ἁγνά
ἁγναί
ἁγνάς
ἄγναφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: unshrunken, uncarded, unbleached
 • Forms:
  • ἀγνάφου Adj: Gen Sing Neut
ἀγνάφου
ἁγνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cleanliness, purity, chastity
  • consecration
  • religious purity
 • Cognates: ἁγνεία, ἀναγνεία
 • Forms:
  • ἁγνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγνείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἁγνείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁγνείας Noun: Gen Sing Fem
ἁγνείᾳ
ἁγνείαις
ἁγνείαν
ἁγνείας
ἁγνεύσεις
 • Parse:
  • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἁγνεύω
ἁγνεύσω
ἁγνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place of purification, sanctuary
ἁγνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure
 • Forms:
  • ἁγνεύσεις
   • Verb: FutPerf/Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁγνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἁγνή
ἁγνῇ
ἁγνήν
ἁγνίζει
ἁγνίζεται
ἁγνίζομαι
ἁγνιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἁγνίζω
ἁγνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to make clean, sanctify, purify
  • Middle: to purify oneself, dedicate oneself
  • Middle: to ready oneself for religious service
 • Cognates: ἀφαγνίζω
 • Forms:
 • Present
 • ἁγνίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἁγνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἁγνιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Future
 • ἁγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἡγνίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἥγνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἅγνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγνίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγνίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἡγνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἡγνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγνίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγνισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἁγνίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγνίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἁγνισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἁγνισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • ἡγνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡγνικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἡγνισμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ἡγνισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἁγνίζωνται
ἁγνίσαι
ἁγνίσασθε
ἁγνίσατε
ἁγνισθείς
ἁγνισθέντες
ἁγνισθῆναι
ἁγνισθήσεται
ἁγνίσθητε
ἁγνίσθητι
ἁγνισθῶμεν
ἅγνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a purification, expiation
ἁγνισμόν
ἁγνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purification, expiation, cleansing
  • religious purity, moral purity
 • Forms:
  • ἁγνισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἁγνισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἁγνισμοῦ
ἅγνισον
ἁγνίσωσιν
ἀγνοεῖ
ἀγνόει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοεῖν
ἀγνοεῖς
ἀγνοεῖται
ἀγνοεῖτε
ἀγνοείτω
ἀγνοέω
 • Present
 • ἀγνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγνόει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγνοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγνοεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
 • ἀγνοεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἀγνοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀγνοείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀγνοούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀγνοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
 • ἀγνοοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀγνοοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • ἀγνοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοοῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀγνοοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἀγνοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἠγνοημένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀγνόει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἠγνόουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀγνοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγνοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀγνοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἠγνοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠγνόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠγνοήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἠγνοηκός Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
ἀγνόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a mistake
  • a fault of ignorance, error made by ignorance
  • a thing ignored, a thing someone is ignorant of
  • an error
 • Cognates: ἀγνόημα, διανόημα, ἐννόημα, νόημα, ὑπονόημα
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀγνόημαἀγνοήματα
  GENἀγνόηματοςἀγνοημάτων
  DATἀγνόηματιἀγνοήμασι(ν)
  ACCἀγνόημαἀγνοήματα
ἀγνοήμασιν
ἀγνοήματα
ἀγνοημάτων
ἀγνοῆσαι
ἀγνοήσαντες
ἀγνοήσῃ
ἁγνοί
ἄγνοια
ἀγνοίᾳ
ἄγνοιαι
ἀγνοίαις
ἄγνοιαν
ἀγνοίας
ἀγνοιῶν
ἁγνόν
ἀγνοοῦμεν
ἀγνοούμενοι
ἀγνοούμενος
ἀγνοοῦν
ἀγνοοῦνται
ἀγνοοῦντας
ἀγνοοῦντες
ἀγνοοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἁγνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modest, chaste, clean, pure
  • free from stain (morally)
 • Cognates: ἁγνός, ἄναγνος, νεογνός
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἁγνόςἁγνήἁγνόν
  GENἁγνοῦἁγνᾶςἁγνοῦ
  DATἁγνῷἁγνῇἁγνῷ
  ACCἁγνόνἁγνήνἁγνόν
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἁγνοίἁγναίἁγνά
  GENἁγνῶν
  DATἁγνοῖςἁγναῖςἁγνοῖς
  ACCἁγνούςἁγνάςἁγνά
ἄγνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: willow tree, chaste tree
 • Concord: Lev 23:40; Job 40:22
 • Forms:
  • ἄγνου Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, sincerity, pureness, cleanness, blamelessness
 • Forms:
  • ἁγνότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἁγνότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁγνότητι
ἁγνότητος
ἄγνου
ἁγνούς
ἀγνοῶν
ἁγνῶν
ἁγνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly
ἀγνωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ignorance, lack of spiritual discernment
 • Forms:
  • ἀγνωσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγνωσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγνωσίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀγνωσίᾳ
ἀγνωσίαν
ἀγνωσίας
ἄγνωστον
ἄγνωστος
ἀγνώστου
ἀγνώστους
ἀγνώστῳ