παιάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a battle cry, battle song
  • a choral song, hymn, chant
 • Forms:
παιάνων
παῖγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: play (i.e., child's play), sport, game
παίγνια
παιγνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • play, sport, a game, performance
  • entertainment, amusement
  • insolence, mockery, contemptuous attitude
 • Forms:
παιγνίαις
παιγνίοις
παίγνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plaything, toy, game
  • playful gesture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαίγνιονπαίγνια
GENπαιγνίουπαιγνίων
DATπαιγνίῳπαιγνίοις
ACCπαίγνιονπαίγνια
παῖδα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδαγωγία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • office of a schoolmaster
 • Forms:
  • παιδαγωγίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
παιδαγωγίαν
παιδαγωγόν
παιδαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor, teacher, schoolmaster
  • tutor, a boy-leader, i.e., a servant whose office it was to take the children to school
  • pedagogue
παιδαγωγούς
παιδαγωγῷ
παιδάρια
παιδαρίοις
παιδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, lad, little boy or girl
  • a youth, youngster
  • young slave, young servant
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαιδάριονπαιδάρια
GENπαιδαρίουπαιδαρίων
DATπαιδαρίῳπαιδαρίοις
ACCπαιδάριονπαιδάρια
παιδαρίου
παιδαρίῳ
παιδαρίων
παῖδας
παιδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Active Meaning:
  • education
  • instruction (in religion and morality)
  • upbringing, training, instruction, nurture
  • a body of knowledge to be taught
  • lesson taught or learned by way of punishment or constructive criticism
  • discipline, disciplinary correction
  • chastening, chastisement
 • Passive Meaning:
  • state of being trained
 • Forms:
παιδείᾳ
παιδεῖαι
παιδείαν
παιδείας
παιδεραστία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love of boys
 • Forms:
  • παιδεραστίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
παιδεραστίᾳ
παῖδες
παίδευε
παιδεύει
παιδεύειν
παιδευθεὶς
παιδεύεσθαι
παιδεύεσθε
παιδεύεται
παιδεύετε
παιδευθέντες
παιδευθῇ
παιδευθήσεσθε
παιδευθήσεται
παιδευθήσῃ
παιδευθησόμεθα
παιδευθήσονται
παιδεύθητε
παιδευθῆτε
παιδευθῶσι, παιδευθῶσιν
παίδευμα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • lesson, what is taught
 • Forms:
  • παιδεύματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • παιδεύμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
παιδεύμασι, παιδεύμασιν
παιδεύματα
παιδευόμεθα
παιδευόμενοι
παιδευομένοις
παιδευόμενος
παιδεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παιδεύω
παιδεύοντος
παιδεύουσα
παιδεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: παιδεύω
παιδεύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: παιδεύω
παιδεύσας
παιδεύσει
παιδεύσῃ
παιδεύσῃς
παίδευσον
παιδεύσουσι, παιδεύσουσιν
παιδεύσω
παιδεύσωμεν
παιδεύσωσι, παιδεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παιδεύω
παιδευτά
παιδευτάς
παιδευτήν
παιδευτήριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • school, a place of learning
 • Forms:
  • παιδευτηρίων Noun: Gen Plur Neut
παιδευτηρίων
παιδευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corrector, discipliner
  • teacher, instructor, educator
  • a trainer
παιδεύω
 • Meaning:
  • to instruct, train, bring up, educate
  • to practice discipline
  • to correct, give guidance (to someone)
  • to discipline (with punishment)
 • Forms:
Present Verbs
 • παίδευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παιδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παιδεύειν Verb: Pres Act Infin
 • παιδεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παιδεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παιδεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παιδεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • παιδευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παιδεύωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Active Participles
 • παιδεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παιδεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • παιδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παιδεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐπαίδευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπαίδευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παιδευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παιδευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παιδευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • παιδευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • παιδευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • παιδεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παιδεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παιδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • ἐπαιδεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαιδεύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαιδεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαίδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαίδευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπαίδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παιδευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παιδεύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • παιδευθῶσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παιδεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παιδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • παιδεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παιδεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παίδευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παιδεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παιδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • παιδευθεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • παιδευθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • παιδεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • πεπαιδευμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • πεπαιδευμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπαιδευμένοuς Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πεπαιδευμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
παιδεύων
παιδεύωσι, παιδεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παιδεύω
παιδί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδία
παιδιᾷ
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Fem
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: παιδιή
παιδιή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childness, childhood, child's game
 • Note: παιδιᾷ Alt. form for Noun: Nom Plur Fem and Noun: Dat Sing Fem
 • Forms:
παιδικῆς
παιδικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • childish, boyish, playful
 • Forms:
  • παιδικῆς Adj: Gen Sing Fem
παιδίοις
παιδιόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood, from infancy
παιδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a child (male or female)
  • a young servant, slave-lad
  • a damsel, young female (old enough to marry)
  • newly-wed son-in-law
  • fetus
  • new-born camel, calf, lamb
  • childhood
 • Forms:
παιδίου
παιδίσκαι
παιδίσκας
παιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female servant, maid, servant girl, housemaid, domestic
 • Forms:
παιδίσκῃ
παιδίσκην
παιδίσκης
παιδισκῶν
παιδίῳ
παιδίων
παιδόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood
παιδοποιέω
 • Meaning: to beget children, have children, produce offspring
 • Forms:
  • παιδοποιουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
  • παιδοποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
παιδοποιήσασθαι
παιδοποιία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: child-bearing, procreation of children
 • Forms:
παιδοποιουμένου
παιδός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδοφθορέω
 • Meaning: to commit sodomy, practice homosexual with boys, corrupt children, molest or abuse boys
 • Forms:
  • παιδοφθορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
παιδοφθορήσεις
παιδοφθόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pedophile, corrupter of boys, homosexual
παίδων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: παῖς
παίειν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Infin
 • Root: παίω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Infin
 • Root: παίζω
παῖζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:παίζω
παίζειν
παίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to play like a child
 • Root: παίζω
παίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παίζω
παίζοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: παίζω
παιζόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: παίζω
παίζουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: παίζω
παίζω
 • Meaning:
  • to play (like a child), play a game
  • to make fun of
  • to flirt, dally, tease, sport

   εἶδεν τὸν Ἰσαὰκ παίζοντα μετὰ Ῥεβέκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ
   He saw Isaac flirting with Rebecca his wife (Gen 26:8)

  • to amuse oneself, dance, jest, perform
 • Forms:
Present
 • παίζει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • παῖζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παίζειν Verb: Pres Act Infin
 • παίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • παίζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • παίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔπαιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • παίξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παίξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔπαιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπαισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπαισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπαισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παιξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • παιξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • πέπαικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
παίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: παίζω
παίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dancer, player
παιξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παίζω
παιξάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παίζω
παίξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
παιόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: παίω
παίοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παίω
παίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: παίω
παίοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: παίω
παίοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: παίω
παίουσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root:παίω
παῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • child
   • a woman of marriageable age
   • a biological descendant
   • a spiritual descendant
  • servant
   • a domestic servant
   • a house manager, butler
   • a male counterpart of παιδίσκη
   • a polite term for "I" or "we"

    κτηνοτρόφοι ἐσμὲν οἱ παῖδές σου
    your servants are cattlemen (Gen 46:34)

  • childhood
   • a minor in age
    • child, maiden, son, youngster, youth
    • boy, lad
    • girl, damsel, lassie
   • a minor in social status
    • a slave, servant
    • male servant
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMπαῖςπαῖδες
GENπαιδόςπαίδων
DATπαιδίπαῖσι, παισί(ν)
ACCπαῖδαπαῖδας
VOCπαῖ
παίσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: παίω
παίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: παίω
παίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: παίω
παισί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: παῖς
παισίν
παίω
 • Meaning #1: to strike, hit, smite, sting
 • Meaning #2: to eat
 • Forms:
  • ἔπαισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • παίοντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • παίοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • παίοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • παίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • παίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πέπαικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • παίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • παίοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • παίουσαι
   • Part: Pres Act Dat Sing Fem
   • Part: Pres Act Nom Plur Fem
παίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: παίω