ἁγνά
ἁγναί
ἁγνάς
ἄγναφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: unshrunken, uncarded, unbleached
 • Forms:
  • ἀγνάφου Adj: Gen Sing Neut
ἀγνάφου
ἁγνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cleanliness, purity, chastity
  • consecration
  • religious purity
 • Cognates: ἁγνεία, ἀναγνεία
 • Forms:
  • ἁγνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγνείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἁγνείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁγνείας Noun: Gen Sing Fem
ἁγνείᾳ
ἁγνείαις
ἁγνείαν
ἁγνείας
ἁγνεύσεις
 • Parse:
  • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἁγνεύω
ἁγνεύσω
ἁγνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: place of purification, sanctuary
ἁγνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure
 • Forms:
  • ἁγνεύσεις
   • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁγνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἁγνή
ἁγνῇ
ἁγνήν
ἁγνίζει
ἁγνίζεται
ἁγνίζομαι
ἁγνιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἁγνίζω
ἁγνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to make clean, sanctify, purify
  • Middle: to purify oneself, dedicate oneself
  • Middle: to ready oneself for religious service
 • Cognates: ἀφαγνίζω
 • Forms:
  • ἁγνίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἁγνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἁγνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἁγνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἁγνίζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἁγνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἁγνίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἁγνίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἁγνισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἁγνισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἁγνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἁγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἁγνίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἁγνίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἁγνισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἅγνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἁγνίσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἡγνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἡγνικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἡγνίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἥγνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡγνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡγνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡγνίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡγνισμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἡγνισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἁγνίζωνται
ἁγνίσαι
ἁγνίσασθε
ἁγνίσατε
ἁγνισθείς
ἁγνισθέντες
ἁγνισθῆναι
ἁγνισθήσεται
ἁγνίσθητε
ἁγνίσθητι
ἁγνισθῶμεν
ἅγνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a purification, expiation
ἁγνισμόν
ἁγνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purification, expiation, cleansing
  • religious purity, moral purity
 • Forms:
  • ἁγνισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἁγνισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἁγνισμοῦ
ἅγνισον
ἁγνίσωσιν
ἀγνοεῖ
ἀγνόει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοεῖν
ἀγνοεῖς
ἀγνοεῖται
ἀγνοεῖτε
ἀγνοείτω
ἀγνοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • not to know, be ignorant, be unaware
  • to do wrong unknowingly, to act in ignorance
  • to fail to recognize, to fail to discern
  • to sin by deliberately ignoring and disregarding divine rules
  • to refuse or fail to acknowledge the existence or reality of [something, someone, God]
 • Cognates: ἀγνοέω, δυσνοέω, ἐννοέω, ἐπινοέω, εὐνοέω, κατανοέω, μετανοέω, νοέω, ὁμονοέω, προνοέω, προσνοέω, συννοέω, ὑπονοέω
 • Forms:
  • ἀγνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀγνόει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀγνοεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγνοεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἀγνοεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγνοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀγνοείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀγνοῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγνοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγνοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀγνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀγνοούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀγνοούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀγνοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
  • ἀγνοοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀγνοοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀγνοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀγνοοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀγνοοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀγνοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠγνόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠγνοήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠγνόηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἠγνοηκός Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • ἠγνοημένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • ἠγνοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠγνόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγνόουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀγνόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a mistake
  • a fault of ignorance, error made by ignorance
  • a thing ignored, a thing someone is ignorant of
  • an error
 • Cognates: ἀγνόημα, διανόημα, ἐννόημα, νόημα, ὑπονόημα
 • Forms:
  • ἀγνοήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἀγνοήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀγνοημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀγνοήμασιν
ἀγνοήματα
ἀγνοημάτων
ἀγνοῆσαι
ἀγνοήσαντες
ἀγνοήσῃ
ἁγνοί
ἄγνοια
ἀγνοίᾳ
ἄγνοιαι
ἀγνοίαις
ἄγνοιαν
ἀγνοίας
ἀγνοιῶν
ἁγνόν
ἀγνοοῦμεν
ἀγνοούμενοι
ἀγνοούμενος
ἀγνοοῦν
ἀγνοοῦνται
ἀγνοοῦντας
ἀγνοοῦντες
ἀγνοοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἁγνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modest, chaste, clean, pure
  • free from stain (morally)
 • Cognates: ἁγνός, ἄναγνος, νεογνός
 • Forms:
  • ἁγνά Adj: Nom Plur Neut
  • ἁγναί Adj: Nom Plur Fem
  • ἁγνάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἁγνή Adj: Nom Sing Fem
  • ἁγνῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἁγνήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁγνοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἁγνόν Adj: Acc Sing Masc
  • ἁγνούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἁγνῶν Adj: Gen Plur Masc
ἄγνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: willow tree, chaste tree
 • Concord: Lev 23:40; Job 40:22
 • Forms:
  • ἄγνου Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, sincerity, pureness, cleanness, blamelessness
 • Forms:
  • ἁγνότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγνότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότητι
ἁγνότητος
ἄγνου
ἁγνούς
ἀγνοῶν
ἁγνῶν
ἁγνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly
ἀγνωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ignorance, lack of spiritual discernment
 • Forms:
  • ἀγνωσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγνωσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγνωσίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀγνωσίᾳ
ἀγνωσίαν
ἀγνωσίας
ἄγνωστον
ἄγνωστος
ἀγνώστου
ἀγνώστους
ἀγνώστῳ