πάρει
παρεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor 2Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor 2Act Ind 3rd Plur
 • Root: παροράω
παρείθησαν
παρείλατο
παρειληφέναι
παρείλημμαι
παρεῖμαι
παρείμεθα
παρειμέναι
παρειμέναις
παρειμένας
παρειμένη
παρειμένῃ
παρειμένος
παρειμένους
πάρειμι
 • Present
 • παρόντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • παρόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • παρόντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • πάρει Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • παρεῖναι Verb: Pres Infin
 • πάρεισιν Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • πάρεσμεν Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • πάρεστε Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • πάρεστι Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • πάρεστιν Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • παρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • παρῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • παριόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • πάρον Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
 • παρόν Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
 • παρόντες Verb: Pres Part Nom Plur Masc
 • παρόντος Verb: Pres part Gen Sing Neut
 • παρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • παροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • παροῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • παρούσῃ Verb: Pres Part Dat Sing Fem
 • παροῦσι Verb: Pres Part Dat Plur Neut
 • παροῦσιν Verb: Pres Part Dat Plur Neut
 • παρών Verb: Pres Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • παρῆν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρῆσαν Verb: Imperfect Ind 3rd Plur
 • Future
 • παρέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρέσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • Perfect
παρεῖναι
παρεισάγω
παρείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: creep in unawares, smuggled in
 • Forms:
  • παρεισάκτους Adj: Acc Plur Masc
παρεισάκτους
παρεισάξουσι
παρεισάξουσιν
παρεισδύνω
παρείσδυσιν
παρείσδυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρείσδυσιςπαρεισδύσεις
GENπαρεισδύσεωςπαρεισδύσεων
DATπαρεισδύσειπαρεισδύσεσι(ν)
ACCπαρείσδυσι(ν)παρεισδύσεις
παρεισεδύησαν
παρεισέδυσαν
παρεισενέγκαντες
παρεισέρχομαι
παρεισῆλθεν
παρεισῆλθον
παρείσθωσαν
πάρεισιν
παρεισπορεύομαι
παρεισπορευόμενοι
παρειστήκει
παρειστήκεισαν
παρεισφέρω
παρεῖχε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παρέχω
παρεῖχον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: παρέχω