πᾶν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πᾶς
πανάγιε
πανάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-holy, most holy, especially dedicated to God
 • Forms:
  • πανάγιε Adj: Voc Sing Fem
  • παναγίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παναγίῳ
πανάρετον
πανάρετος
παναρέτῳ
πάνδεινον
πάνδεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-dreadful, terrible, fearful, frightening
 • Forms:
  • πάνδεινον Adj: Acc Sing Masc
πανδημεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the whole people, en masse, altogether, completely
πάνδημον
πάνδημος
πανδοχεῖ
πανδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inn, all-receptive, i.e., a public lodging-place (caravanserai or khan); a place where one was expected to pay for lodging (Luke 10:34), unlike the κατάλυμα which was a place in a home for travellers where no payment was required (e.g., Luke 2:7).
 • Cognates: ἀποδοχεῖον, δοχεῖον, πανδοχεῖον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπανδοχεῖονπανδοχεῖα
GENπανδοχείουπανδοχείων
DATπανδοχείῳπανδοχείοις
ACCπανδοχεῖονπανδοχεῖα
πανδοχεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: host, an innkeeper (warden of a caravanserai)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπανδοχεύςπανδοχεῖς
GENπανδοχέωςπανδοχέων
DATπανδοχεῖπανδοχεῦσι(ν)
ACCπανδοχέαπανδοχέας
πανεθνεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • together as one nation
  • with the whole nation
  • with all their armies
πανεπίσκοπον
πανεπίσκοπος
πανηγύρει
πανηγύρεις
πανηγύρεσι(ν)
πανηγύρεως
πανηγυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to celebrate
 • Forms:
  • πανηγυρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
πανήγυρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: festal gathering, general assembly, a mass-meeting, i.e., (figuratively) universal companionship
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπανήγυριςπανηγύρεις
GENπανηγύρεωςπανηγύρεων
DATπανηγύρειπανηγύρεσι(ν)
ACCπανήγυρινπανηγύρεις
πανηγυρίσατε
πανηγυρισμόν
πανηγυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • public religious festival
  • celebration of an assembly
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπανηγυρισμόςπανηγυρισμοί
GENπανηγυρισμοῦπανηγυρισμῶν
DATπανηγυρισμῷπανηγυρισμοῖς
ACCπανηγυρισμόνπανηγυρισμούς
VOCπανηγυρισμέπανηγυρισμοί
πάνθ᾿
 • Parse: Adj: Dat Sing Neut
 • Root: πᾶς
πανθαμάρτητοι
πανθαμάρτητος
πανθαμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: utterly sinful
πανθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the panther
πανόδυρτον
πανόδυρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: most lamentable, grievous, distressing, woeful, painfully
  • Substantival: lament, dirge
 • Forms:
  • πανόδυρτον Adj: Acc Sing Neut
πανοικεί
πανοικί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with all his house, with the whole family, with one's whole household
 • Forms:
  • πανοικεί Adverb
πανοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entire household, whole family
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπανοικίαπανοικίαι
GENπανοικίαςπανοικιῶν
DATπανοικίᾳπανοικίαις
ACCπανοικίανπανοικίας
VOCπανοικίαπανοικίαι
πανοικίᾳ
πανοικίαν
πανοπλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suit of armour, all (whole) armour, full armour ("panoply"), complete suit of armour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπανοπλίαπανοπλίαι
GENπανοπλίαςπανοπλιῶν
DATπανοπλίᾳπανοπλίαις
ACCπανοπλίανπανοπλίας
VOCπανοπλίαπανοπλίαι
πανοπλίᾳ
πανοπλίαις
πανοπλίαν
πανοπλίας
πανούργευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Positive: great deeds, skill, wise counsels, subtleties, nuances
  • Negative: wonderful feat
  • Negative: a knavish trick, villainy, crafty devices
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπανούργευμαπανουργεύματα
GENπανουργεύματοςπανουργευμάτων
DATπανουργεύματιπανουργεύμασι(ν)
ACCπανούργευμαπανουργεύματα
πανουργεύμασι(ν)
πανουργεύματα
πανουργεύσηται
πανουργεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deal craftily, act villainously
  • Passive:
   • to play the knave
 • Forms:
  • πανουργεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
πανουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cunning, knavery, craftiness, trickery, subtlety, adroitness, sophistry
  • cleverness
  • surreptitiousness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπανουργίαπανουργίαι
GENπανουργίαςπανουργιῶν
DATπανουργίᾳπανουργίαις
ACCπανουργίανπανουργίας
VOCπανουργίαπανουργίαι
πανουργίᾳ
πανουργίαν
πανουργίας
πανοῦργοι
πανοῦργον
πανοῦργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knavish, crafty, shrewd
  • clever, smart
 • Forms:
  • πανοῦργοι Adj: Nom Plur Masc
  • πανοῦργον Adj: Acc Sing Fem
  • πανουργότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • πανούργων Adj: Gen Plur MFN
πανουργότερος
πανούργων
πανούργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully
πανπληθῆ
πανπληθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-abundance, full abundance, total number
 • Forms:
  • πανπληθῆ Adj: Nom/Acc Plur Neut
πανσέληνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at the full (e.g., the fullness of the moon)
 • Forms:
  • πανσελήνῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
πανσελήνῳ
πάνσεμνον
πάνσεμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greatly revered
 • Forms:
  • πάνσεμνον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
πάνσοφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-wise, most wise
 • Forms:
  • πανσόφῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
πανσόφῳ
πάντ᾿
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πᾶς
πάντα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πᾶς
πανταμάρτητοι
πανταμάρτητος
πανταμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: utterly sinful
πάντας
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: πᾶς
πανταχῆ
 • Parse: Adverb
 • Note: Alt. form: πανταχῇ
 • Meaning: everywhere
πανταχῇ
 • Parse: Adverb
 • Note: Alt. form: πανταχῆ
 • Meaning: everywhere
πανταχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from every direction, from all directions
πανταχοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: everywhere, in all places, universally, in all directions
παντελές
παντελῆ
παντελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • quite complete, perfect, absolute, full, whole
  • completely, fully, wholly
  • at all
  • Of Time: forever, for all time
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπαντελήςπαντελές
GENπαντελοῦς
DATπαντελεῖ
ACCπαντελῆπαντελές
Plural
 MascFemNeut
NOMπαντελεῖςπαντελῆ
GENπαντελῶν
DATπαντελέσι(ν)
ACCπαντελεῖςπαντελῆ
παντελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, fully, utterly, completely, altogether
  • without qualification
παντεπόπτην
παντεπόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-seeing, someone who sees all
 • Forms:
  • παντεπόπτην Noun: Acc Sing Masc
πάντες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Root: πᾶς
παντευχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: complete armour, full array
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαντευχίαπαντευχίαι
GENπαντευχίαςπαντευχιῶν
DATπαντευχίᾳπαντευχίαις
ACCπαντευχίανπαντευχίας
VOCπαντευχίαπαντευχίαι
παντευχίας
πάντῃ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, always, wholly, in every way and everywhere
παντί
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πᾶς
παντοδαπά
παντοδαπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of every kind, of all sorts
 • Forms:
  • παντοδαπά Adj: Acc Plur Neut
παντοδυναμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Omnipotency
 • Forms:
  • παντοδυναμίας Noun: Gen Sing Fem
παντοδυναμίας
παντοδύναμον
παντοδύναμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-powerful, omnipotent
 • Forms:
  • παντοδύναμον Adj: Nom Sing Neut
πάντοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from every direction, on every side, round about, from all sides, on all sides, entirely, all over, in every respect
παντοῖα
παντοίαις
παντοίοις
παντοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of all sorts, of every kind
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπαντοῖοςπαντοίαπαντοῖον
GENπαντοίουπαντοίαςπαντοίου
DATπαντοίῳπαντοίᾳπαντοίῳ
ACCπαντοῖονπαντοίανπαντοῖον
VOCπαντοῖεπαντοίαπαντοῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMπαντοῖοιπαντοῖαιπαντοῖα
GENπαντοίωνπαντοίωνπαντοίων
DATπαντοίοιςπαντοίαιςπαντοίοις
ACCπαντοίουςπαντοίαςπαντοῖα
VOCπαντοῖοιπαντοῖαιπαντοῖα
παντοίους
παντοίων
παντοκράτορ
παντοκράτορα
παντοκράτορι
παντοκρατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: omnipotence
παντοκρατορικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: almighty
 • Forms:
  • παντοκρατορικῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παντοκρατορικῷ
παντοκράτορος
παντοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Almighty, Omnipotent, the all-ruling, i.e., God (as absolute and universal sovereign)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαντοκράτωρπαντοκράτορες
GENπαντοκράτοροςπαντοκρατόρων
DATπαντοκράτοριπαντοκράτορσι
ACCπαντοκράτοραπαντοκράτορας
VOCπαντοκράτορπαντοκράτορες
παντοκτίστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator of the universe, creator of all
πάντος, παντός
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πᾶς
πάντοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever, evermore, every time, i.e., at all times
παντοτρόφος
παντοτρόφῳ
παντοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indiscriminate eating
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαντοφαγίαπαντοφαγίαι
GENπαντοφαγίαςπαντοφαγιῶν
DATπαντοφαγίᾳπαντοφαγίαις
ACCπαντοφαγίανπαντοφαγίας
VOCπαντοφαγίαπαντοφαγίαι
παντῶν, πάντων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: πᾶς
πάντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • by all means, certainly, probably, doubtless
  • altogether, above all, wholly
  • of course
  • at least, at any rate
  • with negation: not at all, by no means
πάνυ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, entirely, very
πανυπέρτατον
πανυπέρτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most high, most supreme, highest of all, quite the highest
 • Forms:
  • πανυπέρτατον Adj: Acc Sing Neut