πταίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πταίω
πταῖσαι
πταίσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πταίω
πταίσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πταίω
πταῖσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mistake, error, fault, offence
  • a stumble, trip, false step
  • failure to achieve a goal or a win
πταίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to trip, stumble, fall in defeat
  • to be ruined, be lost
  • to fail, be defeated
  • to fail to materialize
 • Forms:
  • ἐπταίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐπταικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἔπταισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπταισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπταισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πταίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πταίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πταῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • πταίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πταίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πταίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πταίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
πταρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of sneezing
 • Forms:
  • πταρμῷ Noun: Dat Sing Masc
πταρμῷ
πτελέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: elm tree
 • Forms:
  • πτελέαν Noun: Acc Sing Fem
  • πτελέας Noun: Gen Sing Fem
πτελέαν
πτελέας
πτερά
πτέρνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heel, the underpart of the heel, tendon, hoof, footstep
 • Forms:
  • πτέρναι Noun: Nom Plur Fem
  • πτέρναν Noun: Acc Sing Fem
  • πτέρνης Noun: Gen Sing Fem
πτέρναι
πτέρναις
πτέρναν
πτέρνας
πτέρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heel
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπτέρνηπτέρναι
GENπτέρνηςπτερνῶν
DATπτέρνῃπτέρναις
ACCπτέρνηνπτέρνας
VOCπτέρνηπτέρναι
πτέρνῃ
πτέρνης
πτερνιεῖ
πτερνίζετε
πτερνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike with the heel, kick
  • to go behind (someone's) back to deceive
  • to outwit, insult
  • to cheat, defraud
 • Forms:
  • ἐπτερνίσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπτερνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἐπτέρνικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπτέρνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτερνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πτερνίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
πτερνισμόν
πτερνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a heel against, supplanting
  • craft, subtlety, deception, cunning treachery, backstabbing
 • Forms:
  • πτερνισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • πτερνισμῷ Noun: Dat Sing Masc
πτερνισμῷ
πτεροῖς
πτερόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: feather, wing
 • Forms:
  • πτερά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πτεροῖς Noun: Dat Plur Neut
πτεροφυεῖ
πτεροφυέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put forth new feathers
  • to grow wings
 • Forms:
  • πτεροφυήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πτεροφυεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πτεροφυήσουσιν
πτερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to supply with feathers or wings (e.g., feathers on an arrow)
  • to supply a ship with oars
 • Cognates: ἀναπτερόω
πτέρυγας
πτέρυγες
πτερύγια
πτερύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • upper wing, pinnacle
  • top corner
  • wing-flap of a garment
  • fin (of a fish)
  • projected piece
 • Forms:
  • πτερύγια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πτερυγίου Noun: Gen Sing Neut
  • πτερυγίων Noun: Gen Plur Neut
πτερυγίου
πτερυγίων
πτέρυγος
πτερύγων
πτέρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wing
 • Forms:
  • πτέρυγας Noun: Acc Plur Fem
  • πτέρυγες Noun: Nom Plur Fem
  • πτέρυγος Noun: Gen Sing Fem
  • πτερύγων Noun: Gen Plur Fem
  • πτέρυξι Noun: Dat Plur Fem
  • πτέρυξιν Noun: Dat Plur Fem
πτέρυξι
πτέρυξιν
πτερύσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to flap the wings, flutter
 • Forms:
  • πτερυσσόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • πτερυσσομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
πτερυσσόμεναι
πτερυσσομένων
πτερωτά
πτερωτοί
πτερωτοῖς
πτερωτόν
πτερωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: feathered, winged (having wings)
 • Forms:
  • πτερωτά Adj: Acc Plur Neut
  • πτερωτοί Adj: Nom Plur Masc
  • πτερωτοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • πτερωτόν Adj: Acc Sing Neut
  • πτερωτοῦ Adj: Gen Sing Neut
πτερωτοῦ
πτηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: feathered, winged
 • Forms:
  • πτηνῶν Adj: Gen Plur Masc/Neut
πτηνῶν
πτηξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πτήσσω
πτήξητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πτήσσω
πτήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cower, crouch (in fear)
 • Cognates: καταπτήσσω, πτήσσω
 • Forms:
  • ἔπτηξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπτηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτηξάτω Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πτήξητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
πτίλος, πτίλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suffering from (πτίλωσις a disease of the eyelids), infected (eyelids)
πτίλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ptilosis, an eyelid disease which results in the loss of the eyelashes due to ulceration or other damage to the follicles
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπτίλωσιςπτιλώσεις
GENπτιλώσεωςπτιλώσεων
DATπτιλώσειπτιλώσεσι(ν)
ACCπτίλωσι(ν)πτιλώσεις
πτοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to terrify, frighten, scare, startle
   • to move emotionally (e.g., moved with fear)
   • to dismay
  • Passive:
   • to tremble
   • to be terrified
   • to be useless (esp. of an archery bow)
 • Forms:
  • ἐπτοεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπτοήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπτοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπτόηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • πτοηθείην Verb: Aor Pass opt 1st Sing
  • πτοηθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πτοηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πτοηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πτοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πτοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • πτοηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • πτοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πτοηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πτοηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πτοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πτοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πτοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
πτόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dread, fear, terror, lamentation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπτόηπτόαι
GENπτόηςπτοῶν
DATπτόῃπτόαις
ACCπτόηνπτόας
VOCπτόηπτόαι
πτοηθείην
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 1st Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτοηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πτοέω
πτοηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτοηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πτοέω
πτοηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτόην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πτόη
πτοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
πτόησιν
πτόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of terrifying, intimidation
  • something that terrifies
  • fear, terror
  • alarm, amazement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπτόησιςπτοήσεις
GENπτοήεωςπτοήσεων
DATπτοήσειπτοήσεσι(ν)
ACCπτόησινπτοήσεις
πτοήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πτοέω
πτοοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτύελον
πτύελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saliva, spittle
 • Forms:
  • πτύελον Noun: Acc Sing Masc
πτύξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πτύσσω
πτύξιν
πτύξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fold, folding (i.e., fold of clothing)
  • fold of skin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπτύξιςπτύξεις
GENπτύξεωςπτύξεων
DATπτύξειπτύξεσι(ν)
ACCπτύξινπτύξεις
πτύον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a winnowing fork, fan
πτυρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πτύρω
πτύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to frighten, terrify, scare
 • Forms:
  • πτυρόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
πτύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πτύω
πτύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πτύω
πτύσμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπτύσμαπτύσματα
GENπτύσματοςπτυσμάτων
DATπτύσματιπτύσμασι(ν)
ACCπτύσμαπτύσματα
πτύσματος
πτύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll up, fold up, close
 • Cognates: ἀναπτύσσω
 • Forms:
  • πτύξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
πτυχαί
πτυχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • leaf,
  • wing
  • panel (of a folding door)
 • Forms:
  • πτυχαί Noun: Nom Plur Fem
πτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit, spit out
 • Cognates: ἀποπτύω, ἐκπτύω, ἐμπτύω, προπτύω, πτύω
 • Forms:
  • ἔπτυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπτυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πτύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πτύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πτύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πτύω
πτῶμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπτῶμαπτώματα
GENπτώματοςπτωμάτων
DATπτώματιπτώμασι(ν)
ACCπτῶμαπτώματα
πτώματα
πτώματι
πτώματος
πτώσει
πτώσεως
πτῶσιν
πτῶσις
πτωτός
πτωχά
πτωχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty, beggary, indigence, mendacity
 • Forms:
  • πτωχείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πτωχείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πτωχείας Noun: Gen Sing Fem
πτωχείᾳ
πτωχείαν
πτωχείας
πτωχεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτωχεύω
πτωχεύουσι
πτωχεῦσαι
πτωχεύσει
πτωχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be poor, be a beggar, beg, be impoverished
 • Forms:
  • πτωχεύει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πτωχεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπτωχεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπτώχευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπτώχευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπτώχευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτωχεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πτωχεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
πτωχή
πτωχίζει
πτωχίζοντα
πτωχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make poor
 • Forms:
  • πτωχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πτωχίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc/Neut
πτωχοί
πτωχοῖς
πτωχόν
πτωχός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • beggarly, poor, needy
  • Substantival:
   • beggar
 • Forms:
  • πτωχά Adj: Acc Plur Neut
  • πτωχή Adj: Nom Sing Fem
  • πτωχοί Adj: Nom Plur Masc
  • πτωχοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • πτωχόν Adj: Acc Sing Masc
  • πτωχοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • πτωχούς Adj: Acc Plur Masc
  • πτωχῷ Adj: Dat Sing Masc
  • πτωχῶν Adj: Gen Plur Masc
πτωχότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty
 • Forms:
  • πτωχότητα Noun: Acc Sing Fem
πτωχότητα
πτωχοῦ
πτωχούς
πτωχῷ
πτωχῶν
πτωχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: poorly, scantily