πάρει
παρεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παροράω
παρείθησαν
παρείλατο
παρειληφέναι
παρείλημμαι
παρεῖμαι
παρείμεθα
παρειμέναι
παρειμέναις
παρειμένας
παρειμένη
παρειμένῃ
παρειμένος
παρειμένους
πάρειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Based on εἰμί:
   • to be present (e.g., I am here)
   • to be along side as a companion of
   • to come here (e.g., men have come here, viz. Act 17:6)
   • to have arrived
   • to be possible
   • to have something (when followed by τίς, e.g., 2Pet 1:9)
  • Based on εἶμι:
   • to happen to pass by (Prov 9:15; 15:10)
 • Cognates: ἄνειμι, ἄπειμι, εἰμί, εἶμι, εἴσειμι, ἔνειμι, ἔπειμι, ἔξειμι, κάτειμι, πάρειμι, περίειμι, πρόειμι, πρόσειμι, συμπάρειμι, συμπρόσειμι, συνάντειμι, σύνειμι
 • Forms:
  • παρόντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • παρόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παρόντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
  • πάρει Verb: Pres Ind 2nd Sing
  • παρεῖναι Verb: Pres Infin
  • πάρεισιν Verb: Pres Ind 3rd Plur
  • παρέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • πάρεσμεν Verb: Pres Ind 1st. Plur
  • παρέσται Verb: Fut Ind 3rd Sing
  • πάρεστε Verb: Pres Ind 2nd Plur
  • πάρεστι Verb: Pres Ind 3rd Sing
  • πάρεστιν Verb: Pres Ind 3rd Sing
  • παρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • παρῆν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • παρῆσαν Verb: Imp Ind 3rd Plur
  • παριόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πάρον Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
  • παρόν Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
  • παρόντες Verb: Pres Part Nom Plur Masc
  • παρόντος Verb: Pres part Gen Sing Neut
  • παρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • παροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παροῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • παρούσῃ Verb: Pres Part Dat Sing Fem
  • παροῦσι Verb: Pres Part Dat Plur Neut
  • παροῦσιν Verb: Pres Part Dat Plur Neut
  • παρών Verb: Pres Part Nom Sing Masc
παρεῖναι
παρεισάγω
παρείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: creep in unawares, smuggled in
 • Forms:
  • παρεισάκτους Adj: Acc Plur Masc
παρεισάκτους
παρεισάξουσι
παρεισάξουσιν
παρεισδύνω
παρείσδυσιν
παρείσδυσις
παρεισεδύησαν
παρεισέδυσαν
παρεισενέγκαντες
παρεισέρχομαι
παρεισῆλθεν
παρεισῆλθον
παρείσθωσαν
πάρεισιν
παρεισπορεύομαι
παρεισπορευόμενοι
παρειστήκει
παρειστήκεισαν
παρεισφέρω
παρεῖχε
παρεῖχεν
παρείχετο
παρεῖχον