πάρες
παρέσει
παρέσῃ
παρεσημήνατο
πάρεσιν
πάρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • passing over, letting go unpunished
  • remission, pretermission, i.e., toleration
παρεσιώπα
παρεσιωπήσατε
παρεσιώπησε, παρεσιώπησεν
παρεσκεύαζεν
παρεσκευάζετο
παρεσκεύασαν
παρεσκευάσαντο
παρεσκεύασεν
παρεσκευασμένη
παρεσκευασμένοι
παρεσκεύασται
πάρεσμεν
παρεστάθην
παρέσται
παρεστάναι
πάρεστε
παρέστη
παρέστηκαν
παρεστήκασιν
παρέστηκεν
παρεστηκέναι
παρεστηκόσι, παρεστηκόσιν
παρεστηκότας
παρεστηκότες
παρεστηκότι
παρεστηκότος
παρεστηκότων
παρεστηκυῖα
παρεστηκυῖαι
παρεστηκώς
παρέστην
παρέστησαν
παρεστήσαντο
παρεστήσατε
παρέστησε, παρέστησεν
πάρεστι, πάρεστιν
παρέστω
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Sing
 • Meaning: to be by, be present
 • Root: πάρειμι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Perf Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to cause to stand
 • Root: παρίστημι
παρεστώς
παρεστῶσα
παρεστῶσι, παρεστῶσιν
παρεστῶτα
παρεστῶτας
παρεστῶτες
παρέσχε, παρέσχεν
παρέσχες
παρέσχον
παρέσχου