παρά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • with Genitive: from, from beside
   • Of person:

    παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
    ask a drink from me

    αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ
    ask of me (Ps 2:8)

   • Of place:

    παρὰ νηῶν ἀπονοστήσειν
    to return from the ships

  • with Dative: [indicating proximity ]
   with, beside, near, before, by the side of, in the presence of
   • Of person:

    παρὰ τῷ κυρίῳ εἶναι
    to be with the lord

    παρ’ ἐμοὶ γενοῦ, κύριε
    Come near me, sir (Gen 23:11)

   • Of place:

    παρὰ τῷ οἴκῳ καθίζω
    I am sitting beside/near the house

  • with Accusative: to, toward, beside, beyond, along with, except, because of
   • Of place:

    πέμπειν πρέσβεις παρὰ Φίλιππον
    to send elders to Philippi

    παρὰ τὴν θάλασσαν πορεύεσθαι
    to go beside the sea (i.e., along the shore)

   • Of time:

    παρὰ πάντα τὸν χρόνον
    throughout the whole time

   • Of cause: for the reason of

    παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν
    on account of our neglect

   • More than (without a comparative) often with πᾶς:

    Ἰακὼβ δὲ ἠγάπα τὸν Ἰωσὴφ παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ
    Now Jacob loved Joseph more than all his sons (Gen 37:3)

   • Of comparison:

    παρὰ τοὺς ἄλλους μακάριος
    compared with others, blessed

   • In excess of, over and above, in addition to:

    πλῆθος ... παρὰ τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος
    much ... more than ther works that the Lord has charged (Ex 36:5)

   • throughout:

    πλῆθος ... παρὰ τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος
    much ... more than ther works that the Lord has charged (Ex 36:5)

 • Forms:
  • παρ’ PREP