παρῇ
παρήγαγε(ν)
παρηγγείλαμεν
παρηγγείλαν
παρήγγειλε(ν)
παρήγγελλε(ν)
παρηγγέλλετε
παρηγγέλλομεν
παρηγγέλμενα
παρηγγελμέναις
παρηγγύησε
παρῆγε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παράγω
παρῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παράγω
παρηγορεῖν
παρηγορέω
παρηγορία
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρηγορίαπαρηγορίαι
GENπαρηγορίαςπαρηγοριῶν
DATπαρηγορίᾳπαρηγορίαις
ACCπαρηγορίανπαρηγορίας
VOCπαρηγορίαπαρηγορίαι
παρηγορίαις
παρηγορίαν
παρῆκαν
παρηκολούθηκας
παρηκολουθηκότι
παρηκολουθηκότων
παρηκολουθηκώς
παρηκολούθησας
παρηκολούθησεν
παρήκουσα
παρήκουσαν
παρήκουσας
παρηκούσατε
παρῆλθαν
παρῆλθε(ν)
παρῆλθες
παρήλθετε
παρήλθομεν
παρῆλθον
παρήλθοσαν
παρηλλαγμένα
παρηλλαγμένῃ
παρηλλαγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραλλάσσω
παρῆν
παρήνεγκαν
παρήνει
παρηνέχθησαν
παρηνόμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρανομέω
παρηνώχλησα
παρηνώχλησαν
παρηνώχλησας
παρηνώχλησε(ν)
παρηρίθμησε(ν)
παρῇς
παρῆσαν
παρήσει
παρήσομεν
παρησφαλίσατο
παρήσω
παρῃτεῖτο
παρητημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραιτέομαι
παρητήσαντο
παρῃτήσατο
παρῄτηται
παρητοῦντο
παρήχθη