ἄγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a haul (of fish), draught (of fish), the act of catching
 • Forms:
  • ἄγρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἄγραν Noun: Acc Sing Fem
ἄγρᾳ
ἀγράμματοι
ἀγράμματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlettered, i.e., illiterate, unlearned, uneducated
 • Forms:
  • ἀγράμματοι Adj: Nom Plur Masc
ἄγραν
ἀγραυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to camp out, abide in the field, live out of doors
 • Forms:
  • ἀγραυλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀγραυλοῦντες
ἄγραφα
ἄγραφος
ἀγράφου
ἀγράφῳ
ἀγρεύει
ἀγρευθῇς
ἀγρεύομαι
ἀγρεύοντες
ἀγρεύουσιν
ἀγρεύσωσι
ἀγρεύσωσιν
ἀγρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hunt, take by hunting, entrap, capture, catch
 • Forms:
  • ἀγρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀγρεύομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀγρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἄγρια
ἀγρίᾳ
ἀγρία
ἄγριαι
ἀγρίαις
ἀγρίαν
ἀγριανθήσεται
ἀγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to anger, make angry
   • to provoke, irritate
   • to chafe
  • Passive:
   • to be wild, savage
   • to be angry
   • to be inflamed
 • Cognates: ἀγριαίνω, ἐξαγριαίνω
 • Forms:
  • ἀγριανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀγρίας
ἀγρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small farm, a country house
ἀγριέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wild olive tree, an oleaster
 • Forms:
  • ἀγριελαίου Noun: Gen Sing Fem
ἀγριελαίου
ἄγριοι
ἀγρίοις
ἀγριομυρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tamarisk
 • Concord: Jer 17:6 LXX
ἄγριον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγριος
ἄγριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of plants: wild (i.e., uncultivated)
  • Of people:
   • living in the wild
   • malignant
   • wild in appearance
  • Of desire: fierce and harsh, savage (i.e., untamed)
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἄγριοςἀγρίαἄγριον
  GENἀγρίουἀγρίαςἀγρίου
  DATἀγρίῳἀγρίᾳἀγρίῳ
  ACCἄγριονἀγρίανἄγριον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἄγριοιἄγριαιἄγρια
  GENἀγρίων
  DATἀγρίοιςἀγρίαιςἀγρίοις
  ACCἀγρίουςἀγρίαςἄγρια
 • Forms:
  • ἀγριωτάτους Adj: Acc Plur Masc superl
  • ἀγριωτέραν Adj: Acc Sing Fem comp
  • ἀγριώτερον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
ἀγριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wildness, savageness, fierceness
 • Forms:
  • ἀγριότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγριότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγριότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀγριότητα
ἀγριότητι
ἀγριότητος
ἀγριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make wild and savage, grow wild
 • Forms:
  • ἀγριωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀγριωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
ἀγρίῳ
ἀγριωθέντας
ἀγριωθέντες
ἀγρίων
ἀγρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fiercely, savagely, cruelly, irritatedly
ἀγριωτάτους
ἀγριωτέραν
ἀγριώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
 • Root: ἄγριος
ἀγρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rural, from the country
ἀγροί
ἄγροικος
ἀγροικότερον
ἀγροῖς
ἀγρόν
ἀγρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • field, farm, agricultural land
  • country (in contrast with city or town)
  • piece of ground, land
  • hamlet
  • unsettled land beyond town or village
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀγρόςἀγροί
  GENἀγροῦἀγρῶν
  DATἀγρῷἀγροῖς
  ACCἀγρόνἀγρούς
ἀγροῦ
ἀγρούς
ἀγρυπνεῖ
ἀγρυπνεῖτε
ἀγρυπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sleepless, lie awake, be wakeful
  • to keep awake, be alert, be on guard, remain watchful and attentive
 • Forms:
  • ἀγρυπνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρυπνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγρυπνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγρυπνοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀγρυπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγρυπνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρυπνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠγρύπνεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἠγρύπνησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠγρύπνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγρύπνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγρυπνήσας
ἀγρυπνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insomnia, sleeplessness, waking, wakefulness
  • watching, alertness, wakefulness
  • concentration of mind
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀγρυπνίαἀγρυπνίαι
  GENἀγρυπνίαςἀγρυπνιῶν
  DATἀγρυπνίᾳἀγρυπνίαις
  ACCἀγρυπνίανἀγρυπνίας
ἀγρυπνίᾳ
ἀγρυπνίαις
ἀγρυπνίαν
ἀγρυπνίας
ἀγρυπνοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγρυπνέω
ἀγρυπνοῦντες
ἀγρυπνοῦσιν
ἀγρυπνῶν
ἀγρῷ
ἀγρῶν
ἄγρωστιν
ἄγρωστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: field-grass, grass, weed, dog's-tooth grass, crab grass (Cynodon dactylon)
 • Forms:
  • ἄγρωστιν Noun: Acc Sing Fem