παροδεύοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παροδεύω
παροδεύοντος
παροδεύσαντάς
παροδεύσαντες
παροδευσάτω
παροδεύσῃ
παροδεύσω
παροδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to happen to pass by
  • to pass away
  • to disregard, fail to notice
 • Cognates: ἐφοδεύω, ἀφοδεύω, διεξοδεύω, ἐξοδεύω, μεθοδεύω, ὁδεύω, περιοδεύω, συνοδεύω
 • Forms:
  • παροδεύσαντάς Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • παροδεύοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • παροδεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παροδεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παροδευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • παροδεύσῃ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παροδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρώδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρόδιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: staying, travelling, journeying
παρόδοις
πάροδον
πάροδος
παρόδῳ
πάροικε
παροίκει
παροικεῖ
παροικεῖν
παροικεῖς
παροικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sojourning (in a foreign land)
  • residing temporarily (as a resident alien)
 • Forms:
  • παροικεσίας Noun: Gen Sing Fem
παροικεσίας
παροικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to inhabit (somewhere) as a stranger, reside as a foreigner
  • to live near something
  • to live as a stranger
  • to live temporaily as a resident alien
  • to live as a new resident
  • to inhabit, live in
  • to dwell beside
 • Cognates: διοικέω, ἐγκατοικέω, ἐνοικέω, κατοικέω, μετοικέω, οἰκέω, παροικέω, περιοικέω, συνοικέω
 • Forms:
  • πάροικε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παροίκει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παροικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παροικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παροικῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • παροικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παροικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παροικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παροικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παροικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παροικοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παροικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παροικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παροικούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • παροικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παροικούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • παροικοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • παροικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • παροικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρῴκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρῳκήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • παρῴκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • παρῳκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρῴκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρῴκησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρῴκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρῳκοῦσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
παροικῆσαι
παροικήσει
παροικήσεις
παροικήσεως
παροικήσῃ
παροικήσῃς
παροίκησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαροίκησιςπαροικήσεις
GENπαροικήσεωςπαροικήσεων
DATπαροικήσειπαροικήσεσι(ν)
ACCπαροίκησινπαροικήσεις
παροικήσουσιν
παροικήσω
παροικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • transient resident
  • the stay, sojourn (of a foreigner)
  • foreign residence
  • dwelling place
  • congregation, parish
 • Forms:
  • παροικίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • παροικίαις Noun: Dat Plur Fem
  • παροικίαν Noun: Acc Sing Fem
  • παροικίας Noun: Gen Sing Fem
  • παροικιῶν Noun: Gen Plur Fem
παροικίᾳ
παροικίαις
παροικίαν
παροικίας
παροικιῶν
πάροικοι
πάροικον
πάροικος
παροίκου
παροικοῦντα
παροικοῦντας
παροικοῦντες
παροικούντων
παροίκους
παροικοῦσα
παροικούσῃ
παροικοῦσιν
παροικῶ
παροίκῳ
παροίκων
παροικῶν
παροιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: parable, proverb, maxim, adage, illustration, figure of speech
 • Forms:
  • παροιμίαι Noun: Nom Plur Fem
  • παροιμίαις Noun: Dat Plur Fem
  • παροιμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • παροιμίας Noun: Gen Sing Fem
  • παροιμιῶν Noun: Gen Plur Fem
παροιμιάζω
παροιμίαι
παροιμίαις
παροιμίαν
παροιμίας
παροιμιῶν
παροινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to behave ill at wine, play drunken tricks
  • to revile, abuse
  • to insult, rage against
 • Forms:
  • παροινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
παροινήσουσιν
πάροινον
πάροινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: drunken, addicted to wine
 • Forms:
  • πάροινον Adj: Acc Sing Masc
παροιστράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act in a rage
  • to provoke, incite, rage madly
 • Forms:
  • παροίστρησεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παροιστρήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παροιστρῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
παροίστρησεν
παροιστρήσουσι
παροιστρῶσα
παροίχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass by, go past, escape along, i.e., be gone
 • Forms:
  • παρῳχημέναις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
παρομοία
παρομοιάζετε
παρομοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be like unto, resemble
 • Cognates: ὁμοιάζω
 • Forms:
  • παρομοιάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
παρόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like, similar, alike, resemble
 • Forms:
  • παρομοία Adj: Acc Plur Neut
πάρον
παρόν
παρόντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάρειμι
παρόντας
παρόντες
παρόντι
παρόντος
παρόντων
παροξῦναι
παροξύναντες
παροξυνάντων
παρόξυνε
παροξυνεῖ
παροξύνει
παροξύνειν
παροξύνεται
παροξύνῃ
παροξυνθείς
παροξυνθῇς
παροξυνθήσεται
παροξύνοντες
παροξύνουσα
παροξυνοῦσιν
παροξύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to provoke (to wrath)
   • to irritate, exasperate
   • to sharpen (a sword)
   • to defy, go against the grain
   • to urge on, stimulate
  • Passive:
   • to be provoked
   • to be sharp
 • Cognates: ἐποξύνω, ὀξύνω, παροξύνω
 • Forms:
  • παροξύνειν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Fut Act Infin
  • παροξυνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παροξῦναι Verb: Aor Act Infin
  • παροξύναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παροξυνάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • παρόξυνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παροξύνει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παροξυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παροξύνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παροξύνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • παροξύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παροξύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παροξυνοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παροξυνθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • παροξυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • παροξυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παροξύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρωξύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρώξυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρώξυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρωξύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρώξυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρωξύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • παρωξύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρωξύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
παροξυνῶ
παροξύνων
παροξυσμόν
παροξυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive: stirring up, provoking, encouraging
  • Negative: irritation, sharp disagreement, dispute
  • Negative: state of being irritated
  • an attack of fever
 • Forms:
  • παροξυσμούς Noun: Acc Plur Masc
  • παροξυσμόν Noun: Acc Sing Masc
  • παροξυσμῷ Noun: Dat Sing Masc
παροξυσμούς
παροξυσμῷ
παροραθήσεσθαι
παρορᾷς
παρόρασις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρόρασιςπαροράσεις
GENπαροράσεωςπαροράσεων
DATπαροράσειπαροράσεσι(ν)
ACCπαρόρασι(ν)παροράσεις
παροράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to overlook on purpose
  • to not notice, disregard intentionally
 • Cognates: ἀφοράω, διοράω, ἐφοράω, εἰσοράω, ἐνοράω, ἐποράω, καθοράω, ὁράω, παροράω, προοράω, προσοράω, συνοράω, ὑφοράω, ὑπεροράω
 • Forms:
  • παρεῖδον
   • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρεωραμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • παρεωραμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat sing Neut
  • πάριδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παριδεῖν Verb: Aor Act Infin
  • παρίδῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παρίδῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παριδόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • παριδών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παροραθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • παρορᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παρορῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • παρόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
παροργίζει
παροργίζειν
παροργίζετε
παροργίζητε
παροργίζοντες
παροργίζουσιν
παροργίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provoke to anger, make angry, arouse
 • Cognates: ἀποργίζομαι, διοργίζω, ἐπιοργίζω, ἐποργίζομαι, ὀργίζω, παροργίζω
 • Forms:
  • παροργίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παροργιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παροργίσαι Verb: Aor Act Infin
  • παροργίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παροργισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παροργίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παροργιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παροργίζειν Verb: Pres Act Infin
  • παροργίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • παροργίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • παροργίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παροργίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παροργίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παρώργισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρώργισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρώργισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρωργίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρώργισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρωργισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
παροργίζων
παροργιοῦσιν
παροργίσαι
παροργίσῃς
παροργισθήσεται
παρόργισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: provocation, cause of anger, an act which angers
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαρόργισμαπαροργίσματα
GENπαροργίσματοςπαροργισμάτων
DATπαροργίσματιπαροργίσμασι(ν)
ACCπαρόργισμαπαροργίσματα
παροργίσματα
παροργισμάτων
παροργισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wrath, anger, rage, provocation
 • Forms:
  • παροργισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • παροργισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • παροργισμῷ Noun: Dat Sing Masc
παροργισμοῦ
παροργισμούς
παροργισμῷ
παροργίσωσιν
παροργιῶ
παρορίζεται
παρορίζω
παρορμάω
παρορμῆσαι
παρορμήσειεν
παρορῶ
παροτρύνω
παροῦσα
παροῦσαν
παρούσῃ
παροῦσι
παρουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arrival (of the enemy)
  • coming, presence, solemn visit of a king
  • presence in the vicinity
 • Forms:
  • παρουσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • παρουσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • παρουσίας Noun: Gen Sing Fem
παρουσίᾳ
παρουσίαν
παρουσίας
παροῦσιν
παρόψεται
παροψίδος
παροψίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: platter, a side-dish (the receptacle)
 • Forms:
  • παροψίδος Noun: Gen Sing Fem