πάριδε
παριδεῖν
παρίδῃ
παρίδῃς
παριδόντα
παριδών
παρίημι
 • Present
 • παριόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • παρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • παρείθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πάρες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παρῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • παρεῖμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • παρειμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • παρειμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
 • παρειμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • παρειμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • παρειμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
 • παρειμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • παρειμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • παρείμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
 • παρείσθωσαν Verb: Perf Mid Imperative 3rd Plur
πάρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Parian
 • Note: A type of fine-grained white marble (1Chron 29:2; Est 1:6)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπάρινοςπαρίνηπάρινον
GENπαρίνουπαρίνηςπαρίνου
DATπαρίνῳπαρίνῃπαρίνῳ
ACCπάρινονπαρίνηνπάρινον
VOCπάρινεπαρίνηπάρινε
Plural
 MascFemNeut
NOMπάρινοιπάριναιπάρινα
GENπαρίνωνπαρίνωνπαρίνων
DATπαρίνοιςπαρίναιςπαρίνοις
ACCπαρίνουςπαρίναςπάρινα
VOCπάρινοιπάριναιπάρινα
παριόντας
παριόντων
παριστάμενοι
παριστάμενος
παριστάνετε
παρίστασθαι
παριστάσθω
παρίστημι
 • Present
 • παριστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • παριστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • παριστάνετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • παρίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παρίστησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παρίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • παραστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παραστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παραστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παραστησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • παραστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • παραστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • παρεστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • παραστάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • παραστάς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • παρέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • παρέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρεστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παραστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • παράστηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παριστάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • παριστῶσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • παραστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • παραστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • παραστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παραστῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • παραστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παραστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • παρεστώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • παραστήκοντες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • παρειστήκει Verb: Pluperfect, Act Ind 3rd Sing
 • παρειστήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρέστηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παρεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παρέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παρεστηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • παρεστηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • παρεστηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • παρεστηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • παρεστηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • παρεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • παρεστηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • παρεστηκυῖαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • παρεστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • παρεστάναι Verb: Perf Act Infin
 • παρεστῶσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • παρεστῶτα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc Contracted form
 • παρεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • παρεστῶτες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc Contracted form
παρίστησι
παρίστησιν
παριστῶσα