παγάομαι
 • Meaning: to wash in a spring
παγγενεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with one's whole race
παγγέωργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: master-gardener, master cultivator
παγείς
παγεῖσα
παγετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: frost, excessive cold
παγετῷ
παγήσεται
παγίδα
παγίδας
παγίδες
παγιδεύεις
παγιδεύονται
παγιδεύσωσι, παγιδεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: παγιδεύω
παγιδεύω
 • Meaning: to ensnare, entangle, trap
 • Forms:
  • παγιδεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παγιδεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παγιδεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παγιδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
παγίδι
παγίδος
παγίδων
παγιόω
 • Meaning: to hold securely to something
 • Forms:
  • παγιώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
παγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • literally: snare; a trap (as fastened by a noose or notch)
  • figuratively: a trick or stratagem (temptation)
 • Forms:
παγιώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: παγιόω
παγκάκιστον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root:πάγκακος
πάγκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: utterly bad
 • Forms:
  • παγκάκιστον
   • Superlative Adj: Acc Sing Masc
   • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
πάγκαρπον
πάγκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing much fruit
 • Forms:
  • πάγκαρπον Adj: Acc Sing Masc
παγκρατῆ
παγκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-powerful, almighty, capable of accomplishing anything
 • Forms:
πάγοι
πάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • frost
  • a cliff, crag, rock
πάγους