πταίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πταίω
πταίουσι, πταίουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
πταῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to cause to stumble
 • Root: πταίω
πταίσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πταίω
πταίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πταίω
πταίσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πταίω
πταῖσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mistake, error, fault, offence
  • a stumble, trip, false step
  • failure to achieve a goal or a win
πταίσματι
πταίσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: πταίω
πταίω
 • Meaning:
  • to trip, stumble, fall in defeat
  • to be ruined, be lost
  • to fail, be defeated
  • to fail to materialize
 • Forms:
  • ἐπταίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐπταικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • ἔπταισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπταισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπταισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πταίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πταίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πταῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • πταίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πταίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πταίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πταίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
πταρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of sneezing
πταρμῷ
πτελέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: elm tree
 • Forms:
  • πτελέαν Noun: Acc Sing Fem
  • πτελέας Noun: Gen Sing Fem
πτελέαν
πτελέας
πτερά
πτέρνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heel, the underpart of the heel, tendon, hoof, footstep
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπτέρναπτέρναι
GENπτέρνηςπτερνῶν
DATπτέρνῃπτέρναις
ACCπτέρνανπτέρνας
VOCπτέρναπτέρναι
πτέρναι
πτέρναις
πτέρναν
πτέρνας
πτέρνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • heel
  • heel-prints, footprints, track (left by a person or animal)
 • Forms:
πτέρνῃ
πτέρνης
πτερνιεῖ
πτερνίζετε
πτερνίζω
 • Meaning:
  • to strike with the heel, kick
  • to go behind (someone's) back to deceive
  • to outwit, insult
  • to cheat, defraud
 • Forms:
  • ἐπτερνίσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπτερνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἐπτέρνικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπτέρνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτερνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πτερνίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
πτερνισμόν
πτερνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a heel against, supplanting
  • craft, subtlety, deception, cunning treachery, backstabbing
πτερνισμῷ
πτεροῖς
πτερόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: feather, wing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπτερόνπτερά
GENπτεροῦπτερῶν
DATπτερῷπτεροῖς
ACCπτερόνπτερά
VOCπτερόνπτερά
πτεροφυεῖ
πτεροφυέω
 • Meaning:
  • to put forth new feathers
  • to grow wings
 • Forms:
  • πτεροφυήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πτεροφυεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πτεροφυήσουσι, πτεροφυήσουσιν
πτερόω
 • Meaning:
  • to supply with feathers or wings (e.g., feathers on an arrow)
  • to supply a ship with oars
πτέρυγας
πτέρυγες
πτερύγια
πτερύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • upper wing, pinnacle
  • top corner
  • wing-flap of a garment, flap, fold
  • fin (of a fish)
  • projected piece
  • wing of a cherub
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπτερύγιονπτερύγια
GENπτερυγίουπτερυγίων
DATπτερυγίῳπτερυγίοις
ACCπτερύγιονπτερύγια
πτερυγίου
πτερυγίων
πτέρυγος
πτερύγων
πτέρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wing (of a bird, cherub)
  • sail (of a ship)
  • side (of a snake, fish)
 • Forms:
πτέρυξι
πτέρυξιν
πτερύσσομαι
 • Meaning: to flap the wings, flutter
 • Forms:
  • πτερυσσόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • πτερυσσομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
πτερυσσόμεναι
πτερυσσομένων
πτερῶν
πτερωτά
πτερωτοί
πτερωτοῖς
πτερωτόν
πτερωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: feathered, winged (having wings)
 • Forms:
  • πτερωτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πτερωτοί Adj: Nom Plur Masc
  • πτερωτοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • πτερωτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πτερωτοῦ Adj: Gen Sing Neut
πτερωτοῦ
πτηνοί
πτηνοῖς
πτηνόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: πτηνός
πτηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: feathered, winged, flying
 • Forms:
  • πτηνῶν Adj: Gen Plur MFN
πτηνούς
πτηνῷ
πτηνῶν
πτηξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πτήσσω
πτήξητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πτήσσω
πτήσσω
 • Active Meaning:
  • to cower, crouch (in fear)
 • Passive Meaning:
  • to be alarmed, be terrified
 • Forms:
  • ἔπτηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπτηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτηξάτω Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πτήξητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
πτίλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
πτίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
πτίλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ptilosis, an eyelid disease which results in the loss of the eyelashes due to ulceration or other damage to the follicles
πτοέω
 • Active Meaning:
  • to terrify, frighten, scare, startle
  • to move emotionally (e.g., moved with fear)
  • to dismay
 • Passive Meaning:
  • to tremble
  • to be terrified
  • to be useless (esp. of an archery bow)
 • Forms:
Present
 • πτοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπτοεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • πτοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πτοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • πτοηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • πτοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • πτοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πτοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπτοήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπτοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πτοηθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • πτοηθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • πτοηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πτοηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • πτοηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πτοηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐπτόηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πτόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dread, fear, terror, lamentation
 • Forms:
πτοηθείην
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτοηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: πτοέω
πτοηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: πτοέω
πτοηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτοηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: πτοέω
πτοηθῶσι, πτοηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτόην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πτόη
πτοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
πτόησιν
πτόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of terrifying, intimidation
  • something that terrifies
  • fear, terror
  • alarm, amazement
πτοήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πτοέω
πτοοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
πτύελον
πτύελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saliva, spittle
πτώξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cowering animal
πτύξας
πτύξιν
πτύξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fold, folding (i.e., fold of clothing)
  • fold of skin
 • Forms:
πτύον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a winnowing fork, fan
πτύρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: πτύρω
πτυρόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πτύρω
πτύρω
 • Meaning: to frighten, terrify, scare
 • Forms:
  • πτυρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
πτύσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πτύω
πτύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πτύω
πτύσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: saliva, spittle
 • Forms:
πτύσματος
πτύσσω
 • Meaning: to roll up, fold up, close
 • Forms:
  • πτύξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
πτυχαί
πτυχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • leaf
  • wing
  • panel (of a folding door)
 • Forms:
πτύω
 • Meaning: to spit, spit out
 • Forms:
  • ἔπτυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπτυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • πτύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πτύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
πτύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πτύω
πτῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fall, collapse
  • act of falling
  • disaster, misfortune
  • fallen body, dead body, carcase, carcass, corpse
 • Forms:
πτώματα
πτώματι
πτώματος
πτώσει
πτώσεως
πτῶσι, πτῶσιν
πτῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a wreck, wreckage, havoc, ruin
  • a crash, fall
  • an object that fell
  • downfall, defeat in battle
  • calamity, loss of human life, serious damage to someone
  • collapse, destruction
  • the place where someone lies fallen to the ground
πτωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: apt to fall, fallen
πτωχά
πτωχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty, beggary, indigence, mendacity
 • Forms:
πτωχείᾳ
πτωχείαν
πτωχείας
πτωχεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτωχεύω
πτωχεύουσι, πτωχεύουσιν
πτωχεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πτωχεύω
πτωχεύσει
πτωχεύω
 • Meaning:
  • to be poor, be a beggar
  • to become poor, become a beggar
  • to beg, be impoverished
 • Forms:
  • πτωχεύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πτωχεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πτωχεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπτωχεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπτώχευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπτώχευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπτώχευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πτωχεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πτωχεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
πτωχή
πτωχίζει
πτωχίζοντα
πτωχίζω
 • Meaning: to make poor
 • Forms:
  • πτωχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πτωχίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
πτωχοί
πτωχοῖς
πτωχόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πτωχός
πτωχός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • beggarly, poor, needy, impoverished
 • Substantival Meaning:
  • beggar
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπτωχόςπτωχήπτωχόν
GENπτωχοῦπτωχῆςπτωχοῦ
DATπτωχῷπτωχῇπτωχῷ
ACCπτωχόνπτωχήνπτωχόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπτωχοίπτωχαίπτωχά
GENπτωχῶνπτωχῶνπτωχῶν
DATπτωχοῖςπτωχαῖςπτωχοῖς
ACCπτωχούςπτωχάςπτωχά
πτωχότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poverty
 • Forms:
πτωχότητα
πτωχοῦ
πτωχούς
πτωχῷ
πτωχῶν
πτωχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: poorly, scantily