ἄγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἄγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄγω
ἀγειόχασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγείοχεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
top
ἀγειοχέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ἄγω
ἀγειοχώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἄγειον
ἄγειος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goat
 • Forms:
  • ἄγειον Noun: Acc Sing Masc
ἀγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect
   • to call together
   • to gather together
  • Passive:
   • to assemble
 • Cognates: ἐπαγείρω
 • Forms:
  • ἤγειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤγειρε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
top
ἀγέλαι
ἀγελαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of a group of common, ordinary people
  • of the herd, herding, in group, flocking
 • Concord: 2Macc 14:23
 • Forms:
  • ἀγελαίους Adj: Acc Plur Masc
ἀγελαίους
ἀγέλαις
ἀγέλας
ἀγέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a herd, drove (of pigs), flock (of birds), company (of people), assembly
 • Forms:
  • ἀγέλαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀγέλαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀγέλας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀγέλην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀγέλης Noun: Gen Sing Fem
ἀγεληδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in companies, by herds, by flocks, en masse
ἀγέλην
top
ἀγέλης
ἀγενεαλόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without descent, unregistered as to birth, without genealogy
ἀγενῆ
ἀγενής
ἀγέννητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unborn, lit. unbegotten
ἀγερωχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arrogance, insolent revelry
  • revelry
 • Forms:
  • ἀγερωχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀγερωχίας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀγερωχίᾳ
ἀγερωχίας
ἀγέρωχον
ἀγέρωχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Good sense: lordly, noble, proud, mighty in battle, valiant, impetuous
  • Bad sense: haughty, arrogant, insolent, proud
 • Concord: 3Macc 1:25
 • Forms:
  • ἀγέρωχον Adj: Acc Sing Masc
ἄγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Infin
 • Root: ἄγω
ἄγεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἄγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
top
ἄγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω