ἄγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a haul (of fish), draught (of fish), the act of catching
 • Forms:
  • ἄγρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἄγραν Noun: Acc Sing Fem
ἄγρᾳ
ἀγράμματοι
ἀγράμματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlettered, i.e., illiterate, unlearned, uneducated
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγράμματοςἀγράμματον
GENἀγραμμάτου
DATἀγραμμάτῳ
ACCἀγράμματον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγράμματοιἀγράμματα
GENἀγραμμάτων
DATἀγραμμάτοις
ACCἀγραμμάτουςἀγράμματα
ἄγραν
ἀγραυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to camp out, abide in the field, live out of doors
 • Forms:
  • ἀγραυλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀγραυλοῦντες
ἄγραφα
ἄγραφος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγραφοςἄγραφον
GENἀγράφου
DATἀγράφῳ
ACCἄγραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγραφοιἄγραφα
GENἀγράφων
DATἀγράφοις
ACCἀγράφουςἄγραφα
ἀγράφου
ἀγράφῳ
ἀγρεύει
ἀγρευθῇς
ἀγρεύομαι
ἀγρεύοντες
ἀγρεύουσιν
ἀγρεύσωσι
ἀγρεύσωσιν
ἀγρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hunt, take by hunting, entrap, capture, catch
 • Forms:
  • ἀγρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀγρεύομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἀγρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀγρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἄγρια
ἀγρίᾳ
ἀγρία
ἄγριαι
ἀγρίαις
ἀγρίαν
ἀγριανθήσεται
ἀγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to anger, make angry
   • to provoke, irritate
   • to chafe
  • Passive:
   • to be wild, savage
   • to be angry
   • to be inflamed
 • Cognates: ἀγριαίνω, ἐξαγριαίνω
 • Forms:
  • ἀγριανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀγρίας
ἀγρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small farm, a country house
ἀγριέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wild olive tree, an oleaster
 • Forms:
  • ἀγριελαίου Noun: Gen Sing Fem
ἀγριελαίου
ἄγριοι
ἀγρίοις
ἀγριομυρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tamarisk
 • Concord: Jer 17:6 LXX
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγριομυρίκηἀγριομυρίκαι
GENἀγριομυρίκηςἀγριομυρικῶν
DATἀγριομυρίκῃἀγριομυρίκαις
ACCἀγριομυρίκηνἀγριομυρίκας
VOCἀγριομυρίκηἀγριομυρίκαι
ἄγριον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγριος
ἄγριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of plants: wild (i.e., uncultivated)
  • Of people:
   • living in the wild
   • malignant
   • wild in appearance
  • Of desire: fierce and harsh, savage (i.e., untamed)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγριοςἀγρίαἄγριον
GENἀγρίουἀγρίαςἀγρίου
DATἀγρίῳἀγρίᾳἀγρίῳ
ACCἄγριονἀγρίανἄγριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγριοιἄγριαιἄγρια
GENἀγρίων
DATἀγρίοιςἀγρίαιςἀγρίοις
ACCἀγρίουςἀγρίαςἄγρια
 • Forms:
  • ἀγριωτάτους Adj: Acc Plur Masc superl
  • ἀγριωτέραν Adj: Acc Sing Fem comp
  • ἀγριώτερον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
 • ἀγριότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: wildness, savageness, fierceness
  • Forms:
   • ἀγριότητα Noun: Acc Sing Fem
   • ἀγριότητι Noun: Dat Sing Fem
   • ἀγριότητος Noun: Gen Sing Fem
  ἀγριότητα
  ἀγριότητι
  ἀγριότητος
  ἀγριόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to make wild and savage, grow wild
  • Forms:
   • ἀγριωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
   • ἀγριωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  ἀγρίῳ
  ἀγριωθέντας
  ἀγριωθέντες
  ἀγρίων
  ἀγρίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: fiercely, savagely, cruelly, irritatedly
  ἀγριωτάτους
  ἀγριωτέραν
  ἀγριώτερον
  • Parse:
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
  • Root: ἄγριος
  ἀγρόθεν
  • Parse: Adverb
  • Meaning: rural, from the country
  ἀγροί
  ἄγροικος
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἄγροικοςἄγροικον
  GENἀγροίκου
  DATἀγροίκῳ
  ACCἄγροικον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἄγροικοιἄγροικα
  GENἀγροίκων
  DATἀγροίκοις
  ACCἀγροίκουςἄγροικα
  • Comparatives & Superlatives
  • ἀγροικότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  ἀγροικότερον
  ἀγροῖς
  ἀγρόν
  ἀγρός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • field, farm, agricultural land
   • country (in contrast with city or town)
   • piece of ground, land
   • hamlet
   • unsettled land beyond town or village
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀγρόςἀγροί
  GENἀγροῦἀγρῶν
  DATἀγρῷἀγροῖς
  ACCἀγρόνἀγρούς
  ἀγροῦ
  ἀγρούς
  ἀγρυπνεῖ
  ἀγρυπνεῖτε
  ἀγρυπνέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to be sleepless, lie awake, be wakeful
   • to keep awake, be alert, be on guard, remain watchful and attentive
  • Forms:
  • Present
  • ἀγρυπνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρυπνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγρυπνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγρυπνοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀγρυπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγρυπνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Imperfect
  • ἠγρύπνεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • Aorist
  • ἠγρύπνησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠγρύπνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγρύπνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀγρυπνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  ἀγρυπνήσας
  ἀγρυπνία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • insomnia, sleeplessness, waking, wakefulness
   • watching, alertness, wakefulness
   • concentration of mind
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀγρυπνίαἀγρυπνίαι
  GENἀγρυπνίαςἀγρυπνιῶν
  DATἀγρυπνίᾳἀγρυπνίαις
  ACCἀγρυπνίανἀγρυπνίας
  ἀγρυπνίᾳ
  ἀγρυπνίαις
  ἀγρυπνίαν
  ἀγρυπνίας
  ἀγρυπνοῦντα
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Root: ἀγρυπνέω
  ἀγρυπνοῦντες
  ἀγρυπνοῦσιν
  ἀγρυπνῶν
  ἀγρῷ
  ἀγρῶν
  ἄγρωστιν
  ἄγρωστις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: field-grass, grass, weed, dog's-tooth grass, crab grass (Cynodon dactylon)
  • Forms:
   • ἄγρωστιν Noun: Acc Sing Fem