πάριδε
παριδεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: παροράω
παρίδῃ
παρίδῃς
παριδόντα
παριδών
παρίημι
 • Present
 • παριόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • παρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • παρείθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πάρες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παρῆκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • παρεῖμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • παρειμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • παρειμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • παρειμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • παρειμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • παρειμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • παρειμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παρειμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • παρείμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παρείσθωσαν Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Plur
πάρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Parian
 • Note: A type of fine-grained white marble (1Chron 29:2; Est 1:6)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπάρινοςπαρίνηπάρινον
GENπαρίνουπαρίνηςπαρίνου
DATπαρίνῳπαρίνῃπαρίνῳ
ACCπάρινονπαρίνηνπάρινον
VOCπάρινεπαρίνηπάρινε
Plural
 MascFemNeut
NOMπάρινοιπάριναιπάρινα
GENπαρίνωνπαρίνωνπαρίνων
DATπαρίνοιςπαρίναιςπαρίνοις
ACCπαρίνουςπαρίναςπάρινα
VOCπάρινοιπάριναιπάρινα
παριόντας
παριόντων
παριστάμενοι
παριστάμενος
παριστάνετε
παρίστασθαι
παριστάσθω
παρίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stand beside, place beside, put at someone's disposal
  • to stand by to serve or assist
  • to attend, wait on
  • to present, represent, appear
  • to make, render, provide
  • to offer, bring, present, proffer
  • to bring before (a judge)
  • to furnish, supply
  • to be ripe
  • to prove, demonstrate
  • to dispose (to a certain action)
  • to hold one's own and function well
  • to approach, come, arrive
  • to be present (with someone), be near
  • to come to the aid of, help, stand by
 • Forms:
 • Present
 • παριστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παριστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παριστάνετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • παρίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παρίστησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • παραστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παραστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παραστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παραστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • παραστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • παραστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • παρεστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • παραστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παραστάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • παρέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρεστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παραστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • παράστηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παριστάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • παριστῶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • παραστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • παραστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • παραστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παραστῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • παραστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παραστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • παρεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • παραστήκοντες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • παρειστήκει Verb: Pluperfect, Act Ind 3rd Sing
 • παρειστήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρέστηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παρεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παρέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παρεστηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • παρεστηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • παρεστηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παρεστηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • παρεστηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • παρεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • παρεστηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • παρεστηκυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • παρεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • παρεστάναι Verb: Perf Act Infin
 • παρεστῶσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • παρεστῶτα Part: Perf Act Acc Sing Masc Contracted form
 • παρεστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παρεστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc Contracted form
παρίστησι(ν)
παριστῶσα