πάθας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πάθη
πάθει
παθεῖν
παθεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suffering, mourning, grieving, sick
 • Forms:
  • παθεινούς Adj: Acc Plur Masc
παθεινούς
παθεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάθεσι, πάθεσιν
πάθη
πάθη
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • passive state
πάθῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suffering, misfortune
  • passion
 • Forms:
παθήμασι, παθήμασιν
παθήματα
παθημάτων
παθητόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: παθητός
παθητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival
   • suffer, suffering, subject to suffering, liable (i.e., doomed) to experience pain
  • Substantival
   • sufferer, someone who has suffered
 • Forms:
  • παθητόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • παθητόν Adj: Acc Sing Masc
πάθοι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πάσχω
παθοκράτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-control, self-restraint, mastery over passion
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 13:5, 16
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
παθοκράτειαν
παθοκρατείαν
παθοκρατεῖσθαι
παθοκρατέομαι
παθοκρατέω
 • Active Meaning:
  • to exercise strong passion
 • Passive Meaning:
  • to be governed by passion
  • to be a slave to passion
  • to be affected by emotions
 • Forms:
  • παθοκρατεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
παθόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: πάσχω
παθόντας
 • Parse: Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: πάσχω
παθόντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πάσχω
παθόντος
 • Parse: Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • Root: πάσχω
παθόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
 • Root: πάσχω
πάθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suffering
  • trouble, misfortune, calamity
  • physical discomfort
  • mourning
  • passion, emotion, (inordinate) affection, lust
 • Note: origin of English word "pathos"
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπάθοςπάθη
GENπάθουςπαθῶν
DATπάθειπάθεσι(ν)
ACCπάθοςπάθη
πάθους
παθοῦσα
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πάσχω
παθοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Act Dat Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • Root: πάσχω
παθοῦσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • Root: πάσχω
πάθω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πάσχω
πάθωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: πάσχω
παθῶμεν
παθών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πάσχω
παθῶν
πάθωσι, πάθωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πάσχω