παράλαβε
παραλαβεῖν
παραλαβόντα
παραλαβόντες
παραλαβόντος
παραλάβω
παραλαβών
παραλαλέω
παραλαλοῦντος
παραλαμβάνει
παραλαμβάνεται
παραλαμβάνοντες
παραλαμβάνουσι
παραλαμβάνουσιν
top
παραλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take (someone) along
   • to receive
   • to inherit
   • to succeed (to), take over
  • Middle/Passive:
   • to be induced to
 • Construct: ἀναλαμβάνω, ἀντιλαμβάνω, ἀπολαμβάνω, διαλαμβάνω, ἐκλαμβάνω, ἐπικαταλαμβάνω, ἐπιλαμβάνω, καταλαμβάνω, λαμβάνω, μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω, περιλαμβάνω, προκαταλαμβάνω, προλαμβάνω, προσαναλαμβάνω, προσλαμβάνω, συλλαμβάνω, συμπαραλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, ὑπολαμβάνω
 • Forms:
  • παράλαβε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • παραλαβόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • παραλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παραλαβόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • παραλάβω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παραλαβών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παραλαμβάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παραλαμβάνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παραλαμβάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παραλαμβάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραλαμβάνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παραληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παραλημφθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • παραλημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παραλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παραλήμψομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • παραλημψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
  • παραλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παραλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παραλήψομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • παραλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παρείλημμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • παρειληφέναι Verb: Perf Act Infin
  • παρέλαβε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέλαβες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρελάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρέλαβον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρελάβοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρελάμβανε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
παραλέγομαι
παραλεγόμενοι
παραλείπουσαι
παραλείπω
παραλελοιπέναι
παραλελυμένα
top
παραλελυμένοι
παραλελυμένον
παραλελυμένος
παραλελυμένους
παραλελυμένῳ
παραλημφθεῖσαν
παραλημφθήσεται
παραλήμψεται
παραλήμψομαι
παραλημψόμενος
παραλήμψονται
παραληφθήσεται
παραλήψεται
παραλήψομαι
παραλήψονται
top
παραλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seashore, seaboard
 • Forms:
  • παραλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • παραλίας Noun: Gen Sing Fem
παραλίᾳ
παραλίαν
παραλίας
παράλιον
παράλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: along the coast, coastal, shore, sea coast, beside the salt (sea), i.e., maritime
 • Forms:
  • παραλίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • παραλίαν Adj: Acc Sing Fem
  • παραλίας Adj: Gen Sing Fem
  • παράλιον Adj: Nom Sing Neut
  • παραλίου Adj: Gen Sing Fem
  • παραλίους Adj: Acc Plur Masc
παραλίου
παραλίους
παραλιπεῖν
παραλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • frenzy, madness
  • fickleness
  • change, variation
  • beguile, deceive
  • transmutation (of phase or orbit)
 • Forms:
  • παραλλαγῇ Noun: Dat Sing Fem
παραλλαγῇ
παραλλάξαι
top
παραλλάξεως
παράλλαξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: change, alternation, alternating motion
 • Forms:
  • παραλλάξεως Noun: Gen Sing Fem
παράλλαξον
παραλλάσσον
παραλλάσσουσι
παραλλάσσουσιν
παραλλάσσω
παραλογιζέσθω
παραλογίζεται
παραλογίζηται
παραλογίζομαι
top
παραλογιζόμενοι
παραλογισαμένους
παραλογισαμένων
παραλογισμοί
παραλογισμοῖς
παραλογισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false reasoning, fallacy, deception, trick
 • Forms:
  • παραλογισμοί Noun: Nom Plur Masc
  • παραλογισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • παραλογισμῷ Noun: Dat Sing Masc
παραλογισμῷ
παραλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasonably, in an unreasonable manner
παραλυθήσονται
παραλῦσαι
παραλύσει
παράλυσι
παράλυσιν
παράλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • paralysis, a loosening by the side, palsy, disabling of the nerves
  • destruction
 • Forms:
  • παράλυσι Noun: Acc Sing Fem
  • παράλυσιν Noun: Acc Sing Fem
top
παραλυτικόν
παραλυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: paralyzed, crippled, disabled, incapacitated
  • Subst.: lame (person), paralytic
 • Forms:
  • παραλυτικόν Adj: Acc Sing Masc
  • παραλυτικούς Adj: Acc Plur Masc
  • παραλυτικῷ Adj: Dat Sing Masc
παραλυτικούς
παραλυτικῷ
παράλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lame
παραλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to disband, undo
   • to weaken, disable, enfeeble
   • to bring down (the proud)
   • to pay (the penalty)
   • to paralyze
   • to be a paralytic
  • Passive:
   • to be loosed (of clothing)
   • to be weakened
   • to be feeble (in the limbs)
   • to be paralyzed
   • to be exhausted
 • Construct: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπικλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • παραλελυμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • παραλελυμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • παραλελυμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • παραλελυμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • παραλελυμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • παραλελυμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • παραλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παραλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρέλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρελύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • παρελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παρέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing