ἰεγλαάμ
ἱερᾶ
ἱερά
ἱεραῖς
ἱέρακα
ἱεράν
ἱέραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hawk, falcon
 • Forms:
  • ἱέρακα Noun: Acc Sing Masc
ἱεράς
ἱερᾶς
ἱερατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • office of the priesthood, priest's office
  • priestliness, i.e., the sacerdotal function
  • duties required of priests
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἱερατείαἱερατεῖαι
GENἱερατείαςἱερατειῶν
DATἱερατείᾳἱερατείαις
ACCἱερατείανἱερατείας
VOCἱερατείαἱερατεῖαι
ἱερατείαν
ἱερατείας
ἱερατειῶν
ἱερατεύειν
ἱεράτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • priesthood, the priestly fraternity, i.e., sacerdotal order
  • office of priest
  • body of priest
ἱερατεύουσιν
ἱερατεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of priests
 • Forms:
  • ἱερατειῶν Noun: Gen Plur Fem
ἱερατεύσει
ἱεράτευσεν
ἱερατεύσοντας
ἱερατεύσουσιν
ἱερατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve as a priest
  • to perform the priest's office and functions
  • to hold the office of a priest
 • Forms:
  • ἱερατεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἱερατεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἱερατεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἱεράτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱερατεύσοντας Verb: Fut Act Part Acc Plur Masc
  • ἱερατεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἱερατεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἱερατεύωσιν
ἱερατικαῖς
ἱερατικάς
ἱερατικήν
ἱερατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for the priest's office, priestly
 • Forms:
  • ἱερατικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ἱερατικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἱερατικήν Adj: Acc Sing Fem
ἱερέα
ἱερεῖ
ἱερεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a priestess
  • sacred worship service
  • sacrifice
  • solemn festival
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἱερείαἱερεῖαι
GENἱερείαςἱερειῶν
DATἱερείᾳἱερείαις
ACCἱερείανἱερείας
VOCἱερείαἱερεῖαι
ἱερείαν
ἱερεῖς
ἱερεῦ
ἱερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: priest
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱερεύςἱερεῖς
GENἱερέωςἱερέων
DATἱερεῖἱερεῦσι(ν)
ACCἱερέαἱερέας
VOCἱερεῦἱερεῖς
ἱερεῦσι
ἱερεῦσιν
ἱερέων
ἱερέως
ἱερόδουλοι
ἱεροδούλοις
ἱερόδουλος
Masculine
 SingularPlural
NOMἱερόδουλοςἱερόδουλοι
GENἱεροδούλουἱεροδούλων
DATἱεροδούλῳἱεροδούλοις
ACCἱερόδουλονἱεροδούλους
VOCἱερόδουλεἱερόδουλοι
ἱεροδούλων
ἱερόθυτον
ἱερόθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (something, e.g., food) devoted or sacrificed to a god or idol
 • Forms:
  • ἱερόθυτον Adj: Nom Sing Neut
ἱεροί
ἱεροῖς
ἱερόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • temple
  • Plural: sacred things
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱερόνἱερά
GENἱεροῦἱερῶν
DATἱερῷἱεροῖς
ACCἱερόνἱερά
ἱεροπρεπεῖς
ἱεροπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἱεροπρεπήςἱεροπρεπές
GENἱεροπρεποῦς
DATἱεροπρεπεῖ
ACCἱεροπρεπῆἱεροπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἱεροπρεπεῖςἱεροπρεπῆ
GENἱεροπρεπῶν
DATἱεροπρεπέσι(ν)
ACCἱεροπρεπεῖςἱεροπρεπῆ
ἱεροπρεροῦς
ἱερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: holy (i.e., dedicated to God), sacred, venerated, pious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἱερόςἱεράἱερόν
GENἱεροῦἱερᾶςἱεροῦ
DATἱερῷἱερᾷἱερῷ
ACCἱερόνἱεράνἱερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἱεροίἱεραίἱερά
GENἱερῶν
DATἱεροῖςἱεραῖςἱεροῖς
ACCἱερούςἱεράςἱερά
ἱεροστάταις
ἱεροστάτης
ἱεροσυλεῖν
ἱεροσυλεῖς
ἱεροσυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rob a temple
  • to commit sacrilege
  • to be a temple-robber
 • Forms:
  • ἱεροσυλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἱεροσυλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ἱεροσύλημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sacrilegious plunder, sacrilege
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱεροσύλημαἱεροσυλήματα
GENἱεροσυλήματοςἱεροσυλημάτων
DATἱεροσυλήματιἱεροσυλήμασι(ν)
ACCἱεροσύλημαἱεροσυλήματα
ἱεροσυλημάτων
ἱεροσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: temple-robbery, sacrilege
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἱεροσυλίαἱεροσυλίαι
GENἱεροσυλίαςἱεροσυλιῶν
DATἱεροσυλίᾳἱεροσυλίαις
ACCἱεροσυλίανἱεροσυλίας
VOCἱεροσυλίαἱεροσυλίαι
ἱεροσυλίας
ἱερόσυλον
ἱερόσυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: temple robber
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱερόσυλοςἱερόσυλοι
GENἱεροσύλουἱεροσύλων
DATἱεροσύλῳἱεροσύλοις
ACCἱερόσυλονἱεροσύλους
VOCἱερόσυλεἱερόσυλοι
ἱεροσύλους
ἱεροῦ
ἱερουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to perform duties of a priest
  • to act as a priest
 • Forms:
  • ἱερούργουντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
ἱερουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: religious service, temple service, worship, sacrifice
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἱερουργίαἱερουργίαι
GENἱερουργίαςἱερουργιῶν
DATἱερουργίᾳἱερουργίαις
ACCἱερουργίανἱερουργίας
VOCἱερουργίαἱερουργίαι
ἱερουργίαν
ἱερούργουντα
ἱερούς
ἱεροψάλται
ἱεροψάλταις
ἱεροψάλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: singer in the temple, temple musician
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱεροψάλτηςἱεροψάλται
GENἱεροψάλτουἱεροψαλτῶν
DATἱεροψάλτῃἱεροψάλταις
ACCἱεροψάλτηνἱεροψάλτας
ἱεροψαλτῶν
ἱερόψυχε
ἱερόψυχος
ἱερῷ
ἱέρωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: small idol, amulet, consecrated object, offering, sacred token, talisman
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱέρωμαἱερώματα
GENἱερώματοςἱερωμάτων
DATἱερώματιἱερώμασι(ν)
ACCἱερώἱέρωμαἱερώματα
ἱερώματα
ἱερῶν
ἱερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning: the office of priest, priesthood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἱερωσύνηἱερωσύναι
GENἱερωσύνηςἱερωσυνῶν
DATἱερωσύνῃἱερωσύναις
ACCἱερωσύνηνἱερωσύνας
VOCἱερωσύνηἱερωσύναι
ἱερωσύνην
ἱερωσύνης