πνέῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνέοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πνέω
πνέοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πνέω
πνεούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: πνέω
πνεύμα
πνεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a blowing, a current of air, a wind, a gust, a breeze
  • breathed air, breath
  • exhaled air, odour, scent
  • ghost, spirit, rational or intelligent being without material existence
  • animating principle (with moral or religious propensity)
  • life principle, mind
  • one of the four cardinal points
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπνεῦμαπνεύματα
GENπνεύματοςπνευμάτων
DATπνεύματιπνεύμασι(ν)
ACCπνεῦμαπνεύματα
πνεύμασι
πνεύμασιν
πνεύματα
πνεύματι
πνευματικά
πνευματικαῖς
πνευματικάς
πνευματικῇ
πνευματική
πνευματικήν
πνευματικῆς
πνευματικοί
πνευματικοῖς
πνευματικόν
πνευματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spiritual, pertaining to the spirit
  • the Spirit (i.e., Holy Spirit)
  • evil spirits (Eph. 6:12)
 • Forms:
  • πνευματικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • πνευματικούς Adj: Acc Plur Masc
  • πνευματικά Adj: Acc Plur Neut
  • πνευματικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • πνευματικάς Adj: Acc Plur Fem
  • πνευματική Adj: Nom Sing Fem
  • πνευματικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πνευματικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πνευματικοί Adj: Nom Plur Masc
  • πνευματικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πνευματικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πνευματικῶν Adj: Gen Plur Neut
  • πνευματικήν Adj: Acc Sing Fem
πνευματικοῦ
πνευματικούς
πνευματικῶν
πνευματικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • spiritually, in a spiritual manner
  • with reference to the non-physical inner life of man
  • with reference to the divine spirit
πνευματοφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry by the wind, be wind-blown
 • Forms:
  • πνευματοφορέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπνευματοφορεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
πνευματοφορέομαι
πνευματοφόροι
πνευματοφόροις
πνευματοφόρον
πνευματοφόρος
πνεύματος
πνευμάτων
πνεύμονος
πνεύμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lungs
 • Forms:
  • πνεύμονος Noun: Gen Sing Masc
πνεύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνεῦσις
πνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blow (i.e., the force of the wind), breeze
  • to breathe out
  • to give forth an odour
 • Cognates: ἀναπνέω, ἀποπνέω, διαπνέω, ἐκπνέω, ἐμπνέω, πνέω, συμπνέω, ὑποπνέω
 • Forms:
  • ἔπνευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πνέῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πνέοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πνέοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πνεούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • πνέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πνεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
πνέων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πνέω
πνίγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνίγω
πνίγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πνίγω
πνιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a choking, suffocation
 • Forms:
  • πνιγμοῦ Noun: Gen Sing Masc
πνιγμοῦ
πνιγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πνίγω
πνιγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πνίγω
πνιγούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: πνίγω
πνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to vex
  • to choke, throttle, strangle
 • Cognates: ἀποπνίγω, συμπνίγω
 • Forms:
  • πνιγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πνιγούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • πνιγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πνίγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἔπνιγε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπνιγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπνίγοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἔπνιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πνίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πνικτόν
πνικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strangled, throttled, choked to death
  • Substantival neuter:
   • an animal choked to death (not bled)
 • Forms:
  • πνικτόν Adj: Acc Sing Neut
  • πνικτοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πνικτῶν Adj: Gen Plur Neut
πνικτοῦ
πνικτῶν
πνοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wind, a breeze
  • breath, respiration
 • Forms:
  • πνοήν Noun: Acc Sing Fem
  • πνοῆς Noun: Gen Sing Fem
  • πνοῇ Noun: Dat Sing Fem
πνοῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πνοή
πνοήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πνοή
πνοῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πνοή