παράλαβε
παραλαβεῖν
παραλαβόντα
παραλαβόντες
παραλαβόντος
παραλάβω
παραλαβών
παραλαλέω
 • Meaning:
  • to talk at random, prattle, babble, chatter, jabber
  • to speak falsehood
  • to talk nonsense
  • to revile
 • Forms:
  • παραλαλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
παραλαλοῦντος
παραλαμβάνει
παραλαμβάνεται
παραλαμβάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to receive from
 • Root: παραλαμβάνω
παραλαμβάνοντες
παραλαμβάνουσι, παραλαμβάνουσιν
παραλαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to take (someone) along
  • to take aside, take to one side
  • to receive
  • to inherit
  • to fetch, go and bring back
  • to succeed (to), take over
 • Middle/Passive Meaning:
  • to be induced to
  • to be led to
 • Forms:
Present
 • παραλαμβάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παραλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραλαμβάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παραλαμβάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παραλαμβάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • παρελάμβανε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • παραληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παραλημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παραλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παραλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παραλημψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • παραληψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • παραλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • παραλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παραλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παραλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • παράλαβε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παραλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • παραλαβόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • παραλαβόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • παραλαβόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • παραλάβω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παραλαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • παραλημφθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • παρέλαβε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέλαβες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρελάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • παρέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρελάβοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • παρείλημμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • παρειληφέναι Verb: Perf Act Infin
παραλέγομαι
 • Meaning: to pass, sail by, lay one's course near, sail past, coast along
 • Forms:
  • παραλεγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρελέγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
παραλεγόμενοι
παραλείπουσαι
παραλείπω
 • Meaning:
  • to leave on one side
  • to leave remaining, leave out
  • to neglect
  • to omit, leave untold
 • Forms:
  • παραλελοιπέναι Verb: Perf Act Infin
  • παραλείπουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • παραλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
  • παρέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
παραλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anoint with oil
παραλείψομεν
παραλέλοιπεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: παραλείπω
παραλελοιπέναι
παραλελυμένα
παραλελυμένοι
παραλελυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραλύω
παραλελυμένος
παραλελυμένους
παραλελυμένῳ
παραλημφθεῖσαν
παραλημφθηναι
παραλημφθήσεται
παραλήμψεται
παραλήμψομαι
παραλημψόμενος
παραλήμψονται
παραληφθέντων
παραληφθήσεται
παραλήψεσθαι
παραλήψεται
παραλήψεως
παράληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a receiving from another, succession to
παραλήψομαι
παραληψομένοις
παραληψόμενος
παραλήψονται
παραλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seashore, seaboard
 • Forms:
παραλίᾳ
παραλίαν
παραλίας
παράλιον
παράλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • along the coast, coastal
  • maritime
 • Substantival Meaning:
  • shore
  • sea coast, beside the salt (sea)
 • Forms:
παραλίου
παραλίους
παραλιπεῖν
παραλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • frenzy, madness
  • haphazard, disorderly conduct
  • fickleness
  • change, variation
  • beguile, deceive
  • transmutation (of phase or orbit)
 • Forms:
παραλλαγῇ
παραλλαγήν
 • Parse: Nouin: Acc Sing Fem
 • Meaning: passing from hand to hand, transmission
 • Root: παραλλαγή
παραλλάξαι
παραλλάξεως
παράλλαξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • change, alternation, alternating motion
  • abrogation
 • Forms:
παράλλαξον
παραλλάσσον
παραλλάσσουσι, παραλλάσσουσιν
παραλλάσσω
 • Meaning:
  • to replace
  • to modify
  • to overlook on purpose
  • to differ
  • to alter, turn away from the present path to avoid something
  • to change, make things alternate, transpose
 • Forms:
  • παρηλλαγμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • παραλλάσσον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • παραλλάσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραλλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • παράλλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παρηλλαγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • παρηλλαγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • παρηλλαγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
παραλογιζέσθω
παραλογίζεται
παραλογίζηται
παραλογίζομαι
 • Meaning:
  • to delude, deceive, beguile, cheat
  • to defraud, distort, pervert, reckon fraudulently
  • to cause someone to make a false judgment
  • to misreckon, miscalculate
 • Forms:
  • παραλογισάμενοι Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παραλογίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παραλογιζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • παραλογίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • παραλογιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παραλογισαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
  • παραλογισαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • παρελογίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρελογίσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • παρελογίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρελογίσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
παραλογιζόμενοι
παραλογισάμενοι
παραλογισαμένους
παραλογισαμένων
παραλογισμοί
παραλογισμοῖς
παραλογισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false reasoning, fallacy, deception, trick
παραλογισμοῦ
παραλογισμῷ
παραλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasonably, in an unreasonable manner
παραλυθήσονται
παραλῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: παραλύω
παραλύσει
παράλυσι, παράλυσιν
παράλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • paralysis, a loosening by the side, palsy, disabling of the nerves
  • physical weakening
  • destruction
παραλυτικόν
παραλυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • paralyzed, crippled, disabled, incapacitated
 • Substantival Meaning:
  • lame (person), paralytic
 • Forms:
  • παραλυτικόν Adj: Acc Sing Masc
  • παραλυτικούς Adj: Acc Plur Masc
  • παραλυτικῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παραλυτικούς
παραλυτικῷ
παράλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lame
παραλύω
 • Active Meaning:
  • to disband, undo
  • to weaken, disable, enfeeble, render feeble
  • to bring down (the proud); put an end to (arrogance or pride)
  • to pay (a penalty)
  • to paralyze
  • to be a paralytic
  • to detach
  • to let loose, let hang loose
  • to hamstring (a horse)
 • Passive Meaning:
  • to be loosed (of clothing)
  • to be weakened
  • to be feeble (in the limbs)
  • to be paralyzed
  • to be exhausted
 • Forms:
  • παραλελυμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • παραλελυμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παραλελυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • παραλελυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παραλελυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • παραλελυμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • παραλελυμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
  • παραλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παραλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρέλυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παρελύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παρελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παρέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing