πᾶν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πᾶς
πανάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: absolutely good, completely good
 • Forms:
πανάγιε
πανάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-holy, most holy, especially dedicated to God
 • Forms:
παναγίῳ
πανάρετον
πανάρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most excellent, most virtuous
 • Forms:
  • πανάρετον Adj: Acc Sing Masc
  • παναρέτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παναρέτῳ
πάνδεινα
πάνδεινον
πάνδεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-dreadful, terrible, fearful, frightening
 • Forms:
πανδημεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the whole people, en masse , altogether, completely
πάνδημον
πάνδημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of or belonging to all the people
  • public, common, general
  • done by all the people
 • Forms:
  • πάνδημον Adj: Acc Sing Fem
πανδοχεῖ
πανδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inn, hotel, lodge
  • public lodging-place (caravanserai or khan)
 • Note: a place where one was expected to pay for lodging (Luke 10:34), unlike a κατάλυμα which was a place in a home for travellers where no payment was required (e.g., Luke 2:7)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπανδοχεῖονπανδοχεῖα
GENπανδοχείουπανδοχείων
DATπανδοχείῳπανδοχείοις
ACCπανδοχεῖονπανδοχεῖα
πανδοχεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: host, an innkeeper (warden of a caravanserai)
 • Forms:
πανεθνεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • together as one nation
  • with the whole nation
  • with all their armies
πανεπίσκοπον
πανεπίσκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all-surveying, all-controlling, all-penetrating
  • showing universal, beneficent concern
 • Forms:
  • πανεπίσκοπον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πανεπίσκοπον Adj: Acc Sing Masc
πανηγεμών
πανηγύρει
πανηγύρεις
πανηγύρεσι, πανηγύρεσιν
πανηγύρεως
πανηγυριαρχέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be president of an assembly
πανηγυριάρχην
πανηγυριάρχης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • president of an assembly
πανηγυρίζειν
πανηγυρίζω
 • Meaning: to celebrate
 • Forms:
  • πανηγυρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • πανηγυρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
πανηγυρικάς
πανηγυρικὸν
πανηγυρικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • panegyrical, eulogy (i.e., praising someone/something without mentioning anything bad)
  • fit for public festival
  • pompous, ostentatious
 • Forms:
  • πανηγυρικὸν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πανηγυρικάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
πανηγυρικούς
πανηγυρικώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more panegyrical
πανήγυρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • festal gathering, festival
  • general assembly, a mass-meeting, i.e., (figuratively) universal companionship
 • Forms:
πανηγυρίσατε
πανηγυρισμόν
πανηγυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • public religious festival
  • celebration of an assembly
πάνθ’
 • Parse: Adj: Dat Sing Neut
 • Root: πᾶς
πανθαμάρτητοι
πανθαμάρτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: altogether sinful, steeped in sin, utter sinner, reprobate
 • Forms:
  • πανθαμάρτητοι Noun: Nom Plur Masc
πανθαμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: utterly sinful
πανθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the panther
πανίερον
πανίερος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all-holy
 • Forms:
  • πανίερον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
παννυχίδας
παννυχίδος
παννύχιος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • all night long; night-festival, vigil
παννυχίς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • night-festival, vigil
πανόδυρτον
πανόδυρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • most lamentable, grievous, distressing, woeful, painfully
 • Substantival Meaning:
  • lament, dirge
 • Forms:
  • πανόδυρτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
πανοικεί
πανοικί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with all his house, with the whole family, with one's whole household
 • Forms:
  • πανοικεί Adverb
πανοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entire household, whole family
 • Forms:
πανοικίᾳ
πανοικίαν
πανοπλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suit of armour, all (whole) armour, full armour, complete suit of armour
 • Note: origin of English word "panoply"
 • Forms:
πανοπλίᾳ
πανοπλίαις
πανοπλίαν
πανοπλίας
πανούργευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Positive: great deeds, skill, wise counsels, subtleties, nuances
  • Negative: wonderful feat
  • Negative: a knavish trick, villainy, crafty devices
 • Forms:
πανουργεύμασι, πανουργεύμασιν
πανουργεύματα
πανουργεύσηται
πανουργεύω
 • Active Meaning:
  • to deal craftily, act villainously
 • Passive Meaning:
  • to play the knave
 • Forms:
  • πανουργεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
πανουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cunning, knavery, craftiness, trickery, subtlety, adroitness, sophistry
  • cleverness
  • surreptitiousness
 • Forms:
πανουργίᾳ
πανουργίαν
πανουργίας
πανοῦργοι
πανοῦργον
πανοῦργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see πανουργότερος
 • Meaning:
  • knavish, crafty, shrewd
  • clever, smart
 • Forms:
πανουργότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πανοῦργος
 • Meaning: more clever, smarter
πανούργων
πανούργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully
πανπληθῆ
πανπληθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-abundance, full abundance, total number
 • Forms:
  • πανπληθῆ Adj: Nom/Acc Plur Neut
πανσελήνοις
πανσέληνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at the full (e.g., the fullness of the moon)
 • Forms:
  • πανσελήνοις Adj: Dat Plur MFN
  • πανσελήνῳ Adj: Dat Sing MFN
πανσελήνῳ
πάνσεμνον
πάνσεμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greatly revered
 • Forms:
  • πάνσεμνον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πάνσεμνον Adj: Acc Sing Masc
πάνσοφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-wise, most wise
 • Forms:
πανσόφῳ
πανστρατιά
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Dat: with the whole army
  • a levy of the whole army
 • Forms:
  • πανστρατιᾷ Noun: Dat Sing Fem
πανστρατιᾷ
πάντ’
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πᾶς
πάντα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πᾶς
παντάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wholly good, entirely good
 • Forms:
πανταμάρτητοι
πανταμάρτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: altogether sinful, steeped in sin, utter sinner, reprobate
 • Forms:
  • πανταμάρτητοι Noun: Nom Plur Masc
πανταμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: utterly sinful
παντάπασιν, παντάπασι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: all in all, altogether, wholly
πάντας
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: πᾶς
πανταχῆ
 • Parse: Adverb
 • Note: Alt. form: πανταχῇ
 • Meaning: everywhere
πανταχῇ
 • Parse: Adverb
 • Note: Alt. form: πανταχῆ
 • Meaning: everywhere
πανταχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from every direction, from all directions
πανταχόσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: everywhere
πανταχοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: everywhere, in all places, universally, in all directions
παντελές
παντελῆ
παντελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • quite complete, perfect, absolute, full, whole
  • completely, fully, wholly
  • at all
  • Of Time: forever, for all time
 • Forms:
παντελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, fully, utterly, completely, altogether
  • without qualification
παντεπόπτην
παντεπόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-seeing, someone who sees all
πάντες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Root: πᾶς
παντευχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: complete armour, full array
 • Forms:
παντευχίας
πάντῃ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, always, wholly, in every way and everywhere
παντί
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πᾶς
πάντιμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all-honourable
 • Forms:
  • πάντιμον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom/Acc Sing Net
πάντιμον
παντοδαπά
παντοδαπαί
παντοδαπαῖς
παντοδαπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of every kind, of all sorts
 • Forms:
  • παντοδαπαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • παντοδαπαί
   • Adj: Dat Sing Fem
   • Adj: Nom Plur Fem
  • παντοδαπά Adj: Nom/Acc Plur Neut
παντοδυναμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Omnipotency
 • Forms:
παντοδυναμίας
παντοδύναμον
παντοδύναμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-powerful, omnipotent
 • Forms:
  • παντοδύναμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • παντοδύναμον Adj: Acc Sing Masc
πάντοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from every direction, on every side, round about, from all sides, on all sides, entirely, all over, in every respect
παντοῖα
παντοίαις
παντοίοις
παντοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of all sorts, of every kind
 • Forms:
παντοίους
παντοίων
παντοίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in all kinds of ways
παντοκράτορ
παντοκράτορα
παντοκράτορι
παντοκρατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: omnipotence
παντοκρατορικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: almighty
 • Forms:
  • παντοκρατορικῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παντοκρατορικῷ
παντοκράτορος
παντοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Almighty, Omnipotent, the all-ruling, i.e., God (as absolute and universal sovereign)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαντοκράτωρπαντοκράτορες
GENπαντοκράτοροςπαντοκρατόρων
DATπαντοκράτοριπαντοκράτορσι
ACCπαντοκράτοραπαντοκράτορας
VOCπαντοκράτορπαντοκράτορες
παντοκτίστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator of the universe, creator of all
πάντος, παντός
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut

  διὰ παντός
  for all time, continually

 • Root: πᾶς
πάντοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever, evermore, every time, i.e., at all times
παντοτρόφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-nourishing, nurturing all
 • Forms:
  • παντοτρόφῳ Adj: Dat Sing Fem
παντοτρόφῳ
παντοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indiscriminate eating
 • Forms:
παντῶν, πάντων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • πρὸ πάντων
  above all (Jas. 5:12, I Pet 4:8)

 • Root: πᾶς
πάντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • by all means, certainly, probably, doubtless
  • altogether, above all, wholly
  • of course
  • at least, at any rate
  • with negation: not at all, by no means
πάνυ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, entirely, very
πανυπέρτατον
πανυπέρτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most high, most supreme, highest of all, quite the highest
 • Forms:
  • πανυπέρτατον Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
πανύστατον
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: for the very last time
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: last of all
 • Root: πανύστατος
πανύστατος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last of all
 • Forms:
  • πανύστατον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut