πάρες
παρέσει
παρέσῃ
πάρεσιν
πάρεσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • passing over, letting go unpunished
    • remission, pretermission, i.e., toleration
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπάρεσιςπαρέσεις
GENπαρέσεωςπαρέσεων
DATπαρέσειπαρέσεσι(ν)
ACCπάρεσι(ν)παρέσεις
παρεσιώπα
παρεσιωπήσατε
παρεσιώπησεν
παρεσκευάσαντο
παρεσκευασμένη
παρεσκευασμένοι
παρεσκεύασται
πάρεσμεν
παρεστάθην
παρέσται
παρεστάναι
πάρεστε
παρέστη
παρέστηκαν
παρεστήκασιν
παρέστηκεν
παρεστηκέναι
παρεστηκόσιν
παρεστηκότας
παρεστηκότες
παρεστηκότος
παρεστηκότων
παρεστηκυῖα
παρεστηκυῖαι
παρεστηκώς
παρέστην
παρέστησαν
παρεστήσατε
παρέστησεν
πάρεστι
πάρεστιν
παρεστώς
παρεστῶσιν
παρεστῶτα
παρεστῶτας
παρεστῶτες
παρέσχεν
παρέσχες
παρέσχον
παρέσχου