πάρες
παρέσει
παρέσῃ
πάρεσιν
πάρεσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • passing over, letting go unpunished
    • remission, pretermission, i.e., toleration
  • Forms:
    • πάρεσιν Noun: Acc Sing Fem
παρεσιώπα
παρεσιωπήσατε
παρεσιώπησεν
παρεσκευάσαντο
παρεσκευασμένη
παρεσκευασμένοι
παρεσκεύασται
πάρεσμεν
παρεστάθην
παρέσται
παρεστάναι
πάρεστε
παρέστη
παρέστηκαν
παρεστήκασιν
παρέστηκεν
παρεστηκέναι
παρεστηκόσιν
παρεστηκότας
παρεστηκότες
παρεστηκότος
παρεστηκότων
παρεστηκυῖα
παρεστηκυῖαι
παρεστηκώς
παρέστην
παρέστησαν
παρεστήσατε
παρέστησεν
πάρεστι
πάρεστιν
παρεστώς
παρεστῶσιν
παρεστῶτα
παρεστῶτας
παρεστῶτες
παρέσχεν
παρέσχες
παρέσχον
παρέσχου