ἀγαωακτέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to be very displeased, have indignation, be moved with indignation
  • Forms:
    • ἠγανάκτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
    • ἠγανάκτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing