παλάθας
παλάθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitcake, a cake of dried fruit (figs, dates, raisins)
 • Forms:
παλάθην
παλάθης
πάλαι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • formerly, long ago, in time past
  • for a long time
  • previously, before now
  • recently, not long ago
  • already
παλαιά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παλαιός
παλαιᾷ
παλαιάν
παλαιᾶς
παλαίειν
παλαιοῖς
παλαιόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παλαιός
παλαιός
Singular
 MascFemNeut
NOMπαλαιόςπαλαιάπαλαιόν
GENπαλαιοῦπαλαιᾶςπαλαιοῦ
DATπαλαιῷπαλαιᾷπαλαιῷ
ACCπαλαιόνπαλαιάνπαλαιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπαλαιοίπαλαιαίπαλαιά
GENπαλαιῶν
DATπαλαιοῖςπαλαιαῖςπαλαιοῖς
ACCπαλαιούςπαλαιάςπαλαιά
παλαιότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: oldest
 • Note: Superlative of παλαιός
παλαιοτάτου
παλαιοτέροις
ταλαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: older
 • Note: Comparative of παλαιός
παλαιοτέρων
παλαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oldness, antiquatedness
 • Forms:
παλαιότητι
παλαιοῦ
παλαιούμενα
παλαιουμένη
παλαιούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: παλαιόω
παλαιούς
παλαιοῦται
παλαιόω
 • Active Meaning:
  • to make old
  • to enjoy a long time of (something)
  • to wear out
  • to last a long time
  • to declare obsolete
 • Passive Meaning:
  • to grow old, wax old, become old
  • to decay through time
  • to fail
  • to become chronic, lingering (of disease)
  • to be worn out
 • Forms:
Present
 • παλαιούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • παλαιουμένη Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • παλαιούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • παλαίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παλαίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παλαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • παλαιωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παλαιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παλαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παλαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • παλαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • παλαιωθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • παλαιωθεῖσαν Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • ἐπαλαιώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαλαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαλαιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαλαιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπαλαιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαλαίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαλαίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παλαιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παλαιώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
Perfect
 • πεπαλαίωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπαλαίωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπαλαιωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πεπαλαιωμένε Part: Perf Mid/Pass Voc Sing Masc
 • πεπαλαίωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πεπαλαίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παλαίσαντες
παλαιστάς
παλαιστή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the palm of the hand, handbreadth (about 80 mm)
 • Forms:
παλαιστήν
παλαιστής
παλαιστής
παλαιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the palm of the hand, 4-fingers wide, handbreadth (about 80 mm)
παλαιστῆς
παλαιστιαία
παλαιστιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a palm-distance
 • Forms:
παλαιστοῦ
παλαίστρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a palaestra, wrestling-school, wrestling ring
 • Forms:
παλαίστρῃ
παλαίτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • oldest
παλαίω
 • Meaning:
 • Forms:
  • παλαίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐπάλαιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παλαίειν Verb: 2Aor Act Infin
  • παλαίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παλαίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
παλαιῷ
παλαιωθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: παλαιόω
παλαιωθῇ
παλαιωθήσεσθε
παλαιωθήσεται
παλαιωθήσονται
παλαιώθητι
παλαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: antiquity, ancient part (of the creation)
 • Forms:
παλαιώμασι, παλαιώμασιν
παλαιώματα
παλαιῶν
παλαιώσει
παλαίωσι, παλαίωσιν
παλαίωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παλαίω
παλαίωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παλαιόω
παλαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: decay
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Nahum 1:15
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

παλαιώσουσι, παλαιώσουσιν
παλαστιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: palm width
πάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: struggle, wrestle, wrestling
 • Forms:
παλιγγενεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • regeneration,
  • spiritual rebirth
  • the state or the act of spiritual renovation, esp., Messianic restoration
 • Forms:
παλιγγενεσίᾳ
παλιγγενεσίαν
παλιγγενεσίας
παλιμβολία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fickleness, change of mind
 • Forms:
  • παλιμβολίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
παλιμβολίαν
παλίμβολος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • changeable, untrustworthy, uncertain, unstable
 • Forms:
  • παλιμβόλου Adj: Gen Sing MFN
παλιμβόλου
πάλιν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • back (e.g., go back, return)
  • again, once more, anew
  • furthermore, thereupon
  • καὶ πάλιν = again and again
  • on the other hand
  • in turn

   Οὐ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.
   a good tree does not produce rotten fruit, nor, in turn, does a rotten tree produce good fruit. (Luke 6:43)

παλινδρομέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run back again
 • Forms:
  • παλινδρομούντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
παλινδρομούντων
παλινοστεῖν
παλινοστέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to return
 • Forms:
  • παλινοστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παλινοστήσαντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Nom/Acc Plur Neut
παλινοστήσαντα
παλινῳδία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • recantation, palinode
 • Forms:
  • παλινῳδίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • παλινῳδίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
παλινῳδίαν
παλινῳδίας
παλιούροις
παλίουρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a thorny shrub
παλιούρους
παλιούρων
παλλακαί
παλλακάς
παλλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concubine, secondary wife
 • Note: not to be understood as a prostitute, more like a common-law wife who has not been officially married
 • Forms:
παλλακῇ
παλλακήν
παλλακῆς
παλλακίδων
παλλακίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concubine
 • Forms:
παλλακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: object of favourite attention and affection
παλλακῶν
πάλλομαι
 • Meaning:
  • to tremble, quiver
  • to swing one's head or body back and forth
 • Forms:
  • ἐπαλλόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing