πάρει
παρεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παροράω
παρείθησαν
παρείλατο
παρειληφέναι
παρείλημμαι
παρεῖμαι
παρείμεθα
παρειμέναι
παρειμέναις
παρειμένας
παρειμένη
παρειμένῃ
παρειμένος
παρειμένους
πάρειμι
 • Present
 • παρόντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • παρόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • παρόντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • πάρει Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • παρεῖναι Verb: Pres Infin
 • πάρεισιν Verb: Pres Ind 3rd Plur
 • πάρεσμεν Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • πάρεστε Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • πάρεστι Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • πάρεστιν Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • παρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • παρῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • παριόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • πάρον Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
 • παρόν Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
 • παρόντες Verb: Pres Part Nom Plur Masc
 • παρόντος Verb: Pres part Gen Sing Neut
 • παρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • παροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • παροῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • παρούσῃ Verb: Pres Part Dat Sing Fem
 • παροῦσι Verb: Pres Part Dat Plur Neut
 • παροῦσιν Verb: Pres Part Dat Plur Neut
 • παρών Verb: Pres Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • παρῆν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • παρῆσαν Verb: Imp Ind 3rd Plur
 • Future
 • παρέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρέσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • Perfect
παρεῖναι
παρεισάγω
παρείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: creep in unawares, smuggled in
 • Forms:
  • παρεισάκτους Adj: Acc Plur Masc
παρεισάκτους
παρεισάξουσι
παρεισάξουσιν
παρεισδύνω
παρείσδυσιν
παρείσδυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρείσδυσιςπαρεισδύσεις
GENπαρεισδύσεωςπαρεισδύσεων
DATπαρεισδύσειπαρεισδύσεσι(ν)
ACCπαρείσδυσι(ν)παρεισδύσεις
παρεισεδύησαν
παρεισέδυσαν
παρεισενέγκαντες
παρεισέρχομαι
παρεισῆλθεν
παρεισῆλθον
παρείσθωσαν
πάρεισιν
παρεισπορεύομαι
παρεισπορευόμενοι
παρειστήκει
παρειστήκεισαν
παρεισφέρω
παρεῖχε
παρεῖχεν
παρείχετο
παρεῖχον