πῶ
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning: where?
πώ, πω
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: up to this time, yet, until now
πώγων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the beard
  • chin (of the face)
 • Note: beard, the lower part of the face from below the eyes and under the nose
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπώγωνπώγωνες
GENπώγωνοςπωγώνων
DATπώγωνιπώγωσι(ν)
ACCπώγωναπώγωνας
πώγωνα
πώγωνας
πώγωνι
πώγωνος
πώλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλεῖν
πωλεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πωλέω
πωλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πωλέω
πωλέω
 • Meaning: to barter, sell, trade
 • Forms:
Present
 • πώλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πωλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πωλούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πωλουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πωλοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πωλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πωλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πωλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πωλούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πωλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • πωλοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πωλοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πωλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πωλῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • πωλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • πωλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πωλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
 • ἐπώλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπώλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπώλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πωλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπώλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπώλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πωλῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πωλήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πωλήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πωλησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πώλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
πωλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πωλέω
πωλήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πωλέω
πωλησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πωλήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
πώλησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πωλέω
πῶλον
πῶλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: colt, foal, young animal
πωλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: πωλέω
πωλουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωλέω
πωλοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πωλέω
πωλούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πωλέω
πώλους
πωλοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: πωλέω
πωλοῦσι, πωλοῦσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: πωλέω
πώλυπα
πῶλυψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: octopus
 • Forms:
  • πώλυπα Noun: Acc Sing Masc
πωλῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πωλέω
πωλῶσι, πωλῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πωλέω
πώποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ever, at any time
  • with negative: never, not ever
πωρόω
 • Meaning:
  • to harden, petrify
  • to become dim (of eyesight)
  • Figurative: to make dull, obtuse, blind
 • Forms:
  • πεπώρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπωρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπωρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπώρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπώρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπωρωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • πεπωρωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • πεπώρωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
πωρώσει
πώρωσι, πώρωσιν
πώρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stupidity, callousness, blindness, hardness
πῶς
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • how?, in what way?
  • To determine how something happens: how?, in what?, with what right?, in what sense?
  • To indicate surprise: how is it possible?
  • To denote disapproval or rejection: with what right?, how dare you?
  • In rhetorical questions: how could [something)?, it's impossible that ..
  • After verbs of knowing, saying, asking, etc.: i.e., you know that ..
  • With the meaning of ὅτι: that, see Matt 12:4; Mark 2:26; Acts 11:13
  • In exclamation: how ... ! see Mark 10:24; Luke 18:24; 12:50; John 11:36
  • μή πως and μήπως: otherwise, lest perhaps see Rom 11:21; 1Cor 8:9; 2Cor 2:7; 8:9; 9:4; 11:3; 12:202; Gal 2:2; 4:11; 1Thess 3:5
πως
 • Parse: particle
 • Root: πώς
πώς
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: perhaps, somehow, in some way, something like
 • Forms:
  • πως particle
 • Combination:
  • εἴ πως (εἰπως) = if perhaps, if somehow (Acts 27:12; Phil 3:11; Rom 1:10; 11:14)