κραβάττοις
κράβαττον
κράβαττος, κράββατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mattress, bed
 • Forms:
  • κραβάττοις Noun: Dat Plur Masc
  • κράβαττον Noun: Acc Sing Masc
  • κραβάττου Noun: Gen Sing Masc
  • κραβάττων Noun: Gen Plur Masc
  • κραββάτοις Noun: Dat Plur Masc
  • κράββατον Noun: Acc Sing Masc
  • κραββάτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κραββάτων Noun: Gen Plur Masc
κραβάττου
κραβάττων
κραββάτοις
κράββατον
κραββάτῳ
κραββάτων
κραδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quiver, swing, wave, brandish, shake, agitate
 • Forms:
  • κραδαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κραδάνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
κραδαίνων
κραδάνας
κράζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κράζειν
κράζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κράζομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κράζω
κρᾶζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: κράζω
κράζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: κράζω
κράζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κραζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κράζω
κράζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cry out, call out, call aloud
  • to bray (sound of a donkey)
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἔκραζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκραζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκραζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔκραξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κέκραγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κεκράγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κέκραγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κέκραγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκραγέναι Verb: Perf Act Infin
  • κεκραγέτωσαν Verb: Perf Act imp 3rd Plur
  • κεκραγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • κεκραγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κεκράξαι Verb: Aor Act Infin
  • κεκράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κεκράξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κεκράξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • κεκράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κεκράξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κεκράξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • κέκραξον Verb: Perf Act imp 2nd Sing
  • κεκράξονται Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • κράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κράζειν Verb: Pres Act Infin
  • κράζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κράζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κρᾶζον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • κράζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • κράζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κραζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κράζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κράζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κράξαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • κράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
κράζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κραθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κραιπαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be intoxicated, become drunk, be overpowered by wine
  • to have a hangover, have a sick headache, have a migraine
 • Forms:
  • κεκραιπαληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κραιπαλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κραιπαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κραιπάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intoxication, carousing, drunkenness
  • hangover, a headache from drunkenness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραιπάληκραιπάλαι
GENκραιπάληςκραιπαλῶν
DATκραιπάλῃκραιπάλαις
ACCκραιπάληνκραιπάλας
VOCκραιπάληκραιπάλαι
 • Forms:
  • κραιπάλῃ Noun: Dat Sing Fem
 • κραιπάλῃ
  κραιπαλήσατε
  κραιπαλῶν
  κρᾶμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: mixture, mixed wine, mixed drink
  κρανίον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: Calvary, skull
  • Forms:
   • κρανίου Noun: Gen Sing Neut
  κρανίου
  κράννυμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to hang
  • Forms:
   • ἐκρέμασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  κράξαν
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • Root: κράζω
  κράξαντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: κράζω
  κράξας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κράζω
  κράξουσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • Root: κράζω
  κράσπεδα
  κρασπέδοις
  κράσπεδον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • border, hem, edge
   • fringe, tassel (located on each of the four lower corners of the outer garment)
  • Forms:
   • κράσπεδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • κρασπέδοις Noun: Dat Plur Neut
   • κρασπέδου Noun: Gen Sing Neut
   • κρασπέδων Noun: Gen Plur Neut
  κρασπέδου
  κρασπέδων
  κραταιά
  κραταιᾷ
  κραταιάν
  κραταιᾶς
  κραταιοί
  κραταιοῖς
  κραταιόν
  κραταιός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • possessed with might
   • intense in effect
   • mighty, powerful, severe, strong, vehement
  • Forms:
   • κραταιά Adj: Nom Sing Fem
   • κραταιάν Adj: Acc Sing Fem
   • κραταιᾶς Adj: Gen Sing Fem
   • κραταιοί Adj: Nom Plur Masc
   • κραταιοῖς Adj: Dat Plur Masc
   • κραταιόν Adj: Acc Sing Neut
   • κραταιότερον Adj: Acc Sing Masc compar
   • κραταιοῦ Adj: Gen Sing Masc
   • κραταιούς Adj: Acc Plur Masc
   • κραταιῷ Adj: Dat Sing Masc
   • κραταιῶν Adj: Gen Plur Masc
   • κραταιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  κραταιότερον
  κραταιότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • physical strength
   • might, power
  • Forms:
   • κραταιότητι Noun: Dat Sing Fem
  κραταιότητι
  κραταιοῦ
  κραταιοῦντας
  κραταιούς
  κραταιοῦσθε
  κραταιούσθω
  κραταιούσθωσαν
  κραταιοῦται
  κραταιόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to make strong
    • to lend (moral or material) support to
    • to strengthen
    • to prevail against
    • to commit oneself firmly (to a course of action)
    • to add to the intensity of
    • to establish a firm relationship with
    • to have the upper hand, to gain the upper hand
   • Passive:
    • to strengthen oneself
    • to be strong
    • to prove to be (too) strong
    • to prevail
    • to be determined, have determination
  • Cognates: ἐπικραταιόω
  • Forms:
   • κραταιώσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd sing
   • ἐκραταιοῦτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
   • ἐκραταιοῦτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
   • ἐκραταιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐκραταιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • ἐκραταιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • ἐκραταίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐκραταίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐκραταίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐκραταίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • κεκραταίωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
   • κραταιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • κραταιοῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
   • κραταιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
   • κραταιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
   • κραταιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
   • κραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • κραταιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • κραταιώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
   • κραταιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
   • κραταιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
   • κραταιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • κραταιῶσαι Verb: Aor Act Infin
   • κραταιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κραταιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • κραταιώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
   • κραταίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  κραταιῷ
  κραταιωθῇ
  κραταιωθῆναι
  κραταιώθητε
  κραταιωθήτω
  κραταιωθῶμεν
  κραταιωθῶσιν
  κραταίωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: strength
  κραταιῶν
  κραταιῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • powerfully, mightily, severely, sharply
   • by applying considerable force (to punish)
  κραταιῶσαι
  κραταιώσει
  κραταιώσῃ
  κραταιώσητε
  κραταίωσιν
  κραταίωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: strength
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMκραταίωσιςκραταιώσεις
  GENκραταιώσεωςκραταιώσεων
  DATκραταιώσεικραταιώσεσι(ν)
  ACCκραταίωσι(ν)κραταιώσεις
  κραταιώσομεν
  κραταίωσον
  κράτει 
  κρατεῖ 
  κρατεῖν
  κρατεῖς
  κρατεῖσθαι
  κρατεῖται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: κρατέω
  κρατεῖτε
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Root: κρατέω
  κρατεύω
  • Parse: Verb: Pres Act ind 1st sing
  • Meaning: to control
  • Cognates: ἐγκρατεύω
  κρατέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to be strong
   • to possess
   • to have power, have authority
   • to be master of, rule over, be lord over
   • to arrest, apprehend, take into custody
   • to have control over; gain control over
   • to subdue, conquer, prevail
   • to grasp, seize, take hold of
   • to attain, gain the purpose, gain control, obtain, occupy
   • to gain possession of, acquire
   • to hold securely (so that he cannot get away)
   • to hold (in one's hand)
   • to hold fast to
   • to support, hold upright
   • to lend support to; to shore up
   • to have at one's disposal
   • to restrain, hold back, hinder
   • to hold fast (to prevent escaping)
   • to hold fast (to) something or someone to stay closely united
   • to keep hold of, retain
   • to keep (a saying) to oneself
   • to remain strong, retain strength, gain strength
   • to retain (e.g., sins, John 20:23)
  • Cognates: διακρατέω, ἐπικρατέω, κατακρατέω, περικρατέω, συγκρατέω, ὑπερκρατέω
  • Forms:
   • κρατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • κραθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
   • ἐκράτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • ἐκρατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐκρατήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • ἐκράτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐκρατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
   • ἐκράτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐκράτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐκρατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἐκράτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐκράτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐκρατοῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
   • κεκρατήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
   • κεκρατήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
   • κεκρατηκέναι Verb: Perf Act Infin
   • κεκρατημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
   • κεκράτηνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
   • κράτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • κρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • κρατεῖν Verb: Pres Act Infin
   • κρατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • κρατεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
   • κρατεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • κρατεῖτε
    • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
    • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • κρατηθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
   • κρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
   • κρατήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
   • κρατήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • κρατήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
   • κρατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • κρατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • κρατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κρατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • κράτησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
   • κρατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • κρατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • κρατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
   • κρατήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • κρατήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • κρατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
   • κρατούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
   • κρατουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
   • κρατοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • κρατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
   • κρατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • κρατοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
   • κρατοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • κρατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • κρατοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
   • κρατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • κρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • κρατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
   • κρατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  scale
  κρατήρ
  κράτη
  κρατηθείσης
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • Root: κρατέω
  κρατήρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • mixing bowl for wine
   • hollow bowl of a candlestick (in the form of a flower blossom)
  • Forms:
   • κρατῆρας Noun: Acc Plur Masc
   • κρατῆρα Noun: Acc Sing Masc
   • κρατῆρες Noun: Nom Plur Masc
  κρατῆρα
  κρατῆρας
  κρατῆρες
  κρατῆσαι
  κρατήσαντας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • Root: κρατέω
  κρατήσαντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: κρατέω
  κρατήσαντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • Root: κρατέω
  κρατήσας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρατέω
  κρατήσατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: κρατέω
  κρατήσει
  κρατήσῃ
  κράτησις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMκράτησιςκρατήσεις
  GENκρατήσεωςκρατήσεων
  DATκρατήσεικρατήσεσι(ν)
  ACCκράτησι(ν)κρατήσεις
  κράτησον
  • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: κρατέω
  κρατήσουσιν
  κρατήσω
  κρατήσωμεν
  κρατήσωσι
  κρατήσωσιν
  κρατῆτε
  κράτιστα
  κρατίσταις
  κρατίστας
  κράτιστε
  κρατίστη
  κρατίστῃ
  κρατίστοις
  κράτιστον
  κράτιστος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: best, most excellent (noble); strongest, i.e., (in dignity) very honourable
  • Forms:
   • κράτιστε Adj: Voc Sing Masc
   • κρατίστῳ Adj: Dat Sing Masc
  κρατίστους
  κρατίστῳ
  κράτος
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • physical force
   • might, power
   • mighty deed
   • strength, intensity
   • authority
   • power, rule, sovereignty, dominion
  • Forms:
   • κράτει Noun: Dat Sing Neut
   • κράτη Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • κράτους Noun: Gen Sing Neut
  κρατούμενα
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • Root: κρατέω
  κρατουμένων
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • Root: κρατέω
  κρατοῦντα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Root: κρατέω
  κρατοῦνται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Root: κρατέω
  κρατοῦντας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Root: κρατέω
  κρατοῦντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: κρατέω
  κρατοῦντι
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Root: κρατέω
  κρατοῦντος
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Root: κρατέω
  κρατούντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: κρατέω
  κράτους
  κρατοῦσα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • Root: κρατέω
  κρατοῦσι
  κρατοῦσιν
  κρατυνθέν
  κρατύνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to confirm the validity of
    • to confirm the veracity of
    • to strengthen
   • Passive:
    • to grow strong
    • to increase in strength
  • Forms:
   • κρατυνθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  κρατῶμεν
  κρατῶν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρατέω
  κραυγάζει
  • Parse:
   • Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: κραυγάζω
  κραυγάζοντα
  κραυγαζόντων
  κραυγάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to utter a loud sound; to shout
   • human: to cry out, cry for help, scream, shout, clamour
   • animal: to grunt, whinny, moo, bray, honk, etc.
  • Cognates: ἀνακραυγάζω
  • Forms:
   • κραυγάζει
    • Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
    • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • ἐκραύγασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐκραύγασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐκραυγαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • ἐκραύγασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐκραύγασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • κραυγάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κραυγάζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • κραυγαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  κραυγάσει
  κραυγή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • a shout, shouting, clamour of excited people
   • a loud cry, shout, outcry
   • loud proclamation
  • Forms:
   • κραυγῇ Noun: Dat Sing Fem
   • κραυγήν Noun: Acc Sing Fem
   • κραυγῆς Noun: Gen Sing Fem
  κραυγῇ
  κραυγήν
  κραυγῆς
  κρέα
  κρεάγρα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: a meat-hook, flesh-hook (for pulling meat out of a pot)
  • Forms:
   • κρεάγρᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • κρεάγρας Noun: Acc Plur Fem
   • κρεαγρῶν Noun: Gen Plur Fem
  κρεάγρᾳ
  κρεάγρας
  κρεαγρῶν
  κρεανομέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to distribute meat, divide the meat/flesh of (something)
  • Forms:
   • ἐκρεανόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  κρέας
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • flesh, (butcher's) meat
   • flesh (as a component of a human body)
  • Forms:
   • κρέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • κρεῶν Noun: Gen Plur Neut
  κρεῖσσον
  • Parse:
   • Adj: Nom Sing Masc/Neut
   • Adj: Acc Sing Neut
  • Meaning: better, i.e., greater advantage
  • Forms:
   • κρείσσονα Adj: Acc Plur Neut
  κρείσσονα
  κρείσσους
  κρείσσω
  κρείσσων
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • superior (in quality), best
   • more advantageous, most advantageous
   • more preferable, most preferable
   • better (best), stronger, nobler
  • Note: Alternate spelling of κρείττων
  • Pattern:
   Singular
    MascFemNeut
   NOMκρείσσωνκρεῖσσον
   GENκρείσσονος
   DATκρείσσονι
   ACCκρείσσονακρεῖσσον
   Plural
    MascFemNeut
   NOMκρείσσονεςκρείσσονα
   GENκρεισσόνων
   DATκρείσσοσι(ν)
   ACCκρείσσοναςκρείσσονα
  • Forms:
   • κρειττόνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comp
   • κράτιστα Adj: Acc Plur Neut superl
   • κρατίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
   • κρατίστας Adj: Acc Plur Fem superl
   • κρατίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
   • κρατίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
   • κρατίστοις Adj: Dat Plur masc superl
   • κράτιστον Adj: Nom Sing Neut superl
   • κρατίστους Adj: Acc Plur Masc superl
   • κρείσσους Adj: Nom Plur Masc
   • κρείσσω Adj: Nom Plur Neut
   • κρεῖττον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • κρείττονα
    • Adj: Acc Plur Neut
    • Adj: Acc Sing Fem
   • κρείττονι Adj: Dat Sing Fem
   • κρείττονος Adj: Gen Sing Masc/Fem
   • κρείττοσι Adj: Dat Plur Fem
   • κρείττοσιν Adj: Dat Plur Fem
   • κρείττω Adj: Nom Plur Neut
  κρεῖττον
  κρείττονα
  κρείττονι
  κρείττονος
  κρειττόνων
  κρείττοσι
  κρείττοσιν
  κρείττω
  κρείττων
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • superior (in quality), best
   • more advantageous, most advantageous
   • more preferable, most preferable
   • better (best), stronger, nobler
  • Note: Alternate spelling of κρείσσων
  • Pattern:
   Singular
    MascFemNeut
   NOMκρείττωνκρεῖττον
   GENκρείττονος
   DATκρείττονι
   ACCκρείττονακρεῖττον
   Plural
    MascFemNeut
   NOMκρείττονεςκρείττονα
   GENκρειττόνων
   DATκρείττοσι(ν)
   ACCκρείττοναςκρείττονα
  • Forms:
   • κρειττόνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comp
   • κράτιστα Adj: Acc Plur Neut superl
   • κρατίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
   • κρατίστας Adj: Acc Plur Fem superl
   • κρατίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
   • κρατίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
   • κρατίστοις Adj: Dat Plur masc superl
   • κράτιστον Adj: Nom Sing Neut superl
   • κρατίστους Adj: Acc Plur Masc superl
   • κρείσσους Adj: Nom Plur Masc
   • κρείσσω Adj: Nom Plur Neut
   • κρεῖττον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • κρείττονα
    • Adj: Acc Plur Neut
    • Adj: Acc Sing Fem
   • κρείττονι Adj: Dat Sing Fem
   • κρείττονος Adj: Gen Sing Masc/Fem
   • κρείττοσι Adj: Dat Plur Fem
   • κρείττοσιν Adj: Dat Plur Fem
   • κρείττω Adj: Nom Plur Neut
  κρεμάζω, κρεμάννυμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to hang, suspend
   • Passive:
    • to become suspended
  • Cognates: ἀνακρεμάννυμι, ἐκκρεμάννυμι, ἐπικρεμάννυμι, κρεμάννυμι
  • Forms:
   • κεκρεμάσθαι Verb: Perf Pass Infin
   • κρεμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • κρέμασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • ἐκρέμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐκρεμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
   • ἐκρέμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐκρεμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐκρεμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • κρεμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • κρεμαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • κρεμάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • κρεμάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
   • κρεμάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
   • κρέμανται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
   • κρεμάσαι Verb: Aor Act Infin
   • κρεμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • κρεμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κρεμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • κρεμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • κρεμασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
   • κρεμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • κρεμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • κρεμασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
   • κρεμασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • κρέμαται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  κρεμάζων
  κρεμαμένη
  κρεμάμενοι
  κρεμάμενον
  κρεμάμενος
  κρέμανται
  κρεμάσαι
  κρεμάσαντες
  κρεμάσατε
  κρεμάσει
  κρεμάσῃ
  κρεμάσητε
  κρεμασθέντων
  κρεμασθῇ
  κρεμασθῆναι
  κρεμασθήτω
  κρέμασον
  κρεμαστά
  κρεμαστόν
  κρεμαστός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • hung, hung up, hanging
   • Substantival:
    • (something) suspended (like a hammock or like a curtain)
    • fortress
  • Forms:
   • κρεμαστά Adj: Acc Plur Neut
   • κρεμαστόν Adj: Acc Sing Neut
  κρεμάσω
  κρέμαται
  κρεμάω
  κρεπάλη
  κρεῶν
  κρημνίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to hurl down headlong
  • Cognates: κατακρημνίζω
  • Forms:
   • ἐκρήμνισαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  κρημνός
  κρημνοῦ
  κρημνώδη
  κρημνώδης
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: steep, precipitous
  • Forms:
   • κρημνώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
  κρήνας
  κρήνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • cistern, water storage facility built in the ground
   • well, fountain, spring, pool
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMκρήνηκρῆναι
  GENκρήνηςκρηνῶν
  DATκρήνῃκρήναις
  ACCκρήνηνκρήνας
  VOCκρήνηκρῆναι
  κρήνην
  κρήνης
  κρηπῖδα
  κρηπῖδος
  κρηπίδων
  κρηπίς
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • river bank
   • foundation, base, foot (of an altar)
  • Forms:
   • κρηπῖδα Noun: Acc Sing Fem
   • κρηπῖδος Noun: Gen Sing Fem
   • κρηπίδων Noun: Gen Plur Fem
  κριθαί
  κριθάς
  κριθείσης
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • Root: κρίνω
  κριθή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: barley
  • Forms:
   • κριθαί Noun: Nom Plur Fem
   • κριθάς Noun: Acc Plur Fem
   • κριθήν Noun: Acc Sing Fem
   • κριθῆς Noun: Gen Sing Fem
   • κριθῶν Noun: Gen Plur Fem
   • κριθῇ Noun: Dat Sing Fem
  κριθῇ
  • Parse: Noun: Noun: Dat Sing Fem
  • Root: κριθή
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κριθήν
  κριθῆναι
  κριθῆς
  κριθήσεσθε
  • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • Root: κρίνω
  κριθήσεται
  • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κριθήσομαι
  • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • Root: κρίνω
  κριθησόμενος
  • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κριθήσονται
  • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • Root: κρίνω
  κρίθητε
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Root: κρίνω
  κριθῆτε 
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • Root: κρίνω
  κρίθητι
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • Root: κρίνω
  κριθήτωσαν
  • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • Root: κρίνω
  κρίθινον
  κρίθινος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • made from barley
   • Substantival:
  • Forms:
   • κρίθινον Adj: Acc Sing Masc
   • κριθίνου Adj: Gen Sing Masc
   • κριθίνους Adj: Acc Plur Masc
   • κριθίνων Adj: Gen Plur Masc
  κριθίνου
  κριθίνους
  κριθίνων
  κριθῶμεν
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • Root: κρίνω
  κριθῶν
  κριθῶσιν
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Root: κρίνω
  κριθῶσιν
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Root: κρίνω
  κρίκοι
  κρίκοις
  κρίκον
  κρίκος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: ring, yoke-ring, nose ring
  • Forms:
   • κρίκοι Noun: Nom Plur Masc
   • κρίκοις Noun: Dat Plur Masc
   • κρίκον Noun: Acc Sing Masc
   • κρίκους Noun: Acc Plur Masc
  κρίκους
  κρίμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • lawsuit, forensic process in law court
   • legal dispute
   • decision, decree, sentence (handed down in court)
   • judicial verdict, sentence
   • judging, judgment, ruling
   • jusstice as a moral quality or principle
   • something that rightfully belongs to someone (e.g., ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων = seizing the just share of the poor - Isa 10:2)
   • injunction to be observed
   • fair claim (e.g., σοὶ κρίμα παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν = you are entitled to take it into possession - Jer39:7)
   • rule of conduct and practice accepted as generally applicable (e.g., κατὰ τὸ κρίμα = as it should happen - 2Kings 11:14)
  • Cognates: ἀπόκριμα, κατάκριμα, κρίμα, πρόκριμα, σύγκριμα
  • Pattern:
   Neuter
    SingularPlural
   NOMκρίμακρίματα
   GENκρίματοςκριμάτων
   DATκρίματικρίμασι(ν)
   ACCκρίμακρίματα
  κρίμασι
  κρίμασιν
  κρίματα
  κρίματι
  κρίματος
  κριμάτων
  κρίνα
  κρίναι
  • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρῖναι 
  κρίναντας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • Root: κρίνω
  κρίναντες
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • Root: κρίνω
  κρίναντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: κρίνω
  κρινάτω
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρῖνε
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνει 
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρινεῖ 
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνειν
  κρίνεις
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Root: κρίνω
  κρινεῖς
  • Parse: Verb: Fut, Act Ind 2nd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνεσθαι
  κρίνεται
  • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνετε
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Root: κρίνω
  κρινέτω
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνῃ
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνῃς
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνηται
  • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνοις
  κρίνομαι
  • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνομεν
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Root: κρίνω
  κρινόμενοι
  • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: κρίνω
  κρινόμενος
  • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρινομένου
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρινομένων
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνον 
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • lily, white lily
   • lily-shaped, ornament that looks like a lily
  • Forms:
   • κρίνα Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • κρίνοις Noun: Dat Plur Neut
   • κρίνου Noun: Gen Sing Neut
  κρῖνον 
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνοντα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνοντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνοντι
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνοντος
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρινόντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνου
  κρινοῦμεν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Root: κρίνω
  κρινοῦσι
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Root: κρίνω
  κρινοῦσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • Root: κρίνω
  κρίνω 
  • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to judge, think, consider, look upon
    • to act as a judge over
    • to act as a just judge in the interest of
    • to judge, decide, call to a court, condemn, hand over for punishment
    • to take up a legal case for
    • to determine a verdict, pronounce a verdict
    • to come to a conclusion and present it as such (but not judiciall
    • to decide in favour of
    • to execute judgment on
    • to decide
    • to resolve (a military conflict by winning it)
    • to interpret
    • to assess and form a judgment
    • to rule
    • to separate, distinguish, select, prefer
    • to reach a decision, decide, propose, intend
    • to avenge, conclude, condemn, damn, decree, determine, esteem, ordain, call in question, sentence to, think
   • Middle/Passive:
    • to dispute, quarrel, debate
    • to contest a legal case
    • to contend with, contest with
  • Cognates: ἀνακρίνω, ἀνταποκρίνομαι, ἀντικρίνω, ἀποκρίνομαι, ἀποκρίνω, διακρίνω, ἐγκρίνω, ἐπικρίνω, κατακρίνω, κρίνω, προκρίνω, συγκρίνω, συνυποκρίνομαι, ὑποκρίνω
  • Forms:
   • ἐκεκρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
   • κέκρικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
   • ἐκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • ἔκρινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐκρίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
   • ἔκριναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἔκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἔκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἔκρινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐκρίνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
   • ἐκρινόμεθα Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
   • ἔκρινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • ἐκρίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
   • ἐκρίνοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • κέκρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
   • κεκρίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
   • κεκρίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
   • κεκρίκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
   • κέκρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • κεκριμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • κεκριμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
   • κεκριμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
   • κέκριται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
   • κριθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
   • κριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • κριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • κριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
   • κριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • κριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
   • κριθησόμενος Verb: Fut Pass Part Nom Sing Masc
   • κριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • κριθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
   • κρίθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
   • κριθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
   • κριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
   • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • κρῖναι Verb: Aor Act Infin
   • κρίναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
   • κρίναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
   • κρίναντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
   • κρίνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • κρίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • κρινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
   • κρῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • κρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • κρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κρίνειν Verb: Pres Act Infin
   • κρίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • κρινεῖς Verb: Fut, Act Ind 2nd Sing
   • κρίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
   • κρίνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
   • κρίνετε
    • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
    • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • κρινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
   • κρίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • κρίνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • κρίνηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
   • κρίνομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
   • κρίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • κρινόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
   • κρινόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
   • κρινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
   • κρινομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
   • κρῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • κρίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • κρίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • κρίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
   • κρίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • κρινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • κρινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
   • κρινοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • κρινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
   • κρινῶ
    • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
    • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • κρίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
   • κρίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • κρίνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • κεκριμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  κρινῶ 
  • Parse:
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Root: κρίνω
  κρίνωμεν
  • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Root: κρίνω
  κρίνων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρίνω
  κρίνωσιν
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Root: κρίνω
  κριοί
  κριοῖς
  κριόν
  κριός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • ram, uncastrated male sheep
   • battering ram
  • Forms:
   • κριοί Noun: Nom Plur Masc
   • κριοῖς Noun: Dat Plur Masc
   • κριόν Noun: Acc Sing Masc
   • κριοῦ Noun: Gen Sing Masc
   • κριούς Noun: Acc Plur Masc
   • κριῷ Noun: Dat Sing Masc
   • κριῶν Noun: Gen Plur Masc
  κριοῦ
  κριούς
  κρίσει
  κρίσεις
  κρίσεων
  κρίσεως
  κρίσιν
  κρίσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • judgment, sentence
   • acting as judge
   • decision, decision taken (about what to do)
   • justice
   • an act of uprightness
   • judicial interpretation
   • moral and ethical integrity
   • lawsuit, cause, case
   • a court proceeding
   • accusation
   • societal standing, standing in society
   • condemnation, damnation
   • trial, dispute
   • judicial procedure
   • contention and dispute (calling for a resolution)
   • decisive settling of an issue
   • interpretation (of a dream)
  • Cognates: ἀνάκρισις, ἀνταπόκρισις, ἀπόκρισις, διάκρισις, κατάκρισις, κρίσις, σύγκρισις, ὑπόκρισις
  • Forms:
   • κρίσει Noun: Dat Sing Fem
   • κρίσεις Noun: Nom Plur Fem
   • κρίσεων Noun: Gen Plur Fem
   • κρίσεως Noun: Gen Sing Fem
   • κρίσιν Noun: Acc Sing Fem
  κριταί
  κριταῖς
  κριτάς
  κριτῇ
  κριτήν
  κριτήρια
  κριτήριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • law court, tribunal, judgment seat, court of justice
   • lawsuit, legal action
   • a rule of judging ("criterion"), i.e., (by implication) a tribunal
  • Forms:
   • κριτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • κριτηρίου Noun: Gen Sing Neut
   • κριτηρίων Noun: Gen Plur Neut
  κριτηρίου
  κριτηρίων
  κριτής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a judge, a person who decides after considering the evidence
  • Cognates: ἀδικοκρίτης, δικαιοκρίτης, κριτής, ὑποκριτής
  • Forms:
   • κριταί Noun: Nom Plur Masc
   • κριταῖς Noun: Dat Plur Masc
   • κριτάς Noun: Acc Plur Masc
   • κριτῇ Noun: Dat Sing Masc
   • κριτήν Noun: Acc Sing Masc
   • κριτοῦ Noun: Gen Sing Masc
   • κριτῶν Noun: Gen Plur Masc
  κριτικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: able to judge, discerner, decisive ("critical"), i.e., discriminative
  κριτός
  κριτοῦ
  κριτῶν
  κριῷ
  κριῶν
  woof
  κρόκη
  κρόκη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: the woof, weft, the thread which is passed between the stationary strands of the warp (στήμων )
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMκρόκηκρόκαι
  GENκρόκηςκροκῶν
  DATκρόκῃκρόκαις
  ACCκρόκηνκρόκας
  VOCκρόκηκρόκαι
  κρόκῃ
  κρόκην
  κρόκης
  κροκόδειλος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a lizard, crocodile
  κρόκον
  κρόκος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a crocus, saffron
  • Hebrew:
  • Forms:
   • κρόκον Noun: Acc Sing Masc
   • κρόκῳ Noun: Dat Sing Masc
  κρόκῳ
  κροκώδη
  κροκώδης
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: saffron-yellow
  • Forms:
   • κροκώδη
    • Adj: Acc Sing Masc/Fem
    • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  κρόμμυα
  κρόμμυον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: onion
  • Forms:
   • κρόμμυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  κροσσός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: fringe, tassel
  • Forms:
   • κροσσούς Noun: Acc Plur Masc
  κροσσούς
  κροσσωτά
  κροσσωτοῖς
  κροσσωτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: tasseled, fringed
  • Forms:
   • κροσσωτά Adj: Acc Plur Neut
   • κροσσωτοῖς Adj: Dat Plur Masc
  κροτάφοις
  κρόταφον
  κρόταφος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: the side of the forehead, the temples
  • Forms:
   • κροτάφοις Noun: Dat Plur Masc
   • κρόταφον Noun: Acc Sing Masc
   • κροτάφῳ Noun: Dat Sing Masc
   • κροτάφων Noun: Gen Plur Masc
  κροτάφῳ
  κροτάφων
  κροτέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to clap (hands out of joy, contempt, malice, grief)
   • to knock, strike, rattle, beat, stamp
  • Cognates: ἐπικροτέω, κατακροτέω, συγκροτέω
  • Forms:
   • ἐκρότησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐκρότησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • κροτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • κροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κρότησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • κροτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • κροτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  κροτήσατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: κροτέω
  κροτήσει
  κρότησον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: κροτέω
  κροτήσουσιν
  κροτήσω
  κρότος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: rattling noise, applause
  • Forms:
   • κρότῳ Noun: Dat Sing Masc
  κρότῳ
  κρούει
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: κρούω
  κρούειν
  κρούετε
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Root: κρούω
  κρουνηδόν
  • Parse: Adverb
  • Meaning: like a spring, gushing
  κρούοντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: κρούω
  κρούοντι
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Root: κρούω
  κρούσαντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • Root: κρούω
  κρουσμός
  κρούω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to knock, rap, strike
  • Cognates: ἀνακρούω, ἐγκρούω, ἐκκρούω, ἐπικρούω, κατακρούω, κρούω, παρακρούω, προσκρούω
  • Forms:
   • ἔκρουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἔκρουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἔκρουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • κρούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • κρούειν Verb: Pres Act Infin
   • κρούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
   • κρούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • κρούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
   • κρούσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
   • κρούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  κρούων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρούω
  κρύβεσαι
  κρυβῇ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: secretly
  κρυβῆναι
  κρύβηθι
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • Root: κρύπτω
  κρυβήσεσθε
  κρυβήσεται
  κρυβήσομαι
  κρυβήσονται
  κρυβόμεθα
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Root: κρύπτω
  κρυβόμενος
  • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Root: κρύπτω
  κρύβω
  κρυβῶ
  • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
  • Root: κρύπτω
  κρυπτά
  κρυπταί
  κρυπτάς
  κρύπτει
  κρύπτειν
  κρύπτεσθε
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Root: κρύπτω
  κρύπτεται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: κρύπτω
  κρύπτῃ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: κρύπτω
  κρύπτη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: secret place, a hidden place, i.e., cellar ("crypt")
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMκρύπτηκρυπταί
  GENκρύπτηςκρυπτῶν
  DATκρύπτῃκρυπταῖς
  ACCκρύπτηνκρυπτάς
  VOCκρύπτηκρυπταί
  κρύπτην 
  κρυπτὴν
  κρυπτομένης
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Root: κρύπτω
  κρυπτόμενοι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: κρύπτω
  κρυπτόν
  κρυπτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: hid, hidden, secret, concealed, i.e., private
  • Forms:
   • κρυπτῷ Adj: Dat Sing Neut
   • κρυφαίῳ Adj: Dat Sing Neut
   • κρυπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • κρυπταί Adj: Nom Plur Fem
   • κρυπτάς Adj: Acc Plur Fem
   • κρυπτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • κρυπτῶν Adj: Gen Plur Neut
  κρύπτω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to hide (from sight), prevent from being seen
    • to conceal, hide (something in the earth)
    • to hide (oneself), keep in hiding
    • to withdraw from sight or knowledge, keep secret
    • to cause to disappear
    • to store (as valuable)
    • to keep in the dark (by withholding information)
   • Middle:
    • to go into hiding
   • Passive:
    • to go into hiding, be in hiding
    • to be invisible, unknowable
  • Cognates: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
  • Forms:
   • ἐκρύβη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐκρύβημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
   • ἐκρύβην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • ἐκρύβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
   • ἐκρύβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἔκρυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἔκρυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἔκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἔκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἔκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • κεκρυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • κεκρυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
   • κεκρυμμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
   • κεκρυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
   • κεκρυμμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
   • κεκρυμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • κεκρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
   • κεκρυμμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
   • κεκρυμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
   • κέκρυπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
   • κρύβεσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
   • κρυβῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
   • κρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
   • κρυβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
   • κρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • κρυβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
   • κρυβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • κρυβόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
   • κρυβόμενος Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • κρυβῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
   • κρύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • κρύπτειν Verb: Pres Act Infin
   • κρύπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • κρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • κρύπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • κρυπτομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • κρυπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • κρύψαι Verb: Aor Act Infin
   • κρύψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • κρύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • κρύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • κρύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • κρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • κρύψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • κρύψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • κρύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • κρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • κρύψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  κρυπτῷ
  κρύπτων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρύπτω
  κρυπτῶν 
  κρυπτῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
  κρυσταλλίζοντι
  κρυσταλλίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to be clear as crystal, make (i.e., intransitively, resemble) ice ("crystallize")
  • Forms:
   • κρυσταλλίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  κρυσταλλοειδές
  κρυσταλλοειδής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: like ice, like crystal, crystalline
  • Forms:
   • κρυσταλλοειδές Adj: Acc Sing Neut
  κρύσταλλον
  κρύσταλλος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • crystal, rock-crystal
   • ice, hail, snow, hoar frost
  • Forms:
   • κρύσταλλον Noun: Acc Sing Masc
   • κρυστάλλου Noun: Gen Sing Masc
   • κρυστάλλῳ Noun: Dat Sing Masc
  κρυστάλλου
  κρυστάλλῳ
  κρυφαίᾳ
  κρυφαίοις
  κρυφαῖος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: in secret, hidden, not observable
  • Forms:
   • κρυφαίᾳ Adj: Dat Sing Fem
   • κρυφαίοις Adj: Dat Plur Masc
  κρυφαίῳ
  κρυφαίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
  κρυφῆ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: in secret, privately, in stealth
  • Forms:
   • κρυφῇ Adverb
  κρυφῇ
  κρύφια
  κρύφιε
  κρυφίοις
  κρύφιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: secret, hidden
  • Forms:
   • κρύφια Adj: Acc Plur Neut
   • κρύφιε Adj: Voc Sing Masc
   • κρυφίοις Adj: Dat Plur Masc
   • κρυφίων Adj: Gen Plur Masc
  κρυφίων
  κρύφοις
  κρύφος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: hidden, hiding-place
  • Forms:
   • κρύφοις Noun: Dat Plur Masc
   • κρύφους Noun: Acc Plur Masc
  κρύφους
  κρύψαι
  κρύψας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: κρύπτω
  κρύψατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: κρύπτω
  κρύψει
  κρύψῃ
  κρύψῃς
  κρύψητε
  κρύψον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: κρύπτω
  κρύψουσιν
  κρύψω
  κρύψωμεν