πάρεργος
παρέρριψαν
παρέρχεσθε
παρέρχεται
παρέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to proceed, go by, pass by
  • to pass (time)
  • to pass away, come to an end, disappear
  • to come to an end (e.g., the time of prosperity came to an end)
  • to pass by, transgress, neglect, disobey
  • to pass by without taking concern and notice (e.g., you passed by me and didn't express any concern or help for my condition)
  • to get by unnoticed, escape
  • to overlook, go unpunished, go unharmed
  • to go through, pass through
  • to go over (a river, field, etc.)
  • to come to, come here, come
  • to depart and move on to the next stage
  • to come forward (to do some business)
  • to enter into a relationship
  • to occur, happen, fail to come to pass
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • παρελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • παρελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • παρελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παρελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • παρελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • παρεληλυθέναι Verb: 2nd Perfect act Infin
  • παρεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • παρεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • παρεληλυθώς Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Sing Masc
  • παρέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παρελθάτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • πάρελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παρελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • παρελθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • παρελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • παρέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρέλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παρελθόν Verb: Aor Act Part Acc sing Neut
  • παρελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παρελθόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Neut
  • παρέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παρέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • παρελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παρέλθωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • παρέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • παρερχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • παρέσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρῆλθαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρήλθετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • παρήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
παρερχομένους