παρῇ
παρήγαγεν
παρηγγείλαμεν
παρηγγείλαν
παρήγγειλε
παρήγγειλεν
παρήγγελλε
παρήγγελλεν
παρηγγέλλετε
παρηγγέλλομεν
παρηγγέλμενα
παρηγγελμέναις
παρηγγύησε
παρῆγε
παρῆγεν
παρῆγον
παρηγορεῖν
παρηγορέω
παρηγορία
παρηγορίαις
παρηγορίαν
παρῆκαν
παρηκολούθηκας
παρηκολουθηκότι
παρηκολουθηκότων
παρηκολουθηκώς
παρηκολούθησας
παρηκολούθησεν
παρήκουσα
παρήκουσαν
παρήκουσας
παρηκούσατε
παρῆλθαν
παρῆλθε
παρῆλθεν
παρῆλθες
παρήλθετε
παρήλθομεν
παρῆλθον
παρήλθοσαν
παρηλλαγμένα
παρηλλαγμένῃ
παρηλλαγμένον
παρῆν
παρήνεγκαν
παρήνει
παρηνέχθησαν
παρηνόμουν
παρηνώχλησα
παρηνώχλησαν
παρηνώχλησας
παρηνώχλησεν
παρηρίθμησεν
παρῇς
παρῆσαν
παρήσει
παρήσομεν
παρησφαλίσατο
παρήσω
παρῃτεῖτο
παρητημένον
παρητήσαντο
παρῃτήσατο
παρῄτηται
παρητοῦντο
παρήχθη