πάρεργος
παρέρριψαν
παρέρχεσθε
παρέρχεται
παρέρχομαι
 • Present
 • παρέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • παρέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • παρερχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • παρελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • παρελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • παρέσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παρελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • παρελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • παρέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρελθάτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • πάρελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παρελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • παρελθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • παρελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • παρέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παρέλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • παρέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παρελθόν Verb: Aor Act Part Acc sing Neut
 • παρελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • παρελθόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Neut
 • παρέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παρέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παρελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • παρέλθωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παρῆλθαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρήλθετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • παρήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • παρεληλυθέναι Verb: 2nd Perfect act Infin
 • παρεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • παρεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • παρεληλυθώς Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Sing Masc
παρερχομένους