πάρει
παρεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor 2Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor 2Act Ind 3rd Plur
 • Root: παροράω
παρείθησαν
παρείλατο
παρειληφέναι
παρείλημμαι
παρεῖμαι
παρείμεθα
παρειμέναι
παρειμέναις
παρειμένας
παρειμένη
παρειμένῃ
παρειμένος
παρειμένους
πάρειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be present (e.g., I am here)
  • to be along side as a companion of
  • to come here (e.g., men have come here, viz. Act 17:6)
  • to have arrived
  • to be possible
  • to have something (when followed by τίς, e.g., 2Pet 1:9)
 • ----------
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to happen to pass by (Prov 9:15; 15:10)
 • Forms:
 • Present
 • παρόντα
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • παρόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • παρόντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • πάρει Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • παρεῖναι Verb: Pres Infin
 • πάρεισιν Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • πάρεσμεν Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • πάρεστε Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • πάρεστι Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • πάρεστιν Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • παρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • παρῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • παριόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πάρον Part: Pres Nom/Acc Sing Neut
 • παρόν Part: Pres Nom/Acc Sing Neut
 • παρόντες Part: Pres Nom Plur Masc
 • παρόντος Part: Pres Gen Sing Neut
 • παρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • παροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παροῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • παρούσῃ Part: Pres Dat Sing Fem
 • παροῦσι Part: Pres Dat Plur Neut
 • παροῦσιν Part: Pres Dat Plur Neut
 • παρών Part: Pres Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • παρῆν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρῆσαν Verb: Imperfect Ind 3rd Plur
 • Future
 • παρέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρέσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • Perfect
παρεῖναι
παρεισάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring in privately, lead in aside, i.e., introduce surreptitiously
 • Forms:
  • παρεισάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παρείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: creep in unawares, smuggled in
 • Forms:
  • παρεισάκτους Adj: Acc Plur Masc
παρεισάκτους
παρεισάξουσι(ν)
παρεισβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw into
 • Note: Like εἰσβάλλω
παρεισδύνω
παρείσδυσιν
παρείσδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slipping in, sneaking in
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρείσδυσιςπαρεισδύσεις
GENπαρεισδύσεωςπαρεισδύσεων
DATπαρεισδύσειπαρεισδύσεσι(ν)
ACCπαρείσδυσι(ν)παρεισδύσεις
παρεισεδύησαν
παρεισέδυσαν
παρεισενέγκαντες
παρεισέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to slip in, come in (as a side issue)
  • to sneak in, slip in (with unworthy motives)
 • Forms:
  • παρεισῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρεισῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
παρεισῆλθε(ν)
παρεισῆλθον
παρείσθωσαν
πάρεισιν
παρεισπορεύομαι
παρεισπορευόμενοι
παρειστήκει
παρειστήκεισαν
παρεισφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to apply, bring to bear, make an effort
 • Forms:
  • παρεισενέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
παρεῖχε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρέχω