κραβάττοις
κράβαττον
κράβαττος, κράββατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mattress, bed
 • Forms:
  • κραβάττοις Noun: Dat Plur Masc
  • κράβαττον Noun: Acc Sing Masc
  • κραβάττου Noun: Gen Sing Masc
  • κραβάττων Noun: Gen Plur Masc
  • κραββάτοις Noun: Dat Plur Masc
  • κράββατον Noun: Acc Sing Masc
  • κραββάτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κραββάτων Noun: Gen Plur Masc
κραβάττου
κραβάττων
κραββάτοις
κράββατον
κραββάτῳ
κραββάτων
κραδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quiver, swing, wave, brandish, shake, agitate
 • Forms:
  • κραδαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κραδάνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
κραδαίνων
κραδάνας
κράζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κράζειν
κράζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κράζομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κράζω
κρᾶζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: κράζω
κράζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: κράζω
κράζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κραζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κράζω
κράζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cry out, call out, call aloud
  • to bray (sound of a donkey)
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἔκραζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκραζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔκραζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔκραξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κέκραγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κεκράγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κέκραγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κέκραγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκραγέναι Verb: Perf Act Infin
  • κεκραγέτωσαν Verb: Perf Act imp 3rd Plur
  • κεκραγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • κεκραγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κεκράξαι Verb: Aor Act Infin
  • κεκράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κεκράξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κεκράξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • κεκράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • κεκράξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κεκράξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • κέκραξον Verb: Perf Act imp 2nd Sing
  • κεκράξονται Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • κράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κράζειν Verb: Pres Act Infin
  • κράζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κράζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κρᾶζον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • κράζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • κράζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κράζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κραζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κράζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κράζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κράζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κράξαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • κράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
κράζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κραθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κραιπαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be intoxicated, become drunk, be overpowered by wine
  • to have a hangover, have a sick headache, have a migraine
 • Forms:
  • κεκραιπαληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κραιπαλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κραιπαλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κραιπάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intoxication, carousing, drunkenness
  • hangover, a headache from drunkenness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραιπάληκραιπάλαι
GENκραιπάληςκραιπαλῶν
DATκραιπάλῃκραιπάλαις
ACCκραιπάληνκραιπάλας
VOCκραιπάληκραιπάλαι
κραιπάλῃ
κραιπαλήσατε
κραιπαλῶν
κρᾶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture, mixed wine, mixed drink
κρανίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Calvary, skull
 • Forms:
  • κρανίου Noun: Gen Sing Neut
κρανίου
κράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hang
 • Forms:
  • ἐκρέμασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
κράξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: κράζω
κράξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κράξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κράξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: κράζω
κράσπεδα
κρασπέδοις
κράσπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • border, hem, edge
  • fringe, tassel (located on each of the four lower corners of the outer garment)
 • Forms:
  • κράσπεδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κρασπέδοις Noun: Dat Plur Neut
  • κρασπέδου Noun: Gen Sing Neut
  • κρασπέδων Noun: Gen Plur Neut
κρασπέδου
κρασπέδων
κραταιά
κραταιᾷ
κραταιάν
κραταιᾶς
κραταιοί
κραταιοῖς
κραταιόν
κραταιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • possessed with might
  • intense in effect
  • mighty, powerful, severe, strong, vehement
 • Forms:
  • κραταιά Adj: Nom Sing Fem
  • κραταιάν Adj: Acc Sing Fem
  • κραταιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • κραταιοί Adj: Nom Plur Masc
  • κραταιοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • κραταιόν Adj: Acc Sing Neut
  • κραταιότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • κραταιοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • κραταιούς Adj: Acc Plur Masc
  • κραταιῷ Adj: Dat Sing Masc
  • κραταιῶν Adj: Gen Plur Masc
  • κραταιᾷ Adj: Dat Sing Fem
κραταιότερον
κραταιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • physical strength
  • might, power
 • Forms:
  • κραταιότητι Noun: Dat Sing Fem
κραταιότητι
κραταιοῦ
κραταιοῦντας
κραταιούς
κραταιοῦσθε
κραταιούσθω
κραταιούσθωσαν
κραταιοῦται
κραταιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make strong
   • to lend (moral or material) support to
   • to strengthen
   • to prevail against
   • to commit oneself firmly (to a course of action)
   • to add to the intensity of
   • to establish a firm relationship with
   • to have the upper hand, to gain the upper hand
  • Passive:
   • to strengthen oneself
   • to be strong
   • to prove to be (too) strong
   • to prevail
   • to be determined, have determination
 • Cognates: ἐπικραταιόω
 • Forms:
  • κραταιώσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd sing
  • ἐκραταιοῦτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐκραταιοῦτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐκραταιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκραταιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκραταιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκραταίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκραταίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραταίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκραταίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκραταίωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • κραταιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κραταιοῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • κραταιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • κραταιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • κραταιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κραταιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κραταιώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • κραταιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • κραταιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κραταιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κραταιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κραταιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κραταιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κραταιώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κραταίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κραταιῷ
κραταιωθῇ
κραταιωθῆναι
κραταιώθητε
κραταιωθήτω
κραταιωθῶμεν
κραταιωθῶσιν
κραταίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: strength
κραταιῶν
κραταιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • powerfully, mightily, severely, sharply
  • by applying considerable force (to punish)
κραταιῶσαι
κραταιώσει
κραταιώσῃ
κραταιώσητε
κραταίωσιν
κραταίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκραταίωσιςκραταιώσεις
GENκραταιώσεωςκραταιώσεων
DATκραταιώσεικραταιώσεσι(ν)
ACCκραταίωσι(ν)κραταιώσεις
κραταιώσομεν
κραταίωσον
κράτει
κρατεῖ
κρατεῖν
κρατεῖς
κρατεῖσθαι
κρατεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
κρατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρατέω
κρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act ind 1st sing
 • Meaning: to control
 • Cognates: ἐγκρατεύω
κρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be strong
  • to possess
  • to have power, have authority
  • to be master of, rule over, be lord over
  • to arrest, apprehend, take into custody
  • to have control over; gain control over
  • to subdue, conquer, prevail
  • to grasp, seize, take hold of
  • to attain, gain the purpose, gain control, obtain, occupy
  • to gain possession of, acquire
  • to hold securely (so that he cannot get away)
  • to hold (in one's hand)
  • to hold fast to
  • to support, hold upright
  • to lend support to; to shore up
  • to have at one's disposal
  • to restrain, hold back, hinder
  • to hold fast (to prevent escaping)
  • to hold fast (to) something or someone to stay closely united
  • to keep hold of, retain
  • to keep (a saying) to oneself
  • to remain strong, retain strength, gain strength
  • to retain (e.g., sins, John 20:23)
 • Cognates: διακρατέω, ἐπικρατέω, κατακρατέω, περικρατέω, συγκρατέω, ὑπερκρατέω
 • Forms:
  • κρατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κραθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκράτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκρατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκρατήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκράτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκρατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκράτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκράτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκρατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκράτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκράτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκρατοῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • κεκρατήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • κεκρατήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • κεκρατηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • κεκρατημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • κεκράτηνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • κράτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κρατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κρατεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • κρατεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κρατεῖτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κρατηθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • κρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κρατήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • κρατήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κρατήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • κρατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κρατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κρατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κράτησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κρατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κρατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κρατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κρατήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κρατήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κρατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • κρατούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • κρατουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • κρατοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κρατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κρατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κρατοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κρατοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κρατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κρατοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κρατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κρατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • κρατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
scale
κρατήρ
κράτη
κρατηθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κρατέω
κρατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mixing bowl for wine
  • hollow bowl of a candlestick (in the form of a flower blossom)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρατήρκρατῆρες
GENκρατῆροςκρατήρων
DATκρατῆρικρατῆρσι(ν)
ACCκρατῆρακρατῆρας
κρατῆρα
κρατῆρας
κρατῆρες
κρατῆσαι
κρατήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρατέω
κρατήσει
κρατήσῃ
κράτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκράτησιςκρατήσεις
GENκρατήσεωςκρατήσεων
DATκρατήσεικρατήσεσι(ν)
ACCκράτησι(ν)κρατήσεις
κράτησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρατέω
κρατήσουσιν
κρατήσω
κρατήσωμεν
κρατήσωσι
κρατήσωσιν
κρατῆτε
κράτιστα
κρατίσταις
κρατίστας
κράτιστε
κρατίστη
κρατίστῃ
κρατίστοις
κράτιστον
κράτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: best, most excellent (noble); strongest, i.e., (in dignity) very honourable
 • Forms:
  • κράτιστε Adj: Voc Sing Masc
  • κρατίστῳ Adj: Dat Sing Masc
κρατίστους
κρατίστῳ
κράτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • physical force
  • might, power
  • mighty deed
  • strength, intensity
  • authority
  • power, rule, sovereignty, dominion
 • Forms:
  • κράτει Noun: Dat Sing Neut
  • κράτη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κράτους Noun: Gen Sing Neut
κρατούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: κρατέω
κρατουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
κρατοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κρατέω
κράτους
κρατοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κρατέω
κρατοῦσι
κρατοῦσιν
κρατυνθέν
κρατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to confirm the validity of
   • to confirm the veracity of
   • to strengthen
  • Passive:
   • to grow strong
   • to increase in strength
 • Forms:
  • κρατυνθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
κρατῶμεν
κρατῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρατέω
κραυγάζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κραυγάζω
κραυγάζοντα
κραυγαζόντων
κραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to utter a loud sound; to shout
  • human: to cry out, cry for help, scream, shout, clamour
  • animal: to grunt, whinny, moo, bray, honk, etc.
 • Cognates: ἀνακραυγάζω
 • Forms:
  • κραυγάζει
   • Verb: Pres Ind Act 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκραύγασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκραύγασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραυγαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραύγασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκραύγασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • κραυγαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
κραυγάσει
κραυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a shout, shouting, clamour of excited people
  • a loud cry, shout, outcry
  • loud proclamation
 • Forms:
  • κραυγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • κραυγήν Noun: Acc Sing Fem
  • κραυγῆς Noun: Gen Sing Fem
κραυγῇ
κραυγήν
κραυγῆς
κρέα
κρεάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a meat-hook, flesh-hook (for pulling meat out of a pot)
 • Forms:
  • κρεάγρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κρεάγρας Noun: Acc Plur Fem
  • κρεαγρῶν Noun: Gen Plur Fem
κρεάγρᾳ
κρεάγρας
κρεαγρῶν
κρεανομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distribute meat, divide the meat/flesh of (something)
 • Forms:
  • ἐκρεανόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κρέας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flesh, (butcher's) meat
  • flesh (as a component of a human body)
 • Forms:
  • κρέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κρεῶν Noun: Gen Plur Neut
κρεῖσσον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Neut
  • Adj: Acc Sing Neut
 • Meaning: better, i.e., greater advantage
 • Forms:
  • κρείσσονα Adj: Acc Plur Neut
κρείσσονα
κρείσσους
κρείσσω
κρείσσων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • superior (in quality), best
  • more advantageous, most advantageous
  • more preferable, most preferable
  • better (best), stronger, nobler
 • Note: Alternate spelling of κρείττων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρείσσωνκρεῖσσον
GENκρείσσονος
DATκρείσσονι
ACCκρείσσονακρεῖσσον
Plural
 MascFemNeut
NOMκρείσσονεςκρείσσονα
GENκρεισσόνων
DATκρείσσοσι(ν)
ACCκρείσσοναςκρείσσονα
 • Comparatives & Superlatives
 • κρειττόνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comp
 • κράτιστα Adj: Acc Plur Neut superl
 • κρατίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
 • κρατίστας Adj: Acc Plur Fem superl
 • κρατίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • κρατίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • κρατίστοις Adj: Dat Plur masc superl
 • κράτιστον Adj: Nom Sing Neut superl
 • κρατίστους Adj: Acc Plur Masc superl
 • κρείσσους Adj: Nom Plur Masc
 • κρείσσω Adj: Nom Plur Neut
 • κρείττω Adj: Nom Plur Neut comp
 • κρεῖττον Adj: Nom/Acc Sing Neut comp
 • κρείττονα
  • Adj: Acc Plur Neut comp
  • Adj: Acc Sing Fem comp
 • κρείττονι Adj: Dat Sing Fem
 • κρείττονος Adj: Gen Sing Masc/Fem
 • κρείττοσι Adj: Dat Plur Fem
 • κρείττοσιν Adj: Dat Plur Fem
κρεῖττον
κρείττονα
κρείττονι
κρείττονος
κρειττόνων
κρείττοσι
κρείττοσιν
κρείττω
κρείττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • superior (in quality), best
  • more advantageous, most advantageous
  • more preferable, most preferable
  • better (best), stronger, nobler
 • Note: Alternate spelling of κρείσσων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρείττωνκρεῖττον
GENκρείττονος
DATκρείττονι
ACCκρείττονακρεῖττον
Plural
 MascFemNeut
NOMκρείττονεςκρείττονα
GENκρειττόνων
DATκρείττοσι(ν)
ACCκρείττοναςκρείττονα
 • Comparatives & Superlatives
 • κράτιστα Adj: Acc Plur Neut superl
 • κρατίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
 • κρατίστας Adj: Acc Plur Fem superl
 • κρατίστη Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • κρατίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • κρατίστοις Adj: Dat Plur masc superl
 • κράτιστον Adj: Nom Sing Neut superl
 • κρατίστους Adj: Acc Plur Masc superl
 • κρείττω Adj: Nom Plur Neut comp
 • κρείσσους Adj: Nom Plur Masc comp
 • κρείσσω Adj: Nom Plur Neut comp
κρεμάζω, κρεμάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hang, suspend
  • Passive:
   • to become suspended
 • Cognates: ἀνακρεμάννυμι, ἐκκρεμάννυμι, ἐπικρεμάννυμι, κρεμάννυμι
 • Forms:
  • κεκρεμάσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • κρεμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κρέμασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκρέμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκρεμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκρέμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκρεμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκρεμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κρεμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κρεμαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κρεμάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κρεμάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • κρεμάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • κρέμανται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • κρεμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κρεμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κρεμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρεμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κρεμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κρεμασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • κρεμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κρεμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κρεμασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • κρεμασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κρέμαται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
κρεμάζων
κρεμαμένη
κρεμάμενοι
κρεμάμενον
κρεμάμενος
κρέμανται
κρεμάσαι
κρεμάσαντες
κρεμάσατε
κρεμάσει
κρεμάσῃ
κρεμάσητε
κρεμασθέντων
κρεμασθῇ
κρεμασθῆναι
κρεμασθήτω
κρέμασον
κρεμαστά
κρεμαστόν
κρεμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hung, hung up, hanging
  • Substantival:
   • (something) suspended (like a hammock or like a curtain)
   • fortress
 • Forms:
  • κρεμαστά Adj: Acc Plur Neut
  • κρεμαστόν Adj: Acc Sing Neut
κρεμάσω
κρέμαται
κρεμάω
κρεπάλη
κρεῶν
κρημνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurl down headlong
 • Cognates: κατακρημνίζω
 • Forms:
  • ἐκρήμνισαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
κρημνός
κρημνοῦ
κρημνώδη
κρημνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: steep, precipitous
 • Forms:
  • κρημνώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
κρήνας
κρήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cistern, water storage facility built in the ground
  • well, fountain, spring, pool
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρήνηκρῆναι
GENκρήνηςκρηνῶν
DATκρήνῃκρήναις
ACCκρήνηνκρήνας
VOCκρήνηκρῆναι
κρήνην
κρήνης
κρηπῖδα, κρηπίδα
κρηπῖδος, κρηπίδος
κρηπίδων
κρηπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • river bank
  • foundation, base, foot (of an altar)
 • Forms:
  • κρηπῖδα Noun: Acc Sing Fem
  • κρηπῖδος Noun: Gen Sing Fem
  • κρηπίδων Noun: Gen Plur Fem
κριθαί
κριθάς
κριθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κρίνω
κριθή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: barley
 • Forms:
  • κριθαί Noun: Nom Plur Fem
  • κριθάς Noun: Acc Plur Fem
  • κριθήν Noun: Acc Sing Fem
  • κριθῆς Noun: Gen Sing Fem
  • κριθῶν Noun: Gen Plur Fem
  • κριθῇ Noun: Dat Sing Fem
κριθῇ
 • Parse: Noun: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κριθή
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήν
κριθῆναι
κριθῆς
κριθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κριθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κριθησόμενος
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κριθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κριθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθινον
κρίθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • made from barley
  • Substantival:
 • Forms:
  • κρίθινον Adj: Acc Sing Masc
  • κριθίνου Adj: Gen Sing Masc
  • κριθίνους Adj: Acc Plur Masc
  • κριθίνων Adj: Gen Plur Masc
κριθίνου
κριθίνους
κριθίνων
κριθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: κρίνω
κριθῶν
κριθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κριθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίκοι
κρίκοις
κρίκον
κρίκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, yoke-ring, nose ring
 • Forms:
  • κρίκοι Noun: Nom Plur Masc
  • κρίκοις Noun: Dat Plur Masc
  • κρίκον Noun: Acc Sing Masc
  • κρίκους Noun: Acc Plur Masc
κρίκους
κρίμα, κρῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lawsuit, forensic process in law court
  • legal dispute
  • decision, decree, sentence (handed down in court)
  • judicial verdict, sentence
  • judging, judgment, ruling
  • jusstice as a moral quality or principle
  • something that rightfully belongs to someone (e.g., ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων = seizing the just share of the poor - Isa 10:2)
  • injunction to be observed
  • fair claim (e.g., σοὶ κρίμα παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν = you are entitled to take it into possession - Jer39:7)
  • rule of conduct and practice accepted as generally applicable (e.g., κατὰ τὸ κρίμα = as it should happen - 2Kings 11:14)
 • Cognates: ἀπόκριμα, κατάκριμα, κρίμα, πρόκριμα, σύγκριμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκρίμακρίματα
GENκρίματοςκριμάτων
DATκρίματικρίμασι(ν)
ACCκρίμακρίματα
κρίμασι
κρίμασιν
κρίματα
κρίματι
κρίματος
κριμάτων
κρίνα
κρίναι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρῖναι
κρίναντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίναντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίναντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρινάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρινεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνειν
κρίνεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρινεῖς
 • Parse: Verb: Fut, Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνεσθαι
κρίνεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνοις
κρίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κρίνομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρινόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρινόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lily, white lily
  • lily-shaped, ornament that looks like a lily
 • Forms:
  • κρίνα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κρίνοις Noun: Dat Plur Neut
  • κρίνου Noun: Gen Sing Neut
κρῖνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνου
κρινοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρινοῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρινοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: κρίνω
κρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to judge, think, consider, look upon
   • to act as a judge over
   • to act as a just judge in the interest of
   • to judge, decide, call to a court, condemn, hand over for punishment
   • to take up a legal case for
   • to determine a verdict, pronounce a verdict
   • to come to a conclusion and present it as such (but not judiciall
   • to decide in favour of
   • to execute judgment on
   • to decide
   • to resolve (a military conflict by winning it)
   • to interpret
   • to assess and form a judgment
   • to rule
   • to separate, distinguish, select, prefer
   • to reach a decision, decide, propose, intend
   • to avenge, conclude, condemn, damn, decree, determine, esteem, ordain, call in question, sentence to, think
  • Middle/Passive:
   • to dispute, quarrel, debate
   • to contest a legal case
   • to contend with, contest with
 • Cognates: ἀνακρίνω, ἀνταποκρίνομαι, ἀντικρίνω, ἀποκρίνομαι, ἀποκρίνω, διακρίνω, ἐγκρίνω, ἐπικρίνω, κατακρίνω, κρίνω, προκρίνω, συγκρίνω, συνυποκρίνομαι, ὑποκρίνω
 • Forms:
  • ἐκεκρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • κέκρικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔκρινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκρίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔκριναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκρινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκρίνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐκρινόμεθα Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
  • ἔκρινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκρίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκρίνοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κέκρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κεκρίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • κεκρίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • κεκρίκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • κέκρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκριμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • κεκριμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • κεκριμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • κέκριται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κριθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • κριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • κριθησόμενος Verb: Fut Pass Part Nom Sing Masc
  • κριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κριθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κρίθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • κριθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • κριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κρῖναι Verb: Aor Act Infin
  • κρίναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • κρίναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κρίναντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • κρίνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κρίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κρινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • κρῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρίνειν Verb: Pres Act Infin
  • κρίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κρινεῖς Verb: Fut, Act Ind 2nd Sing
  • κρίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • κρίνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κρίνετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κρινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κρίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρίνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κρίνηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • κρίνομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • κρίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κρινόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • κρινόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κρινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • κρινομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • κρῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κρίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κρίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κρίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κρίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κρινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κρινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κρινοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κρινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • κρινῶ
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • κρίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • κρίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κρίνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κεκριμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
κρινῶ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: κρίνω
κρίνωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρίνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κριοί
κριοῖς
κριόν
κριός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ram, uncastrated male sheep
  • battering ram
 • Forms:
  • κριοί Noun: Nom Plur Masc
  • κριοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • κριόν Noun: Acc Sing Masc
  • κριοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κριούς Noun: Acc Plur Masc
  • κριῷ Noun: Dat Sing Masc
  • κριῶν Noun: Gen Plur Masc
κριοῦ
κριούς
κρίσει
κρίσεις
κρίσεων
κρίσεως
κρίσιν
κρίσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • judgment, sentence
  • acting as judge
  • decision, decision taken (about what to do)
  • justice
  • an act of uprightness
  • judicial interpretation
  • moral and ethical integrity
  • lawsuit, cause, case
  • a court proceeding
  • accusation
  • societal standing, standing in society
  • condemnation, damnation
  • trial, dispute
  • judicial procedure
  • contention and dispute (calling for a resolution)
  • decisive settling of an issue
  • interpretation (of a dream)
 • Cognates: ἀνάκρισις, ἀνταπόκρισις, ἀπόκρισις, διάκρισις, κατάκρισις, κρίσις, σύγκρισις, ὑπόκρισις
 • Forms:
  • κρίσει Noun: Dat Sing Fem
  • κρίσεις Noun: Nom Plur Fem
  • κρίσεων Noun: Gen Plur Fem
  • κρίσεως Noun: Gen Sing Fem
  • κρίσιν Noun: Acc Sing Fem
κριταί
κριταῖς
κριτάς
κριτῇ
κριτήν
κριτήρια
κριτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • law court, tribunal, judgment seat, court of justice
  • lawsuit, legal action
  • a rule of judging ("criterion"), i.e., (by implication) a tribunal
 • Forms:
  • κριτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κριτηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • κριτηρίων Noun: Gen Plur Neut
κριτηρίου
κριτηρίων
κριτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a judge, a person who decides after considering the evidence
 • Cognates: ἀδικοκρίτης, δικαιοκρίτης, κριτής, ὑποκριτής
 • Forms:
  • κριταί Noun: Nom Plur Masc
  • κριταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • κριτάς Noun: Acc Plur Masc
  • κριτῇ Noun: Dat Sing Masc
  • κριτήν Noun: Acc Sing Masc
  • κριτοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • κριτῶν Noun: Gen Plur Masc
κριτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: able to judge, discerner, decisive ("critical"), i.e., discriminative
κριτός
κριτοῦ
κριτῶν
κριῷ
κριῶν
woof
κρόκη
κρόκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the woof, weft, the thread which is passed between the stationary strands of the warp (στήμων )
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρόκηκρόκαι
GENκρόκηςκροκῶν
DATκρόκῃκρόκαις
ACCκρόκηνκρόκας
VOCκρόκηκρόκαι
κρόκῃ
κρόκην
κρόκης
κρόκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: yellow, saffrn made
 • Forms:
  • κροκίνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
κροκόδειλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lizard, crocodile
κρόκον
κρόκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crocus, saffron
 • Hebrew:
 • Forms:
  • κρόκον Noun: Acc Sing Masc
  • κρόκῳ Noun: Dat Sing Masc
κρόκῳ
κροκώδη
κροκώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: saffron-yellow
 • Forms:
  • κροκώδη
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
κρόμμυα
κρόμμυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: onion
 • Forms:
  • κρόμμυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κροσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe, tassel
 • Forms:
  • κροσσούς Noun: Acc Plur Masc
κροσσούς
κροσσωτά
κροσσωτοῖς
κροσσωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasseled, fringed
 • Forms:
  • κροσσωτά Adj: Acc Plur Neut
  • κροσσωτοῖς Adj: Dat Plur Masc
κροτάφοις
κρόταφον
κρόταφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the side of the forehead, the temples
 • Forms:
  • κροτάφοις Noun: Dat Plur Masc
  • κρόταφον Noun: Acc Sing Masc
  • κροτάφῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κροτάφων Noun: Gen Plur Masc
κροτάφῳ
κροτάφων
κροτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to clap (hands out of joy, contempt, malice, grief)
  • to knock, strike, rattle, beat, stamp
 • Cognates: ἐπικροτέω, κατακροτέω, συγκροτέω
 • Forms:
  • ἐκρότησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκρότησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κροτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρότησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κροτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κροτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κροτήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κροτέω
κροτήσει
κρότησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κροτέω
κροτήσουσιν
κροτήσω
κρότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rattling noise, applause
 • Forms:
  • κρότῳ Noun: Dat Sing Masc
κρότῳ
κρούει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
κρούειν
κρούετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρούω
κρουνηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a spring, gushing
κρούοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κρούω
κρούοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: κρούω
κρούσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: κρούω
κρουσμός
κρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to knock, rap, strike
 • Cognates: ἀνακρούω, ἐγκρούω, ἐκκρούω, ἐπικρούω, κατακρούω, κρούω, παρακρούω, προσκρούω
 • Forms:
  • ἔκρουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκρουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκρουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κρούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρούειν Verb: Pres Act Infin
  • κρούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κρούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κρούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • κρούσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • κρούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κρούων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρούω
κρύβεσαι
κρυβῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
κρυβῆναι
κρύβηθι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρυβήσεσθε
κρυβήσεται
κρυβήσομαι
κρυβήσονται
κρυβόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κρύπτω
κρυβόμενος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κρύβω
κρυβῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
 • Root: κρύπτω
κρυπτά
κρυπταί
κρυπτάς
κρύπτει
κρύπτειν
κρύπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κρύπτω
κρύπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύπτῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύπτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret place, a hidden place, i.e., cellar ("crypt")
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρύπτηκρυπταί
GENκρύπτηςκρυπτῶν
DATκρύπτῃκρυπταῖς
ACCκρύπτηνκρυπτάς
VOCκρύπτηκρυπταί
κρύπτην
κρυπτὴν
κρυπτομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κρυπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κρύπτω
κρυπτόν
κρυπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hid, hidden, secret, concealed, i.e., private
 • Forms:
  • κρυπτῷ Adj: Dat Sing Neut
  • κρυφαίῳ Adj: Dat Sing Neut
  • κρυπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κρυπταί Adj: Nom Plur Fem
  • κρυπτάς Adj: Acc Plur Fem
  • κρυπτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κρυπτῶν Adj: Gen Plur Neut
κρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hide (from sight), prevent from being seen
   • to conceal, hide (something in the earth)
   • to hide (oneself), keep in hiding
   • to withdraw from sight or knowledge, keep secret
   • to cause to disappear
   • to store (as valuable)
   • to keep in the dark (by withholding information)
  • Middle:
   • to go into hiding
  • Passive:
   • to go into hiding, be in hiding
   • to be invisible, unknowable
 • Cognates: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
 • Forms:
  • ἐκρύβη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκρύβημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐκρύβην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκρύβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκρύβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκρυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκρυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκρυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • κεκρυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • κεκρυμμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • κεκρυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κεκρυμμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • κεκρυμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κεκρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • κεκρυμμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • κεκρυμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • κέκρυπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κρύβεσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • κρυβῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • κρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • κρυβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κρυβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • κρυβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κρυβόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • κρυβόμενος Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κρυβῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
  • κρύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρύπτειν Verb: Pres Act Infin
  • κρύπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • κρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κρύπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κρυπτομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • κρυπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • κρύψαι Verb: Aor Act Infin
  • κρύψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κρύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κρύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κρύψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κρύψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κρύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κρύψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
κρυπτῷ
κρύπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κρυπτῶν
κρυπτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
κρυσταλλίζοντι
κρυσταλλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be clear as crystal, make (i.e., intransitively, resemble) ice ("crystallize")
 • Forms:
  • κρυσταλλίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
κρυσταλλοειδές
κρυσταλλοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like ice, like crystal, crystalline
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρυσταλλοειδήςκρυσταλλοειδές
GENκρυσταλλοειδοῦς
DATκρυσταλλοειδεῖ
ACCκρυσταλλοειδῆκρυσταλλοειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMκρυσταλλοειδεῖςκρυσταλλοειδῆ
GENκρυσταλλοειδῶν
DATκρυσταλλοειδέσι(ν)
ACCκρυσταλλοειδεῖςκρυσταλλοειδῆ
κρύσταλλον
κρύσταλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crystal, rock-crystal
  • ice, hail, snow, hoar frost
 • Forms:
  • κρύσταλλον Noun: Acc Sing Masc
  • κρυστάλλου Noun: Gen Sing Masc
  • κρυστάλλῳ Noun: Dat Sing Masc
κρυστάλλου
κρυστάλλῳ
κρυφαίᾳ
κρυφαίοις
κρυφαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in secret, hidden, not observable
 • Forms:
  • κρυφαίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • κρυφαίοις Adj: Dat Plur Masc
κρυφαίῳ
κρυφαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
κρυφῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in secret, privately, in stealth
 • Forms:
  • κρυφῇ Adverb
κρυφῇ
κρύφια
κρύφιε
κρυφίοις
κρύφιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secret, hidden
 • Forms:
  • κρύφια Adj: Acc Plur Neut
  • κρύφιε Adj: Voc Sing Masc
  • κρυφίοις Adj: Dat Plur Masc
  • κρυφίων Adj: Gen Plur Masc
κρυφίων
κρύφοις
κρύφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hidden, hiding-place
 • Forms:
  • κρύφοις Noun: Dat Plur Masc
  • κρύφους Noun: Acc Plur Masc
κρύφους
κρύψαι
κρύψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κρύπτω
κρύψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρύπτω
κρύψει
κρύψῃ
κρύψῃς
κρύψητε
κρύψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύψουσιν
κρύψω
κρύψωμεν