πλάγια
πλαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead astray, turn sideways, exit to the side
 • Forms:
  • ἐπλαγίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πλαγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πλαγίας
πλαγιάσῃ
πλάγιοι
πλάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj:
   • to the side door
   • on the side, private
   • crooked, treacherous
   • placed sideways, slanting, aslant, oblique
   • metaph.: not straightforward, crooked, treacherous
  • Subst.:
   • flanks
 • Forms:
  • πλάγια Adj: Acc Plur Neut
  • πλαγίας Adj: Acc Plur Fem
  • πλάγιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλαγίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πλαγίων Adj: Gen Plur Neut
πλαγιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn sideways
πλαγίῳ
πλαγίων
πλάκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλέκω
πλάκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πλάξ
top
πλακῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλανᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλάνα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλάναι
πλανᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶσθαι
πλανᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανάσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead astray, cause to wander
   • to mislead, deceive (someone)
  • Middle:
   • to be well-travelled
   • to be educated
  • Passive:
   • to go astray, be misled, wander about, be deluded
   • to wander away, be mistaken
   • to be seduced
 • Construct: ἀποπλανάω
 • Forms:
  • πλανᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πεπλανήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐπλανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλανήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπλανήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπλανήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπλάνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλάνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλάνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλάνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλανῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • πεπλάνηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπλάνημαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπλανημένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • πεπλανημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπλανημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
  • πεπλανημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • πεπλανημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπλάνησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • πεπλάνηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πλανωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πλανωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • πλάνα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πλανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • πλανᾶσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • πλανᾶσθε
   • Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • πλανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πλανάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • πλανηθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πλανηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πλανηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πλανηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλανηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλανηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πλανηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • πλανηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πλανηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πλανῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλανῆσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλανησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • πλανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλανήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλανήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλανήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλανήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πλανήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πλανήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πλανῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • πλανῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πλανώμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • πλανώμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • πλανωμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • πλανώμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • πλανώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πλανωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • πλανῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πλανῶνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • πλανῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλανῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλανώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλανῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλανάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
top
πλάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deceit, error, a wandering, roaming, deception, delusion
  • objectively: fraudulence
  • subjectively: straying from orthodoxy or piety
 • Forms:
  • πλάνην Noun: Acc Sing Fem
  • πλάναι Noun: Nom Plur Fem
  • πλάνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • πλάνης Noun: Gen Sing Fem
πλάνῃ
πλανηθείησαν
πλανηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανηθῇ
πλανηθῆναι
πλανηθήσεται
πλανηθήσῃ
πλανηθῆτε
πλανηθῶσιν
πλάνην
πλάνης
πλανῆσαι
top
πλανῆσαν
πλανησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανήσει
πλανήσεις
πλανήσεως
πλανήσῃ
πλανήσῃς
πλάνησιν
πλάνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: error, deception, a making to wander, a dispersing
 • Forms:
  • πλανήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πλάνησιν Noun: Acc Sing Fem
πλανήσουσι
πλανήσουσιν
πλανήσωσιν
πλανῆται
πλανήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanderer, roamer, a rover ("planet")
  • wandering
  • an erratic teacher
 • Forms:
  • πλανῆται Noun: Nom Plur Masc
top
πλανῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wanderer
πλάνοι
πλάνοις
πλάνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: may also be a noun
 • Meaning:
  • adj.: deceiving, seducing, leading astray
  • subst.: deceiver, seducer, impostor, misleader
  • subst.: error
 • Forms:
  • πλάνοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλάνοις Adj: Dat Plur Neut
πλανῶ
πλανῶμεν
πλανώμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: πλανάω
πλανωμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: πλανάω
πλανώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανώμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: πλανάω
πλανώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
top
πλανῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶνται
πλανῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶσιν
πλάξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flat stone, tablet, writing board
  • plate, a moulding-board, flat surface
  • table
 • Forms:
  • πλάκας Noun: Acc Plur Fem
  • πλάκες Noun: Nom Plur Fem
  • πλακῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πλαξί Noun: Dat Plur Fem
  • πλαξίν Noun: Dat Plur Fem
πλαξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλαξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλάσαι
πλάσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλασέως
top
πλᾶσθεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλάσσω
πλασθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πλασθῆναι
πλασθήσονται
πλάσιν
πλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation, molding, creation
 • Forms:
  • πλάσιν Noun: Acc Sing Fem
  • πλασέως Noun: Gen Sing Fem
πλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thing formed; something moulded, an image, figure
 • Forms:
  • πλάσματος Noun: Gen Sing Neut
πλάσματος
πλάσσει
πλάσσοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to form, mould, shape, fabricate, make
  • Middle:
   • to devise
 • Construct: ἀναπλάσσω, ἐμπλάσσω, καταπλάσσω, πλάσσω
 • Forms:
  • πεπλακότα
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἔπλασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔπλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔπλασε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεπλασμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • πλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλάσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • πλάσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • πλάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πλᾶσθεν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πλασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πλασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
πλάσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάστιγγι
πλαστίγγων
πλάστιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the scale of a balance
 • Forms:
  • πλάστιγγι Noun: Dat Sing Fem
  • πλαστίγγων Noun: Gen Sing Fem
πλαστοῖς
πλαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made up, fabricated, moulded
  • feigned, fictitious, false
 • Forms:
  • πλαστοῖς Adj: Dat Plur Masc
πλάτανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plane tree
 • Forms:
  • πλατάνου Noun: Gen Sing Fem
πλατάνου
πλάτει
πλατείᾳ
πλατεῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wide road, street
  • a wide "plat" or "place", i.e., open square
 • Forms:
  • πλατείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλατείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • πλατειῶν Noun: Gen Plur Fem
πλατεῖαι
top
πλατείαις
πλατεῖαν
πλατείας
πλατεῖς
πλατειῶν
πλατέος
πλάτη
πλάτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wide, breadth, width
  • a flat tablet
 • Forms:
  • πλάτη Noun: Acc Plur Neut
  • πλάτους Noun: Gen Sing Neut
πλάτους
πλατύ
πλατύναι
πλατυνθῇ
πλατυνθήσεται
πλατύνθητε
top
πλάτυνον
πλατύνου
πλατύνουσι
πλατύνουσιν
πλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to widen, enlarge, make broad
 • Construct: διαπλατύνω, ἐμπλατύνω, πλατύνω
 • Forms:
  • ἐπλάτυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλάτυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλάτυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλατύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλατύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεπλάτυνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • πλατύναι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλάτυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πλατύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • πλατύνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλατύνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλατυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλατυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πλατύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
πλατύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spacious, broad, wide, spread out "flat" ("plot"), i.e., broad
 • Forms:
  • πλάτει Adj: Dat Sing Masc
  • πλατείᾳ Adj: Nom Sing Fem
  • πλατεῖαι Adj: Nom Plur Fem
  • πλατεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • πλατεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • πλατέος Adj: Gen Sing Neut
  • πλατύ Adj: Acc Sing Neut
πλατυσμόν
πλατυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extension, enlargement, expansion
  • broad space, extent
  • widening, enlarging, dilatation, distension; metaph. boasting, bragging
 • Forms:
  • πλατυσμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πλατυσμῷ Noun: Dat Sing Masc
πλατυσμῷ
πλέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything entwined, woven, braided, twisted
  • broidered hair, braided hair
 • Forms:
  • πλέγμασι Noun: Dat Plur Neut
  • πλέγμασιν Noun: Dat Plur Neut
top
πλέγμασι
πλέγμασιν
πλεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: πλέω
πλεῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut Comparative
  • Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • Root: πλείων
πλείονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem Comparative
  • Adj: Acc Plur Neut Comparative
 • Root: πλείων
πλείονας
πλείονες
πλείονι
πλείονος
πλειόνων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Neut Comparative
 • Root: πλείων
πλειόνως
πλείοσι
πλείοσιν
πλείους
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem Comparative
  • Adj: Acc Plur Fem Comparative
 • Root: πλείων
πλεῖστα
top
πλείσται
πλείσταις
πλειστάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mostly, most often, very often
πλείστας
πλείστῃ
πλείστην
πλεῖστοι
πλείστοις
πλεῖστον
πλεῖστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very great, most; the largest number or very large
 • Forms:
  • πλεῖστα Adj: Acc Plur Neut superl
  • πλείσται Adj: Nom Plur Fem
  • πλείσταις Adj: Dat Plur Fem
  • πλείστας Adj: Acc Plur Fem Super
  • πλείστῃ Adj: Dat Sing Fem Super
  • πλείστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • πλεῖστοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • πλείστοις Adj: Dat Plur masc superl
  • πλεῖστον Adj: Acc Sing Neut
  • πλείστῳ Adj: Dat Sing Masc super
πλείστῳ
πλείω
πλείων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Quantity: more
  • Size: larger, greater
  • Distance: farther
  • Time: longer
  • Quality: exceed, above, more excellent
  • in plural: the major portion
 • Forms:
  • πλειόνως Adverb
  • πλεῖον
   • Adj: Acc Sing Neut Comparative
   • Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • πλείονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem Comparative
   • Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • πλείονας Adj: Acc Plur Masc Comparative
  • πλείονες Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • πλείονος Adj: Gen Sing Fem Comparative
  • πλειόνων
   • Adj: Gen Plur Masc Comparative
   • Adj: Gen Plur Neut Comparative
  • πλείοσι Adj: Dat Plur Masc Comparative
  • πλείοσιν Adj: Dat Plur Masc Comparative
  • πλείους
   • Adj: Nom Plur Masc/Fem Comparative
   • Adj: Acc Plur Fem Comparative
  • πλείω Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • πλείονι Adj: Dat Sing Masc comp
  • πλέον
   • Adj: Acc Sing Neut Comparative
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • πλέονα Adj: Nom Plur Neut
top
πλέκω
πλέον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut Comparative
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: πλείων
πλέονα
πλεονάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more frequently, often, oftener, many times
πλεονάζει
πλεονάζειν
πλεονάζον
πλεονάζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλεονάζω
πλεονάζοντας
πλεονάζοντες
πλεοναζόντων
πλεοναζούσῃ
πλεοναζούσης
πλεονάζουσι
top
πλεονάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exceed, multiply
  • to be more, be great, be present in abundance, grow, increase
  • to have more (than necessary), have too much
  • to increase, bring forth in abundance
  • to cause to increase, become rich
 • Forms:
  • πλεονάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλεονάζουσι Verb: Pres Act 3rd Plur
  • ἐπλεόνασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλεόνασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλεόνασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεόνασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλεονάσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πλεονάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πλεονάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλεονάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλεονάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πλεονάσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πλεονάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλεονάζειν Verb: Pres Act Infin
  • πλεονάζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • πλεονάζοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πλεονάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλεοναζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλεοναζούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • πλεοναζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • πλεονάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πλεονάζων
πλεονάσαι
πλεονάσασα
πλεονάσεις
πλεονάσῃ
πλεόνασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: abundance, superfluity
πλεονασμόν
πλεονασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • usury, unjust gains
  • superabundance, excess
 • Forms:
  • πλεονασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πλεονασμῶν Noun: Gen Plur Masc
πλεονασμῶν
πλεοναστόν
top
πλεοναστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: numerous
 • Forms:
  • πλεοναστόν Adj: Acc Sing Masc
πλεονάσω
πλεονάσωσιν
πλεονέκται
πλεονέκταις
πλεονεκτεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλεονεκτέω
πλεονεκτεῖν
πλεονεκτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be greedy, be grasping, be covetous, arrogant
  • to take advantage of, outwit, defraud, cheat (someone)
  • to increase the number of
 • Forms:
  • πλεονεκτεῖ
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονέκτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλεονεκτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλεονέκτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονέκτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλεονεκτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλεονεκτηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • πλεονεκτούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλεονεκτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πλεονεκτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
πλεονεκτηθῶμεν
πλεονέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a covetous person
  • a greedy person
 • Forms:
  • πλεονέκται Noun: Nom Plur Masc
  • πλεονέκταις Noun: Dat Plur Masc
  • πλεονέκτου Noun: Gen Sing Masc
πλεονέκτου
πλεονεκτούντων
top
πλεονεκτῶν
πλεονεκτῶσιν
πλεονεξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: greediness, greed, insatiableness, avarice, covetousness
 • Forms:
  • πλεονεξιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πλεονεξίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλεονεξίαι Noun: Nom Plur Fem
  • πλεονεξίαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλεονεξίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πλεονεξίας Noun: Gen Sing Fem
πλεονεξίᾳ
πλεονεξίαι
πλεονεξίαις
πλεονεξίαν
πλεονεξίας
πλεονεξιῶν
πλέοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πλέω
πλέοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλέω
πλεόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλέω
πλευρά
πλευρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rib, ribcage, side
 • Forms:
  • πλευραί Noun: Nom Plur Fem
  • πλευραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πλευράν Noun: Acc Sing Fem
  • πλευρᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • πλευράς Noun: Gen Sing Fem
  • πλευρῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πλευρᾷ Noun: Dat Sing Fem
πλευρᾷ
top
πλευραί
πλευραῖς
πλευράν
πλευρᾶς
πλευράς
πλευροῖς
πλευρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Of a body: a rib, side
  • Of a house: a rafter
 • Forms:
  • πλευρά
  • Noun: Nom Plur Neut
  • πλευροῖς Noun: Dat Plur Neut
  • πλευροῦ Noun: Gen Sing Neut
πλευροῦ
πλευρῶν
πλεῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: πλέω
πλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail, travel by sea
 • Construct: ἀποπλέω, διαπλέω, εἰσπλέω, ἐκπλέω, καταπλέω, παραπλέω, πλέω, ὑποπλέω
 • Forms:
  • ἐπλέομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἔπλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλέοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλέοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλεόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πλέων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλέω
πλέξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλέκω
top
πληγαί
πληγαῖς
πληγάς
πληγείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήσσω
πληγέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήσσω
πληγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • blow, stroke (of a whip)
  • wound, bruise (as a result of a blow)
  • plague, misfortune, a calamity
 • Forms:
  • πληγαί Noun: Nom Plur Fem
  • πληγαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • πληγάς Noun: Acc Plur Fem
  • πληγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πληγήν Noun: Acc Sing Fem
  • πληγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • πληγῶν Noun: Gen Plur Fem
πληγῇ
πληγήν
πληγῆς
πληγήσεσθε
πληγήσεται
πληγῆτε
πληγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
  • πεπλήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
top
πληγῶν
πλήθει
top
πλήθεσιν
πλήθη
πλῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quantity, number
  • large number, multitude
  • crowd (of people), throng, host
  • a meeting, assembly
  • people, populace, population
  • fellowship, community, church
 • Forms:
  • πλήθει Noun: Dat Sing Neut
  • πλήθεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • πλήθη Noun: Nom Plur Neut
  • πλήθους Noun: Gen Sing Neut
  • πληθῶν Noun: Gen Plur Neut
πλήθους
πληθύν
πληθύναι
πληθῦναι
πληθύνας
πληθύνατε
πληθυνεῖ
πληθύνει
πληθυνεῖτε
πληθύνεσθε
πληθυνέσθωσαν
top
πληθύνεται
πληθύνῃ
πληθύνῃς
πληθύνητε
πληθυνθείη
πληθυνθείησαν
πληθυνθέντος
πληθυνθέντων
πληθυνθῇ
πληθυνθῆναι
πληθυνθήσεται
πληθυνθήσονται
πληθυνθῆτε
πληθυνθῶσιν
πλήθυνον
top
πληθύνοντα
πληθύνοντες
πληθυνόντων
πληθύνου
πληθύνουσα
πληθυνοῦσι
πληθύνουσιν
πληθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abound, multiply, increase, enhance
 • Forms:
  • ἐπλήθυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπληθύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλήθυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληθύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπληθύνθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήθυνον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπληθύνοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • πεπληθυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεπληθυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπλήθυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πληθυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληθύναι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληθῦναι Verb: Aor Act Infin
  • πληθύνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πληθυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πληθύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • πληθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πληθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πληθύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληθύνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • πλήθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληθύνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • πληθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληθυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πληθύνου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • πληθύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πληθύνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πληθυνθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
  • πληθυνθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πληθυνθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • πληθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληθυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληθυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληθυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληθυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληθύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πληθύνωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πληθύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πληθυνέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
πληθυνῶ
πληθύνων
top
πληθύνωσιν
πληθύουσα
πληθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fullness, a throng, a crowd
 • Forms:
  • πληθύν Noun: Acc Sing Fem
πλήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accomplish, fill, imbue, influence, supply, fulfill (time)
 • Forms:
  • ἔπλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλησθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πλησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πλησθήναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πληθῶν
πλήκτην
πλήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pugnacious, bully
 • Forms:
  • πλήκτην Noun: Acc Sing Masc
πλημμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fault, error, sin, trespass
  • offering for sin
  • lie, deceit
  • a mistake in music, false note
 • Forms:
  • πλημμελείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλημμέλειαι Noun: Nom Plur Fem
  • πλημμελείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλημμέλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • πλημμελείας Noun: Gen Sing Fem
πλημμελείᾳ
πλημμέλειαι
πλημμελείαις
πλημμέλειαν
πλημμελείας
πλημμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go wrong, do wrong, transgress, offend
  • to misstep, make a mistake
  • to make a false note in music
 • Construct: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἐπλημμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλημμελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλημμέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλημμελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλημμέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλημμέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πλημμελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλημμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλημμελήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλημμελήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πλημμέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a fault, trespass, mistake
top
πλημμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • faulty, erring
  • out of tune
  • wrongful, outrageous
πλημμελήσατε
πλημμελήσει
πλημμελήσεως
πλημμελήσῃ
πλημμελήσῃς
πλημμέλησιν
πλημμέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trespassing, sinning, transgression, mistake
 • Forms:
  • πλημμελήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πλημμέλησιν Noun: Acc Sing Fem
πλημμελήσουσιν
πλημμελήσωσιν
πλήμμυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flood, high water, the flood-tide, a freshet
 • Forms:
  • πλημμύρας Noun: Gen Sing Fem
  • πλημμύρης Noun: Gen Sing Fem
πλημμύρας
πλημμύρης
πλήν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adversative: but
  • only, nevertheless, however, but
  • only, in any case, however, but
  • except that
πλήρει
πλήρεις
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • Adj: Nom Plur Masc
 • Root: πλήρης
πλῆρες
πλήρη
πλήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • filled, full (of something)
  • complete (without lacking), full
  • replete, covered over
 • Forms:
  • πλήρει Adj: Dat Sing Fem
  • πλήρεις
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
   • Adj: Nom Plur Masc
  • πλῆρες Adj: Acc Sing Neut
  • πλήρη Adj: Acc Sing Masc
  • πλήρους Adj: Gen Sing Masc
top
πληροῖ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληροῖς
πληρουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: πληρόω
πληρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: πληρόω
πληρουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: πληρόω
πληροῦν
πληροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πληρόω
πλήρους
πληροῦσθαι
πληροῦσθε
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληροῦται
πληροῦτε
top
πληροφορείσθω
πληροφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill (completely), fulfill
   • to fill out, complement, aid, accomplish
   • to convince fully
  • Passive:
   • to be fully convinced, assured, certain
   • to be fully bent on
   • to be set to (e.g., he is set to do evil)
 • Construct: διαφορέω, δυσφορέω, εὐφορέω, καρποφορέω, κλοποφορέω, κοσμοφορέω, κυοφορέω, πληροφορέω, στεφανηφορέω, τελεσφορέω, τροφοφορέω, φορέω, χρυσοφορέω
 • Forms:
  • πεπληροφορημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπληροφορημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπληροφορῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἐπληροφορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεπληροφορημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπληροφορημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπληροφορημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
  • πληροφορείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • πληροφορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληροφορηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πληροφορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληροφόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληροφορηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληροφορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληροφοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πληροφορηθείς
πληροφορηθέντες
πληροφορηθῇ
πληροφορηθῆναι
πληροφορήσει
πληροφόρησον
πληροφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (full) assurance, entire confidence, certainty
 • Forms:
  • πληροφορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πληροφορίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πληροφορίας Noun: Gen Sing Fem
πληροφορίᾳ
πληροφορίαν
top
πληροφορίας
πληροφοροῦσι
πληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make full
  • to fill full of, gorge, satiate, satisfy, glut, cram (a net); Passive: to be filled full of
  • to fill with (something); Passive: to be filled with (something)
  • to man (a ship)
  • to complete (the number of)
  • to fulfill, pay in full, make up
  • to accomplish, finish, end, perfect
  • to expire
  • to execute (an office)
  • to fill (to a certain level)
  • to verify (or coincide with a prediction)
 • Construct: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, ἐκπληρόω, ἐπιπληρόω, πληρόω, προαναπληρόω, προσαναπληρόω, συμπληρόω
 • Forms:
  • ἐπλήρου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπληροῦντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐπληροῦτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπληρώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπληρώθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐπλήρωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλήρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλήρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπληρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλήρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • πεπλήρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πεπληρώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • πεπλήρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπλήρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπληρωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • πεπληρωκώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπλήρωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπληρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • πεπληρωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • πεπληρωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • πεπληρωμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • πεπληρωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεπληρωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεπληρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπληρωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • πεπληρωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπληρωμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • πεπλήρωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • πεπληρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • πεπλήρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • πληροῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing; Pres Act Ind/Opt/Subj 3rd Sing
  • πληροῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πληρουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πληρούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • πληρουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • πληρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • πληροῦν Verb: Pres Act Infin
  • πληροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πληροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πληροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • πληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πληροῦσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • πληροῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πληροῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πληρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πληρωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληρωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • πληρωθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • πληρωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • πληρωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • πληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πληρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πληρωθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • πληρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πληρωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πληρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πληρωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • πληρωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πληρώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • πληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • πληρώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πληρώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • πληρώσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • πληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πληρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλήρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πληρώσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • πληρώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πληρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πληρώσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πληρῶ
πληρωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πληρόω
πληρωθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: πληρόω
top
πληρωθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθῇ
πληρωθῆναι
πληρωθήσεσθαι
πληρωθήσεται
πληρωθήσονται
πληρωθῆτε
πληρωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρωθῶ
πληρωθῶσι
πληρωθῶσιν
πλήρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which fills, content
  • that which makes something full or complete, supplement, complement
  • that which is full of something
  • that which is brought to fullness or completion (e.g., full number, sum total)
  • fulfilling, fulfillment
  • the state of being full, fullness (of time)
 • Forms:
  • πληρώματα Noun: Acc Plur Neut
  • πληρώματι Noun: Dat Sing Neut
  • πληρώματος Noun: Gen Sing Neut
top
πληρώματα
πληρώματι
πληρώματος
πληρώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρῶσαι
πληρώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πληρώσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρώσας
πληρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσει
πληρώσεις
πληρώσεως
πληρώσῃ
πλήρωσιν
πλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a filling up, filling, fullness, plenty (in value or quantity)
 • Forms:
  • πληρώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πλήρωσιν Noun: Acc Sing Fem
πλήρωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πληρόω
top
πληρώσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσουσιν
πληρώσω
πληρώσωσι
πληρώσωσιν
πλήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλήθω
πλήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλήσατε
πλήσει
πλησθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλησθῇ
πλησθήναι
πλησθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πλήθω
πλησθήσεσθε
πλησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
top
πλησθήσῃ
πλησθησόμεθα
πλησθήσονται
πλησθῶμεν
πλησθῶσιν
πλησιαζόντων
πλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have sexual intercourse with (someone)
  • to bring near
 • Forms:
  • πλησιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
πλησιέστερον
πλησίοι
πλησίον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adverbial: near, close by
  • Subst.: neighbour, someone near by, fellow man
  • Preposition: near, close to (something)
 • Forms:
  • πλησιέστερον Adj: Acc Sing Masc compar
πλησίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: near, neighbouring to, close to
 • Forms:
  • πλησίοι Adj: Nom Plur Masc
πλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a filling, being filled, satiety, fullness, satisfying
  • a filling up, gratification
 • Forms:
  • πλησμονῇ Noun: Dat Sing Fem
  • πλησμονήν Noun: Acc Sing Fem
  • πλησμονῆς Noun: Gen Sing Fem
top
πλησμονῇ
πλησμονήν
πλησμονῆς
πλῆσον
πλήσουσιν
πλήσσουσι
πλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite, pound, pierce, sting
 • Construct: ἐκπλήσσω, ἐπιπλήσσω, καταπλήσσω, περιπλήσσω, πλήσσω
 • Forms:
  • ἐπλήγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπλήγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεπληγμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πεπληγότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • πεπληγυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • πεπληγυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • πεπληγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πληγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πληγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πληγήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • πληγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πληγῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πλήσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πληστεύομαι
πλήσω
πλήσωμεν
πλινθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brick-making
 • Forms:
  • πλινθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πλινθείας Noun: Gen Sing Fem
πλινθείᾳ
top
πλινθείας
πλινθεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brickworks, brick factory
 • Forms:
  • πλινθείου Noun: Gen Sing Neut
πλινθείου
πλινθεύειν
πλινθεύουσα
πλινθεύσωμεν
πλινθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make into bricks, make bricks, build of bricks
 • Forms:
  • ἐπλίνθευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • πλινθεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πλινθεύειν Verb: Pres Act Infin
  • πλινθεύσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
πλίνθοι
πλίνθοις
πλίνθον
πλίνθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a brick
 • Forms:
  • πλίνθοι Noun: Nom Plur Fem
  • πλίνθοις Noun: Dat Plur Fem
  • πλίνθον Noun: Acc Sing Fem
  • πλίνθου Noun: Gen Sing Fem
  • πλίνθους Noun: Acc Plur Fem
  • πλίνθῳ Noun: Dat Sing Fem
πλίνθου
πλινθουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brick-making
 • Forms:
  • πλινθουργίαν Noun: Acc Sing Fem
top
πλινθουργίαν
πλίνθους
πλίνθῳ
πλοῖα
πλοιάρια
πλοιάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boat, little (small) ship, skiff
 • Forms:
  • πλοιάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλοιαρίῳ Noun: Dat Sing Neut
πλοιαρίῳ
πλοίοις
πλοῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boat, ship, vessel, sailing vessel, shipping
 • Forms:
  • πλοῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλοίοις Noun: Dat Plur Neut
  • πλοίου Noun: Gen Sing Neut
  • πλοίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • πλοίων Noun: Gen Plur Neut
πλοίου
πλοίῳ
πλοίων
πλόκαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lock of hair, braid of hair
 • Forms:
  • πλοκάμους Noun: Acc Plur Masc
top
πλοκάμους
πλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something twisted, woven
  • a braid, braiding
  • a web
 • Forms:
  • πλοκῆς Noun: Gen Sing Fem
πλοκῆς
πλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (Cant. 7:6)
 • Meaning:
  • curl of hair, lock of hair
  • necklace, chain
  • embroidery
  • twined
 • Construct: ἐμπλόκιον
πλοός
πλοῦν
πλοῦς
 • Parse: Noun: Nom/Gen Sing Masc
 • Meaning: sailing, voyage, navigation, course
 • Forms:
  • πλοῦν Noun: Acc Sing Masc
  • πλοός Noun: Gen Sing Masc
πλουσία
πλούσιαι
πλουσίας
πλουσιοι
πλούσιοις
πλούσιον
top
πλούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rich, wealthy
  • Fig. abounding with, generous
 • Forms:
  • πλουσία Adj: Nom Sing Fem
  • πλουσίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • πλούσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • πλουσίας Adj: Acc Plur Fem
  • πλουσιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλούσιοις Adj: Dat Plur Masc
  • πλούσιον Adj: Acc Sing Masc
  • πλουσίου Adj: Gen Sing Masc
  • πλουσίους Adj: Acc Plur Masc
  • πλουσίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πλουσίων Adj: Gen Plur Masc
  • πλουσιώτερον Adj: Nom Sing Neut compar
  • πλουσιωτέρῳ Adj: Dat Sing Masc
πλουσίου
πλουσίους
πλουσίῳ
πλουσίων
πλουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, richly, copiously
πλουσιώτερον
πλουσιωτέρῳ
πλουτεῖ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: πλοῦτος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτεῖν
πλουτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be rich
  • Aor: to become rich
  • Perf: to have become rich
  • to have riches
 • Forms:
  • πλουτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλουτεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπλούτεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλουτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλούτησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπλούτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπλουτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • πλουτήσεις
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλουτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλουτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλουτήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πλουτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλουτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλουτήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλουτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πλουτοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλούτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
πλουτῆσαι
πλουτήσαντες
πλουτήσει
πλουτήσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτήσῃ
πλουτήσῃς
πλουτήσητε
πλουτιεῖν
πλουτίζει
πλουτίζεται
πλουτιζόμενοι
πλουτίζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλουτίζω
πλουτίζονται
πλουτίζοντες
πλουτίζουσι
top
πλουτίζουσιν
πλουτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make rich, enrich, make wealthy
  • Passive:
   • to grow rich
 • Forms:
  • πλουτίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πλουτίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλούτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλουτίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • πλουτίζοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πλουτιεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλουτίσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλουτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλουτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πλουτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλουτιζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • πλουτίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλουτίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλουτίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πλουτίσαι
πλουτισθῇ
πλουτισθήσεται
πλοῦτον
πλοῦτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: riches; wealth (as fullness), i.e., (literally) money, possessions, or (figuratively) abundance, richness, (esp.), valuable bestowal
 • Forms:
  • πλοῦτον Noun: Acc Sing Masc
  • πλούτου Noun: Gen Sing Masc
  • πλούτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • πλουτεῖ Noun: Dat Sing Masc
πλούτου
πλουτοῦντας
πλουτοῦντες
πλούτῳ
top
πλούτων
πλυθῆναι
πλυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
πλυνάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: πλύνω
πλυνάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πλύνω
πλυνεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
πλύνειν
πλυνεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλύνω
πλυνεῖσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: πλύνω
πλύνῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πλύνω
πλῦνόν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πλύνω
πλύνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλύνω
πλυνόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλύνω
πλυνοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
πλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wash, "plunge", launder (clothing)
  • to free from (impurity)
 • Construct: ἀποπλύνω, ἐκπλύνω, πλύνω
 • Forms:
  • ἔπλυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλύναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἔπλυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλυνον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πλυνάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • πλυνάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • πλυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλύνειν Verb: Pres Act Infin
  • πλυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλυνεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • πλύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλῦνόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πλύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλυνοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
top
πλωτήν
πλωτόν
πλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: floating
  • Adj: navigable
  • Subst.: fleet (of ships)
 • Forms:
  • πλωτήν Adj: Acc Sing Fem
  • πλωτόν Adj: Nom Sing Neut