πάρεξ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • only
  • other than, except, outside, before
  • furthermore, besides
  • beside, in addition to
  • other than, except, outside, before
παρέξει
παρεξέλιπε(ν)
παρεξεστηκώς
παρέξετε
παρέξῃ
παρεξίστημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to put out of its place
   • to change or alter utterly
   • to take leave of one's senses
   • to drive (someone) out of his senses
  • Passive:
   • to be deranged
   • to go insane, go mad
   • to remove from its place
 • Forms:
  • παρεξεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
παρεξόμεθα
παρεξόμενος
παρέξω