ἁγνά
ἁγναί
ἁγνάς
ἄγναφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: unshrunken, uncarded, unbleached
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγναφοςἄγναφον
GENἀγνάφου
DATἀγνάφῳ
ACCἄγναφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγναφοιἄγναφα
GENἀγνάφων
DATἀγνάφοις
ACCἀγνάφουςἄγναφα
ἀγνάφου
ἁγνεία
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγνείαἁγνείαι
GENἁγνείαςἁγνειῶν
DATἁγνείᾳἁγνείαις
ACCἁγνείανἁγνείας
ἁγνείᾳ
ἁγνείαις
ἁγνείαν
ἁγνείας
ἁγνεύσεις
 • Parse:
  • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἁγνεύω
ἁγνεύσω
ἁγνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place of purification, sanctuary
ἁγνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure
 • Forms:
  • ἁγνεύσεις
   • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁγνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἁγνή
ἁγνῇ
ἁγνήν
ἁγνίζει
ἁγνίζεται
ἁγνίζομαι
ἁγνιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἁγνίζω
ἁγνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to make clean, sanctify, purify
  • Middle: to purify oneself, dedicate oneself
  • Middle: to ready oneself for religious service
 • Cognates: ἀφαγνίζω
 • Forms:
 • Present
 • ἁγνίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἁγνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἁγνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Future
 • ἁγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἡγνίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἥγνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἅγνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγνίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγνίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἡγνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἡγνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγνίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγνισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἁγνίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγνίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἁγνισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἁγνισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • ἡγνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡγνικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἡγνισμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ἡγνισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἁγνίζωνται
ἁγνίσαι
ἁγνίσασθε
ἁγνίσατε
ἁγνισθείς
ἁγνισθέντες
ἁγνισθῆναι
ἁγνισθήσεται
ἁγνίσθητε
ἁγνίσθητι
ἁγνισθῶμεν
ἅγνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a purification, expiation
ἁγνισμόν
ἁγνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purification, expiation, cleansing
  • religious purity, moral purity
 • Forms:
  • ἁγνισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἁγνισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἁγνισμοῦ
ἅγνισον
ἁγνίσωσιν
ἀγνοεῖ
ἀγνόει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοεῖν
ἀγνοεῖς
ἀγνοεῖται
ἀγνοεῖτε
ἀγνοείτω
ἀγνοέω
 • Present
 • ἀγνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγνόει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγνοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγνοεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
 • ἀγνοεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἀγνοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀγνοείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀγνοούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγνοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
 • ἀγνοοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀγνοοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • ἀγνοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀγνοοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀγνοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἠγνοημένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀγνόει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἠγνόουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀγνοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγνοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἠγνοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠγνόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠγνοήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἠγνοηκός Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
ἀγνόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγνόημαἀγνοήματα
GENἀγνόηματοςἀγνοημάτων
DATἀγνόηματιἀγνοήμασι(ν)
ACCἀγνόημαἀγνοήματα
ἀγνοήμασιν
ἀγνοήματα
ἀγνοημάτων
ἀγνοῆσαι
ἀγνοήσαντες
ἀγνοήσῃ
ἁγνοί
ἄγνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἄγνοιαἄγνοιαι
GENἀγνοίαςἀγνοιῶν
DATἀγνοίᾳἀγνοίαις
ACCἄγνοιανἀγνοίας
ἀγνοίᾳ
ἄγνοιαι
ἀγνοίαις
ἄγνοιαν
ἀγνοίας
ἀγνοιῶν
ἁγνόν
ἀγνοοῦμεν
ἀγνοούμενοι
ἀγνοούμενος
ἀγνοοῦν
ἀγνοοῦνται
ἀγνοοῦντας
ἀγνοοῦντες
ἀγνοοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἁγνός
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγνόςἁγνήἁγνόν
GENἁγνοῦἁγνᾶςἁγνοῦ
DATἁγνῷἁγνῇἁγνῷ
ACCἁγνόνἁγνήνἁγνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγνοίἁγναίἁγνά
GENἁγνῶν
DATἁγνοῖςἁγναῖςἁγνοῖς
ACCἁγνούςἁγνάςἁγνά
ἄγνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: willow tree, chaste tree
 • Concord: Lev 23:40; Job 40:22
 • Forms:
  • ἄγνου Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, sincerity, pureness, cleanness, blamelessness
 • Forms:
  • ἁγνότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγνότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότητι
ἁγνότητος
ἄγνου
ἁγνούς
ἀγνοῶν
ἁγνῶν
ἁγνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly
ἀγνωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ignorance, lack of spiritual discernment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγνωσίαἀγνωσίαι
GENἀγνωσίαςἀγνωσιῶν
DATἀγνωσίᾳἀγνωσίαις
ACCἀγνωσίανἀγνωσίας
ἀγνωσίᾳ
ἀγνωσίαν
ἀγνωσίας
ἄγνωστον
ἄγνωστος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγνωστοςἄγνωστον
GENἀγνώστου
DATἀγνώστῳ
ACCἄγνωστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγνωστοιἄγνωστα
GENἀγνώστων
DATἀγνώστοις
ACCἀγνώστουςἄγνωστα
ἀγνώστου
ἀγνώστους
ἀγνώστῳ