παρῇ
παρήγαγεν
παρηγγείλαμεν
παρηγγείλαν
παρήγγειλε
παρήγγειλεν
παρήγγελλε
παρήγγελλεν
παρηγγέλλετε
παρηγγέλλομεν
παρηγγέλμενα
παρηγγελμέναις
παρηγγύησε
παρῆγε
  • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Root: παράγω
παρῆγεν
  • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Root: παράγω
παρῆγον
  • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: παράγω
παρηγορεῖν
παρηγορέω
παρηγορία
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρηγορίαπαρηγορίαι
GENπαρηγορίαςπαρηγοριῶν
DATπαρηγορίᾳπαρηγορίαις
ACCπαρηγορίανπαρηγορίας
VOCπαρηγορίαπαρηγορίαι
παρηγορίαις
παρηγορίαν
παρῆκαν
παρηκολούθηκας
παρηκολουθηκότι
παρηκολουθηκότων
παρηκολουθηκώς
παρηκολούθησας
παρηκολούθησεν
παρήκουσα
παρήκουσαν
παρήκουσας
παρηκούσατε
παρῆλθαν
παρῆλθε
παρῆλθεν
παρῆλθες
παρήλθετε
παρήλθομεν
παρῆλθον
παρήλθοσαν
παρηλλαγμένα
παρηλλαγμένῃ
παρηλλαγμένον
παρῆν
παρήνεγκαν
παρήνει
παρηνέχθησαν
παρηνόμουν
παρηνώχλησα
παρηνώχλησαν
παρηνώχλησας
παρηνώχλησεν
παρηρίθμησεν
παρῇς
παρῆσαν
παρήσει
παρήσομεν
παρησφαλίσατο
παρήσω
παρῃτεῖτο
παρητημένον
παρητήσαντο
παρῃτήσατο
παρῄτηται
παρητοῦντο
παρήχθη