ἄγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a haul (of fish)
   • draught (of fish)
  • hunting
   • the act of catching,
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄγραἄγραι
GENἄγραςἀγρῶν
DATἄγρᾳἄγραις
ACCἄγρανἄγρας
ἄγρᾳ
ἀγράμματοι
ἀγράμματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unlettered
  • illiterate
  • unlearned
  • uneducated
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγράμματοςἀγράμματον
GENἀγραμμάτου
DATἀγραμμάτῳ
ACCἀγράμματον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγράμματοιἀγράμματα
GENἀγραμμάτων
DATἀγραμμάτοις
ACCἀγραμμάτουςἀγράμματα
ἄγραν
ἀγραυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to camp outside
   • abide in the field
   • live out of doors
 • Forms:
  • ἀγραυλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀγραυλοῦντες
ἄγραφα
ἄγραφος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγραφοςἄγραφον
GENἀγράφου
DATἀγράφῳ
ACCἄγραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγραφοιἄγραφα
GENἀγράφων
DATἀγράφοις
ACCἀγράφουςἄγραφα
ἀγράφου
ἀγράφῳ
ἀγρεύει
ἀγρευθῇς
ἀγρεύομαι
ἀγρεύοντες
ἀγρεύουσιν
ἀγρεύσωσι(ν)
ἀγρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hunt
   • take by hunting
   • entrap
   • capture
   • catch
 • Forms:
  • ἀγρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀγρεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀγρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἄγρια
ἀγρίᾳ
ἀγρία
ἄγριαι
ἀγρίαις
ἀγρίαν
ἀγριανθήσεται
ἀγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to anger, make angry
   • to provoke, irritate
   • to chafe
  • Passive:
   • to be wild, savage
   • to be angry
   • to be inflamed
 • Cognates: ἀγριαίνω, ἐξαγριαίνω
 • Forms:
  • ἀγριανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀγρίας
ἀγρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a small farm
  • a country house
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγρίδιονἀγρίδια
GENἀγριδίουἀγριδίων
DATἀγριδίῳἀγριδίοις
ACCἀγρίδιονἀγρίδια
ἀγριέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wild olive tree
  • an oleaster
 • Forms:
  • ἀγριελαίου Noun: Gen Sing Fem
ἀγριελαίου
ἄγριοι
ἀγρίοις
ἀγριομυρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tamarisk
 • Concord: Jer 17:6 LXX
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγριομυρίκηἀγριομυρίκαι
GENἀγριομυρίκηςἀγριομυρικῶν
DATἀγριομυρίκῃἀγριομυρίκαις
ACCἀγριομυρίκηνἀγριομυρίκας
VOCἀγριομυρίκηἀγριομυρίκαι
ἄγριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄγριος
ἄγριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of plants: wild (i.e., uncultivated)
  • Of people:
   • living in the wild
   • malignant
   • wild in appearance
  • Of desire:
   • fierce and harsh
   • savage (i.e., untamed)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγριοςἀγρίαἄγριον
GENἀγρίουἀγρίαςἀγρίου
DATἀγρίῳἀγρίᾳἀγρίῳ
ACCἄγριονἀγρίανἄγριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγριοιἄγριαιἄγρια
GENἀγρίων
DATἀγρίοιςἀγρίαιςἀγρίοις
ACCἀγρίουςἀγρίαςἄγρια
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀγριωτάτους Adj: Acc Plur Masc superl
 • ἀγριωτέραν Adj: Acc Sing Fem comp
 • ἀγριώτερον
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
ἀγριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wildness
  • savageness
  • fierceness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγριότηςἀγριότητες
GENἀγριότητοςἀγριοτήτων
DATἀγριότητιἀγριότησιν
ACCἀγριότηταἀγριότητας
ἀγριότητα
ἀγριότητι
ἀγριότητος
ἀγριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make wild and savage
  • to grow wild
 • Forms:
  • ἀγριωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀγριωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
ἀγρίῳ
ἀγριωθέντας
ἀγριωθέντες
ἀγρίων
ἀγρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fiercely
  • savagely
  • cruelly
  • irritatedly
ἀγριωτάτους
ἀγριωτέραν
ἀγριώτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
 • Root: ἄγριος
ἀγρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rural
ἀγροί
ἄγροικος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγροικοςἄγροικον
GENἀγροίκου
DATἀγροίκῳ
ACCἄγροικον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγροικοιἄγροικα
GENἀγροίκων
DATἀγροίκοις
ACCἀγροίκουςἄγροικα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀγροικότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
 • ἀγροικότερον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
ἀγροικότερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
 • Root: ἄγροικος
ἀγροῖς
ἀγρόν
ἀγρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • land
   • field
   • farm
   • agricultural land
   • piece of ground
  • country (in contrast with city or town)
  • unsettled land beyond town or village
  • hamlet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀγρόςἀγροί
GENἀγροῦἀγρῶν
DATἀγρῷἀγροῖς
ACCἀγρόνἀγρούς
ἀγροῦ
ἀγρούς
ἀγρυπνεῖ
ἀγρυπνεῖτε
ἀγρυπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be awake
   • lie awake
   • be sleepless
   • be wakeful
   • insomniac
  • to keep awake
   • be alert
   • be on guard
   • remain watchful and attentive
 • Forms:
 • Present
 • ἀγρυπνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγρυπνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀγρυπνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγρυπνοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀγρυπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγρυπνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠγρύπνεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἠγρύπνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγρύπνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγρύπνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀγρυπνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀγρυπνήσας
ἀγρυπνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insomnia
   • wakefulness
   • sleeplessness
   • inability to sleep
  • watchfulness
   • vigilance
   • alertness
  • concentration of mind
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγρυπνίαἀγρυπνίαι
GENἀγρυπνίαςἀγρυπνιῶν
DATἀγρυπνίᾳἀγρυπνίαις
ACCἀγρυπνίανἀγρυπνίας
ἀγρυπνίᾳ
ἀγρυπνίαις
ἀγρυπνίαν
ἀγρυπνίας
ἀγρυπνοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγρυπνέω
ἀγρυπνοῦντες
ἀγρυπνοῦσιν
ἀγρυπνῶν
ἀγρῷ
ἀγρῶν
ἄγρωστιν
ἄγρωστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grass
   • field-grass
   • weed
   • dog's-tooth grass
   • crab grass (Cynodon dactylon)
 • Forms:
  • ἄγρωστιν Noun: Acc Sing Fem