ἁγνά
ἁγναί
ἁγνάς
ἄγναφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unshrunken, uncarded, unbleached
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγναφοςἄγναφον
GENἀγνάφου
DATἀγνάφῳ
ACCἄγναφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγναφοιἄγναφα
GENἀγνάφων
DATἀγνάφοις
ACCἀγνάφουςἄγναφα
ἀγνάφου
ἁγνεία
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγνείαἁγνείαι
ἁγνεῖαι
GENἁγνείαςἁγνειῶν
DATἁγνείᾳἁγνείαις
ACCἁγνείανἁγνείας
ἁγνείᾳ
ἁγνείαις
ἁγνείαν
ἁγνείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἁγνεία
ἁγνεύσεις
 • Parse:
  • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἁγνεύω
ἁγνεύσω
ἁγνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place of purification, sanctuary
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἁγνευτήριονἁγνευτήρια
GENἁγνευτηρίουἁγνευτηρίων
DATἁγνευτηρίῳἁγνευτηρίοις
ACCἁγνευτήριονἁγνευτήρια
ἁγνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure
 • Forms:
  • ἁγνεύσεις
   • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁγνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἁγνή
ἁγνῇ
ἁγνήν
ἁγνίζει
ἁγνίζεται
ἁγνίζομαι
ἁγνιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἁγνίζω
ἁγνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to make clean, sanctify, purify
  • Middle: to purify oneself, dedicate oneself
  • Middle: to ready oneself for religious service
 • Cognates: ἀφαγνίζω
 • Forms:
 • Present
 • ἁγνίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἁγνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἁγνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Future
 • ἁγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἡγνίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἥγνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἅγνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγνίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγνίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἡγνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἡγνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγνίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγνισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἁγνίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγνίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἁγνισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἁγνισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • ἡγνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡγνικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἡγνισμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἡγνισμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
ἁγνίζωνται
ἁγνίσαι
ἁγνίσασθε
ἁγνίσατε
ἁγνισθείς
ἁγνισθέντες
ἁγνισθῆναι
ἁγνισθήσεται
ἁγνίσθητε
ἁγνίσθητι
ἁγνισθῶμεν
ἅγνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a purification, expiation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἅγνισμαἁγνίσματα
GENἁγνίσματοςἁγνισμάτων
DATἁγνίσματιἁγνίσμασι(ν)
ACCἅγνισμαἁγνίσματα
ἁγνισμόν
ἁγνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purification, expiation, cleansing
  • religious purity, moral purity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁγνισμόςἁγνισμοί
GENἁγνισμοῦἁγνισμῶν
DATἁγνισμῷἁγνισμοῖς
ACCἁγνισμόνἁγνισμούς
VOCἁγνισμέἁγνισμοί
ἁγνισμοῦ
ἅγνισον
ἁγνίσωσι(ν)
ἀγνοεῖ
ἀγνόει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοεῖν
ἀγνοεῖς
ἀγνοεῖται
ἀγνοεῖτε
ἀγνοείτω
ἀγνοέω
 • Present
 • ἀγνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγνόει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγνοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγνοεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
 • ἀγνοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀγνοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀγνοείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀγνοούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγνοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
 • ἀγνοοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀγνοοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀγνοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀγνοοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀγνοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἠγνοημένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀγνόει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠγνόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀγνοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγνοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἠγνοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠγνόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠγνοήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἠγνοηκός Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
ἀγνόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγνόημαἀγνοήματα
GENἀγνόηματοςἀγνοημάτων
DATἀγνόηματιἀγνοήμασι(ν)
ACCἀγνόημαἀγνοήματα
ἀγνοήμασι(ν)
ἀγνοήματα
ἀγνοημάτων
ἀγνοῆσαι
ἀγνοήσαντες
ἀγνοήσῃ
ἁγνοί
ἄγνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἄγνοιαἄγνοιαι
GENἀγνοίαςἀγνοιῶν
DATἀγνοίᾳἀγνοίαις
ACCἄγνοιανἀγνοίας
ἀγνοίᾳ
ἄγνοιαι
ἀγνοίαις
ἄγνοιαν
ἀγνοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄγνοια
ἀγνοιῶν
ἁγνόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁγνός
ἀγνοοῦμεν
ἀγνοούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοοῦνται
ἀγνοοῦντας
ἀγνοοῦντες
ἀγνοοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἁγνός
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγνόςἁγνήἁγνόν
GENἁγνοῦἁγνᾶςἁγνοῦ
DATἁγνῷἁγνῇἁγνῷ
ACCἁγνόνἁγνήνἁγνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγνοίἁγναίἁγνά
GENἁγνῶν
DATἁγνοῖςἁγναῖςἁγνοῖς
ACCἁγνούςἁγνάςἁγνά
ἄγνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: willow tree, chaste tree
 • Concord: Lev 23:40; Job 40:22
 • Forms:
  • ἄγνου Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, sincerity, pureness, cleanness, blamelessness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁγνότηςἁγνότητες
GENἁγνότητοςἁγνοτήτων
DATἁγνότητιἁγνότησιν
ACCἁγνότηταἁγνότητας
ἁγνότητι
ἁγνότητος
ἄγνου
ἁγνούς
ἀγνοῶν
ἁγνῶν
ἁγνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly
ἀγνωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ignorance, lack of spiritual discernment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγνωσίαἀγνωσίαι
GENἀγνωσίαςἀγνωσιῶν
DATἀγνωσίᾳἀγνωσίαις
ACCἀγνωσίανἀγνωσίας
ἀγνωσίᾳ
ἀγνωσίαν
ἀγνωσίας
ἄγνωστον
ἄγνωστος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄγνωστοςἄγνωστον
GENἀγνώστου
DATἀγνώστῳ
ACCἄγνωστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄγνωστοιἄγνωστα
GENἀγνώστων
DATἀγνώστοις
ACCἀγνώστουςἄγνωστα
ἀγνώστου
ἀγνώστους
ἀγνώστῳ