παλάθας
παλάθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitcake, a cake of dried fruit (figs, dates, raisins)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαλάθηπαλάθαι
GENπαλάθηςπαλαθῶν
DATπαλάθῃπαλάθαις
ACCπαλάθηνπαλάθας
VOCπαλάθηπαλάθαι
παλάθην
παλάθης
πάλαι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • formerly, long ago, in time past
  • for a long time
  • previously, before now
  • recently, not long ago
  • already
 • Cognates: ἔκπαλαι, πάλαι
παλαιά
παλαιᾷ
παλαιάν
παλαιᾶς
παλαίειν
παλαιοῖς
παλαιόν
παλαιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ancient, old (not new), aged, antique, worn out, traditional
 • Forms:
  • παλαιοτάτου Adj: Gen Sing Masc/Neut Superlative
  • παλαιοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • παλαιά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Neut
  • παλαιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • παλαιάν Adj: Acc Sing Fem
  • παλαιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • παλαιόν Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • παλαιοτέροις Adj: Dat Plur Masc comp
  • παλαιοτέρων Adj: Gen Plur Masc
  • παλαιοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • παλαιούς Adj: Acc Plur Masc
  • παλαιῷ Adj: Dat Sing Neut
  • παλαιῶν Adj: Gen Plur Neut
παλαιοτάτου
παλαιοτέροις
παλαιοτέρων
παλαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oldness, antiquatedness
 • Forms:
  • παλαιότητι Noun: Dat Sing Fem
παλαιότητι
παλαιοῦ
παλαιούμενα
παλαιουμένη
παλαιούμενον
παλαιούς
παλαιοῦται
παλαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make old
   • to enjoy a long time of (something)
   • to wear out
   • to last a long time
   • to declare obsolete
  • Passive:
   • to grow old, wax old, become old
   • to decay through time
   • to fail
   • to become chronic, lingering (of disease)
   • to be worn out
 • Forms:
  • παλαιωθεῖσαν
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
   • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Fem
  • ἐπαλαιώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαλαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαλαιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαλαιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπαλαιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπαλαίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαλαίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παλαιούμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • παλαιουμένη Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παλαιούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • παλαιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παλαιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • παλαιωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παλαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παλαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παλαιώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • παλαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παλαίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παλαίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παλαιώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παλαιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πεπαλαίωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπαλαίωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπαλαιωμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • πεπαλαιωμένε Verb: Perf Mid part Voc Sing Masc
  • πεπαλαίωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • πεπαλαίωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
παλαίσαντες
παλαιστάς
παλαιστή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the palm of the hand, handbreadth (about 80 mm)
 • Forms:
  • παλαιστάς Noun: Acc Plur Fem
  • παλαιστήν Noun: Acc Sing Fem
  • παλαιστῆς Noun: Gen Sing Fem
παλαιστήν
παλαιστής
παλαιστής
παλαιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the palm of the hand, 4-fingers wide, handbreadth (about 80 mm)
 • Forms:
  • παλαιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
παλαιστῆς
παλαιστοῦ
παλαίστρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a palaestra, wrestling-school, wrestling ring
 • Forms:
  • παλαίστρῃ Noun: Dat Sing Fem
παλαίστρῃ
παλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
 • Cognates: ἀντιπαλαίω, καταπαλαίω, παλαίω
 • Forms:
  • παλαίσαντες Verb: Aor ct Part Nom Plur Masc
  • ἐπάλαιεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παλαίειν Verb: 2Aor Act Infin
  • παλαίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παλαίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
παλαιῷ
παλαιωθεῖσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • Verb: Aor Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: παλαιόω
παλαιωθῇ
παλαιωθήσεσθε
παλαιωθήσεται
παλαιωθήσονται
παλαιώθητι
παλαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: antiquity, ancient part (of the creation)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαλαίωμαπαλαιώματα
GENπαλαιώματοςπαλαιωμάτων
DATπαλαιώματιπαλαιώμασι(ν)
ACCπαλαίωμαπαλαιώματα
παλαιώμασι
παλαιώμασιν
παλαιώματα
παλαιῶν
παλαιώσει
παλαίωσι
παλαίωσι
παλαίωσιν
παλαίωσιν
παλαίωσιν
παλαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: decay
 • Concord: Nahum 1:15
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαλαίωσιςπαλαιώσεις
GENπαλαιώσεωςπαλαιώσεων
DATπαλαιώσειπαλαιώσεσι(ν)
ACCπαλαίωσι(ν)παλαιώσεις
παλαιώσουσι
παλαιώσουσιν
πάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: struggle, wrestle, wrestling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπάληπάλαι
GENπάληςπαλῶν
DATπάλῃπάλαις
ACCπάληνπάλας
VOCπάληπάλαι
παλιγγενεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: regeneration, (spiritual) rebirth (the state or the act), i.e., (figuratively) spiritual renovation, esp., Messianic restoration
 • Forms:
  • παλιγγενεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • παλιγγενεσίας Noun: Gen Sing Fem
  • παλιγγενεσίαν Noun: Acc Sing Fem
παλιγγενεσίᾳ
παλιγγενεσίαν
παλιγγενεσίας
πάλιν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • back (e.g., go back, return)
  • again, once more, anew
  • furthermore, thereupon
  • καὶ πάλιν = again and again
  • on the other hand, in turn
 • Cognates: ἀνάπαλιν, πάλιν
παλλακαί
παλλακάς
παλλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concubine
 • Forms:
  • παλλακαί Noun: Nom Plur Fem
  • παλλακάς Noun: Acc Plur Fem
  • παλλακήν Noun: Acc Sing Fem
  • παλλακῆς Noun: Gen Sing Fem
  • παλλακῶν Noun: Gen Plur Fem
  • παλλακῇ Noun: Dat Sing Fem
παλλακῇ
παλλακήν
παλλακῆς
παλλακίδων
παλλακίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concubine
 • Forms:
  • παλλακίδων Noun: Gen Plur Fem
παλλακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: object of favourite attention and afection
παλλακῶν
πάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tremble, quiver
  • to swing one's head or body back and forth
 • Forms:
  • ἐπαλλόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing