πάρες
παρέσει
παρέσῃ
πάρεσιν
πάρεσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • passing over, letting go unpunished
    • remission, pretermission, i.e., toleration
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπάρεσιςπαρέσεις
GENπαρέσεωςπαρέσεων
DATπαρέσειπαρέσεσι(ν)
ACCπάρεσι(ν)παρέσεις
παρεσιώπα
παρεσιωπήσατε
παρεσιώπησε(ν)
παρεσκευάσαντο
παρεσκευασμένη
παρεσκευασμένοι
παρεσκεύασται
πάρεσμεν
παρεστάθην
παρέσται
παρεστάναι
πάρεστε
παρέστη
παρέστηκαν
παρεστήκασιν
παρέστηκεν
παρεστηκέναι
παρεστηκόσι(ν)
παρεστηκότας
παρεστηκότες
παρεστηκότος
παρεστηκότων
παρεστηκυῖα
παρεστηκυῖαι
παρεστηκώς
παρέστην
παρέστησαν
παρεστήσατε
παρέστησε(ν)
πάρεστι(ν)
παρεστώς
παρεστῶσιν
παρεστῶτα
παρεστῶτας
παρεστῶτες
παρέσχε(ν)
παρέσχες
παρέσχον
παρέσχου