κραβάττοις
κράβαττον
κράβαττος, κράββατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mattress, bed
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκράβαττοςκράβαττοι
GENκραβάττουκραβάττων
DATκραβάττῳκραβάττοις
ACCκράβαττονκραβάττους
VOCκράβαττεκράβαττοι
Masculine
 SingularPlural
NOMκράββατοςκράββατοι
GENκραββάτουκραββάτων
DATκραββάτῳκραββάτοις
ACCκράββατονκραββάτους
VOCκράββατεκράββατοι
κραβάττου
κραβάττων
κραββάτοις
κράββατον
κραββάτῳ
κραββάτων
κραδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quiver, swing, wave, brandish, shake, agitate
 • Forms:
  • κραδαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κραδάνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
κραδαίνων
κραδάνας
κράζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κράζειν
κράζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κράζομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κράζω
κρᾶζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κράζω
κράζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: κράζω
κράζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κραζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κράζω
κράζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κράζω
 • Present
 • κράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κράζειν Verb: Pres Act Infin
 • κράζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κράζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κρᾶζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • κράζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • κράζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κραζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κράζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • κράζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔκραζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκραζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκραζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • κεκράξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κεκράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κεκράξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • κεκράξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κεκράξονται Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔκραξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔκραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κεκράξαι Verb: Aor Act Infin
 • κεκράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κεκράξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κράξαν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • κράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κράξον Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • κράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Perfect
 • κέκραγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκράγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κέκραγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κέκραγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκραγέναι Verb: Perf Act Infin
 • κεκραγέτωσαν Verb: Perf Act Imperative 3rd Plur
 • κεκραγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • κεκραγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • κέκραξον Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
κράζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κραθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κραιπαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be intoxicated, become drunk, be overpowered by wine
  • to have a hangover, have a sick headache, have a migraine
 • Forms:
  • κεκραιπαληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κραιπαλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κραιπαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κραιπάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intoxication, carousing, drunkenness
  • hangover, a headache from drunkenness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραιπάληκραιπάλαι
GENκραιπάληςκραιπαλῶν
DATκραιπάλῃκραιπάλαις
ACCκραιπάληνκραιπάλας
VOCκραιπάληκραιπάλαι
κραιπάλῃ
κραιπαλήσατε
κραιπαλῶν
κρᾶμα, κράμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture, mixed wine, mixed drink
κρανίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Calvary, skull
 • Forms:
  • κρανίου Noun: Gen Sing Neut
κρανίου
κράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hang
 • Forms:
  • ἐκρέμασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
κράξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κράζω
κράξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κράξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κράξον
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κράζω
κράξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: κράζω
κράσπεδα
κρασπέδοις
κράσπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • border, hem, edge
  • fringe, tassel (located on each of the four lower corners of the outer garment)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκράσπεδονκράσπεδα
GENκρασπέδουκρασπέδων
DATκρασπέδῳκρασπέδοις
ACCκράσπεδονκράσπεδα
κρασπέδου
κρασπέδων
κραταιά
κραταιᾷ
κραταιάν
κραταιᾶς
κραταιοί
κραταιοῖς
κραταιόν
κραταιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • possessed with might
  • intense in effect
  • mighty, powerful, severe, strong, vehement
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκραταιόςκραταιάκραταιόν
GENκραταιοῦκραταιᾶςκραταιοῦ
DATκραταιῷκραταιᾷκραταιῷ
ACCκραταιόνκραταιάνκραταιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκραταιοίκραταιαίκραταιά
GENκραταιῶν
DATκραταιοῖςκραταιαῖςκραταιοῖς
ACCκραταιούςκραταιάςκραταιά
 • Comparatives & Superlatives
 • κραταιότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
κραταιότερον
κραταιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • physical strength
  • might, power
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραταιότηςκραταιότητες
GENκραταιότητοςκραταιοτήτων
DATκραταιότητικραταιότησιν
ACCκραταιότητακραταιότητας
κραταιότητι
κραταιοῦ
κραταιοῦντας
κραταιούς
κραταιοῦσθε
κραταιούσθω
κραταιούσθωσαν
κραταιοῦται
κραταιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make strong
   • to lend (moral or material) support to
   • to strengthen
   • to prevail against
   • to commit oneself firmly (to a course of action)
   • to add to the intensity of
   • to establish a firm relationship with
   • to have the upper hand, to gain the upper hand
  • Passive:
   • to strengthen oneself
   • to be strong
   • to prove to be (too) strong
   • to prevail
   • to be determined, have determination
 • Cognates: ἐπικραταιόω
 • Forms:
 • Present
 • κραταιώσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κραταιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κραταιοῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • κραταιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κραταιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • κραταιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐκραταιοῦτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐκραταιοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • κραταιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κραταιώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • κραταιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκραταιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκραταιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκραταιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκραταίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκραταίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκραταίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κραταιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κραταιώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • κραταιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κραταιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κραταιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κραταιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκραταίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κραταιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κραταίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • κεκραταίωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
κραταιῷ
κραταιωθῇ
κραταιωθῆναι
κραταιώθητε
κραταιωθήτω
κραταιωθῶμεν
κραταιωθῶσιν
κραταίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: strength (mental or physical), empowerment
κραταιῶν
κραταιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • powerfully, mightily, severely, sharply
  • by applying considerable force (to punish)
κραταιῶσαι
κραταιώσει
κραταιώσῃ
κραταιώσητε
κραταίωσιν
κραταίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραταίωσιςκραταιώσεις
GENκραταιώσεωςκραταιώσεων
DATκραταιώσεικραταιώσεσι(ν)
ACCκραταίωσι(ν)κραταιώσεις
κραταιώσομεν
κραταίωσον
κραταιώσωμεν
κράτει
κρατεῖ
κρατεῖν
κρατεῖς
κρατεῖσθαι
κρατεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
κρατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρατέω
κρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act ind 1st Sing
 • Meaning: to control
 • Cognates: ἐγκρατεύω
κρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be strong
  • to possess
  • to have power, have authority
  • to be master of, rule over, be lord over
  • to arrest, apprehend, take into custody
  • to have control over; gain control over
  • to subdue, conquer, prevail
  • to grasp, seize, take hold of
  • to attain, gain the purpose, gain control, obtain, occupy
  • to gain possession of, acquire
  • to hold securely (so that he cannot get away)
  • to hold (in one's hand)
  • to hold fast to
  • to support, hold upright
  • to lend support to; to shore up
  • to have at one's disposal
  • to restrain, hold back, hinder
  • to hold fast (to prevent escaping)
  • to hold fast (to) something or someone to stay closely united
  • to keep hold of, retain
  • to keep (a saying) to oneself
  • to remain strong, retain strength, gain strength
  • to retain (e.g., sins, John 20:23)
 • Cognates: διακρατέω, ἐπικρατέω, κατακρατέω, περικρατέω, συγκρατέω, ὑπερκρατέω
 • Forms:
 • Present
 • κρατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κράτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κρατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κρατεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • κρατεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κρατεῖτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κρατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • κρατούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • κρατουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • κρατοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • κρατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κρατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κρατοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • κρατοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • κρατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κρατοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • κρατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κρατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κρατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐκράτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκρατοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • κρατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κρατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κραθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκρατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρατήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκράτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκρατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκράτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκράτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκρατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκράτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκράτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κρατηθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • κρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κρατήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • κρατήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κρατήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • κρατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κρατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κρατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κράτησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κρατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κρατήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κρατήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • κεκρατήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • κεκρατήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • κεκρατηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • κεκρατημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κεκράτηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
scale
κρατήρ
κράτη
κρατηθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κρατέω
κρατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mixing bowl for wine
  • hollow bowl of a candlestick (in the form of a flower blossom)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρατήρκρατῆρες
GENκρατῆροςκρατήρων
DATκρατῆρικρατῆρσι(ν)
ACCκρατῆρακρατῆρας
κρατῆρα
κρατῆρας
κρατῆρες
κρατῆσαι
κρατήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρατέω
κρατήσει
κρατήσῃ
κράτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκράτησιςκρατήσεις
GENκρατήσεωςκρατήσεων
DATκρατήσεικρατήσεσι(ν)
ACCκράτησι(ν)κρατήσεις
κράτησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρατέω
κρατήσουσιν
κρατήσω
κρατήσωμεν
κρατήσωσι
κρατήσωσιν
κρατῆτε
κράτιστα
κρατίσταις
κρατίστας
κράτιστε
κρατίστη
κρατίστῃ
κρατίστοις
κράτιστον
κράτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: best, most excellent (noble); strongest, i.e., (in dignity) very honourable
 • Forms:
  • κράτιστε Adj: Voc Sing Masc
  • κρατίστῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
κρατίστους
κρατίστῳ
κράτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • physical force
  • might, power
  • mighty deed
  • strength, intensity
  • authority
  • power, rule, sovereignty, dominion
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκράτοςκράτη
GENκράτουςκράτων
κρατέων
DATκράτεικράτεσι(ν)
ACCκράτοςκράτη
κρατούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: κρατέω
κρατουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
κρατοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κρατέω
κράτους
κρατοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κρατέω
κρατοῦσι
κρατοῦσιν
κρατυνθέν
κρατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to confirm the validity of
   • to confirm the veracity of
   • to strengthen
  • Passive:
   • to grow strong
   • to increase in strength
 • Forms:
  • κρατυνθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
κρατῶμεν
κρατῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρατέω
κραυγάζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κραυγάζω
κραυγάζοντα
κραυγαζόντων
κραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to utter a loud sound; to shout
  • human: to cry out, cry for help, scream, shout, clamour
  • animal: to grunt, whinny, moo, bray, honk, etc.
 • Cognates: ἀνακραυγάζω
 • Forms:
  • κραυγάζει
   • Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκραύγασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκραύγασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραυγαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραύγασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκραύγασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • κραυγαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
κραυγάσει
κραυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a shout, shouting, clamour of excited people
  • a loud cry, shout, outcry
  • loud proclamation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραυγήκραυγαί
GENκραυγῆςκραυγῶν
DATκραυγῇκραυγαῖς
ACCκραυγήνκραυγάς
VOCκραυγήκραυγαί
κραυγῇ
κραυγήν
κραυγῆς
κρέα
κρεάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a meat-hook, flesh-hook (for pulling meat out of a pot)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρεάγρακρεάγραι
GENκρεάγραςκρεαγρῶν
DATκρεάγρᾳκρεάγραις
ACCκρεάγρανκρεάγρας
κρεάγρᾳ
κρεάγρας
κρεαγρῶν
κρεανομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distribute meat, divide the meat/flesh of (something)
 • Forms:
  • ἐκρεανόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κρέας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flesh, (butcher's) meat
  • flesh (as a component of a human body)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκρέαςκρέα
κρέατα
GENκρέατοςκρεῶν
DATκρέατικρέασι
ACCκρέαςκρέα
κρέατα
κρέατα
κρεῖσσον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Neut
  • Adj: Acc Sing Neut
 • Meaning: better, i.e., greater advantage
 • Forms:
  • κρείσσονα Adj: Acc Plur Neut
κρείσσονα
κρείσσους
κρείσσω
κρείσσων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • superior (in quality), best
  • more advantageous, most advantageous
  • more preferable, most preferable
  • better (best), stronger, nobler
 • Note: Alternate spelling of κρείττων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρείσσωνκρεῖσσον
GENκρείσσονος
DATκρείσσονι
ACCκρείσσονακρεῖσσον
Plural
 MascFemNeut
NOMκρείσσονεςκρείσσονα
GENκρεισσόνων
DATκρείσσοσι(ν)
ACCκρείσσοναςκρείσσονα
 • Comparatives & Superlatives
 • κρειττόνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comparative
 • κράτιστα Adj: Acc Plur Neut Superlative
 • κρατίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
 • κρατίστας Adj: Acc Plur Fem superl
 • κρατίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • κρατίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • κρατίστοις Adj: Dat Plur Masc superl
 • κράτιστον Adj: Nom Sing Neut Superlative
 • κρατίστους Adj: Acc Plur Masc superl
 • κρείσσους Adj: Nom Plur Masc
 • κρείσσω Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • κρείττω Adj: Nom Plur Neut comp
 • κρεῖττον Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
 • κρείττονα
  • Adj: Acc Plur Neut comp
  • Adj: Acc Sing Fem comp
 • κρείττονι Adj: Dat Sing Fem
 • κρείττονος Adj: Gen Sing Masc/Fem
 • κρείττοσι Adj: Dat Plur Fem
 • κρείττοσιν Adj: Dat Plur Fem
κρεῖττον
κρείττονα
κρείττονι
κρείττονος
κρειττόνων
κρείττοσι
κρείττοσιν
κρείττω
κρείττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • superior (in quality), best
  • more advantageous, most advantageous
  • more preferable, most preferable
  • better (best), stronger, nobler
 • Note: Alternate spelling of κρείσσων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρείττωνκρεῖττον
GENκρείττονος
DATκρείττονι
ACCκρείττονακρεῖττον
Plural
 MascFemNeut
NOMκρείττονεςκρείττονα
GENκρειττόνων
DATκρείττοσι(ν)
ACCκρείττοναςκρείττονα
 • Comparatives & Superlatives
 • κράτιστα Adj: Acc Plur Neut Superlative
 • κρατίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
 • κρατίστας Adj: Acc Plur Fem superl
 • κρατίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • κρατίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • κρατίστοις Adj: Dat Plur Masc superl
 • κράτιστον Adj: Nom Sing Neut Superlative
 • κρατίστους Adj: Acc Plur Masc superl
 • κρείττω Adj: Nom Plur Neut comp
 • κρείσσους Adj: Nom Plur Masc comp
 • κρείσσω Adj: Nom Plur Neut comp
κρεμάζω
κρεμάννυμι
 • Present
 • κρεμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κρεμαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • κρεμάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κρεμάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κρεμάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κρέμανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κρέμαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • κρεμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρεμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • κρεμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κρέμασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκρέμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκρεμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκρέμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκρεμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρεμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κρεμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • κρεμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κρεμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κρεμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κρεμασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κρεμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κρεμασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • κρεμασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • κεκρεμάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
κρεμάζων
κρεμαμένη
κρεμάμενοι
κρεμάμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κρεμάζω
κρεμάμενος
κρέμανται
κρεμάσαι
κρεμάσαντες
κρεμάσατε
κρεμάσει
κρεμάσῃ
κρεμάσητε
κρεμασθέντων
κρεμασθῇ
κρεμασθῆναι
κρεμασθήτω
κρέμασον
κρεμαστά
κρεμαστόν
κρεμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hung, hung up, hanging
  • Substantival:
   • (something) suspended (like a hammock or like a curtain)
   • fortress
 • Forms:
  • κρεμαστά Adj: Acc Plur Neut
  • κρεμαστόν Adj: Acc Sing Neut
κρεμάσω
κρέμαται
κρεμάω
κρεπάλη
κρεῶν
κρημνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurl down headlong
 • Cognates: κατακρημνίζω
 • Forms:
  • ἐκρήμνισαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
κρημνός
Masculine
 SingularPlural
NOMκρημνόςκρημνοί
GENκρημνοῦκρημνῶν
DATκρημνῷκρημνοῖς
ACCκρημνόνκρημνούς
VOCκρημνέκρημνοί
κρημνοῦ
κρημνώδη
κρημνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: steep, precipitous
 • Forms:
  • κρημνώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
κρήνας
κρήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cistern, water storage facility built in the ground
  • well, fountain, spring, pool
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρήνηκρῆναι
GENκρήνηςκρηνῶν
DATκρήνῃκρήναις
ACCκρήνηνκρήνας
VOCκρήνηκρῆναι
κρήνην
κρήνης
κρηπῖδα, κρηπίδα
κρηπῖδος, κρηπίδος
κρηπίδων
κρηπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • river bank
  • foundation, base, foot (of an altar)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρηπίςκρηπῖδες
GENκρηπῖδοςκρηπίδων
DATκρηπῖδικρηπῖσι(ν)
ACCκρηπῖδακρηπῖδας
κριθαί
κριθάς
κριθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κρίνω
κριθή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: barley
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκριθήκριθαί
GENκριθῆςκριθῶν
DATκριθῇκριθαῖς
ACCκριθήνκριθάς
VOCκριθήκριθαί
κριθῇ
 • Parse: Noun: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κριθή
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήν
κριθῆναι
κριθῆς
κριθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κριθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κριθησόμενος
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κριθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κριθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθινον
κρίθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • made from barley
  • Substantival:
 • Forms:
  • κρίθινον Adj: Acc Sing Masc
  • κριθίνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • κριθίνους Adj: Acc Plur Masc
  • κριθίνων Adj: Gen Plur Masc
κριθίνου
κριθίνους
κριθίνων
κριθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: κρίνω
κριθῶν
κριθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κριθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίκοι
κρίκοις
κρίκον
κρίκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, yoke-ring, nose ring
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρίκοςκρίκοι
GENκρίκουκρίκων
DATκρίκῳκρίκοις
ACCκρίκονκρίκους
VOCκρίκεκρίκοι
κρίκους
κρίμα, κρῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lawsuit, forensic process in law court
  • legal dispute
  • decision, decree, sentence (handed down in court)
  • judicial verdict, sentence
  • judging, judgment, ruling
  • justice as a moral quality or principle
  • something that rightfully belongs to someone else

   ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων
   seizing the just share of the poor (Isa 10:2)

  • injunction to be observed
  • fair claim

   σοὶ κρίμα παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν
   you are entitled to take it into possession (Jer 39:7)

  • rule of conduct and practice accepted as generally applicable

   κατὰ τὸ κρίμα
   as it should happen (2Kings 11:14)

 • Cognates: ἀπόκριμα, κατάκριμα, κρίμα, πρόκριμα, σύγκριμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκρίμακρίματα
GENκρίματοςκριμάτων
DATκρίματικρίμασι(ν)
ACCκρίμακρίματα
κρίμασι
κρίμασιν
κρίματα
κρίματι
κρίματος
κριμάτων
κρίνα
κρίναι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρῖναι
κρίναντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίναντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίναντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρινάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρινεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνειν
κρίνεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρινεῖς
 • Parse: Verb: Fut, Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνεσθαι
κρίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνοις
κρίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κρίνομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρινόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρινόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lily, white lily
  • lily-shaped, ornament that looks like a lily
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκρίνονκρίνα
GENκρίνουκρίνων
DATκρίνῳκρίνοις
ACCκρίνονκρίνα
κρῖνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνου
κρινοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρινοῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρινοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: κρίνω
κρίνω
 • Present
 • κρῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρίνειν Verb: Pres Act Infin
 • κρίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κρίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • κρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κρίνετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κρινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κρίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κρίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κρινόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κρινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κρινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • κρινῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • κρίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κρίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • κρινομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • κρίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • κρίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κρίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • κρίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • κρινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐκρίνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐκρινόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st. Plur
 • ἔκρινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκρίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • κριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρινεῖς Verb: Fut, Act Ind 2nd Sing
 • κρινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κρινοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κρινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • κρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • κριθησόμενος Verb: Fut Pass Part Nom Sing Masc
 • κριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔκρινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκρίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔκριναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκρινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκρίνοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κριθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • κριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κριθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • κρίθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • κριθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • κρίνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κρίνηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • κριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κρῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κρίνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κρῖναι Verb: Aor Act Infin
 • κρίναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • κρίναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • κρίναντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • κρίνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κρίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κρινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκεκρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • κέκρικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κέκρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκρίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κεκρίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κεκρίκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • κέκρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκριμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • κεκριμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • κεκριμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • κέκριται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκριμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
κρινῶ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: κρίνω
κρίνωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρίνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κριοί
κριοῖς
κριόν
κριός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ram, uncastrated male sheep
  • battering ram
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκριόςκριοί
GENκριοῦκριῶν
DATκριῷκριοῖς
ACCκριόνκριούς
VOCκριέκριοί
κριοῦ
κριούς
κρίσει
κρίσεις
κρίσεων
κρίσεως
κρίσιν
κρίσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκρίσιςκρίσεις
GENκρίσεωςκρίσεων
DATκρίσεικρίσεσι(ν)
ACCκρίσι(ν)κρίσεις
κριταί
κριταῖς
κριτάς
κριτῇ
κριτήν
κριτήρια
κριτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • law court, tribunal, judgment seat, court of justice
  • lawsuit, legal action
  • a rule of judging ("criterion"), i.e., (by implication) a tribunal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκριτήριονκριτήρια
GENκριτηρίουκριτηρίων
DATκριτηρίῳκριτηρίοις
ACCκριτήριονκριτήρια
κριτηρίου
κριτηρίων
κριτής
Masculine
 SingularPlural
NOMκριτήςκριταί
GENκριτοῦκριτῶν
DATκριτῇκριταῖς
ACCκριτήνκριτάς
κριτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: able to judge, discerner, decisive ("critical"), i.e., discriminative
κριτός
κριτοῦ
κριτῶν
κριῷ
κριῶν
woof
κρόκη
κρόκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the woof, weft, the thread which is passed between the stationary strands of the warp (στήμων )
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρόκηκρόκαι
GENκρόκηςκροκῶν
DATκρόκῃκρόκαις
ACCκρόκηνκρόκας
VOCκρόκηκρόκαι
κρόκῃ
κρόκην
κρόκης
κρόκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: yellow, saffron made
 • Forms:
  • κροκίνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
κροκίνῳ
κροκόδειλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lizard, crocodile
κρόκον
κρόκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crocus, saffron
 • Hebrew:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρόκοςκρόκοι
GENκρόκουκρόκων
DATκρόκῳκρόκοις
ACCκρόκονκρόκους
VOCκρόκεκρόκοι
κρόκῳ
κροκώδη
κροκώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: saffron-yellow
 • Forms:
  • κροκώδη
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
κρόμμυα
κρόμμυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: onion
 • Forms:
  • κρόμμυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κροσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe, tassel
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκροσσόςκροσσοί
GENκροσσοῦκροσσῶν
DATκροσσῷκροσσοῖς
ACCκροσσόνκροσσούς
VOCκροσσέκροσσοί
κροσσούς
κροσσωτά
κροσσωτοῖς
κροσσωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasseled, fringed
 • Forms:
  • κροσσωτά Adj: Acc Plur Neut
  • κροσσωτοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
κροτάφοις
κρόταφον
κρόταφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the side of the forehead, the temples
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρόταφοςκρόταφοι
GENκροτάφουκροτάφων
DATκροτάφῳκροτάφοις
ACCκρόταφονκροτάφους
VOCκρόταφεκρόταφοι
κροτάφῳ
κροτάφων
κροτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to clap (hands out of joy, contempt, malice, grief)
  • to knock, strike, rattle, beat, stamp
 • Cognates: ἐπικροτέω, κατακροτέω, συγκροτέω
 • Forms:
  • ἐκρότησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκρότησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κροτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρότησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κροτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κροτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κροτήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κροτέω
κροτήσει
κρότησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κροτέω
κροτήσουσιν
κροτήσω
κρότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rattling noise, applause
 • Forms:
  • κρότῳ Noun: Dat Sing Masc
κρότῳ
κρούει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
κρούειν
κρούετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρούω
κρουνηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a spring, gushing
κρούοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρούω
κρούοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κρούω
κρούσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρούω
κρουσμός
Masculine
 SingularPlural
NOMκρουσμόςκρουσμοί
GENκρουσμοῦκρουσμῶν
DATκρουσμῷκρουσμοῖς
ACCκρουσμόνκρουσμούς
VOCκρουσμέκρουσμοί
κρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to knock, rap, strike
 • Cognates: ἀνακρούω, ἐγκρούω, ἐκκρούω, ἐπικρούω, κατακρούω, κρούω, παρακρούω, προσκρούω
 • Forms:
  • ἔκρουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκρουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκρουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κρούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρούειν Verb: Pres Act Infin
  • κρούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κρούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κρούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κρούσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • κρούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κρούων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρούω
κρύβεσαι
κρυβῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
κρυβῆναι
κρύβηθι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρυβῇς
κρυβήσεσθε
κρυβήσεται
κρυβήσομαι
κρυβήσονται
κρυβόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κρύπτω
κρυβόμενος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κρύβω
κρυβῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
 • Root: κρύπτω
κρυπτά
κρυπταί
κρυπτάς
κρύπτει
κρύπτειν
κρύπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κρύπτω
κρύπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύπτῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύπτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret place, a hidden place, i.e., cellar ("crypt")
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρύπτηκρυπταί
GENκρύπτηςκρυπτῶν
DATκρύπτῃκρυπταῖς
ACCκρύπτηνκρυπτάς
VOCκρύπτηκρυπταί
κρύπτην
κρυπτὴν
κρυπτομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κρυπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρύπτω
κρυπτόν
κρυπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hid, hidden, secret, concealed, i.e., private
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρυπτόςκρυπτήκρυπτόν
GENκρυπτοῦκρυπτῆςκρυπτοῦ
DATκρυπτῷκρυπτῇκρυπτῷ
ACCκρυπτόνκρυπτήνκρυπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκρυπτοίκρυπταίκρυπτά
GENκρυπτῶνκρυπτῶνκρυπτῶν
DATκρυπτοῖςκρυπταῖςκρυπτοῖς
ACCκρυπτούςκρυπτάςκρυπτά
κρύπτω
 • Present
 • κρύβεσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • κρυβόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κρυβῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • κρύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κρύπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • κρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κρύπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κρυπτομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • κρυπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κρυβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κρυβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • κρύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κρυβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκρύβη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρύβημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκρύβην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκρύβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκρύβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκρυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κρυβῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
 • κρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • κρύψαι Verb: Aor Act Infin
 • κρύψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κρύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔκρυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κρυβόμενος Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • κρυβῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
 • κρύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κρύψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κρύψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • κρύψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • κεκρυμμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • κεκρυμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • κεκρυμμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • κεκρυμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κεκρυμμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κεκρυμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κεκρυμμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • κεκρυμμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • κεκρυμμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • κέκρυπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κρυπτῷ
κρύπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κρυπτῶν
κρυπτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
κρυσταλλίζοντι
κρυσταλλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be clear as crystal, make (i.e., intransitively, resemble) ice ("crystallize")
 • Forms:
  • κρυσταλλίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
κρυσταλλοειδές
κρυσταλλοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like ice, like crystal, crystalline
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρυσταλλοειδήςκρυσταλλοειδές
GENκρυσταλλοειδοῦς
DATκρυσταλλοειδεῖ
ACCκρυσταλλοειδῆκρυσταλλοειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMκρυσταλλοειδεῖςκρυσταλλοειδῆ
GENκρυσταλλοειδῶν
DATκρυσταλλοειδέσι(ν)
ACCκρυσταλλοειδεῖςκρυσταλλοειδῆ
κρύσταλλον
κρύσταλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crystal, rock-crystal
  • ice, hail, snow, hoar frost
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρύσταλλοςκρύσταλλοι
GENκρυστάλλουκρυστάλλων
DATκρυστάλλῳκρυστάλλοις
ACCκρύσταλλονκρυστάλλους
VOCκρύσταλλεκρύσταλλοι
κρυστάλλου
κρυστάλλῳ
κρυφαίᾳ
κρυφαίοις
κρυφαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in secret, hidden, not observable
 • Forms:
  • κρυφαίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • κρυφαίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • κρυφαίῳ Adj: Dat Sing Neut
κρυφαίῳ
κρυφαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
κρυφῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in secret, privately, in stealth
 • Forms:
  • κρυφῇ Adverb
κρυφῇ
κρύφια
κρύφιε
κρυφίοις
κρύφιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secret, hidden
 • Forms:
  • κρύφια Adj: Acc Plur Neut
  • κρύφιε Adj: Voc Sing Masc
  • κρυφίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • κρυφίων Adj: Gen Plur Masc
κρυφίων
κρύφοις
κρύφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hidden, hiding-place
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρύφοςκρύφοι
GENκρύφουκρύφων
DATκρύφῳκρύφοις
ACCκρύφονκρύφους
VOCκρύφεκρύφοι
κρύφους
κρύψαι
κρύψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κρύψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρύπτω
κρύψει
κρύψῃ
κρύψῃς
κρύψητε
κρύψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύψουσιν
κρύψω
κρύψωμεν
κρωσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • water pail, pitcher
  • tassel, fringe
 • Forms:
  • κρωσσούς Noun: Acc Plur Masc
κρωσσούς