παιάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a battle cry, battle song
  • a choral song, hymn, chant
 • Forms:
  • παιάνων Noun: Gen Plur Masc
παιάνων
παῖγμα
παίγνια
παιγνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • play, sport, a game, performance
  • entertainment, amusement
  • insolence, mockery, contemptuous attitude
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιγνίαπαιγνίαι
GENπαιγνίαςπαιγνιῶν
DATπαιγνίᾳπαιγνίαις
ACCπαιγνίανπαιγνίας
VOCπαιγνίαπαιγνίαι
παιγνίαις
παιγνίοις
παίγνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plaything, toy, game
  • playful gesture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαίγνιονπαίγνια
GENπαιγνίουπαιγνίων
DATπαιγνίῳπαιγνίοις
ACCπαίγνιονπαίγνια
παῖδα
παιδαγωγόν
παιδαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor, schoolmaster, a boy-leader, i.e., a servant whose office it was to take the children to school, a tutor ("pedagogue")
  • pedagogue
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαιδαγωγόςπαιδαγωγοί
GENπαιδαγωγοῦπαιδαγωγῶν
DATπαιδαγωγῷπαιδαγωγοῖς
ACCπαιδαγωγόνπαιδαγωγούς
VOCπαιδαγωγέπαιδαγωγοί
παιδαγωγούς
παιδαγωγῷ
παιδάρια
παιδαρίοις
παιδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, lad, little boy or girl
  • a youth, youngster
  • young slave, young servant
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαιδάριονπαιδάρια
GENπαιδαρίουπαιδαρίων
DATπαιδαρίῳπαιδαρίοις
ACCπαιδάριονπαιδάρια
παιδαρίου
παιδαρίῳ
παιδαρίων
παῖδας
παιδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active:
   • education
   • instruction (in religion and morality)
   • upbringing, training, instruction, nurture
   • a body of knowledge to be taught
   • lesson taught or learned by way of punishment or constructive criticism
   • discipline, disciplinary correction
   • chastening, chastisement
  • Passive:
   • state of being trained
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδείαπαιδεῖαι
GENπαιδείαςπαιδειῶν
DATπαιδείᾳπαιδείαις
ACCπαιδείανπαιδείας
VOCπαιδείαπαιδεῖαι
παιδείᾳ
παιδεῖαι
παιδείαν
παιδείας
παῖδες
παίδευε
παιδεύει
παιδεύειν
παιδεύεσθαι
παιδεύεσθε
παιδεύεται
παιδεύετε
παιδευθέντες
παιδευθῇ
παιδευθήσεσθε
παιδευθήσεται
παιδευθήσῃ
παιδευθησόμεθα
παιδευθήσονται
παιδεύθητε
παιδευθῆτε
παιδευθῶσι
παιδευθῶσιν
παιδευόμεθα
παιδευόμενοι
παιδευομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: παιδεύω
παιδευόμενος
παιδεύοντα
παιδεύοντος
παιδεύουσα
παιδεῦσαι
παιδεύσαι
παιδεύσας
παιδεύσει
παιδεύσῃ
παιδεύσῃς
παίδευσον
παιδεύσουσι
παιδεύσουσιν
παιδεύσω
παιδεύσωμεν
παιδευτά
παιδευτάς
παιδευτήν
παιδευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corrector, instructor, educator, a trainer, i.e., teacher or (by implication) discipliner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαιδευτήςπαιδευταί
GENπαιδευτοῦπαιδευτῶν
DATπαιδευτῇπαιδευταῖς
ACCπαιδευτήνπαιδευτάς
VOCπαιδευτάπαιδευταί
παιδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to instruct, train, bring up, educate
  • to practice discipline
  • to correct, give guidance (to someone)
  • to discipline (with punishment)
 • Cognates: ἐκπαιδεύω, μεταπαιδεύω
 • Forms:
 • Present
 • παίδευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παιδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παιδεύειν Verb: Pres Act Infin
 • παιδεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παιδεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • παιδεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παιδεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • παιδευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παιδευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • παιδευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • παιδευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • παιδεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • παιδεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • παιδεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • παιδεύωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παιδεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐπαίδευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • παιδευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παιδευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παιδευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • παιδευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • παιδευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • παιδεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παιδεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παιδεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παιδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπαιδεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαιδεύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαιδεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαίδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαίδευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπαίδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παιδευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • παιδευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παιδεύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • παιδευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παιδευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • παιδεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παιδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • παιδεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • παιδεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • παιδεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παίδευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παιδεύσωμεν Verb: Aor Act subj 1st Plur
 • παιδεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • παιδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • πεπαιδευμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • πεπαιδευμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • πεπαιδευμένοuς Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • πεπαιδευμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc
παιδεύσωσι, παιδεύσωσιν
παιδεύων
παιδεύωσι
παιδεύωσιν
παιδί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδία
παιδίοις
παιδιόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood, from infancy
παιδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a child (male or female)
  • a young servant, slave-lad
  • a damsel, young female (old enough to marry)
  • newly-wed son-in-law
  • fetus
  • new-born camel, calf, lamb
  • childhood
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαιδίονπαιδία
GENπαιδίουπαιδίων
DATπαιδίῳπαιδίοις
ACCπαιδίονπαιδία
παιδίου
παιδίσκαι
παιδίσκας
παιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female servant, maid, servant girl, housemaid, domestic
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδίσκηπαιδίσκαι
GENπαιδίσκηςπαιδισκῶν
DATπαιδίσκῃπαιδίσκαις
ACCπαιδίσκηνπαιδίσκας
VOCπαιδίσκηπαιδίσκαι
παιδίσκῃ
παιδίσκην
παιδίσκης
παιδισκῶν
παιδίῳ
παιδίων
παιδόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood
παιδοποιέω
παιδοποιήσασθαι
παιδοποιία
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδοποιίαπαιδοποιίαι
GENπαιδοποιίαςπαιδοποιιῶν
DATπαιδοποιίᾳπαιδοποιίαις
ACCπαιδοποιίανπαιδοποιίας
VOCπαιδοποιίαπαιδοποιίαι
παιδός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδοφθορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit sodomy, practice homosexual with boys, corrupt children, molest or abuse boys
 • Forms:
  • παιδοφθορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
παιδοφθορήσεις
παιδοφθόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMπαιδοφθόροςπαιδοφθόροι
GENπαιδοφθόρουπαιδοφθόρων
DATπαιδοφθόρῳπαιδοφθόροις
ACCπαιδοφθόρονπαιδοφθόρους
VOCπαιδοφθόρεπαιδοφθόροι
παίδων
παῖζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίζειν
παίζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: παίζω
παίζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: παίζω
παιζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: παίζω
παίζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: παίζω
παίζω
 • Present
 • παῖζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • παίζειν Verb: Pres Act Infin
 • παίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • παίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • παιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • παίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • παίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔπαιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • παίξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παίξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔπαιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπαισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπαισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπαισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παιξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • παιξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Perfect
 • πέπαικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
παίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παίζω
παίκτης
παιξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παίζω
παιξάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παίζω
παίξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
παίοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: παίω
παίοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: παίω
παίοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: παίω
παῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • child
   • a woman of marriagiable age
   • a biological descendant
   • a spiritual descendant
  • servant
   • a domestic servant
   • a house manager, butler
   • a male counterpart of παιδίσκη
   • a polite term for "I" or "we"

    κτηνοτρόφοι ἐσμὲν οἱ παῖδές σου
    your servants are cattlemen (Gen 46:34)

  • childhood
   • a minor in age
    • child, maiden, son, youngster, youth
    • boy, lad
    • girl, damsel, lassie
   • a minor in social status
    • a slave, servant
    • male servant
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMπαῖςπαῖδες
GENπαιδόςπαίδων
DATπαιδίπαῖσι, παισί(ν)
ACCπαῖδαπαῖδας
παίσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: παίω
παίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παίω
παίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: παίω
παισί
παισίν
παίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, hit, smite, sting
 • Cognates: προσπαίω
 • Forms:
  • ἔπαισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • παίοντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • παίοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • παίοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πέπαικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
παίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παίω