παρεδειγμάτισαν
παρέδειξα
παρεδέχθησαν
παρεδίδετο
παρεδίδοντο
παρεδίδοσαν
παρεδίδοτο
παρεδίδου
παρεδίδουν
παρεδόθη
παρεδόθημεν
παρεδόθην
παρεδόθης
παρεδόθησαν
παρεδόθητε
top
παρεδόξασας
παρεδόξασεν
παρέδοσαν
παρεδρεύει
παρεδρεύοντας
παρεδρεύοντες
παρεδρεύω
πάρεδροι
πάρεδρον
πάρεδρος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: someone who sits beside, partner
  • Forms:
    • πάρεδροι Noun: Nom Plur Masc/Fem
    • πάρεδρον Noun: Acc Sing Masc
παρέδωκα
παρεδώκαμεν
παρέδωκαν
top
παρέδωκας
παρεδώκατε
παρέδωκε
παρέδωκεν