
   • lie awake
   • be sleepless
   • be wakeful
   • insomniac
  • to keep awake
   • be alert
   • be on guard
   • remain watchful and attentive
 • Forms:
 • Present
 • ἀγρυπνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγρυπνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀγρυπνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγρυπνοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀγρυπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγρυπνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠγρύπνεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἠγρύπνησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγρύπνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγρύπνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀγρυπνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀγρυπνήσας
ἀγρυπνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insomnia
   • wakefulness
   • sleeplessness
   • inability to sleep
  • watchfulness
   • vigilance
   • alertness
  • concentration of mind
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγρυπνίαἀγρυπνίαι
GENἀγρυπνίαςἀγρυπνιῶν
DATἀγρυπνίᾳἀγρυπνίαις
ACCἀγρυπνίανἀγρυπνίας
ἀγρυπνίᾳ
ἀγρυπνίαις
ἀγρυπνίαν
ἀγρυπνίας
ἀγρυπνοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγρυπνέω
ἀγρυπνοῦντες
ἀγρυπνοῦσιν
ἀγρυπνῶν
ἀγρῷ
ἀγρῶν
ἄγρωστιν
ἄγρωστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grass
   • field-grass
   • weed
   • dog's-tooth grass
   • crab grass (Cynodon dactylon)
 • Forms:
  • ἄγρωστιν Noun: Acc Sing Fem