παιάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a battle cry, battle song
  • a choral song, hymn, chant
 • Forms:
παιάνων
παῖγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: play (i.e., child's play), sport, game
παίγνια
παιγνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • play, sport, a game, performance
  • entertainment, amusement
  • insolence, mockery, contemptuous attitude
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιγνίαπαιγνίαι
GENπαιγνίαςπαιγνιῶν
DATπαιγνίᾳπαιγνίαις
ACCπαιγνίανπαιγνίας
VOCπαιγνίαπαιγνίαι
παιγνίαις
παιγνίοις
παίγνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plaything, toy, game
  • playful gesture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαίγνιονπαίγνια
GENπαιγνίουπαιγνίων
DATπαιγνίῳπαιγνίοις
ACCπαίγνιονπαίγνια
παῖδα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδαγωγόν
παιδαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor, schoolmaster, a boy-leader, i.e., a servant whose office it was to take the children to school, a tutor ("pedagogue")
  • pedagogue
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαιδαγωγόςπαιδαγωγοί
GENπαιδαγωγοῦπαιδαγωγῶν
DATπαιδαγωγῷπαιδαγωγοῖς
ACCπαιδαγωγόνπαιδαγωγούς
VOCπαιδαγωγέπαιδαγωγοί
παιδαγωγούς
παιδαγωγῷ
παιδάρια
παιδαρίοις
παιδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, lad, little boy or girl
  • a youth, youngster
  • young slave, young servant
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαιδάριονπαιδάρια
GENπαιδαρίουπαιδαρίων
DATπαιδαρίῳπαιδαρίοις
ACCπαιδάριονπαιδάρια
παιδαρίου
παιδαρίῳ
παιδαρίων
παῖδας
παιδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active:
   • education
   • instruction (in religion and morality)
   • upbringing, training, instruction, nurture
   • a body of knowledge to be taught
   • lesson taught or learned by way of punishment or constructive criticism
   • discipline, disciplinary correction
   • chastening, chastisement
  • Passive:
   • state of being trained
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδείαπαιδεῖαι
GENπαιδείαςπαιδειῶν
DATπαιδείᾳπαιδείαις
ACCπαιδείανπαιδείας
VOCπαιδείαπαιδεῖαι
παιδείᾳ
παιδεῖαι
παιδείαν
παιδείας
παῖδες
παίδευε
παιδεύει
παιδεύειν
παιδεύεσθαι
παιδεύεσθε
παιδεύεται
παιδεύετε
παιδευθέντες
παιδευθῇ
παιδευθήσεσθε
παιδευθήσεται
παιδευθήσῃ
παιδευθησόμεθα
παιδευθήσονται
παιδεύθητε
παιδευθῆτε
παιδευθῶσι, παιδευθῶσιν
παιδευόμεθα
παιδευόμενοι
παιδευομένοις
παιδευόμενος
παιδεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παιδεύω
παιδεύοντος
παιδεύουσα
παιδεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: παιδεύω
παιδεύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: παιδεύω
παιδεύσας
παιδεύσει
παιδεύσῃ
παιδεύσῃς
παίδευσον
παιδεύσουσι, παιδεύσουσιν
παιδεύσω
παιδεύσωμεν
παιδεύσωσι, παιδεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παιδεύω
παιδευτά
παιδευτάς
παιδευτήν
παιδευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corrector, instructor, educator, a trainer, i.e., teacher or (by implication) discipliner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαιδευτήςπαιδευταί
GENπαιδευτοῦπαιδευτῶν
DATπαιδευτῇπαιδευταῖς
ACCπαιδευτήνπαιδευτάς
VOCπαιδευτάπαιδευταί
παιδεύω
 • Meaning:
  • to instruct, train, bring up, educate
  • to practice discipline
  • to correct, give guidance (to someone)
  • to discipline (with punishment)
 • Forms:
Present Verbs
 • παίδευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παιδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παιδεύειν Verb: Pres Act Infin
 • παιδεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παιδεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παιδεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παιδεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • παιδευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παιδεύωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Active Participles
 • παιδεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παιδεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • παιδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παιδεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐπαίδευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπαίδευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παιδευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παιδευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παιδευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • παιδευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • παιδευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • παιδεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παιδεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παιδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • ἐπαιδεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαιδεύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαιδεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαίδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαίδευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπαίδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παιδευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παιδεύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • παιδευθῶσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παιδεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παιδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • παιδεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παιδεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παίδευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παιδεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παιδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • παιδευθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • παιδεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • πεπαιδευμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • πεπαιδευμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπαιδευμένοuς Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πεπαιδευμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
παιδεύων
παιδεύωσι, παιδεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παιδεύω
παιδί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδία
παιδιή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childness, childhood, child's game
 • Forms:
παιδίοις
παιδιόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood, from infancy
παιδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a child (male or female)
  • a young servant, slave-lad
  • a damsel, young female (old enough to marry)
  • newly-wed son-in-law
  • fetus
  • new-born camel, calf, lamb
  • childhood
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαιδίονπαιδία
GENπαιδίουπαιδίων
DATπαιδίῳπαιδίοις
ACCπαιδίονπαιδία
παιδίου
παιδίσκαι
παιδίσκας
παιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female servant, maid, servant girl, housemaid, domestic
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδίσκηπαιδίσκαι
GENπαιδίσκηςπαιδισκῶν
DATπαιδίσκῃπαιδίσκαις
ACCπαιδίσκηνπαιδίσκας
VOCπαιδίσκηπαιδίσκαι
παιδίσκῃ
παιδίσκην
παιδίσκης
παιδισκῶν
παιδίῳ
παιδίων
παιδόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood
παιδοποιέω
 • Meaning: to beget children, have children, produce offspring
 • Forms:
  • παιδοποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
παιδοποιήσασθαι
παιδοποιία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: child-bearing, procreation of children
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδοποιίαπαιδοποιίαι
GENπαιδοποιίαςπαιδοποιιῶν
DATπαιδοποιίᾳπαιδοποιίαις
ACCπαιδοποιίανπαιδοποιίας
VOCπαιδοποιίαπαιδοποιίαι
παιδός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδοφθορέω
 • Meaning: to commit sodomy, practice homosexual with boys, corrupt children, molest or abuse boys
 • Forms:
  • παιδοφθορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
παιδοφθορήσεις
παιδοφθόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pedophile, corrupter of boys, homosexual
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαιδοφθόροςπαιδοφθόροι
GENπαιδοφθόρουπαιδοφθόρων
DATπαιδοφθόρῳπαιδοφθόροις
ACCπαιδοφθόρονπαιδοφθόρους
VOCπαιδοφθόρεπαιδοφθόροι
παίδων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: παῖς
παῖζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίζειν
παίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to play like a child
 • Root: παίζω
παίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παίζω
παίζοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: παίζω
παιζόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: παίζω
παίζουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: παίζω
παίζω
 • Meaning:
  • to play (like a child), play a game
  • to make fun of
  • to flirt, dally, tease, sport

   εἶδεν τὸν Ἰσαὰκ παίζοντα μετὰ Ῥεβέκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ
   He saw Isaac flirting with Rebecca his wife (Gen 26:8)

  • to amuse oneself, dance, jest, perform
 • Forms:
Present
 • παῖζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παίζειν Verb: Pres Act Infin
 • παίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • παίζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • παίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔπαιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • παίξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παίξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔπαιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπαισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπαισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπαισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παιξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • παιξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • πέπαικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
παίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: παίζω
παίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dancer, player
παιξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παίζω
παιξάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παίζω
παίξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
παίοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παίω
παίοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: παίω
παίοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: παίω
παῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • child
   • a woman of marriageable age
   • a biological descendant
   • a spiritual descendant
  • servant
   • a domestic servant
   • a house manager, butler
   • a male counterpart of παιδίσκη
   • a polite term for "I" or "we"

    κτηνοτρόφοι ἐσμὲν οἱ παῖδές σου
    your servants are cattlemen (Gen 46:34)

  • childhood
   • a minor in age
    • child, maiden, son, youngster, youth
    • boy, lad
    • girl, damsel, lassie
   • a minor in social status
    • a slave, servant
    • male servant
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMπαῖςπαῖδες
GENπαιδόςπαίδων
DATπαιδίπαῖσι, παισί(ν)
ACCπαῖδαπαῖδας
VOCπαῖ
παίσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: παίω
παίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: παίω
παίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: παίω
παισί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: παῖς
παισίν
παίω
 • Meaning: to strike, hit, smite, sting
 • Forms:
  • ἔπαισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • παίοντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • παίοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • παίοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • παίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πέπαικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παίοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • παίουσαι
   • Part: Pres Act Dat Sing Fem
   • Part: Pres Act Nom Plur Fem
παίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: παίω