πάθει
παθεῖν
παθεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suffering, mourning, grieving, sick
 • Forms:
  • παθεινούς Adj: Acc Plur Masc
παθεινούς
παθεῖται
 • Parse: Verb: Fut MP Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάθεσι
πάθεσιν
πάθη
πάθῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suffering, misfortune
  • passion
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπάθημαπαθήματα
GENπαθήματοςπαθημάτων
DATπαθήματιπαθήμασι(ν)
ACCπάθημαπαθήματα
παθήμασι
παθήμασιν
παθήματα
παθημάτων
παθητόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: παθητός
παθητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • suffer, suffering, subject to suffering, liable (i.e., doomed) to experience pain
  • sufferer, someone who has suffered
 • Forms:
  • παθητόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
παθοκράτεια
Feminine
 SingularPlural
NOMπαθοκράτειαπαθοκράτειαι
GENπαθοκρατείαςπαθοκρατειῶν
DATπαθοκρατείᾳπαθοκρατείαις
ACCπαθοκρατείανπαθοκρατείας
παθοκράτειαν
παθοκρατείαν
παθοκρατεῖσθαι
παθοκρατέομαι
παθοκρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to exercise strong passion
  • Passive:
   • to be governed by passion
   • to be a slave to passion
   • to be affected by emotions
 • Forms:
  • παθοκρατεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
παθόντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πάσχω
παθόντας
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πάσχω
παθόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom plur masc
 • Root: πάσχω
παθόντος
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πάσχω
παθόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πάσχω
πάθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suffering, ("pathos")
  • trouble, misfortune, calamity
  • physical discomfort
  • mourning
  • passion, emotion, (inordinate) affection, lust
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπάθοςπάθη
GENπάθουςπαθῶν
DATπάθειπάθεσι(ν)
ACCπάθοςπάθη
πάθους
παθοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πάσχω
παθοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Dat sing fem
  • Verb: Aor Act Part Nom plur fem
 • Root: πάσχω
παθοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Fem
 • Root: πάσχω
πάθω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πάσχω
παθών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πάσχω
παθῶν
πάθωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πάσχω